17/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     5  / 22-04-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  17  / 2019

 

ΘΕΜΑ: 4Ο «Έγκριση  αρχικού  αιτήματος   και διάθεση πίστωσης  για την  προμήθεια  ενός (1) φωτοτυπικού

                    μηχανήματος  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  22ην  Απριλίου   του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 98/18-04-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                        1.- Α.  Λούτα

2.- Α.  Λεονάρδου              Μέλος                                            2.- Ν.  Σκαρμούτσος

3.- Γ.  Κουκουμέλης             «                                                  3.- Β.  Kελλάρης

4.- Δ.  Ασβεστόπουλος        «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Βυτινιώτης                 «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

  —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     4ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  4ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση  αρχικού  αιτήματος   και διάθεση πίστωσης  για την  προμήθεια  ενός

(1) φωτοτυπικού  μηχανήματος  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των

μελών τα εξής:

Λόγω  της αυξανόμενης εργασίας και των διαδικασιών που υπάρχουν  για  την καλύτερη εξυπηρέτηση  των Σχολείων

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα, έχουμε  ανάγκη  για την προμήθεια  ενός

φωτοτυπικού μηχανήματος, ακολούθως ο πρόεδρος ανέφερε  ότι  με την υπ’ αριθ.  7/2019  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  εγκρίναμε τη διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00)  και υποβάλαμε  αρχικό αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου  66/5-4-2019 και ΑΔΑΜ:  19REQ004838315   και πρέπει  με απόφασή μας  να  εγκρίνουμε  το αρχικό αίτημα  και να  διαθέσουμε  πίστωση,  όπου άμεσα  θα μπορούμε να προβούμε  στην εν λόγω  προμήθεια.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της Σχολικής Επιτροπής.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 

 

1.- Εγκρίνει  το αρχικό αίτημα  και  διαθέτει   πίστωση  για την προμήθεια   ενός (1)  φωτοτυπικού  μηχανήματος ποσού

χιλίων  επτακοσίων ενενήντα οκτώ  ευρώ   (1.798,00)    με   αριθμό πρωτοκόλλου 66/5-4-2019  και  (ΑΔAM:

19REQ004838315)

 

2 .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την ανάθεση  της   εν λόγω  προμήθειας   καθώς  και  την   πληρωμή  του    αναδόχου  με την εξόφληση του τιμολογίου,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    17  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

 

1.- Λεονάρδου           Αναστάσιος

Ζάρκος     Δημήτριος                                                              2.- Βυτινιώτης            Αλέξιος

3.- Κουκουμέλης        Γεώργιος

4.- Ασβεστόπουλος   Δημήτριος

                                           

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  22-04-2019

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

 

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email