17/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8    /  27   –    7    –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    17  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 2 ΟΝ  «Έγκριση  ή μη   για   καθορισμό θέσεων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    27ην  Ιουλίου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 13:00  μ. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα   (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  5945/22-7-2020  έγγραφη  πρόσκληση του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος (Πρόεδρος)                          1.- Δημήτριος  Σώκος        (Αντιπρόεδρος)

2.- Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)                                2.- Ιωάννης          Μυττάς          (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος  (Μέλος)                                3.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας (Μέλος)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα  2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Έγκριση  ή μη   για   καθορισμό θέσεων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 26-06-2020  εισήγησή της, σχετικά με  την γνωμοδότηση  για τον καθορισμό θέσεων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  όπου οι προτεινόμενες θέσεις από την Τεχνική Υπηρεσία είναι :

1.- Δημοτικός  χώρος στάθμευσης στις οδούς  Καλογεροπούλου και 28ης Οκτωβρίου  και

2.- Χώρος στάθμευσης Πευκιά Κάτω Διμηνιού.

όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από  26-06-2020  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά την  έγκριση  δύο θέσεων για τον καθορισμό  θέσεων  σημείων φόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων στην πόλη του Κιάτου ως εξής:

1.- Δημοτικός  χώρος στάθμευσης στις οδούς  Καλογεροπούλου και 28ης Οκτωβρίου  και

2.- Χώρος στάθμευσης Πευκιά Κάτω Διμηνιού και

 

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     17  / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  27-7-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email