169/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  22ης/15-10-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης: 169/2021

Περίληψη:  Έγκριση Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 19:30  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 13481/11-10-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος

 

15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17.Μπακόλιας Παναγιώτης  18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Τσολάκος Γεωργιος

 

3. Συριάνος Κων/νος                         

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μαστοράκης Δημήτριος 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
8. Παπαβασιλείου Νικόλαος 9. Χουσελάς  Ευάγγελος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα  2ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο 2ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω:

 

Με το εν λόγω σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας  με την  κωδική  ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» , βάσει του οποίου προσδιορίζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας σε Τοπικό επίπεδο,   επιδιώκεται,   η άμεση και συντονισμένη απόκριση  για την  αποτελεσματική αντιμετώπιση  και διαχείριση των όποιων συνεπειών,  μετά από εκδήλωση Πλημμυρικών  Φαινομένων  στο  Δήμο μας .  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων»

 

 1. Την αριθ. 4/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμο Σικυωνίων, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 04/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/12-10-2021 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις  12 Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 13260/07-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, και αναλυτικά:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος   εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» του Δήμου Σικυωνίων ,έθεσε υπόψη των μελών, το αριθμ. πρωτ: 11941/20-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με θέμα: Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και το εν λόγω Σχέδιο όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας και αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι της παρούσας.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει ως έχει το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την  εισήγηση της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
 2. Κοινοποιεί,  την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 13-10-2021

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020),
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου.   

 

Α. Εγκρίνει, το  Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων»,  ο όπως αυτό συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως,  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης .

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Σικυωνίων για τυχόν  δικές της ενέργειες.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 169/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1510-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

«ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

 

 

 

ΚΙΑΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένωντου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν σχέδιο δόθηκε η κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» χάριν συντομίας και διαφοροποίησής του από άλλα σχέδια. Ο Δάρδανος, γιός του Δία και Ηλέκτρας κόρης του Άτλαντα, ήταν μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας, που έζησε στα χρόνια μετά τον κατακλυσμό, σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με το Διόνυσο τον Αλικαρνασσέα, ο Δάρδανος έφυγε απ’ την Αρκαδία για να ιδρύσει μια αποικία στο βορειοανατολικό Αιγαίο Πέλαγος. Ο Δάρδανος  βρέθηκε στην Σαμοθράκη μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιασίωνα και την αδελφή του Αρμονία κατά την διάρκεια ενός κατακλυσμού στον οποίο βούλιαξε το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού.

 

 

 

 

Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου

 

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένωντου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την έκδοση του παρόντος προγενέστερα σχέδια παύουν να ισχύουν.

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κιάτο 20/09/2021

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

 

 

Βασιλική Πέτρου

ΠΕ9 Γεωπόνος

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

……./……/2021

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ…………………………………………………………………………………………… 5
ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ………………………………………………………………………………………………….. 10
ΜΕΡΟΣ1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
ΜΕΡΟΣ 2.  ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ………………………………………………… 14
ΜΕΡΟΣ 3. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

17

ΜΕΡΟΣ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ………………………………… 28
ΜΕΡΟΣ 5.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ…………………………………………………………………………………… 41
ΜΕΡΟΣ 6.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

45

ΜΕΡΟΣ 7. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ…………………………………………………………….. 66
ΜΕΡΟΣ 8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ………………………………………………………………………………………………… 75
ΜΕΡΟΣ 9.  ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ…………………………. 78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ……………………………………………………………………………………………………. 82
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ…………………………………………………………………………………………………. 85
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ………………………………………………………………………………………………………………………  

86

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ……………………………………………………………………………..  

98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ…………………………………………………………………………………. 101
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ………………………………………………………………………………………………. 108
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ –  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

109

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 110
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΒΝ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ…………………………………….      

116

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

133

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ…………………………….. 134
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ

Ι)ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΙΙ) ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

136

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ… 141
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ – ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ…………………………………………………………………………………………………………. 146
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ…………………………………………………………………………………………………… 147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ «Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», ως πλημμύρα ορίζεται η προσωρινή κατάκλυση του εδάφους από νερό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, πλημμύρες από υπόγεια ύδατα, πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, καθώς και πλημμύρες που προκαλούνται από θαλάσσια κύματα βαρύτητας. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων. (ΚΥΑ H.Π.31822/1542/Ε103/10/20-07-2010 – ΦΕΚ 1108/Β΄/2010).

Επίσης, στην ανωτέρω Οδηγία 2007/60/ΕΚ ως κίνδυνος πλημμύρας ορίζεται ο συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα.

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες πλημμύρες στον Ελληνικό χώρο οφείλονται σε φυσικά αίτια και δύναται να διακριθούν σε χερσαίες ή ποτάμιες και σε παράκτιες[1].

Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες προκαλούνται λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων-ισχυρών καταιγίδων ή από το ξαφνικό λιώσιμο χιονιού, ή ακόμα και από συνδυασμό των παραπάνω με συνέπεια τη μεγάλη αύξηση της απορροής των ποταμών, όπως επίσης και από αστοχία μεγάλων υδραυλικών έργων.

Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες δύναται να διακριθούν περαιτέρω σε πλημμύρες που παρουσιάζουν βραδεία εξέλιξη (πλημμύρες πεδίου) και σε πλημμύρες που παρουσιάζουν ταχεία εξέλιξη (ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες).

Οι ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες, με κύριο χαρακτηριστικό την ραγδαία εξέλιξή τους, είναι το πιο συνηθισμένο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα λόγω της ιδιόμορφης γεωμορφολογίας της χώρας μας, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με μικρές σχετικά λεκάνες απορροής, στις οποίες κυριαρχούν οι έντονες κλίσεις που συντελούν στη γρήγορη αποστράγγισή τους. Οι ξαφνικές πλημμύρες ή αιφνίδιες πλημμύρες έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν μεγάλες καταστροφές σε υποδομές (οδικό δίκτυο, κλπ), αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατοικίες κλπ. και έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές (παράσυρση πεζών και οχημάτων, κλπ).

Αν και η ένταση, η διάρκεια και η χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων αποτελεί σημαντική αιτία πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων, η εμφάνιση ενός πλημμυρικού φαινομένου εξαρτάται και από ένα πλήθος άλλων παραγόντων οι οποίοι μπορούν να δράσουν είτε αποτρεπτικά, είτε ενισχυτικά. Τέτοιοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την εμφάνιση ή όχι ενός πλημμυρικού φαινομένου είναι:

 • η ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσματικά την επιφανειακή απορροή
 • η γεωλογία, το μέγεθος και η γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής
 • ο κορεσμός του επιφανειακού εδάφους από προηγηθείσες βροχοπτώσεις
 • η φυτοκάλυψη του εδάφους
 • οι χρήσεις γης, κλπ.

 

Οι πλημμύρες ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α-1-1 της ΥΑ 1299/2003 «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας.

Ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ακλουθώντας τις οδηγίες σχεδίασης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «Δάρδανος» κεφ 15.2, συνέταξε το Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έχει έδρα στο ΚΙΑΤΟ και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχει έκταση 599,039 km2  και συνορεύει με τους ακόλουθους Δήμους:

Δήμος ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Δήμος ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Δήμος ΝΕΜΕΑΣ

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

O Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διαιρείται διοικητικά στις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες, με τον αντίστοιχο μόνιμο πληθυσμό (ΥΑ 28549/17-04-2019 – ΦΕΚ 1327/Β΄/2019):

Δημοτικές Ενότητες Μόνιμος Πληθυσμός Επιφάνεια  ( τ.χλμ.)
Με εσωτερικά ύδατα Χωρίς εσωτερικά ύδατα
Δ.Ε. Σικυωνίων 19.025 171,268 171,268
Δ.Ε. Στυμφαλίας 2.427 205,070 201,570
Δ.Ε. Φενεού 1.342 226,201 226,201
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 22.794 602,539 599,039

 

 

Στο Παράρτημα Ζ παρατίθεται αναλυτική κατάσταση και όλων των Κοινοτήτων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με τον αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011)

Ο Οργανισμός Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ εγκρίθηκε αρχικά με την 8015/26-10-2011 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τροποποιήθηκε τελικά με τη με αριθ. 60570/2018 απόφασή του.

 

Τον Δήμαρχο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ επικουρούν οι ακόλουθοι Αντιδήμαρχοι

 • Αντιδήμαρχος ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με αρμοδιότητες  θεμάτωνκαθημερινότητας και πολιτικής προστασίας
 • Αντιδήμαρχος ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ με αρμοδιότητες θεμάτων αποκομιδής απορριμμάτωνκαι πολιτικής προστασίας
 • Αντιδήμαρχος ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδομίας και πολιτικής προστασίας
 • Αντιδήμαρχος ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αρμοδιότητες οικονομικών θεμάτων και πολιτικής προστασίας
 • Αντιδήμαρχος ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αρμοδιότητες όλων των θεμάτων που αφορούν τη Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και πολιτικής προστασίας
 • ΑντιδήμαρχοςΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ με αρμοδιότητες όλων των θεμάτων που αφορούν τη Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ και πολιτικής προστασίας

Στα διοικητικά όρια του Δήμου έχουν την έδρα τους οι ακόλουθοι φορείς και υπηρεσίες

 • Αστυνομικό Τμήμα ΚΙΑΤΟΥ & Αστυνομικό Τμήμα ΓΚΟΥΡΑΣ
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία ΚΙΑΤΟΥ
 • Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυμφαλίας
 • (Έδρα: Στυμφαλία Κορινθίας – Υπάγεται στην Π.Υ. Κιάτου)
 • Κέντρο Υγείας ΚΙΑΤΟΥ
 • Κέντρο Υγείας ΓΚΟΥΡΑΣ
 • Αρμόδια Δασική Υπηρεσία
 • ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
 • ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ
 • ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

 

Αναλυτικό χαρτογραφικό υλικό παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος.

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 1

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 • 1 Ιστορικό σύνταξης προηγουμένων εκδόσεων

Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), με το οποίο ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423Β).

Το παρόν σχέδιο συντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής της ανωτέρω ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 Β) και του άρθρου63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου περιλαμβάνεται και η εισήγηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας φυσικών καταστροφών,σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΔήμουΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» της ΓΓΠΠ.

Ειδικότερα,από τον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ συμμετείχε στη επικαιροποίηση, σύνταξη και έκδοση του παρόντος η ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (οργανική μονάδα στην οποία υπάγονται τα θέματα πολιτικής προστασίας)

 • 2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

 • 3 Πίνακας Διανομής

Παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΒ.

 • 4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου

Το παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένωντου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ υποβλήθηκε από από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου στις20/09/2021στην Εκτελεστική Επιτροπήτου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Η Εκτελεστική Επιτροπήτου Δήμου, εισηγήθηκε την…../…../2021το παρόν σχέδιο στοΔημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και ενέκρινε το παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένωντου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της …../…../2021.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ορίζεται η …../…../2021.

Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε απότη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένωνμε την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» της ΓΓΠΠ, το οποίο διαβίβασε με το υπ’ αριθ. 8794/06-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΚΟ46ΜΤΛΒ-Φ04)  έγγραφό της, και σύμφωνα με το Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων της ΓΓΠΠ.

 

 • 5Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου

Ο συντονισμός της διάθεσης των μέσων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων, αποτελεί αρμοδιότητα του Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο πλαίσιο εφαρμογής της Υ.Α. 1299/7-4-2003 (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται μετά την επίσημη ενημέρωση του Δημάρχου για επιπτώσεις από την εκδήλωση πλημμυρικώνφαινομένων, από τηναρμόδια κατά τόπο υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ,η οποία αποτελεί θεσμικά τον φορέα επίσημης ενημέρωσης για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης της μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, από τις κατά τόπους υπηρεσίες του Δήμου,  το Π.Σ., το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ή από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου.

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίαςδεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.

Ως συντονισμός στο παρόνΣχέδιοΑντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένωντου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανικών μονάδων του Δήμου, καθώς και μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκόμενου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο για την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.

Επισημαίνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων οι οποίες δύνανται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του καταστροφικού φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών.

 

 

ΜΕΡΟΣ 2

 

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2.ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • 1 Σκοπός

Με το ΣχέδιοΑντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένωντου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο.

 • 2 Αντικειμενικοί Στόχοι
 • Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
 • Δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων.
 • Συντονισμένη δράση των εμπλεκόμενων Φορέων σε τοπικό επίπεδοστην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων.
 • 3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού
 • 3.1 Ανάλυση Κινδύνου

Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, βάσει των οποίων θα πρέπει να δρομολογούνται τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, διευκρινίζεται ότι με την Κ.Υ.Α.Η.Π.31822/1542/Ε103/10/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010) έχει θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αξιολόγησή τους με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών τους στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», ήδη έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα κείμενα και χάρτες στο σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://floods.ypeka.gr/ και στη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and ObserνationNetwork) http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/

Επίσης, έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα και για τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν α) τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, β) τα αναγκαία μέτρα και τις προτεραιότητες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και γ) τα πορίσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας υπό μορφή χάρτη με τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας και τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνου πλημμύρας.

Επιπλέον υπάρχουν και Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Κινδύνου Πλημμύρας από ανύψωση της θάλασσας όπου απεικονίζεται: η επιφάνεια κατάκλισης, το μέγιστο βάθος νερού, η μέγιστη ταχύτητα ροής και πίνακας με τους χρόνους άφιξης και παραμονής του πλημμυρικού κύματος σε σημεία ενδιαφέροντος εντός των περιοχών που κατακλύζονται. Επίσης απεικονίζονταιoι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), oι οικισμοί, τεχνικά έργα επί των υδατορευμάτων (γέφυρες, οχετοί, φράγματα, αναχώματα) και στα μεγάλα ποτάμια σημειώνεται το όριο της πλημμύρας που αντιστοιχεί σε ευμενείς συνθήκες (πράσινη γραμμή) και δυσμενείς συνθήκες (κόκκινη γραμμή).

Τα Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) και της εθνικής νομοθεσίας, έχουν αναρτηθεί στο σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://floods.ypeka.gr/index.php/sxedia-diaxeirisis

 

Στο Παράρτημα Α παρατίθενται οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας του  Δήμου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ).

 

 • 3.2 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού

Κατάσταση:

Οι πλημμύρες είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών.

