17/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

                                                                                                                                                                     

Από το πρακτικό της 6 / 13-04-2020   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   17  / 2020

ΘΕΜΑ: 3Ο   «Έγκριση αρχικού  αιτήματος και  έγκριση  διενέργεια της προμήθειας  ειδών καθαριότητας &

                    ευπρεπισμού  για τις ανάγκες  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα όπου παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, (Ζάρκος Δημήτριος), έλαβε  χώρα  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  η 6ην  τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ.  71/9-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ζάρκου Δημητρίου, που επιδόθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/18 άρθρο 74  παρ. 1 σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις εισηγήσεις το έντυπο ψηφοφορίας και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων  την 13ην Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10: 00 π. μ. και ώρα λήξεως 11:00 π. μ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010),  την από  11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID -19 και  της ανάγκης περιορισμού της  διάδοσης του» ΦΕΚ 55 Τεύχος Α΄/11-03-2020 και την υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), της υπ’ αριθ.  18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και  της αριθ.  Εγκύκλιο   40  αριθ. Πρωτ. 2093/31-3-2020 του ΥΠΕΣ αφού σε σύνολο -9- μελών συμμετείχαν

-5 – μέλη  δηλαδή.

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δημήτριος        Ζάρκος                        ( Πρόεδρος)             1.- Αικατερίνη       Λούτα                  Μέλος

2.- Βασιλική          Μπουζιάνη-Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος)          2.- Νικόλαος        Παπαβασιλείου    Μέλος

3.- Δήμητρα         Βυτινιώτη                       Μέλος                     3.- Παναγιώτα      Πανάγου              Μέλος

4.- Βασίλειος        Νανόπουλος                     «                          4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής  Κοινότητας του 1ου

5.- Αριστείδης      Βαφειαδάκης                     «                               ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα   3ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 3ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση αρχικού αιτήματος και  έγκριση  διενέργεια της προμήθειας  ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού  για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  έθεσε υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ240/α/12-12-2012) περί ρυθμίσεων  ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών –Προμήθειες ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, η οποία κυρώθηκε με το Ν.411/2013 (ΦΕΚ Α΄18) η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –χορηγητών  για τις προμήθειες  α) τροφίμων ,β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών ,γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων  πραγματοποιείται  εφεξής στους  οικείους Δήμους.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη την αναγκαιότητα της προμήθειας ειδών καθαρισμού για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, την υπ’ αριθμ.  / 2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και τις τοποθετήσεις των μελών του, μέσω τηλεφώνου και  με κατ’ ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Η Σχολική Επιτροπή μετά τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς συνεδρίαση που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

 

 

 

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

  1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  3. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  4. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  5. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011  όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  1940/2018 και την τροποποίηση με την αριθ. 5293/23-2-2018  καθώς και την τροποποίηση με αριθ. 63967/13-9-2019.
  6. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Αποφασίζει                ομόφωνα

 

 

1.-  Εγκρίνει  το  αρχικό αίτημα  και τη διενέργεια προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

 

2.-  Δεσμεύεται ότι η δαπάνη των έξι χιλιάδων  επτακοσίων ένδεκα ευρώ και σαράντα τεσσάρων  λεπτών (6.711,44)  €  που θα προκύψει για τα είδη καθαριότητας θα πληρωθεί από τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

3.- Τα  είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού,  θα παραδοθούν συνολικά στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα παραδοθούν  στις σχολικές μονάδες  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας  και

 

4.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων  κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπως  προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή που θα προκύψει από την δημοπρασία.

 

5.- Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής   κ.         Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     17  / 2020  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

 

Κιάτο  13-04-2020

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email