17η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

17η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021

Κιάτο   03/06/2021

αρ. πρωτ.: ….. 5520

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.30’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                  Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.
2.                  Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».
3.                  Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.8261.002 οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» δημοτικών τελών 2020 (μέσω λογαριασμών ΔΕΗ), σε επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού.
4.                  Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.00.6739.002 οικονομικού έτους  2021 µε τίτλο «Έξοδα κηδείας απόρων δημοτών»
5.                  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.
6.                  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΜΑΪΟ & ΙΟΥΝΙΟ 2021.
7.                  Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος (με λογότυπο & courier).
8.                  Τροποποίηση π/υ έτους 2021 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για εγγραφή οφειλομένων που προέκυψαν μετά την κατάρτισή του.
9.                  Έγκριση της 91/2021 απόφασης Δημάρχου «ορισμού δικηγόρου και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων να παραστεί κα καταθέσει -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- σημείωμα προς αντίκρουση αίτησης προσωρινής διαταγής των  ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού.
10.             Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην ομαδική αγωγή εναντίον των κατασκευαστών φορτηγών ενώπιον του Δικαστηρίου της Ολλανδίας και διεκδίκηση ποσού αποζημίωσης.
11.             Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Print Friendly, PDF & Email