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες πλημμύρες στον Ελληνικό χώρο οφείλονται σε φυσικά αίτια και δύναται να διακριθούν σε χερσαίες ή ποτάμιες και σε παράκτιες .

Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες προκαλούνται λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων-ισχυρών καταιγίδων ή από το ξαφνικό λιώσιμο χιονιού, ή ακόμα και από συνδυασμό των παραπάνω με συνέπεια τη μεγάλη αύξηση της απορροής των ποταμών, όπως επίσης και από αστοχία μεγάλων υδραυλικών έργων.

Οι χερσαίες ή ποτάμιες πλημμύρες δύναται να διακριθούν περαιτέρω σε πλημμύρες που παρουσιάζουν βραδεία εξέλιξη (πλημμύρες πεδίου) και σε πλημμύρες που παρουσιάζουν ταχεία εξέλιξη (ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες).

Οι ξαφνικές ή αιφνίδιες πλημμύρες, με κύριο χαρακτηριστικό την ραγδαία εξέλιξή τους, είναι το πιο συνηθισμένο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα λόγω της ιδιόμορφης γεωμορφολογίας της χώρας μας, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με μικρές σχετικά λεκάνες απορροής, στις οποίες κυριαρχούν οι έντονες κλίσεις που συντελούν στη γρήγορη αποστράγγισή τους. Οι ξαφνικές πλημμύρες ή αιφνίδιες πλημμύρες έχουν προκαλέσει κατά το παρελθόν μεγάλες καταστροφές σε υποδομές (οδικό δίκτυο, κλπ), αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατοικίες κλπ. και έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές (παράσυρση πεζών και οχημάτων, κλπ).

Επίσης, η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ.

 

Παραδοχές:

Η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων δύναται να προκαλέσει:

 • Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη
 • Καταστροφές στις υποδομές της χώρας
 • Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στον τουρισμό εν γένει.

 

Προϋποθέσεις:

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένωντου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ είναι οι ακόλουθες:

 • Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
 • Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση – εναρμόνιση του σχεδιασμού των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και η σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών
 • Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που δύνανται να διατεθούν σε Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
 • Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων
 • Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέωνσε τοπικό επίπεδο για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

 

Παράμετροι Σχεδιασμού:

 • Εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου με συνέπειες στις υποδομές, στις κατοικίες, καθώς και στην υγεία των πολιτών
 • Εμπλοκή φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο
 • Αδυναμία άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών σε τοπικό επίπεδο

 

 

 • 4 Ιδέα Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένωντου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:

Α]Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Β]    Δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Βασική αρχή εφαρμογής του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένωντου Δήμουείναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενωνφορέων σε τοπικό επίπεδο και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

 

ΜΕΡΟΣ 3

 

ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΥ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

 

Ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως φορέας πολιτικής προστασίας (άρθ. 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει), μετά την εκδήλωση πλημμυρών κινητοποιεί και δρομολογεί δράσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητάς του, που αποβλέπουν στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής προστασίας, ο οποίος συνδέεται κατά κύριο λόγο με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από καταστροφέςκαι στη διαχείριση των συνεπειών σε υποδομές αρμοδιότητάς του.

Οι δράσεις πολιτικής προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, θεσμικά απορρέουν κατά κύριο λόγο από το Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), καθώς και το νέο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με τα οποία έχουν αποδοθεί στους Δήμους σημαντικές αρμοδιότητες για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.

Είναι δεδομένο ότι το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων, που δρομολογούνται από το Δήμογια την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων, και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών, οι οποίες δύνανται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με την ένταση και τηνέκταση της καταστροφής, το προσωπικό και τα μέσα που είναι άμεσα διαθέσιμα, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής εκδήλωσής του (νησιωτικός χώρος, κλπ), τον αριθμό των πληγέντων, κλπ.

Tα προληπτικά έργα των Δήμων που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου. Για λόγους πληρότητας των δράσεων των Δήμων στην συνολική διαχείριση των κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αναφέρονται συνοπτικά στο παρόν τα έργα αυτά, που δρομολογούνται με εντολή Δημάρχων και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:

 • Τον έλεγχο και τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητας Δήμου
 • Τον έλεγχο και τη συντήρηση του αντιπλημμυρικών έργων, αρμοδιότητας λειτουργίας και συντήρησης του Δήμου
 • Τον έλεγχο και τη συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας Δήμου
 • Τον προγραμματισμό και εκτέλεση νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας

Αναλυτικά, τα προληπτικά έργα των Δήμων που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων αναφέρονται αναλυτικά στα 7187/7-10-2019 και 7767/30-10-2019 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. Το υπ. αριθμ 7187/7-10-2019 έγγραφό της ΓΓΠΠ, με θέμα «Διευκρινίσεις αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά έργα,  την οριοθέτηση υδατορεμάτων, τον καθαρισμό και την αστυνόμευση υδατορεμάτων και την δρομολόγηση έργων και δραστηριοτήτων άμεσης αντιμετώπισης  συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα» παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ.

 

 • 1Προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτειο Δήμοςγια την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων , δρομολογούνται με εντολή Δημάρχου και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:

 • Ορισμός υπευθύνων για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένωνμε την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (1η έκδοση)
 • Σύνταξη ή επικαιροποίησητου ΜνημονίουΕνεργειών για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων, από την αρμόδια υπηρεσία για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένωντου Δήμου. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
 • Κοινοποίησητου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου στην Αστυνομική Δ/νση Κορινθίας και το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
 • Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
 • Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία Πλημμυρικών Φαινομένων
 • Εκ των προτέρων προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών και μπαζών μετά από πλημμυρικά φαινόμενα
 • Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων
 • Εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων του Δήμουπου προβλέπονται στο παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.)
 • Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της ικανότητας απρόσκοπτης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων και της λήψης αποφάσεων
 • Προπαρασκευαστική σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ)με ευθύνη του Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.2 του παρόντος.
 • Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της ΠεριφερειακήςΕνότητας Κορινθίας (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης Πλημμυρικών Φαινομένων
 • Διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι πλημμυρών,σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την προετοιμασία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω εκδήλωσης Πλημμυρικών Φαινομένων.

 

 • 2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού ΤοπικούΟργάνουτου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΤΟ) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων που συμβάλλουν στην προετοιμασία του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝστην αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, συγκαλείταιετησίως με ευθύνη του Δημάρχουτο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), στο οποίο εξετάζονται θέματα που αφορούν:

 • Την ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμουπου εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ)
 • Τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
 • Την ενημέρωση της οργανικής μονάδας για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμουγια τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο Δήμου (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) σε επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Τις αρμοδιότητες του Δήμουστη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο εντός της επικράτειας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, με έμφαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο
 • Την κατάσταση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου
 • Τον προσδιορισμό μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κλπ.)
 • Τον σχεδιασμόυλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος 7 του παρόντος
 • Την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,

καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

ΣτοΣΤΟθα κληθεί και εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης)του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, προκειμένου να ενημερώσεισχετικά με τις εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής και μέτρων προστασίας υποδομών ύδρευσης έναντι πλημμυρικού κινδύνου, κλπ.

ΣτοΣΤΟείναι σκόπιμο να κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) που δραστηριοποιούνται στα όρια ευθύνης των αντίστοιχων Δήμων, για να ενημερώσουν σχετικά με την καλή λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους (στραγγιστικά δίκτυα, στραγγιστικοί τάφροι, αρδευτικά και στραγγιστικά αντλιοστάσια, κλπ), καθώς και για να επιλυθούν ζητήματα σχετικά με την αρμοδιότητα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στο αγροτικό οδικό δίκτυο σε περιοχές αναδασμών, κλπ.

Στη συνέχεια, τα πρακτικά του ΣΤΟ διαβιβάζονται, στους εκπροσωπούμενους στο ΣΤΟ φορείς, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχηκαι του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότηταςμεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσει στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά το μέρος που τον αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στο ανωτέρω ΣυντονιστικόΤοπικό Όργανο.

Οι εκπροσωπούμενοι στοΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

 

 • 3Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝγια τις περιοχές που προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις – καταιγίδες)

Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με το άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002. Ειδικότερα, για τις περιοχές που προβλέπεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) η εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, όπως έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες κτλ, σύμφωνα με τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η αυξημένη ετοιμότητα των Δήμων αφορά κατά κύριο λόγο τις παρακάτω δράσεις:

 • Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των Δήμων για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων και πλημμυρών
 • Ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Στις περιπτώσεις που η ΕΜΥ εκδώσει Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), αυτά διαβιβάζονται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ[2] με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ.

Ο Δήμαρχος, αφού ενημερωθεί από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά  με την έκδοσηΈκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ):

 • Προβαίνει σε άμεσο έλεγχο για την πορεία υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Δύναται κατά την κρίση του να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανό (ΣΤΟ) του Δήμου.

 

 • 4 Δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝγια την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Άμεσα μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένωνεντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και την πρώτη ενημέρωσή του, ο Δήμαρχος, ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από πλημμύρες, επικοινωνεί με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΣ, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον πρόεδρο της οικείας Δ.Ε.Υ.Α., προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την εκδήλωσή πλημμυρικών φαινομένων.

Ο Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, εκτιμώντας τις συνέπειες από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιείτο επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:

 • Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β., για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την άμεση δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας
 • Την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
 • Ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
 • Την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, κλπ.)
 • Τη δρομολόγηση δράσεων για την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού με μέσα που διαθέτει ο Δήμος.
 • Την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του Δήμου (Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δόμησης,Πολεοδομία κλπ.), προκειμένου να μεταβούν εντός της πληγείσας περιοχής και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και την εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας αυτών
 • Τη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότηταςτου Δήμου, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
 • Τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) από τους αρμόδιους φορείς ύδρευσης του Δήμου (Δ.Ε.Υ.Α.) και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα Δ1δ/ ΓΠ οικ.8565/16-11-2017 – ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 και Δ1/ΓΠοικ.53542/17-07-2019 Εγκύκλιος- «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα» έγγραφα του Υπουργείου Υγείας
 • Τον καθαρισμό εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής και των λοιπών αντιπλημμυρικών έργων από φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους,
 • Τον έλεγχο καλής λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων
 • Τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμουσε ασφαλείς χώρους, μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου
 • Τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή ή για άμεση συνδρομή συνεργείων του Δήμου για την άρση εμποδίων πρόσβασης στις ιδιοκτησίες τους, την απομάκρυνση φερτών υλικών για την διευκόλυνση απορροής πλημμυρικών υδάτων, κλπ., (Σχεδιάγραμμα 1, σελ. 49)
 • Την υποστήριξη του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, στον έλεγχο των πληγέντων, από τα πλημμυρικά φαινόμενα, κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα:

Ο Δήμος μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, εφόσον συντρέχουν λόγοι και σε συνεννόηση με την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα καταγράφει αιτήματα των πολιτών για έλεγχο των κτιρίων τους.Εν συνεχεία θα διαβιβάζει στην Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. τα ανωτέρω στοιχεία, υπό πίνακα (πίνακας Α, Παράρτημα ΙΑ), ώστε ηΓενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να μπορεί να προγραμματίσει τη διενέργεια των ελέγχων.

Επίσης, στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στον έλεγχο κτιρίων, ο Δήμος διαθέτει ασφαλή χώρο για τη φιλοξενία του κέντρου επιχειρήσεων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. με επαρκείς τηλεφωνικές συνδέσεις, διάθεση μέσων μετακίνησης των επιτροπών ελέγχου κτιρίων μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, κ.λ.π..

 • Την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχηή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
 • Την έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγων εκτάκτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010) σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη.
 • Συνδρομή στους Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων πλησίον ή εντός των σχολικών μονάδων, για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών από το σχολικό συγκρότημα και τηνεν συνεχεία παραλαβή των μαθητών με ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.
 • Τη σύγκληση του ΣΤΟ σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 του παρόντος
 • Τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση πολιτών
 • Την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, προς την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ), αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
 • Την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας
 • Την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
 • Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.
 • Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από τηνοργανική μονάδα αρμόδια για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, η οποία με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του οικείου Δήμου.

 • 5 Δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειώνμετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Στη φάση αυτή δρομολογούνται περαιτέρω δράσεις αρωγής στους πληγέντες, γίνεται εκτίμηση ζημιών και λαμβάνονται οι αποφάσεις για την άμεση/βραχεία αποκατάσταση των καταστροφών.

Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένωντουΔήμου, ηάμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τον Δήμο συνδέεται με δράσεις που αφορούν:

 • Την παροχή βοήθειας στους πληγέντες -προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη- σε συνεργασία με την Περιφέρεια
 • Την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητας του Δήμουμε την απομάκρυνση φερτών υλικών, πλημμυρικών υδάτων καιμπαζών από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας,
 • Τη μεταφορά των ανωτέρω φερτών υλικών στους χώρους που έχουν ήδη προσδιοριστεί για την προσωρινή εναπόθεση φερτών υλικών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και τη δρομολόγηση δράσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, ανάκτησης και διάθεσής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
 • Την δρομολόγηση δράσεων για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 • Τον καθαρισμό εντός των πλημμυρισμένων περιοχών των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής στις οδούς αρμοδιότητάς τους και καθαρισμός λοιπών αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητάς τους από φερτά υλικά λόγω των πλημμυρικών υδάτων, προς αποκατάσταση της λειτουργικότητάς τους
 • Την υποστήριξη του έργου των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών δικτύων παροχής κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) με μέσα που διαθέτει ο Δήμος, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 • Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
 • Τις επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων
 • Τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 – ΦΕΚ 1669Β),
 • Την αποστολή στην Περιφέρεια καταλόγου των αυτοψιών των πληγέντων κτιρίων για την υποβολή αιτήματος οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής
 • Την υποβολή αιτήματος για κήρυξη των πληγέντων περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα του Δήμου (Τοπικές Κοινότητας, Δημοτικά Διαμερίσματα) σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ – ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).
 • Την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
 • Την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
 • Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  για την αμεσότερη καταγραφή των ζημιών, δύναται να δημοσιοποιεί άμεσα μετά την καταστροφή έναν τηλεφωνικό αριθμό, στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται για να γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τις ζημιές που έχει υποστείη οικοσκευή τους από πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση (προνοιακό επίδομα) (Σχεδιάγραμμα 1, σελ. 49). Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να αφορά α) την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών μετά από πλημμυρικά φαινόμενα, β)την αποζημίωση οικοσκευής που έχει καταστραφεί από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και γ) επίδομα ενοικίου για πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν κριθεί ακατάλληλες για χρήση από την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από την οργανική μονάδα αρμόδια για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, η οποία με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του Δήμου.

