17η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 23/Ιουνίου/2022

17η/2022

τακτική συνεδρίαση

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τις τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βας. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ.

 

Παρακαλούμε τις προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 13.30’μμ για τη συμμετοχή τις, σε τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §2γ, 32Α και 26 §6 του ν. 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΚΑ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ καθώς και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                             (33/2021μελέτη)
3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΣΙΑΣ & ΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

(15/2021 μελέτη)

4. Παράταση ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ .
5. Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
7. Πρόσληψη υδρονομέα Λαύκας-Καστανιάς.
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για Μάιο & Ιούνιο 2022.
9. Απόδοση λογαριασμού (8.000,00€) εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων.                                                                                                                              (159/2022 ΟΕ)
10. Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός με ΡΗΓΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ μετά από -γνωμοδότηση-                    (214/2022 ΟΕ)
11. Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους.
12. Τροποποίηση π/υ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους.            (34/2022 ΝΠ)
13. Υποχρεωτική τροποποίηση π/υ & ΟΠΔ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους.                                                                          (τακτοποίηση ΟΜΑΔΑΣ Ι & ΙΙ , χρηματικού υπολοίπου της 31/12/2021)
14. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
15. Γεωργούλια Κωνσταντίνα Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 29/2022 απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων)                                         (109/ΑΠ109/5-11-2019 αίτηση ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ)
16. ?

(….) ώρες

… / 2022 ΑΑΥ (00,0€)

 

Ορισμός –δικηγόρου– για γνωμοδότηση επί αιτήματος ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ-ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΣ μετά το αρ. πρωτ. 8665/9-6-22 έγγραφο της ΤΥ.
17. ?

… / 2022 ΑΑΥ (00,0€)

 

Ορισμός –δικηγόρου– ως συνηγόρου υπεράσπισης ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, μετά από -γνωμοδότηση-                                                                                              (215/2022 ΟΕ)
18. Βρέντα Νικολέτα

314/2022 ΑΑΥ (68,20€)

 

109/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού –δικαστικού επιμελητή– για επίδοση τη με αρ. πρωτ. 8945/16-6-2022 απόφασης διάλυσης σύμβασης.

 

Print Friendly, PDF & Email