Απόφαση 17/2013 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ TOY ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(ΝΠΔΔ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 6/15-04-2013 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης 17/2013

Περίληψη: « Περί απευθείας ανάθεση εκτύπωσης αφίσας και Προγράμματος για Ημερίδα – Έκθεση Τεχνημάτων
Τεχνολογίας που θα πραγματοποιηθεί την 17ην και 18ην Απριλίου του έτους 2013.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην Απριλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα
και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 20/09-04-12 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.-Δημήτρης Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Eλένη Παπαθανασίου
2.-Αναστάσιος Λεονάρδος 2.-Ελένη Καππαή Καλπαξή
3.-Αλέξιος Βυτινιώτης 3.-Γεώργιος Κουκουμέλης
4.-Παναγιώτης Μεγαρίτης 4.- Εκπρόσωπος Mαθητών 1ου ΕΠΑ.Λ
5.- Κων/νος Κελλάρης

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,
Λαλιώτης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 4ον θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

H Περιφερειακή Δ/νση Προγραμματισμού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το υπ’ αριθ. 3974/27-03-2013 έγγραφό της, μας αναφέρει τα εξής:
To Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κορινθίας στα Πλαίσια των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων οργανώνει «Ημερίδα – Έκθεση Τεχνημάτων Τεχνολογίας» την Πέμπτη 17, Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Απριλίου 2013, στις Αποθήκες ΑΣΟ και στο αμφιθέατρο του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου μας.
Στα πλαίσια της προώθησης και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για τις εκδηλώσεις αυτές, θα παρακαλούσαμε να αναλάβετε τα έξοδα εκτύπωσης της αφίσας και του προγράμματος το οποίο έχει επιμεληθεί το 1ον Ημερήσιο ΕΠΑ. Λ Κορίνθου.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος αναφέρει πως πρέπει με απόφασή μας να αναθέσουμε απ’ ευθείας τις παρακάτω εργασίες – προμήθειες και υπηρεσίες για την ανωτέρω εκδήλωση ως εξής:
1.- Την εκτύπωση της αφίσας και προγράμματος.
2.- Την ρύθμιση ηχητικής εγκατάστασης του προγράμματος.
3.- Την ρύθμιση φωτιστικής εγκατάστασης.
4.- Την διαμόρφωση του χώρου της εκδήλωσης και
5.- Την εκτύπωση της πρόσκλησης κ.λ.π.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε το σχετικό έγγραφο Δ/νση Προγραμματισμού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει την διενέργεια συμμετοχής της Σχολικής Επιτροπής στην ανωτέρω εκδήλωση.
2.- Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή για την καλή εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας-εργασίας και υπηρεσίας αποτελούμενη ως εξής:
α. Τακτικό Μέλος τον κ. Παναγιώτη Μεγαρίτη
β. Τακτικό Μέλος τον κ. Κελλάρη Κων/νο και
γ. Τακτικό Μέλος τον κ. Βυτινιώτη Αλέξιο.
3.- Αναθέτει απ’ ευθείας την ανάθεση των παρακάτω εργασιών προμηθειών και υπηρεσιών για την όλη εκδήλωση- οργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Κορινθίας στα Πλαίσια των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων «Ημερίδα – Έκθεση Τεχνημάτων Τεχνολογίας» την Πέμπτη 17, Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Απριλίου 2013, στις Αποθήκες ΑΣΟ και στο αμφιθέατρο του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου μας, στον κ. Πανούση Χρήστο του Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 046217612, με έδρα το Κιάτο, αντί του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000,00) και για τις παρακάτω εργασίες-προμήθειες και υπηρεσίες ως κάτωθι:
α.- Την εκτύπωση της αφίσας και προγράμματος.
β.- Την ρύθμιση ηχητικής εγκατάστασης του προγράμματος.
γ.- Την ρύθμιση φωτιστικής εγκατάστασης.
δ.- Την διαμόρφωση του χώρου της εκδήλωσης και
δ.- Την εκτύπωση της πρόσκλησης κ.λ.π.
4.- Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης για τις προμήθειες-εργασίες και υπηρεσίες στο ποσό των χιλίων (1.000,00)€.
5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει εκδοθεί από το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2001, όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και
6.- Η πληρωμή του κ. Πανούση Χρήστου του Παναγιώτη θα γίνει απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση της απόδειξης πληρωμής που έχει η Σχολική Επιτροπή, λόγω αδυναμίας εκδόσεως τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2013 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
1.- Λεονάρδος Αναστάσιος
Ζάρκος Δημήτριος 2.- Βυτινιώτης Αλέξιος
3.- Μεγαρίτης Παναγιώτης
4.- Κελλάρης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16-04-2013

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email