Πέραν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμουσε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς τους, αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στα  Δ1δ/ ΓΠ οικ.8565/16-11-2017 – ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4 και Δ1/ΓΠοικ.53542/17-07-2019 Εγκύκλιος- «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα» έγγραφα του Υπουργείου Υγείας

Διευκρινίζεται ότι στις δράσεις άμεσης/βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επαγόμενών τους φαινομένων, όπως κατολισθήσεις κλπ.) περιλαμβάνονται οι κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες, που δεν απαιτούν μελέτη, ή οι υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εκδήλωση των φαινομένων, όπως είναι η άρση των επικινδυνοτήτων, η άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο κ.ο.κ.

Η εν συνεχεία μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ολοκλήρωση της αποκατάστασης ζημιών και άρσης κινδύνων που οφείλονται στην εκδήλωση πλημμυρικώνφαινομένων με καταστροφικές συνέπειες, τα συναφή επείγουσας αποκατάστασης απαραίτητα έργα στην πληγείσα περιοχή, για τα οποία έχει συνταχθεί τεχνική έκθεση άρσης επικινδυνότητας του αρμόδιου φορέα ή υπηρεσίας, δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και δρομολογούνται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης έργων και υποδομών.

Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ., δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

 • 6 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΤΟ) μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών

Μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, ο Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ δύναται προς υποβοήθηση του έργου του να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) του Δήμουσε ασφαλή χώρο με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

Ειδικότερα, στο ανωτέρω ΣΤΟ του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως θέματα σχετικά με τα εξής:

 • Την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς και τις συνέπειές του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται
 • Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
 • Τη διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο.
 • Τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο., εφόσον αποφασιστεί από τον Δήμαρχο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος
 • Τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο Σ.Τ.Ο. στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες
 • Ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη
 • Την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμογια υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του
 • Ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
 • Ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Επίσης, σε περιπτώσεις όπου από τα πλημμυρικά φαινόμενα πλήττονται εκτάσεις με εγγειοβελτιωτικά έργα ενός των ορίων ευθύνης των Δήμων, στα ανωτέρω ΣΤΟ είναι σκόπιμο να κληθούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων για την λειτουργία και συντήρησή τους Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ),  προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά με την καλή λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητάς τους (αποστράγγιση του πλεονάζοντος αρδευτικού (επιφανειακού και εδαφικού) νερού, η παροχέτευση πλημμυρικώνροών, αποκατάσταση βλαβών στο αγροτικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, κλπ).

Επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ρύθμισης λειτουργίας των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού κανονιστικού πλαισίου δράσης όλων των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο Δήμου, συνέταξε υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (ΣΤΟ), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη σύνταξη των Κανονισμών Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΠ εξέδωσε το 9032/14-12-2016 έγγραφό της, με το οποίο καλούσε τους Δημάρχους όπως με σχετική εντολή τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα Πολιτικής Προστασίας, να συντάξουν τους Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων, σύμφωνα με το ανωτέρω υπόδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις συγκρότησης των αντίστοιχων ΣTO, καθώς και τις τοπικές ιδιαιτερότητες (νησιωτικότητα, κλπ).

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 4

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 • 1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτειο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένωνδρομολογούνται ως ακολούθως:

Για τις ανάγκες του παρόντος Πρότυπου Σχεδίουαποδίδονται ενδεικτικά ενέργειες και δράσεις σε οργανικές μονάδες του Δήμου  και σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας, κλπ). Νοείται ότι για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμου, οι δράσεις θα πρέπει να αποδοθούν στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμουή σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας, κλπ), σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίαςτου Δήμου και τις εκάστοτε εξουσιοδοτικές πράξεις του Δημάρχου.

 

 • 1.1 Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Έκδοση Απόφασης ορισμούυπευθύνων για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
 • Εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένωνμε την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (1η έκδοση)
 • Εντολήπρος τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, να προβείστη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Έκδοση απόφασηςσυγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13 του Ν.3013/2002
 • Εντολήπρος τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, και την κοινοποίησή τους στοΔήμο.
 • Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίαςτης ΠεριφερειακήςΕνότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου «ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΥ» για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία πλημμυρικών φαινομένων (προνοιακό επίδομα)
 • Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμουγια τηντήρηση καταλόγου των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • Εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμουγια δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 

 • 1.2 Αντιδήμαρχοι θεμάτων Πολιτικής Προστασίας

Συνδράμουν τον Δήμαρχο στο έργο του και παρακολουθούν την υλοποίηση των προπαρασκευαστικών δράσεων πολιτικής προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σε συνεργασία με  τις  αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.

 

 • 1.3 Αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Καταγραφήτων επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύνανται να διατεθούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος σχεδίου
 • Σύνταξη ή επικαιροποίησητουΣχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμουμε βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένωνμε την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (1η έκδοση) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να εγκριθεί από το ΔημοτικόΣυμβούλιο
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων (ΠαράρτημαΙ), τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.
 • Κοινοποίηση του επικαιροποιημένουΣχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένωντου Δήμουστις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους
 • Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων καθώς και της λήψης αποφάσεων
 • Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο
 • Σύναψη, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου
 • Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου,επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα,προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).(Παράρτημα Β)
 • Εκ των προτέρων προσδιορισμός χώρων εναπόθεσης φερτών υλών καιμπαζώνπου ενδέχεται να προκύψουν μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία(Παράρτημα Θ)
 • Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν εντολής του Δημάρχου
 • Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την ΓΓΠΠ.
 • Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ(παράγραφος 8.2.1 του παρόντος)
 • Τήρηση αρχείου με τις Εθελοντικές Οργανώσεις τουΔήμου.

 

 • 1.4 Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Συντήρηση εξοπλισμού και μέσωνπου θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου στη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου
 • Τήρηση καταλόγουυπαλλήλων του Δήμου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόνταπου θα χρησιμοποιηθούν για:
 • α) τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών, β) άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων καιγ) την υποστήριξη του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.(Παράρτημα Β)
 • Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για την παροχή προνοιακού επιδόματος
 • Συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφήτων επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμουγια να καθοριστούν χώροι προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλών καιμπαζώνμετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 

 • 1.5 Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία πλημμυρικών φαινομένων (προνοιακό επίδομα)
 • Τήρηση καταλόγου των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου.

 

 • 1.6 Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μέριμνα για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών , εξοπλισμού και υπηρεσιώντου Δήμου
 • Μέριμναγια την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.)
 • Τήρηση αρχείου συμβάσεων του Δήμου

 

 • 1.7Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Καταγραφή τωνμέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και κοινοποίησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
 • Συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στη σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμου

 

 • 2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΤΟ) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • 2.1 Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Δίνει εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τησύγκληση του Συντονιστικού ΤοπικούΟργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας.Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ)συγκαλείται σε ετήσια βάση ή αν υπάρξει ανάγκη (π.χ. τροποποίηση του παρόντος σχεδίου) και συχνότερα.
 • Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
 • Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και κυρίως σε ότι αφορά α)την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο εντός της επικράτειας του Δήμου, με έμφαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο και β) την κατάσταση του δικτύου όμβριων υδάτων των οδών καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου.

 

 • 2.2 Αντιδήμαρχοι θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
 • Συνδράμουν τον Δήμαρχο στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και δύναται να τον αντικαθιστούν, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον Δήμαρχο, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

 

 • 2.3 Αρμόδια υπηρεσία για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ)στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
 • Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμουγια πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχουκαι με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω ΣυντονιστικόΤοπικό Όργανο.

 

 

 • 3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για τις περιοχές που προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις – καταιγίδες)
 • 3.1 Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο
 • Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί
 • Εντολή για ετοιμότητα του προσωπικούκαι των μέσωντου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ια την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεά διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολήπρος τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου γιαενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων και πλημμυρών.
 • Εντολήπρος τις αρμόδιες οργανικές μονάδεςτου Δήμου γιαενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων
 • Εντολήπρος τις αρμόδιες οργανικές μονάδεςτου Δήμου για έλεγχο της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

 • 3.2 Αντιδήμαρχοι θεμάτων Πολιτικής Προστασίας

Συνδράμουν τον Δήμαρχο στο έργο του και παρακολουθούν την υλοποίηση των μέτρων αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου,  σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.

 

 • 3.3 Αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου
 • Επικαιροποίησηκαταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που έχει ο Δήμος, καθώς και των μέσων που δύνανται να διατεθούν μέσω Των συμβάσεωνμε ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένωνκαι ενημέρωση τουΔημάρχου
 • Ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων και πλημμυρών.
 • Ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων

 

 • 4 Δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσηπλημμυρικών φαινομένων
 • 4.1 Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολή προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για άμεσο έλεγχο τωνυποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους
 • Εντολή προς τηΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιώνγια διάθεση προσωπικού και μέσωνπου διαθέτουν (μηχανήματα έργων, κλπ.) για την αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
 • Συντονισμός της άμεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού με μέσα που διαθέτειο Δήμος.
 • Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωσηπλημμυρικών φαινομένων, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ
 • Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α)
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου γιατην ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολή του Δημάρχουπρος την αρμόδια υπηρεσίαγια σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο
 • Ενημέρωση του Περιφερειάρχηκαι τουΓενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησηςγια την τρέχουσα κατάσταση
 • Αίτημα στον Περιφερειάρχηγια την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 • Ενημέρωση της εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε», ώστε να διενεργήσουν έλεγχο των Σχολικών Μονάδων, εφόσον μετά τον άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων από τους υπαλλήλους του Δήμου,που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (Παράρτημα Β),προκύψει η σχετική ανάγκη
 • Έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμουσε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη, αν κρίνεται απαραίτητο (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010)
 • Άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει τη διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωσηπλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου γιατην ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμογια υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του
 • Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας
 • Εντολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για τη δρομολόγηση δράσεων που αφορούν τη δημιουργία καιλειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου.Το τηλεφωνικό Κέντρο θα καταγράφει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση του πλημμυρικών φαινομένων (άρση εμποδίων πρόσβασης σε ιδιοκτησίες, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης κλπ) και θα τα προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει αιτήματα πολιτών για άμεση προσωρινή διαμονή καθώς και,εάν κριθεί απαραίτητο καικατόπιν συνεννόησης του Δημάρχου με τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, θα καταγράφει στον πίνακα Α του Παραρτήματος Ι, τα αιτήματα των πολιτών που επιθυμούν έλεγχο κτιρίων από κλιμάκιο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.(Σχεδιάγραμμα 1, σελ. 49).

 

 • 4.2 Αντιδήμαρχοι θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
 • Συνδράμουν τον Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Παρακολουθούν την υλοποίηση των δράσεων του Δήμουστην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω πλημμυρικών φαινομένων, σε συνεργασία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.
 • Συγκεντρώνουν τα αιτήματα των οργανικών μονάδων του Δήμου, που αιτούνται την σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, συμφώνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ε. Κατόπιν φροντίζει να μην εκτελούνται με απευθείας ανάθεση, εργασίες που αφορούν το ίδιο αντικείμενο,ώστε να μην θεωρείται ότι υπάρχει κατάτμηση έργου
 • 4.3 Αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: Άμεση ενημέρωσητης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωήςπου εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή τους, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου
 • Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, το Αστυνομικό Τμήμα ΚΙΑΤΟΥ και την Π.Υ ΚΙΑΤΟΥ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με τις επιπτώσεις του πλημμυρικών φαινομένων
 • Επικοινωνία με το Παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β. και λοιπές Υγειονομικές Μονάδες (Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Νοσοκομεία κ.λ.π.), για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τραυματισμένους πολίτες από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων
 • Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Ενεργοποίηση των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολήτου Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του Δήμου
 • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωσητου Δημάρχου
 • Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 • Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με εντολή Δημάρχου έχουν εμπλακείγια την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Ενεργοποίηση, εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, του μνημονίου ενεργειών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου
 • Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002
 • Ενημέρωση του ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
 • Ενημέρωσηγια την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου
 • Ενεργοποίησημετά από σχετική εντολή του Δημάρχου εθελοντικών οργανώσεωνπολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.
 • Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμογια την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

 

 • 4.4 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιώντου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Διενεργεί άμεσα οπτικό έλεγχο στα κτίρια του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών
 • Μεριμνά για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ
 • Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (Παράρτημα Β),προκειμένου να μεταβούν και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο των σχολικών μονάδων και ενημερώνει τον Δήμαρχο. Αν υπάρχουν εμφανείς βλάβες,ο Δήμαρχοςενημερώνειτην Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων
 • Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλουςτης, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην πληγείσα περιοχή και να προβούν σε οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους
 • Υποστηρίζει το έργο της Γενικής Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στον έλεγχο κτιρίων

 

 • 4.5Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιώντου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στον αντίστοιχο σχεδιασμό των εμπλεκόμενωνυπηρεσιακών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.) και τις πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει.

 

 • 4.6 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μεριμνά για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου.

 

 • 4.7 Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Συλλέγει πληροφορίες, σε συνεργασία με τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ και των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τον αριθμό των πολιτών που θα χρειαστούν άμεση στέγαση, και ενημερώνει τον Δήμαρχο.
 • 4.8 Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Καταγράφει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων(άρση εμποδίων πρόσβασης σε ιδιοκτησίες, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης κλπ) και τα προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Καταγράφει αιτήματα πολιτών που θα χρειαστούν άμεση προσωρινή διαμονή και ενημερώνει τον Δήμαρχο και την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου.
 • Κατόπιν εντολής Δημάρχου καταγράφει σε πίνακα (Πίνακας Α, Παράρτημα ΙΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3.4 του παρόντος, τα αιτήματα των πολιτών που επιθυμούν τον έλεγχο των κτιρίων τους και εν συνεχεία τον διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), ώστε κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης να διενεργήσουν ελέγχους.

