17/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/17.02.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

17/2020

  Θέμα: Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΖΑΚΟΥΡΑ, (ΚΛΗΣΗ 66/13.01.2020)

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 17η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1302/13.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Τσολάκος Γεώργιος
2.   1 Μυττάς Ιωάννης 2. Ζάρκος Δημήτριος
3.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
4.     Λέγγας Μάρκος    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΖΑΚΟΥΡΑ, (ΚΛΗΣΗ 66/13.01.2020).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. ΚΛ66/13.01.2020 Κλήση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία καλείται ο Δήμος μας σε συνεδρίαση στις 5/03/2020 σε συζήτηση ασκηθείσας προσφυγής της ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΖΑΚΟΥΡΑ κατά του Δήμου Σικυωνίων και κατά της από 01.06.2018 απόφασης πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα (διαφορές του ν. 1406/1983), μετά την αριθμ. 25/04.06.2019 ματαίωσης δικασίμου της 6/06/2019.

 

Για τους ανωτέρω λόγους προτάθηκε ο ορισμός της δικηγόρου Βρέντα Παναγιώτας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την αριθμ. ΚΛ66/13.01.2020 Κλήση,
  • την 32/1328/13.02.2020 (ΩΥΗ0Ω1Θ-ΤΟΣ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη Δικηγόρο,  Βρέντα Παναγιώτα, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 κατά τη συζήτηση, ασκηθείσας προσφυγής της ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΖΑΚΟΥΡΑ , κατόπιν της αριθμ. ΚΛ66/13.01.2020 Κλήσης.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 184,76 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17.02.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email