17/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7   /   13   –   07  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    17  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ: 2ον «Εισήγηση επί των  ενστάσεων  που υποβλήθηκαν  κατά της  90/2021 απόφασης Δ.Σ. (Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    13ην   Ιουλίου  του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Tρίτη και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  7079/8-7-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  4  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.-  Δημήτριος  Σώκος     (Αντιπρόεδρος)      1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος          (Πρόεδρος)-(Δήμαρχος)

2.-  Νικόλαος   Σκαρμούτσος   (Μέλος)          2.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

3.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης  (Μέλος)          3.- Σταμάτιος           Γκούμας               (Μέλος)

4.- Αντώνιος  Κατσιμπούλας   (Μέλος)

 

 

                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

1.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

 

—————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Στη  παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας  του Δήμαρχου χρέη Προέδρου  θα κάνει ο  Αντιπρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σώκος  Δημήτριος  και νυν  Αντιδήμαρχος.

 

    Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το   2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Εισήγηση επί των  ενστάσεων  που υποβλήθηκαν  κατά της  90/2021 απόφασης Δ.Σ. (Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας υπέβαλλε  την από 06-07-2021 εισήγηση επί των  ενστάσεων  που υποβλήθηκαν  κατά της  90/2021 απόφασης Δ.Σ. (Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης προκειμένου να λάβουμε απόφαση της επιτροπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τις  ενστάσεις με αριθ. 6537/29-6-2021, 6550/29-6-2021 και  6551/29-6-2021  κατά

της 90/2021 απόφαση Δ.Σ.

3.-   Το από  6/7/2021 σχετικό  έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά  και  απορρίπτει  το σύνολο  των τριών (3) ενστάσεων (με αριθ. πρωτ. 6537/29-6-20216550/29-6-2021 και 6551/29-6-2021)  που  υποβλήθηκαν  κατά της 90/2021 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη παρούσα  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     17  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  05-07-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Και  α/α

 

 

 

ΣΩΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email