 

 • 4.9ΔημόσιαΕπιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
 • Ελέγχει την παροχή πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

 

 • 4.10Πρόεδροι των Κοινοτήτων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή αρμοδιότητάς τους (κατολισθήσεις, καταρρεύσεις κτιρίων, εγκλωβισμοί κλπ)
 • Επικουρούν το έργο του Δημάρχου στην περίπτωση που αποφασιστεί το μέτρο της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών
 • Συμμετέχουν στο Σ.Τ.Ο., εάν κληθούν.

 

 • 5 Δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών

 

 • 5.1 Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημέρωση του Περιφερειάρχηκαι του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησηςγια τον εν λόγω εκτιμώμενο αριθμό
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεσα προσωρινή διαμονή
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου γιατην ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολήπρος τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν προληπτικά από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά
 • Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Δ/νσηΠεριβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και στην ΔΕΥΑΣ για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολήστις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμουγια τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών
 • Εντολήστις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου
 • Εντολή στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμουγια την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής
 • Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
 • Εντολήπρος τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολήπρος την αρμόδια υπηρεσία του Δήμουγια υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

 

 • 5.2 Αντιδήμαρχοι θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
 • Συνδράμουν τον Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Παρακολουθούν την υλοποίηση των δράσεωντου Δήμουγια την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.

 

 • 5.3 Αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει το Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών, οι κατοικίες των οποίων έχουν πλημμυρίσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές
 • Βρίσκει καταλύματαγια τους πολίτες του Δήμου,οι κατοικίες των οποίων έχουν πλημμυρίσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Δρομολογεί δράσεις, με εντολή του Δημάρχου και σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια,σχετικές μετηνοργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον Δήμαρχο λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της δράσης αυτής (παράγραφος 6.8.1 του παρόντος)
 • Διενεργεί έλεγχολειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων
 • Κινητοποιεί με εντολή του Δημάρχου,τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Δ/νσηΠεριβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και τη ΔΕΥΑΣ για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο,αντιπλημμυρικά έργακλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Ενημερώνει τον Δήμαρχο για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Ενεργοποιεί εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Ενεργοποιεί συμβάσεις με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Υποβάλλει, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις)
 • Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 

 • 5.4Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Αποστέλλουν συνεργείαγια άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κλπ)
 • Προβαίνουν σε επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων.

 

 • 5.5Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μεριμνά για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου.

 

 • 5.6Διεύθυνση Οικονομικών ΥπηρεσιώντουΔήμουΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Διενεργεί με εντολή του Δημάρχουτις διαδικασίες μίσθωσης καταλυμάτωνγια την προσωρινή στέγαση πολιτών (σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ε)
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στον αντίστοιχο σχεδιασμό των εμπλεκόμενωνυπηρεσιακών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.) και την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που έχουν προκύψει.
 • 5.7Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Αποστολή επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τον πλημμυρικά φαινόμενα,προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής
 • Αποστολή αιτήματοςστη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιήλθαν σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία πλημμυρικών φαινομένων.

 

 • 5.8 Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Καταγράφει και γνωστοποίει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου αιτήματα πολιτών για ζημιές που έχει υποστεί η οικοσκευή τους από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Παρέχει πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν οι πολίτες οικονομική ενίσχυση (προνοιακό επίδομα).

 

 • 5.9ΔΕΥΑ του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Αποστολή συνεργείων για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας τυχόν βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

 • 5.10Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Λαμβάνουν μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτουν την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας, εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ
 • Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει σε τοπικό επίπεδο.
 

ΜΕΡΟΣ 5

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 5.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

 • 1 Μέσα επικοινωνίας

 

Στον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας (ενδεικτικά)

Α)  Σταθερά τηλέφωνα του Δήμου. Στο Παράρτημα Β αναφέρονται αναλυτικά τα σταθερά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας

Β) Κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας. Στο Παράρτημα Β αναφέρονται αναλυτικά τα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας

Γ) Σταθμός βάσης ασυρμάτου με  ασύρματες συσκευές, οι οποίες έχουν δοθεί στους:

 • Δήμαρχο
 • Οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα πολιτικής προστασίας
 • Στο γραφείο που στεγάζεται η Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων

 

Δ) Στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  θα λειτουργήσει τηλεφωνικό κέντρο για επικοινωνία με το κοινό για θέματα που αφορούνα) καταγραφή προβλημάτων από την εκδήλωση πλημμυρικώνφαινομένωνστη επικράτεια του Δήμου β) καταγραφή αιτημάτων για άμεση προσωρινή διαμονή πολιτών, γ) καταγραφή αιτημάτων για έλεγχο κατοικιών και αποστολή λίστας στην Γ.Δ.Α.Ε.Γ.Κ.καιδ) πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ, που χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση οι πολίτες (Σχεδιάγραμμα 1).

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα1.Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου κατά την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

 

 • 2Ροή πληροφοριών

Για τις ανάγκες του παρόντος Πρότυπου Σχεδίου αποδίδονται ενδεικτικά ενέργειες και δράσεις σε οργανικές μονάδες του Δήμου και σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος  Κοινότητας, κλπ). Νοείται ότι για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμου οι δράσεις θα πρέπει να αποδοθούν στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου ή σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας, κλπ), σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις εκάστοτε εξουσιοδοτικές πράξεις του Δημάρχου.

 • 2.1 Αποστολή Έκτακτων Δελτίων της Ε.Μ.Υ. και ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ[3].

 

 

Ε.Μ.Υ. à ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ àΔ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥàΑρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

Αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

à Δήμαρχο

à Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας

àΔ/ντή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

à Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας

à Προέδρους Κοινοτήτων

 

 

 • 2.2Αρχική ειδοποίησηγια επιπτώσεις από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένωνκαι αντιμετώπιση εκτάκτωναναγκών.

 

ΕΛΑΣ

Πρόεδρος Κοινότητας

ΠΣ                                                                              ΔήμαρχοςàΑρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου

ΔημοτικέςΥπηρεσίες

Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β.

 

Αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου          à Δήμαρχο

à Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας

àΔ/ντήΠεριβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

àΔ/ντήΤεχνικών Υπηρεσιών

àΥπηρεσία Πρόνοιας

à Πρόεδρο ΔΕΥΑΣ

à Προέδρους Κοινοτήτων

àΔιεύθυνση Πολ. Προστ. Περιφέρειας

àΤμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

à ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ

à Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας

 

 

 

 

 • 2.3Ροή πληροφοριών κινητοποίησης φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών και της άμεσης/βραχείας αποκατάστασης.

 

Δήμαρχος àΑντιδήμαρχοι ΠΠ à

àΑρμόδιες υπηρεσίες Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ       àΔ/ντήΠεριβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

à Πρόεδρο ΔΕΥΑΣ

àΤεχνικές Υπηρεσίες

à Υπηρεσία Πρόνοιας

à Προέδρους Κοινοτήτων

à Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 6

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Μετά την εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένουοι φορείς πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κινητοποιούνται άμεσα και δρομολογούν σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. Προϋπόθεση για την αποτελεσματική απόκριση των φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης.

Στο παρόν μέρος αναφέρονταισυντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.

 

 • 1 Αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κίνδυνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

 

Η αυξημένη ετοιμότητα των φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων θα πρέπει να βασίζεται στις καθημερινές προγνώσεις των καιρικών φαινομένων.

Στις περιπτώσεις που η ΕΜΥ εκδώσει Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), αυτά διαβιβάζονται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ[4] με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, κλπ. (Σχεδιαγραμμα2, σελ 54).

Αν και η ένταση, η διάρκεια και η χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων αποτελεί σημαντική αιτία πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων, η εμφάνιση ενός πλημμυρικού φαινομένου εξαρτάται και από ένα πλήθος άλλων παραγόντων οι οποίοι μπορούν να δράσουν είτε αποτρεπτικά, είτε ενισχυτικά. Τέτοιοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την εμφάνιση ή όχι ενός πλημμυρικού φαινομένου είναι:

 • η ικανότητα του υδρογραφικού δικτύου να παροχετεύσει αποτελεσματικά την επιφανειακή απορροή
 • η γεωλογία, το μέγεθος και η γεωμορφολογία της λεκάνης απορροής
 • ο κορεσμός του επιφανειακού εδάφους από προηγηθείσες βροχοπτώσεις
 • η φυτοκάλυψη του εδάφους
 • οι χρήσεις γης, κλπ.

Θεσμικά, ο επίσημος φορέας πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, όπως έντονων βροχοπτώσεων, ισχυρών καταιγίδων κτλ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (ΠΔ 161/1997, ΦΕΚ 142/Α΄/1997).

Τονίζεται ότι μετεωρολογικά προϊόντα (αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, άλλες ειδικές προγνώσεις καιρού, κλπ) που παράγουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, έχουν ερευνητικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεσμικά[5] από την πολιτεία για την τεκμηρίωση κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, που γίνεται μόνο κατόπιν των σχετικών επίσημων προγνώσεων της Ε.Μ.Υ.

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις επίσημες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως αυτές παρέχονται καθημερινά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Επίσης, η ΕΜΥ εκτός των καθημερινών δελτίων πρόγνωσης καιρού εκδίδει και Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων (υπ’ αριθμ’ Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 έγγραφο της ΕΜΥ)[6]. Τα ανωτέρω έκτακτα δελτία της ΕΜΥ (ΕΔΕΚ και ΕΔΠΕΚΦ) αποτελούν πληροφορία με βαρύνουσα σημασία για την ετοιμότητα των φορέων.

Τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ και αποστέλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ)[7] διαβιβάζονται με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πρόβλεψης έντονων ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Τα επίπεδα ετοιμότητας βάσει των Έκτακτων Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) ή των Έκτακτων Δελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), οι συγκεκριμένες ενέργειες του κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων καθορίζεται από τον αντίστοιχο σχεδιασμό του.

Στους αποδέκτες του ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, με συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ, συμπεριλαμβάνονται και φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις λειτουργίας και συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς και φορείς παροχής συγκοινωνιακών υπηρεσιών, λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας κλπ, προκειμένου να δρομολογούν δράσεις που συνδέονται με την ετοιμότητά τους βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 2. Διάγραμμα ροής αποστολής των Έκτακτων Δελτίων της ΕΜΥ[8] και ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ[9]

 

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ οφείλει μετά από σχετική αλληλογραφία, να διαθέτει επικαιροποιημένο κατάλογο με αριθμούς FAX όλων των εμπλεκόμενων φορέων στους οποίους θα αποστέλλονται οι επίσημες προγνώσεις της ΕΜΥ και οι προειδοποιήσεις, προκειμένου να ενημερώνονται.

Μετά την αποστολή των σχετικών προειδοποιήσεων του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες για την εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων βάσει των Έκτακτων Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) ή των Έκτακτων Δελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η περαιτέρω κοινοποίησή τους, μέσω FAX, προς τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας των Δήμων θα γίνεται με ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Νοείται ότι οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων που λαμβάνουν από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα, με συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ) που εκδίδονται από την ΕΜΥ, δύναται μετά από πάγια εντολή των Περιφερειαρχών και Δημάρχων να ενημερώνουν τους υπεύθυνους των επιχειρησιακά εμπλεκομένων οργανικών μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων αντίστοιχα, προκειμένου να τεθούν σε ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, σύμφωνα με το σχεδιασμό τους.

Η δρομολόγηση της αποστολής του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού σήματος από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ παρουσιάζεται αναλυτικά στο ανωτέρω Σχεδιάγραμμα 2.

Στις περιπτώσεις όπου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) εκδίδει Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει δελτία τύπου τα οποία αποστέλλονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και αναρτώνται στον δικτυακό της χώρο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την εκδήλωση έντονων ή και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την παροχή ειδικότερων οδηγιών για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από ενδεχόμενους κινδύνους που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα (www.civilprotection.gr).

 

 • 2Διοίκηση, Έλεγχος &  Συντονισμός επιχειρήσεων

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσης-βραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής προστασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται από τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς.

 • Δράσεις έρευνας και διάσωσης, άντλησης υδάτων από κατακλυσμένα κτήρια και κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα του ΠΣ, αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του έργου στην περιοχή του συμβάντος.
 • Δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ
 • Δράσεις ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξη μέτρων προστασίας πολιτών αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος.
 • Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών-ασθενών και ενεργοποίησης των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ).αναλαμβάνονται και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).

 

 • 3Αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες

Αρχική ειδοποίηση νοείται η επίσημη ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για την εκδήλωση πλημμύρας, τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς.

Η αρχική ειδοποίηση για την εκδήλωση πλημμύρας έχει στόχο την άμεση συλλογή πληροφοριών μετά την εκδήλωση του φαινομένου, σχετικών με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές, καθώς και την ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

Οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης ενημέρωσης του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ[10] και των εμπλεκομένων φορέων για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, δεδομένου ότι λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και κατά κανόνα είναι αυτές οι οποίες μπορούν άμεσα να συλλέξουν πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση και την επηρεαζόμενη περιοχή (Παράρτημα Ε, Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», ΥΑ 1299 10-04-2003 ΦΕΚ 423/ Β΄/2003). Τη δράση μπορούν να υποστηρίξουν και οι αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ, οι οποίες επίσης λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ενημερώνουν άμεσα τις διοικητικά ανώτερες δομές τους, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος), καθώς και το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ.

Με εντολή των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου στην πληγείσα περιοχή για την άμεση διαχείριση των συνεπειών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μετά την πρώτη ενημέρωσή του για την εκδήλωση πλημμύρας, κυρίως από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, επικοινωνεί με την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και τα κατά τόπους Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω πληροφορίες για τις περιοχές που επλήγησαν και ενημερώνει τον Διοικητή Ε.Σ.Κ.Ε και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες θεσμικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί (ΥΑ 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423/Α΄/2003), δια των αρμόδιων οργάνων τους συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πλημμύρα (ζημιές, θύματα, κτλ.), ενημερώνουν άμεσα:

 • τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ) για συμβάντα αρμοδιότητάς τους,
 • τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, Περιφερειάρχης),
 • το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, τηλεφωνικώς και γραπτώς όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική έγγραφη αναφορά: ΥΑ 1299 10-04-2003 – ΦΕΚ 423/Α΄/2003).

Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου από πλευράς πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανωτέρω ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, με την μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ (www.astynomia.gr).

Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014).

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό, δύναται με τα εναέρια μέσα που διαθέτει να πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τις πληγείσες περιοχές για την από αέρος συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της πλημμύρας και την επικρατούσα κατάσταση, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα (5301/4/16-λδ/20-06-2006 έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α., 4096/12-07-2006 έγγραφό μας).

 

 • 4Επικοινωνίες

Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικώνφαινομένων, γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων.

Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς δύναται να χρησιμοποιούν και δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.

Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (FAX) όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.

 • 5Κινητοποίηση

Στο στάδιο αυτό, όλοι οι φορείς υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, αξιολογώντας τις πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση καθώς και τα πιθανά αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς, κινητοποιούν το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους.

Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκομένου προσωπικού και μέσων δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν στις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται:

 • η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων
 • η έκταση της καταστροφής
 • το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής).

Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.

 

 • 5.1 Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο

Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ), καθώς και την επιτήρηση και τη διακοπή κυκλοφορίας, ιδίως στα σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με χειμάρρους χωρίς γέφυρα (Ιρλανδικές διαβάσεις), προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διέλευση οχημάτων.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014).

Σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων, τα ανωτέρω προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας δύναται να εφαρμόζονται όταν τμήμα του οδοστρώματος του οδικού δικτύου της χώρας έχει κατακλυστεί προσωρινά από πλημμυρικά ύδατα ή έχουν σημειωθεί φθορές ή ζημιές σε αυτό λόγω έντονων βροχοπτώσεων και προκύπτει άμεσος κίνδυνος από τη διέλευση οχημάτων ή πεζών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης της οδού προκειμένου να εγκατασταθεί προσωρινή σήμανση, μέχρι την οριστική άρση του κινδύνου και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας. Η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων λειτουργίας και συντήρησης της οδού (εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο) μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας ή δια μέσου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή του Δήμου.

Ειδικότερα, για τα τμήματα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Δρόμοι Ανάπτυξης» των έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., που έχουν κυρωθεί οι Συμβάσεις Παραχώρησής τους και έχουν παραδοθεί για λειτουργία, το ανωτέρω έργο της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιείται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμφωνίες αστυνόμευσης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των παραχωρησιούχων εταιρειών.

Επίσης, ο έλεγχος της επικρατούσας κατάστασης για την καλή λειτουργία του έργου παραχώρησης (επιθεώρηση, επισήμανση και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, ενημέρωση των χρηστών, διαχείριση κυκλοφορίας, κλπ) πραγματοποιείται και με ευθύνη των παραχωρησιούχων εταιρειών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με άμεση ενημέρωση των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Διευκρινίζεται ότι η αστυνόμευση του έργου παραχώρησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο της επικρατούσας κατάστασης που πραγματοποιείται από τους παραχωρησιούχους και προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης και εγχειρίδια λειτουργίας.

Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και αν τούτο απαιτείται, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας περιμετρικά των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων και των συνεργείων αποκατάστασης, καθώς και για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ, οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές δύναται να συνδράμουν στο έργο της μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες.

Ο συντονισμός των περιφερειακών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται από την έκταση και την ένταση των φαινομένων, πραγματοποιείται από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. (άρθ. 21 του Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014).

Οι ανωτέρω δράσεις στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελεί αρμοδιότητα των τοπικών Λιμενικών Αρχών (ΝΔ 444/1970 –ΦΕΚ 39/Α΄/1970, ΠΔ 242/1999 – ΦΕΚ 202/Α΄/1999).

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου ενημερώνονται για συμβάντα αρμοδιότητάς τους (έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο, παροχή βοήθειας για την άντληση υδάτων από κτήρια) από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια. Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους, αιτούνται μέσω του 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ[11] την ενίσχυση των δυνάμεών τους, καθώς και την υποστήριξη άλλων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΑΒ, Δήμων, κλπ) για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για περιστατικά αρμοδιότητάς τους (έρευνα και διάσωση στον χερσαίο χώρο, παροχή βοήθειας για την άντληση υδάτων από κτήρια), αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του. Στις ανωτέρω επιχειρήσεις, η Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στις πληγείσες περιοχές, με βάση την ενημέρωση που έχουν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες, θέτουν σε ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία με τους κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης το ΕΚΑΒ, μετά την εκδήλωση πλημμυρών, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρών, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή περιστατικών υγείας, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν.3370/05, ΦΕΚ 176/Α΄/2005 – Ν. 3527/07, ΦΕΚ 25/Α΄/2007).

Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή όπου εκδηλώνονται πλημμυρικά φαινόμενα βρίσκονται σε ετοιμότητα ενεργοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ») σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, σχετικά με τον αριθμό των περιστατικών υγείας στην περιοχή ευθύνης τους.

Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχέςυλοποιούν μέτρα τάξης και ασφάλειας για τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και συμβάλουν στον άμεσο έλεγχο των λιμενικών υποδομών σε συνεργασία με τους φορείς διοίκησης και λειτουργίας λιμένων (ΝΔ 444/1970 – ΦΕΚ 39/Α΄/1970, ΠΔ 242/1999 – ΦΕΚ 202/Α΄/1999). Παράλληλα, διευκολύνουν την από θαλάσσης μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων ή και οχημάτων του Π.Σ., καθώς και άλλων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, στελεχών πολιτικής προστασίας, Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., κλπ), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την από θαλάσσης μεταφορά προσωπικού, υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων με υπηρεσιακά ή ναυλωθέντα πλοία. Τέλος, συντονίζουν δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια.

Οι Δήμαρχοι εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 3.3 και 3.4 του παρόντος.

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχεςπου ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στον σχεδιασμό τους.

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού όπως είναι και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των Δήμων και των Περιφερειών για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.

Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών), μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός ή πλησίον των σχολικών μονάδων και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, εφαρμόζουν κατά την κρίση τους το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου και ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια οργανική μονάδα Πολιτικής Προστασία του οικείου Δήμου, προκειμένου να βρίσκεται σε ετοιμότητα και εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο να συμβάλλει στην ασφαλή απομάκρυνση των μαθητών και του προσωπικού σε ασφαλείς χώρους, όπου εν συνεχεία οι μαθητές θα παραληφθούν με ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός ή πλησίον αυτών και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, απομακρύνουν άμεσα τους επισκέπτες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών δύναται να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών αρχών.

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εντός ή πλησίον αυτών, εφαρμόζουν τα σχέδια εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού τους όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και κατευθύνουν τους κατασκηνωτές και το προσωπικό σε ασφαλή χώρο.

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κινητοποιούν τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να εκτιμήσουν το εύρος των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εφόσον συντρέχουν λόγοι να συμβάλουν με το προσωπικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο.

 

 • 5.2 Κινητοποίηση φορέων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και υποδομών στην περιοχή που εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα

Μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και έργων υποδομής (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κτλ.) στην περιοχή που αυτά εκδηλώθηκαν προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης του εκάστοτε φορέα, σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.

Ειδικότερα:

Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης, κλπ) κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τον άμεσο έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Επίσης, συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην έρευνα και διάσωση σε αστικό χώρο (προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κλπ) και εκδίδουν κατά την κρίση τους ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού (δελτία τύπου, ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν εκτεταμένες βλάβες λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάστασή του δικτύου που εξυπηρετεί δημόσια και κοινωφελούς χρήσης κτίρια (νοσοκομεία, υπηρεσίες, κτλ).

Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των λιμενικών έργων αρμοδιότητάς τους σε συνεργασία με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές. Δρομολογούν δράσεις αποκατάστασης των λιμενικών έργων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα.

Οι διοικήσεις αερολιμένων της χώρας προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των αερολιμενικών υποδομών και εφόσον συντρέχουν λόγοι δρομολογούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των επιβατών, των πληρωμάτων, των αεροσκαφών, των εργαζομένων στον αερολιμένα και του κοινού που διακινείται σε αυτό, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας στα ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τον άμεσο έλεγχο του έργου παραχώρησης και εφόσον συντρέχουν λόγοι δρομολογούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και διευκολύνουν κατά προτεραιότητα την κίνηση των οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, προς και από τον τόπο της καταστροφής.

Στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, εφόσον συντρέχουν λόγοι, πραγματοποιείται επιθεώρηση του δικτύου και των εγκαταστάσεων και η αντιμετώπιση προβλημάτων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον εν ισχύ Γενικό Κανονισμό Κίνησης της εταιρίας ΟΣΕ Α.Ε., ο οποίος αποτελεί Εθνικό Κανόνα Ασφάλειας, καθώς και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των εταιριών ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων, προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης σε άμεσο έλεγχό τους μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (έκτακτη επιθεώρηση). Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν προβλήματα στη συμπεριφορά του φράγματος, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτίμηση της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τους οικείους Δημάρχους, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη.

 

 • 5.3 Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ[12] σχετικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται, επικοινωνεί με τους κατά τόπους αρμόδιους Δημάρχους και τον αρμόδιο Περιφερειάρχη σχετικά με τις επιπτώσεις τους και τις δράσεις πολιτικής προστασίας που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και ενημερώνει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Εν συνεχεία, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως της πορείας εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών.

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠυποστηρίζει άμεσα το έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη αρμόδιου για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και των οργανικών μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, με εντολή των πολιτικά προϊσταμένων τους μεταβαίνουν άμεσα στην πληγείσα περιοχή με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών και φορέων και τη δρομολόγηση δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. Στο ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο δύναται να μετέχουν και άλλοι Γενικοί Γραμματείς όταν ανακύπτουν άμεσα θέματα συντονισμού αρμοδιότητάς τους. Οι ανωτέρω Γενικοί Γραμματείς υποστηρίζουν το έργο των οικείων Υπουργών, όταν αυτοί μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή.

Εν συνεχεία, το ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών

Στις περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών αναγκών κρίνεται από τους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης ότι το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δρομολογεί την υποβολή αιτήματος διεθνούς συνδρομής για την παροχή βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ή από άλλες χώρες, άλλους διεθνείς οργανισμούς ή μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών.

Στον ανωτέρω συντονισμό μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα Κέντρα Επιχειρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, EKAB, κλπ), τα οποία λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής  ηγεσίας του φορέα τους. Τα ανωτέρω Κέντρα Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρμογή δράσεων από τις κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους, ενημερώνουν άμεσα την φυσική και πολιτική τους ηγεσία και με εντολή τους δρομολογούν και συντονίζουν την κινητοποίηση των υπηρεσιών του φορέα τους.

Ειδικότερα, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ[13] βρίσκεται σε επικοινωνία με τα λοιπά Κέντρα Επιχειρήσεων των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό επίπεδο, καθώς και με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Δήμων και των Περιφερειών στις περιοχές όπου εξελίσσεται το καταστροφικό φαινόμενο και υποστηρίζει το έργο των Δημάρχων, των Περιφερειαρχών και των Αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών, που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, με τη διάθεση μέσων από άλλους φορείς ή υπηρεσίες σε κεντρικό επίπεδο κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Το ΕΚΑΒ έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στην δημόσια υγεία μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας, κινητοποιεί το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ εφόσον συντρέχουν λόγοι, και συντονίζει τις υγειονομικές μονάδες για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), κλπ.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)ενημερώνεται από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ για πλημμυρικά συμβάντα σε πολεοδομικά συγκροτήματα και οικισμούς, επικοινωνεί με τους αρμόδιους συνδέσμους, τα αστυνομικά τμήματα και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης) σχετικά με την εκτίμηση των συνεπειών σε κτήρια και κινητοποιεί το δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν αναφορές για βλάβες σε κτίρια που εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και με εντολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ για έλεγχο και καταγραφή των ζημιών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιεί την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των πληγέντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών. Το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ή απευθείας με το ΕΚΑΒ, το οποίο συνεργάζεται με την προανακριτική αρχή (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.).

Στις περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου υπάρχουν θανόντες αλλοδαποί πολίτες, το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 3η  Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (9052/18-12-2019 έγγραφο ΓΓΠΠ), ανεξάρτητα αν αυτό έχει ενεργοποιηθεί ή όχι.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ταυτοποίηση τραυματιών και θανόντων αλλοδαπών πολιτών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς και ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών.

 

 • 6Επιχειρήσεις Έρευνας, Διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω πλημμυρικών υδάτων, διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος ή λόγω κατολισθητικών φαινομένων κλπ, διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές με εγκλωβισμούς ατόμων να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για την έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο (άρθρο 2 του Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 64 του Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014 ).

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχετικές με έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του για την άμεση μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα σημεία των συμβάντων προβαίνει σε ιεράρχηση αυτών και ενίσχυση των δυνάμεων, αν τούτο απαιτείται.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάλογα με την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, ενισχύονται σε προσωπικό και μέσα από όμορες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Π.Σ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΔ 210/1992, ΦΕΚ 99/Α΄/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Αν η κατάσταση το απαιτεί κινητοποιούνται οι ΕΜΑΚ. (ΠΔ 96/1987, ΦΕΚ 58/Α΄/1987 – ΠΔ 329/1993, ΦΕΚ 140/Α΄/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει – Έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/2004).

Η περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής, όταν τούτο απαιτείται για την ευχερή και άμεση επέμβαση των συνεργείων διάσωσης, όπως επίσης η λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης μέσα και περιμετρικά της πληγείσας περιοχής για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των συνεργείων βοήθειας, αποτελεί αρμοδιότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ (Έγγραφο ΕΛΑΣ 5301/4/16-ζ’ 21/5/2004).

