17/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 27-03-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   17 / 2018

Περίληψη: «Περί   συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Δομετίου Άννη, περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου

                       Γυμνασίου Κιάτου.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Mαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 52/23-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Βασίλειος         Kελλάρης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου                                                 2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                                                   3.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος

4.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος                                           4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Αικατερίνη       Λούτα                                                                                       

 

                                                                                                    

Θέμα   1ον

     Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Δομετίου Άννη, περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο κ. Δομετίου Άννης,      μας υπέβαλε την από  13-03-2018 αίτησή του και μας ζητεί να του παραχωρήσουμε το χώρο του κλειστού βοηθητικού Γυμναστηρίου του 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, στις 28 και 29 Απριλίου του έτους 2018, προκειμένου να κάνει επίδειξη των πολεμικών τεχνών στο άθλημα Muaythai και ώρες από 10 : 00   –   22:00.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, με το υπ’ αριθ. 31/13-03-2018 έγγραφό μας, υποβάλαμε το αίτημα του κ. Δομετίου   Άννη   στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου και της ζητήσαμε να γνωμοδοτήσει σχετικά, προκειμένου στη συνέχεια η Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει για την παραχώρηση ή όχι του εν λόγω χώρου.

   Σε απάντηση ωστόσο του υπ΄ αριθ.   31/13-03-2018     σχετικού εγγράφου μας, από τον Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου που είχαμε με το υπ’ αριθ.  174/15-03-2018   έγγραφό της , συναινεί στην παραχώρηση του παλαιού κλειστού Γυμναστηρίου στον κ. Δομετίου Άννη, προκειμένου   στις 28 και 29 Απριλίου του έτους 2018 να κάνει επίδειξη των πολεμικών τεχνών στο άθλημα Muaythai και ώρες από 10 : 00   –   22:00.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε όλα τα σχετικά έγγραφα του φακέλου καθώς και την ανάγκη παραχώρησης του εν λόγω κλειστού γυμναστηρίου.

                                                            

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει   την παραχώρηση της χρήσης του παλαιού Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Δομετίου  Άννη, προκειμένου   στις 28 και 29 Απριλίου του έτους 2018  να κάνει επίδειξη των πολεμικών τεχνών στο άθλημα Muaythai και ώρες από 10 : 00   –   22:00.

     Σημειώνεται ότι κατά την χρησιμοποίηση του εν λόγω χώρου, δεν θα επηρεάζεται καθ’ όλου η λειτουργία του σχολείου, με την προϋπόθεση τήρησης της   υπ’ αριθ. Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία που ορίζεται από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998.

                                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                    

                                                                                                           

Ακριβές Αντίγραφο

Κιάτο   28-03-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email