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και μεταφορά τραυματιών λόγω των πλημμυρών σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν. 1579/85, ΦΕΚ 217/Α΄/1985). Το παράρτημα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης της περιφέρειάς του έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω πλημμυρών, συνεργάζεται με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των νομών της περιφέρειάς του (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κ.λπ.) και είναι αποκλειστικά αρμόδιο να συντονίζει τη δράση και την κίνηση όλων των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, των ειδικών κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων μέσων μεταφοράς και διακίνησης αρρώστων και εκτάκτων περιστατικών γενικά. Επίσης, διακινεί και διακομίζει στα νοσοκομεία εφημερίας και τις άλλες μονάδες παροχής περίθαλψης της περιφέρειάς του, κάθε έκτακτο περιστατικό καθώς και σε Νοσοκομεία άλλων περιφερειών, όταν τα νοσοκομεία της περιφέρειάς του δεν καλύπτουν τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η διακομιδή εκτάκτων περιστατικών από μία περιφέρεια σε άλλη γίνεται ύστερα από συνεννόηση των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο αντιστοίχων ΕΚΑΒ και σε περίπτωση ανάγκης παρεμβαίνει συντονιστικά η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Στην πρώτη γεωγραφική περιφέρεια, που περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκεί η κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. (ΠΔ 376/1988, ΦΕΚ 169/Α΄/1988).

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. μετά την ενημέρωσή του από τα κατά τόπους παραρτήματα του ΕΚΑΒ δύναται να ενεργοποιήσει την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) του ΕΚΑΒ και να αποστείλει το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγείσα περιοχή, αν τούτα απαιτούνται.

Το έργο της μεταφοράς τραυματιών προς τις νοσηλευτικές μονάδες δύναται να υποστηρίξουν, όπου αυτό απαιτείται, και οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ. σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ.

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωματικός του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του έργου του. Ειδικότερα, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να αιτηθεί από:

 • τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας τη διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητάς τους προς τα σημεία επεμβάσεων, τη διάθεση μηχανημάτων έργου, κλπ.,
 • τον επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής την περιμετρική απομόνωση της περιοχής των επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων παροχής βοήθειας προς και από την περιοχή των επιχειρήσεων και την άμεση μεταφορά τραυματισμένων σε νοσοκομεία σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ,
 • τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ύδρευσης (Δ.Ε.ΥΑ., ΕΥΔΑΠ, κλπ), ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) και διανομής φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, κλπ.) για τη διακοπή των δικτύων τους στην περιοχή επιχειρήσεων προς αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, τεχνικός των ανωτέρω φορέων δύναται να βρίσκεται στο σημείο του συμβάντος για τεχνική υποστήριξη βάσει των αρμοδιοτήτων του,
 • το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ για την προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαμετακομιδή των τραυματιών σε υγειονομικά κέντρα.

Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς.

Τέλος επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

 

 • 7Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω επαγομένων φαινομένων

Η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον εκδηλωθούν επαγόμενες των πλημμυρών καταστροφές, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, μετά από σχετική ενημέρωσή τους.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που λόγω έντονων βροχοπτώσεων ή πλημμυρικών φαινομένων προκληθούν κατολισθητικά φαινόμενα, ενημερώνονται (κατά κανόνα από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου) οι αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ) για τη διενέργεια αυτοψίας και πρώτης εκτίμησης των επιπτώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην άμεση λήψη μέτρων, όπως την απομάκρυνση πολιτών, με στόχο την προστασία τους από πιθανή εκδήλωση νέων κατολισθήσεων στις ανωτέρω περιοχές εξαιτίας της εξέλιξης των έντονων βροχοπτώσεων ή των πλημμυρικών φαινομένων. Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού συμβούλου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50/Α΄/1976), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α΄/2019).

Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η άρση καταπτώσεων σε οδικούς άξονες, από και προς την πληγείσα από πλημμύρες περιοχή. Νοείται ότι η ανωτέρω ενέργεια έχει σαν άμεσο στόχο τη μερική άρση των καταπτώσεων για την προσωρινή διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ) και όχι κατ’ ανάγκη την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και υποδομών στην πληγείσα από πλημμύρες περιοχή (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, φυσικό αέριο, λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, κτλ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους μετά από πλημμύρα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν βλάβες, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτίμηση της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης).

Επίσης, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης) και τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., σε περιπτώσεις εκφόρτισης της πλημμυρικής εισροής από τους υπερχειλιστές των εγκαταστάσεών τους.

 

 • 8 Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω παράκτιας πλημμύρας

Όπως έχει αναφερθεί οι παράκτιες πλημμύρες είναι ένα σπανιότερα εμφανιζόμενο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα και δύναται να διακριθούν σε αυτές που προκαλούνται από τον έντονο κυματισμό της θάλασσας και σε αυτές που προκαλούνται από τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι).

Δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης πλημμυρικών φαινομένων από παράκτιες πλημμύρες είτε αυτές οφείλονται σε σεισμικάφαινόμενα, τα οποία προκαλούν τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας είτε οφείλονται σε έντονο κυματισμό, η έγκαιρη προειδοποίηση γενικά δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση του σχεδιασμού αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Συνεπώς οι δράσεις των Δήμων που αφορούν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και η διαχείριση των συνεπειών, που θα προκύψουν από την εκδήλωση παράκτιας πλημμύρας  δεν διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα είδη πλημμυρών.

 

 • 9Άμεση παροχή βοήθειαςκαι υποστήριξης των πληγέντων

Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωσηπλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες είναι δράσεις πολιτικής προστασίας με βαρύνουσα σημασία και δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους Δημάρχους, Περιφερειάρχες/Αντιπεριφερειάρχες, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους και εν συνεχεία υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της κεντρικής διοίκησης, με βάση το μέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου. Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών που εμπλέκονται, βάσει των λειτουργικών και οικονομικών μέσων που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι Δήμοι και Περιφέρειες.

Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται πρωτίστως με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που η κατοικία τους έχει πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα και χρειάζονται άμεση προσωρινή φιλοξενία, καθώς και με την μεταφορά και κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν προσωρινά απομακρυνθεί από περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, για την προστασία της ζωής και της υγείας τους, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν.3613/2007

Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών που εμπλέκονται, βάσει του προσωπικού και των μέσων που άμεσα διαθέτουν.

 

 • 9.1 Οργάνωση, λειτουργία και διοικητική μέριμνα χώρων άμεσης στέγασης πληγέντων.

Οι Δήμοι συλλέγουν πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των κατοικιών, στην περιοχή ευθύνης τους, που έχουν υποστεί βλάβες και η παραμονή σε αυτές θεωρείται αδύνατη. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστεί άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλή χώρο.

Οι Δήμαρχοι, με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες εξετάζουν κατά προτεραιότητα τη δυνατότητα άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που έχουν πληγεί από πλημμύρες οι επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις κλπ) σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους (τουριστικά καταλύματα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις,  κλπ), καθώς και τη μεταφορά τους στους χώρους αυτούς, εφόσον απαιτηθεί.

Τη δράση αυτή των Δήμων για την υποστήριξη των πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας της εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, όταν συντρέχει λόγος, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) κατά τα πρώτα 24ωρα, δύναται να υποστηρίξει άμεσα και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας από τις διαθέσιμες πιστώσεις της ΓΓΠΠ.

Σε περίπτωση που εκτιμάται από τους Δημάρχους ότι δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους, ή δεν επαρκούν για το σύνολο των πολιτών που χρήζουν άμεσης προσωρινής διαμονής, ενημερώνουν άμεσα τον οικείο Περιφερειάρχη και τον οικείο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις άμεσης προσωρινής διαμονής (ναύλωση πλωτών μέσων, κλπ).

Ο Περιφερειάρχης, μετά την σχετική ενημέρωση από τους Δημάρχους προχωρά σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων άμεσης προσωρινής διαμονής (ναύλωση πλωτών μέσων, κλπ) σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να υποστηριχτούν οι δράσεις αυτές σε κεντρικό επίπεδο, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

 • 10Διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010).

Επίσης, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας (αρθ. 186 παρ. ΙΙ.Η.5 του Ν3852/2010).

Διευκρινίζεται ότι, σχετικά με τη διακοπή των μαθημάτων στα ιδιωτικά σχολεία λόγω εκτάκτων συνθηκών, σύμφωνα με το 176860/Ν1/22-10-2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.27 του άρθρου 94 και στην περίπτωση 5 της παραγράφου Η του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, λόγω της γενικής τους διατύπωσης, αφορούν όλους τους φορείς που παρέχουν μαθήματα εντός των ορίων εκάστου Δήμου ή Περιφέρειας αντίστοιχα (σχετικό 8202/07-11-2018 έγγραφο ΓΓΠΠ).

 

 • 11Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και της Γ.Γ.Π.Π.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκδήλωση ενός πλημμυρικού φαινομένου δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές καταστροφές, όπως κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως αρμόδιος φορέας για τη βασική έρευνα της γεωλογικής δομής και του γεωδυναμικού καθεστώτος της Ελλάδας, καθώς και μεταξύ των άλλων για την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και μελέτη γεωκινδύνων (άρθρο 26 του Ν. 4602/2019 – ΦΕΚ 45/Α΄/2019), προχώρησαν στις 16-06-2016 στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου μέσω της «Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης» της ΕΑΓΜΕ αμέσως μετά από σοβαρά Καταστροφικά Φαινόμενα γεωλογικής αιτιολογίας ή κατά την διάρκεια εν εξελίξει σοβαρών καταστροφικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), το οποίο έχει επηρεάσει νόμιμα υφιστάμενα πολεοδομικά συγκροτήματα και οικισμούς, καθώς και υποδομές αρμοδιότητος του αιτούντος φορέα (οδικό δίκτυο και συνοδά έργα, κ.τ.λ.).

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων οι οποίες συνοδεύονται από κατολισθητικά φαινόμενα κλπ., τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) μπορούν υποβάλουν αίτημα προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αποστολή της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας, η οποία θα προβαίνει σε τεχνικογεωλογική αναγνώριση με σκοπό την καταγραφή των φαινομένων και των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνοδά έργα).

Νοείται ότι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μέσω της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ, δεν αφορά τον έλεγχο και τα ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης επαπειλούμενων κινδύνων γεωλογικής αιτιολογίας (ευστάθεια πρανών, έλεγχους αποκόλλησης μεμονωμένων βράχων κ.τ.λ.), καθώς και τον έλεγχο και τα ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης ή/και εξέτασης γεωλογικών φαινομένων βραδείας εξέλιξης (καθιζήσεις βραδείας εξέλιξης, εδαφικούς ερπυσμούς βραδείας εξέλιξης, κ.τ.λ.). Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο ειδικής γεωτεχνικής μελέτης, η οποία πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας με ή χωρίς την συμμετοχή του ΕΑΓΜΕ, με την ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία.

Επίσης διευκρινίζεται ότι η έκθεση που συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας, δεν αποτελεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία υλοποιείται ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Υ.Α. οικ. 37691/12-9-2007 (ΦΕΚ 1902Β/2007).

Η δυνατότητα ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας και η πραγματοποίηση των τεχνικογεωλογικών αναγνωρίσεων από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ, παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ΟΤΑ.

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας έχουν δοθεί με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

 

 • 12Χώροι προσωρινής εναπόθεσηςφερτών υλικών και μπαζών

Η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων δύναται να προκαλέσεισυσσώρευση φερτών υλικών και μπαζών, με αποτέλεσμα το κλείσιμο δρόμων και συνεπώς τη δυσκολία μετακίνησης του πληθυσμού αλλά και την αδυναμία άμεσης επέμβασης των διασωστικών και λοιπών συνεργείων πρώτης απόκρισης καθώς και συσσώρευση φερτών υλικών σε αντιπλημμυρικά έργα και ρέματα με αποτέλεσμα την μείωση της ικανότητάς απορροής πλημμυρικών υδάτων. Η απομάκρυνση των φερτών υλικών καιμπαζών που έχουν προέλθει από πλημμυρικά φαινόμενα, με σκοπό την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων και των ρεμάτων, διενεργείται από τον Δήμο,στα έργα αρμοδιότητάς του και στα όρια ευθύνης του, είτε με ιδία μέσα είτε με μίσθωση μηχανημάτων έργου.

Ο Δήμος θα πρέπει να έχει προκαθορίσει χώρους συγκέντρωσης φερτών υλικών και μπαζών και ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων να επιλέγει τους καταλληλότερους. Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να επιλεγούν τέτοιοι χώροι, ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση σε αυτούς των φορτηγών και των μηχανημάτων που θα μεταφέρουν τα ανωτέρω υλικά και να είναι δυνατή η δρομολόγηση δράσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, ανάκτησης και διάθεσής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

 

 • 13Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ποιότητας των τροφίμων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πλημμύρες, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει την Δ1δ/ ΓΠ οικ.8565/16-11-2017 εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.» (ΑΔΑ: Ψ3ΝΥ465ΦΥΟ-ΥΜ4), όπως και το Δ1δ/ΓΠ  οικ.16330/28-02-2019 έγγραφο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης μετά από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες»

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης. Συγκεκριμένα θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα ή η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής (θραύση σωλήνων, εμπόδια στη ροή, κ.λ.π.) που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα υγιεινότητας του πόσιμου νερού. Επίσης δίνονται οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού στο δίκτυο ύδρευσης (δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης, υγειονομική αναγνώριση, κλπ).

 

 • 14 Αποκλιμάκωση

Για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αφορούν:

 • την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,
 • την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων,

τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία έχουν το συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την αποκλιμάκωση δυναμικού και μέσων.

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.

 

 • 15Ενημέρωση κοινού για δράσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν αρμοδιότητα του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 5, Ν. 3013/2002), εφόσον τούτο συγκληθεί.

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Περιφερειών στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση – βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση – βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου.

Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας, στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και για τις επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, θανόντων, κλπ) αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) του Υπουργείου Υγείας.

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν την έρευνα και διάσωση σε χερσαίο χώρο στην πληγείσα περιοχή, καθώς και την άντληση υδάτων από κατακλυσμένα κτήρια και κτηριακές εγκαταστάσεις από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στο πλαίσιο παροχής βοήθειας στους πληγέντες, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του Π.Σ.

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν δράσεις έρευνας και διάσωσης στην χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία), αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ.

Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες.

Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών ή των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών ενημερώνονται από το ΥΠ.ΕΞ.

 

 • 16 Συνεργασία των φορέων συντήρησης του οδικού δικτυού με τους φορείς αποκατάστασης βλαβών δικτύων κοινής ωφέλειας

Η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δικτύων κοινής ωφέλειας με δυσμενή αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κλπ).

Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό όλοι οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, φορείς ύδρευσης, φορείς τηλεπικοινωνιών, κλπ) να εξασφαλίζουν την άμεση αποκατάσταση βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Στην προκειμένη περίπτωση, και όταν διαπιστωθεί βλάβη, σε περιοχές που σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα, οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας, κατά κανόνα επικοινωνούν άμεσα με την οικεία υπηρεσία τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου προς τα σημεία των βλαβών.

Εν συνεχεία και εφόσον τα μέσα που διαθέτουν ή μισθώνουν οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας δεν επιτρέπουν την οδική πρόσβασή τους στο σημείο της βλάβης, δύναται να ζητήσουν την συνδρομή των φορέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης του οδικού δικτύου, εφόσον αυτοί διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να αποκαταστήσουν ταχύτερα τις βλάβες στο δίκτυό τους.

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 7

 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 7. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνεται και η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει θεσμοθετημένη διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 η οποία ενσωματώνει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις νέες διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι:

 • Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο,
 • Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη,
 • Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους,
 • Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:

 • Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, αποτελεί δράση πολιτικής προστασίας η οποία δρομολογείται για την προστασία της ζωής και της υγείας τους
 • Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο, [14]
 • Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης,
 • Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης πολιτών βασίζεται στο γεγονός ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του χώρου που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.
 • Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αιφνίδιων πλημμυρών όταν υπάρχουν αιτήματα πολιτών για παροχή βοήθειας σε περιοχές που έχουν ήδη κατακλυστεί ή θεωρούν ότι από την εξέλιξη του φαινομένου η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο, η άμεση μετακίνηση ή μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο αποτελεί έργο διάσωσης και δρομολογείται άμεσα από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, οι οποίες είναι θεσμικά αρμόδιες για την έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο (άρθρο 2 του Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 64 του Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014 ) (παρ. 10.6 του παρόντος).

Επίσης, σε περιπτώσεις αιφνίδιων πλημμυρών όταν διαπιστωθεί από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ. που επιχειρούν στο χώρο του συμβάντος ότι η προσωπική ασφάλεια των πολιτών σε μια περιοχή που εξελίσσεται το φαινόμενο διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο από τη ραγδαία εξέλιξή του και η άμεση μετακίνηση ή μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο είναι επιτακτική ώστε να μην υπάρξουν απώλειες, η δράση αυτή διενεργείται ως έργο διάσωσης που συντονίζεται από τον επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος στο συμβάν και ενημερώνεται ο οικείος Δήμαρχος προκειμένου να υποστηρίξει το έργο διάσωσης προσδιορίζοντας στον επικεφαλής αξιωματικό του Π.Σ. στο συμβάν ασφαλείς χώρους προσωρινής παραμονής και φροντίδας των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί.

Στις περιπτώσεις επικείμενης καταστροφής ή όταν η εξέλιξη του φαινομένου δεν είναι ραγδαία και επιτρέπει την λήψη μέτρων για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από την κατάκλυση κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα, ή από τη διαρροή επικινδύνων ουσιών οι οποίοι παρασύρθηκαν στα πλημμυρικά ύδατα ή από λοιμογόνους παράγοντες επικίνδυνους για την δημόσια υγεία οι οποίοι αναπτύχθηκαν στα πλημμυρικά ύδατα, ή από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα, η δράση αυτή δρομολογείται ως ακολούθως:

 • Στις περιπτώσεις επικείμενης κατάκλυσης κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα τα οποία δεν είναι δυνατόν να συγκρατηθούν από τα υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα ή υποδομές (αναχώματα, φράγματα, θυροφράγματα, κλπ) και η εξέλιξη του φαινομένου επιτρέπει την λήψη του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης των ανωτέρω έργων και υποδομών (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, Τεχνικές Υπηρεσίες, Τεχνικοί Ασφαλείας Φραγμάτων, κλπ).
 • Στις περιπτώσεις κατολισθητικών φαινομένων σε κατοικημένες περιοχές αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/ Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι οι κατά τόπους επικεφαλής προϊστάμενοι των αρμοδίων Δ/νσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειών ή και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού συμβούλου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50/Α΄/1976, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν.4602/2019 – ΦΕΚ 45/Α΄/2019.
 • Στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από λοιμογόνους παράγοντες που αναπτύχθηκαν ή παρασύρθηκαν από πλημμυρικά ύδατα, αρμόδιοι να εισηγηθούν στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, είναι και οι κατά τόπους Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας.
 • Στις περιπτώσεις διαρροών επικινδύνων ουσιών, αρμόδιος να εισηγηθεί στα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης/Αντιπεριφερειάρχης, κλπ) τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από σχετική ενημέρωση από τον τεχνικό ασφαλείας ή τον όποιον υπεύθυνο της εγκατάστασης από την οποία προήλθε η διαρροή.

Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό πλημμυρικών ή/και κατολισθητικών φαινομένων, αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται κατά περίπτωση υπόψη, δεδομένου του προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.

Η ανωτέρω σχετική αυτή διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή τους, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεών τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, Τουριστικά καταλύματα, κλπ).

Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση από τους φορείς που ορίζονται εκ του θεσμικού τους ρόλου κατά περίπτωση και έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των διοικήσεων των ανωτέρω υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης τους για τις δράσεις που δρομολογούνται από άλλους φορείς.

Προς υποβοήθηση του έργου τους στη λήψη και υλοποίηση της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό, μπορούν άμεσα να συγκαλούν το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και οι Αντιπεριφερειάρχες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής τους Ενότητας.

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει από φορείς του δημοσίου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τομέα (κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ). Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ή η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές, υποστηρίζεται θεσμικά από την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. (Ν. 2800/2000 – ΦΕΚ 41/Α΄/2000, Ν. 3511/2006 – ΦΕΚ 258/Α΄/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014). Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια της αποστολής της (άρθρο 11 παρ.2 του Ν.4249/2014 – ΦΕΚ 73/Α΄/2014), έχει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την απομάκρυνση πολιτών.

Θέματα που συνδέονται με τον εντοπισμό και ειδοποίηση των πολιτών για την απομάκρυνσή τους όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, με την τήρηση της τάξης, με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή, αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ή περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται, η παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους παροχής άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής βοήθειας, λόγω αρμοδιότητας (Ν. 1579/85 – ΦΕΚ 217/Α΄/1985).

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με τη διαδικασία της επίταξης, δεν είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 41 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).

 • 1 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης

Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την εισήγηση του φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλείς των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:

 • Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διαφόρους λόγους (παραθεριστές, κλπ). Η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο, ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ).
 • Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη λήψη της απόφασης . Επίσης μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι και η δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας.
 • Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει με τα μέσα Δημοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος, ή με τη συνδρομή μέσων άλλων φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο (παράγραφος 9.2 του παρόντος – μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς – κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών).

Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013, ΦΕΚ 102/Α΄/2013 και ΠΔ 13/2018, ΦΕΚ 26/Α΄/2018). Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επικοινωνεί με την οικεία Λιμενική Αρχή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών μέσων.

 • Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησής τους (πόρτα–πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμός, κλπ).
 • Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου από τον φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.

Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα ίδια μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες που απομακρύνονται μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ. ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ, κλπ).

 • Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου.
 • Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στη περιοχή.
 • Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.

Με δεδομένη την ανάγκη εξασφάλισης της συνέργειας/συνεργασίας και άλλων φορέων (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ) πριν τη λήψη τέτοιων αποφάσεων,  οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινόμενου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου τους. Νοείται ότι για το σκοπό αυτό, στα ΣΤΟ των Δήμων, μετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της δράσης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.

 

 • 2Σχέδιο δράσης

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως εξής:

 1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες ή από τον υπεύθυνο λειτουργίας αντιπλημμυρικών έργωνή από τον εκάστοτε επικεφαλής αξιωματικό του Π.Σ.,προς τον αρμόδιο Δήμαρχο.
 2. Άμεσος καθορισμός από τον Δήμαρχο σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση από το Δήμαρχο του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον η εξέλιξη του φαινομένου το επιτρέπει.
 3. Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α) (όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α)) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 7.1 του παρόντος).
 4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες :
 • Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.
 • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτή.
 • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ).
 • Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.
 • Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισμού.
 • Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι πολίτες σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
 • Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.
 • Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.

Ωστόσο, πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δυο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί και από δημοτικούς υπαλλήλους. Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση (ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.

 1. Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.

Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών.

 1. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκόμενων φορέων, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου.
 2. Καταγραφή και αποτίμηση έργου από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της καταστροφής, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση της δράσης.

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση ποιος έχει το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

 

 • 7.3 Ειδικότερες δράσεις
 • Σε περιοχές που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα, κλπ), θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από το Δήμαρχο ξενόγλωσσης ανακοίνωσης για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση και τις ασφαλείς διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να απομακρυνθούν με ίδια μέσα.
 • Για τη μεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δεν διαθέτουν ίδια μέσα μετακίνησης, κρίνεται απαραίτητο, εφ όσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσής τους, για την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους.
 • Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση, δηλαδή εντός του Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από το Δήμαρχο, ή τον Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη), όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο.
 • Η απαίτηση αυτή, εφ όσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό κατά το στάδιο εκτέλεσης – υλοποίησης της δράσης, δεδομένου ότι δύναται να δρομολογείται από το ίδιο τοπικό όργανο που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απόφαση έχει ληφθεί από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τους εκτελούνται από τα ανωτέρω όργανα, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη).

 

 • 4 Μνημόνια ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω πλημμυρικών φαινομένων

Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της ΚΥΑ H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010)[15], να προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών σχετικά με τη δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω εκδήλωσης πλημμυρικώνφαινομένων, όπως ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο φορέας, μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων, κατάσταση τουριστικών καταλυμάτων προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας πληγέντων κλπ., για τις δράσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω κατευθυντήριες οδηγίες και το σχέδιο δράσης.

 

 

ΜΕΡΟΣ 8

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 • 1 Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμουπου εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τον Δήμομε τη συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 

 • 2 Έλεγχος Σχεδίου – Ασκήσεις

Για τον έλεγχο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμουπραγματοποιούνται ασκήσεις που διοργανώνονται από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Για το σκοπό αυτή η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ έχει εκδώσει επικαιροποιημένες «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασμό και τηΔιεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας» με το 532/23-01-2020 έγγραφό της με ΑΔΑ: ΩΕ2Ψ46ΜΤΛΒ-Γ95.

 

 • 2.1 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών της χώρας

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμου, με εντολή του Δημάρχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προγραμματίζουν άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, βάσει του ανωτέρω σχεδίου.

Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Δήμων, με στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδωντου Δήμου, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην άσκηση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου, για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ).

Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Δήμου(διυπηρεσιακή άσκηση), στο πλαίσιο συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράμει στον σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 

 • 3 Αναθεώρηση &Επικαιροποίηση Σχεδίου

Η διαδικασία της αναθεώρησης &επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:

 • νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων στο Σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται
 • ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,
 • νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,
 • νέα ανάλυση κινδύνου,
 • αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.

 

Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται είναι:

 • Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης
 • Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο
 • Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων
 • Στοιχεία νέων δημιουργηθέντωνυποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)

 

 • 4Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3 στ΄ του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α), έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων.

Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Με βάσει τα ανωτέρω καλούνται οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 9

 

ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 9. ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους από υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες, οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους.

Σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:

 

 

Εικόνα 1.Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας

 

 

 

 

 

 

και τα γιλέκα Πολιτικής Προστασίας:

Εικόνα 2.Επιχειρησιακά γιλέκα Πολιτικής Προστασίας

 

Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκωνΠολιτικής Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ.

Για τους εργαζόμενους στις οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις, Τμήματα και Γραφεία) πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν στο τόπο της καταστροφής στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλειά τους, καθώς και να τους παρέχονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208 Β).

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α–ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣχέδιοΑντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

 • Χαρτογραφική αποτύπωση των διοικητικών ορίων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Χαρτογραφική αποτύπωση της κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύουτου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, όπως έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. (www.civilprotection.gr) και ειδικότερα στην ενότητα «ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και στο πεδίο «Κατανομή Αρμοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού Δικτύου». Στους ανωτέρω χάρτες αποτυπώνονται επίσης τα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων, καθώς και οι κυριότερες πόλεις της Περιφέρειας.
 • Αναφοράστις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας του Δήμου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)

Διοικητικά όρια Δήμου Σικυωνίων

 

 

 

 

 

 

Αποτύπωση κατανομής αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας

 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ΠΕ Κορινθίας ως κρίσιμες περιοχές αναφέρει μεταξύ άλλων τις περιοχές των λεκανών απορροής των χ. «Ζαπάντη», «Ράχιαν», «Ζαραζάνη», «Περιστερώνα», «Χαϊκάλη», «Κύριλλου», «Ελισσώνα», «Σελίανδρου» και του π. Ασωπού των Δήμων Κορίνθου, Βέλου-Βόχας και Σικιωνίων. Με την κατασκευή του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Κορίνθου-Κιάτου πραγματοποιήθηκε τμηματική διευθέτηση των χειμάρρων. Κατάντη των σημείων επέμβασης και μέχρι τη θάλασσα σε ορισμένα υδατορεύματα (Χαϊκάλης, Περιστεριώνας, Ζαραζάνης) η κοίτη έχει εξαφανιστεί και σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης συμβαίνουν πλημμυρισμοί εκτάσεων σε αρκετούς οικισμούς.

Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος GR02. Ορίζονται οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας:

 1. Πεδινή ζώνη λεκανών απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού –Γλαύκου (GR02RAK0008)
 2. Χαμηλή ζώνη π. Σελινούντα (GR02RAK0007)
 3. Χαμηλή ζώνη ρεμάτων παραλίας Β. Πελοποννήσου από το Κιάτο έως την Κόρινθο (GR02RAK0006)
 4. Υψηλή ζώνη π. Ασωπού (GR02RAK0002)
 5. Χαμηλή ζώνη λεκάνης λίμνης Στυμφαλίας (GR02RAK0004)
 6. Χαμηλή ζώνη λεκάνης τεχνητής λίμνης Φενεού (GR02RAK0005)
 7. Πεδινή περιοχή οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης (GR02RAK0001)
 8. Χαμηλά Ζακύνθου (GR02RAK0003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β–ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων  του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

Τα μνημόνια ενεργειών συντάσσονται από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες για θέματα Πολιτικής Προστασίας κατ’ εφαρμογή του ΣχεδίουΕκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων. Μετά τη σύνταξή τους, κοινοποιούνται αντίγραφατου αντίστοιχου μνημονίου ενεργειών στον Δήμαρχο, καθώς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους σε επίπεδο Δήμου.

 

Για τις ανάγκες του παρόντος Πρότυπου Σχεδίουαποδίδονται ενδεικτικά ενέργειες και δράσεις σε οργανικές μονάδες του Δήμου και σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας, κλπ). Νοείται ότι για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένωνΔήμου οι δράσεις θα πρέπει να αποδοθούν στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου ή σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας, κλπ), σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις εκάστοτε εξουσιοδοτικές πράξεις του Δημάρχου.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

 

Στο παρόν Παράρτημα Β1 παρατίθενται ειδικότερα:

 • Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχων για θέματα Πολιτικής Προστασίας
 • Μνημόνιο ενεργειών αρμόδιων οργανικών μονάδων για θέματαΠολιτικής Προστασίας Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μνημόνιο ενεργειών Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ΖωήςΔήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μνημόνιο ενεργειών Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Για τις ανάγκες του παρόντος Πρότυπου Σχεδίου αναφέρονται ακολούθως ενδεικτικάτο Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου, το Μνημόνιο ενεργειώναρμόδιων οργανικών μονάδων για θέματα Πολιτικής Προστασίαςκαι το Μνημόνιο ενεργειών των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 • Προπαρασκευαστικές δράσεις
 • Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένωνμε την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (1η έκδοση)
 • Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΔήμουΣΙΚΥΩΝΩΝ για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, να προβείσε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Έκδοση απόφασηςσυγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13 του Ν.3013/2002.
 • Εντολήπρος τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, και την κοινοποίησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
 • Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίαςτης ΠεριφερειακήςΕνότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία πλημμυρικών φαινομένων (προνοιακό επίδομα)
 • Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την τήρηση καταλόγου των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 

 • Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Δίνει εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύγκληση του ΣυντονιστικούΤοπικούΟργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας.Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) συγκαλείται σε ετήσια βάση ή αν υπάρξει ανάγκη (π.χ. τροποποίηση του παρόντος σχεδίου) και συχνότερα
 • Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
 • Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο και κυρίως σε ότι αφορά α)την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο εντός της επικράτειας του Δήμου, με έμφαση στο αγροτικό οδικό δίκτυο και β) την κατάσταση του δικτύου όμβριων υδάτων των οδών καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου.

 

 • Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

Ο Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ μετά από την ενημέρωσή του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας:

 • Δίνει εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα του Δήμου για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ)εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο
 • Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί
 • Εντολή για ετοιμότητα του προσωπικούκαι των μέσωντου Δήμουγια την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεά διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολήπροςτην αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου γιαενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων και πλημμυρών.
 • Εντολήπρος την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου γιαενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων
 • Εντολήπρος την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου για έλεγχο της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου.

 

 • Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσηπλημμυρικών φαινομένων
 • Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου για άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολή προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για άμεσο έλεγχο τωνυποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους
 • Εντολή προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για διάθεση προσωπικού και μέσωνπου διαθέτουν (μηχανήματα έργων, κλπ.) για την αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
 • Συντονισμός της άμεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού με μέσα που διαθέτειο Δήμος.
 • Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου για υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ
 • Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α)
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου γιατην ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολή του Δημάρχου προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο
 • Ενημέρωση του Περιφερειάρχηκαι του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τρέχουσα κατάσταση
 • Αίτημα στον Περιφερειάρχη για την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
 • Ενημέρωση της εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε», ώστε να διενεργήσουν έλεγχο των Σχολικών Μονάδων, εφόσον μετά τον άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων από τους υπαλλήλους του Δήμου, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (Παράρτημα Β), προκύψει η σχετική ανάγκη
 • Έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμουσε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη, αν κρίνεται απαραίτητο (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010)
 • Άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει τη διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου γιατην ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμογια υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του
 • Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.
 • Εντολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για τη δρομολόγηση δράσεων που αφορούν τη δημιουργία καιλειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Το τηλεφωνικό Κέντρο θα καταγράφει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση του πλημμυρικών φαινομένων (άρση εμποδίων πρόσβασης σε ιδιοκτησίες, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης κλπ) και θα τα προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει αιτήματα πολιτών για άμεση προσωρινή διαμονή καθώς και, εάν κριθεί απαραίτητο και κατόπιν συνεννόησης του Δημάρχου με τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, θα καταγράφει στον πίνακα Α του Παραρτήματος Ι, τα αιτήματα των πολιτών που επιθυμούν έλεγχο κτιρίων από κλιμάκιο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (Σχεδιάγραμμα 1, σελ. 49).

 

 • Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών
 • Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησηςγια τον εν λόγω εκτιμώμενο αριθμό.
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμουγια τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεσα προσωρινή διαμονή
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου γιατην ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολήπρος την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν προληπτικά από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά
 • Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, και στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και στην ΔΕΥΑΣ για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολήστις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών
 • Εντολήστις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου
 • Εντολή στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής
 • Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
 • Εντολήπρος την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Εντολήπρος την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματαΠολιτικής Προστασίας του Δήμουγια υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Μνημόνιο ενεργειών της αρμόδιας οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου»

 

 

 • Προπαρασκευαστικές δράσεις
 • Καταγραφήτων επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύνανται να διατεθούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος σχεδίου
 • Σύνταξη ή επικαιροποίησητου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένωνμε την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (1η έκδοση) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων (Παράρτημα Ι), τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.
 • Κοινοποίηση του επικαιροποιημένουΣχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένωντου Δήμουστις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους
 • Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων καθώς και της λήψης αποφάσεων
 • Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο.
 • Σύναψη, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου
 • Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα,προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).(Παράρτημα Β)
 • Εκ των προτέρων προσδιορισμός χώρων εναπόθεσης φερτών υλών καιμπαζώνπου ενδέχεται να προκύψουν μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία(Παράρτημα Θ)
 • Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν εντολής του Δημάρχου
 • Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από πλημμυρικά φαινόμενα, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την ΓΓΠΠ.
 • Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ(παράγραφος 8.2.1 του παρόντος)
 • Τήρηση αρχείου με τις Εθελοντικές Οργανώσεις τουΔήμου.

 

 • Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ)στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
 • Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμουγια πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχου και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω ΣυντονιστικόΤοπικό Όργανο.

 

 

 • Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου
 • Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που έχει ο Δήμος, καθώς και των μέσων που δύνανται να διατεθούν μέσω τουμνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων και ενημέρωση του Δημάρχου
 • Ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων και πλημμυρών.
 • Ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων

 

 • Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσηπλημμυρικών φαινομένων
 • Άμεση ενημέρωσητης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωήςπου εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή τους, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου
 • Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, το Αστυνομικό Τμήμα ΚΙΑΤΟΥ και την Π.Υ ΚΙΑΤΟΥ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με τις επιπτώσεις του πλημμυρικών φαινομένων
 • Επικοινωνία με το Παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β. και λοιπές Υγειονομικές Μονάδες (Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Νοσοκομεία κ.λ.π.), για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τραυματισμένους πολίτες από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων
 • Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Ενεργοποίηση των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του Δήμου
 • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωση του Δημάρχου
 • Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 • Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με εντολή Δημάρχου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Ενεργοποίηση, εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, του μνημονίου ενεργειών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου
 • Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002
 • Ενημέρωση του ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
 • Ενημέρωση για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου
 • Ενεργοποίηση μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου.
 • Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

 

 • Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών
 • Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει το Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών, οι κατοικίες των οποίων έχουν πλημμυρίσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές
 • Βρίσκει καταλύματα για τους πολίτες του Δήμου, οι κατοικίες των οποίων έχουν πλημμυρίσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
 • Δρομολογεί δράσεις, με εντολή του Δημάρχου και σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια, σχετικές μετηνοργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον Δήμαρχο λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της δράσης αυτής (παράγραφος 6.8.1 του παρόντος)
 • Διενεργεί έλεγχο λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων
 • Κινητοποιεί με εντολή του Δημάρχου, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και τη ΔΕΥΑΣ για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο,αντιπλημμυρικά έργα κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Ενημερώνει τον Δήμαρχο για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Ενεργοποιεί εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Ενεργοποιεί τις συμβάσεις με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων
 • Υποβάλλει, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις)
 • Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 

 

 

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Μνημόνιο ενεργειών Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 • Προπαρασκευαστικές δράσεις
 • Συντήρηση εξοπλισμού και μέσωνπου θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 • Συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου
 • Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του Δήμου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόνταπου θα χρησιμοποιηθούν για: α) τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών, β) άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων και γ) την υποστήριξη του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.(Παράρτημα Β)
 • Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για την παροχή προνοιακού επιδόματος
 • Συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφήτων επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος
 • Συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για να καθοριστούν χώροι προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλών καιμπαζών μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 

 • Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

 

 • Έλεγχος άμεσα διαθέσιμου εξοπλισμού και μέσων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω πλημμυρικών φαινομένων

 

 • Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή πλημμυρικών φαινομένων
 • Διενεργεί άμεσα οπτικό έλεγχο στα κτίρια του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών
 • Μεριμνά για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ
 • Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (Παράρτημα Β), προκειμένου να μεταβούν και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο των σχολικών μονάδων και ενημερώνει τον Δήμαρχο. Αν υπάρχουν εμφανείς βλάβες, ο Δήμαρχος ενημερώνει την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων
 • Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλουςτης, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην πληγείσα περιοχή και να προβούν σε οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες ή άλλα επαγόμενα των πλημμυρών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους
 • Υποστηρίζει το έργο της Γενικής Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στον έλεγχο κτιρίων.

 

 • Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών
 • Αποστέλλουν συνεργεία για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κλπ)
 • Προβαίνουν σε επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων.

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Τα μνημόνια ενεργειών συντάσσονται από την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας κατ’ εφαρμογή του ΣχεδίουΑντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση ΠλημμυρικώνΦαινομένων του Δήμου.

Μετά τη σύνταξή τους, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας κοινοποιεί αντίγραφο του αντίστοιχου μνημονίου ενεργειών στον Δήμαρχο, καθώς και στους λοιπούς εμπλεκομένους σε επίπεδο Δήμου.

 

 

Για τις ανάγκες του παρόντος Πρότυπου Σχεδίου αναφέρονται ακολούθως ενδεικτικά το Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχουγια την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.

 

 

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝγια την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών

 

 

Στις περιπτώσεις πλημμυρικώνφαινομένων ή επαγόμενων φαινομένων,οι δράσεις του Δημάρχου, που αφορούν τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, ξεκινούν αμέσως μετά τη σχετική εισήγηση προς τον Δήμαρχο από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες ή από τον αρμόδιο λειτουργίας αντιπλημμυρικών έργων  ή από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην εισήγησή του προς τον Δήμαρχο, ο εισηγητής,προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

 

 • Δράσεις για τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών

Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:

 • Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν.
 • Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς.
 • Τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησης των πολιτών
 • Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης)
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών
 • Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τη βατότητα του οδικού δικτύου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.
 • Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης
 • Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή
 • Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.

 

 • Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση

 

 • Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263Α) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 7.1 του παρόντος).

 

 • Δράσεις για την υλοποίηση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών
 • Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την εν λόγω απόφαση.
 • Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.
 • Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκόμενων φορέων, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου.

 

Οι δράσεις των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου προσδιορίζονται από τον Δήμαρχοβάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3 – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

 

Στον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οι ακόλουθοι υπάλληλοι διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της ΓΔΑΕΦΚ, να συμμετάσχουν στη συγκρότηση των επιτροπών καταγραφής ζημιών και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο των κτιρίων και των Σχολικών Μονάδων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Κατάλογος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

α/α ΟΝΟΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Ε. Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360106 6973007403
2 ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π.Ε. Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    
3 ΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π.Ε. Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360167 6977771079
4 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Π.Ε. Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360107  
5 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε. Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360162

 

6976890898
6 ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Ε. ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360105 6944866369
7 ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360114

 

6972028629
8 ΠΕΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π.Ε. ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ 2742360104 6946235407
9 ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε. ΗΛ. ΜΗΧ/ΟΣ 2742360115 6945555455
10 ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε. ΗΛ. ΜΗΧ/ΟΣ 2742360158 6944128033
11 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΗΛ Τ.Ε. ΗΛ. ΜΗΧ/ΟΣ 2742360113 6944228734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 ΚΙΑΤΟ

Email  d-sikyon@otenet.gr)

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛ.

ΣΤΑΘΕΡΟ

ΤΗΛ.

ΚΙΝΗΤΟ

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

  2742360100 6973799019
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

   

 

 

 

2747360124

 

6974703838

6937670840

6944508024

6977435863

6944683242

6938643722

 

3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

2742360159

 

2742360151

 

2747360215

 

2747360124

6972151225

 

6977029308

 

6972220441

 

6984165050

 

4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   

 

 

 

6937670840

6944683242

6974703838

 

 

5 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2742360106 6973007403
6 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   2742360165 6936155332
7 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΛΑΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 2742026490 6974935309

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Α/Α Δ.Κ. / Τ.Κ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΚΙΑΤΟ Λεονάρδου Αναστάσιος 6972128262
2 ΒΕΛΙΝΑ Ρήγας Ιωάννης 6972920203
3 ΓΟΝΟΥΣΑ Καλαντζής Παναγιώτης 6948106790/ 6980375173
4 ΔΙΜΗΝΙΟ Σπυρόπουλος Ιωάννης 6944122643
5 Κ. ΔΙΜΗΝΙΟ Μιχόπουλος Ιωάννης 6977330549
6 ΚΛΗΜΕΝΤΙ Τρίμης Αναστάσιος 6972238596
7 ΚΡΥΟΝΕΡΙ Ραφτόπουλος Κων/νος 6972244395
8 ΛΑΛΙΩΤΙ Τυρλής Άγγελος 6946522666
9 ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ Στάθης Σωτήριος 6974505606
10 ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΣ Μηλιώτης Γεώργιος 6932020285
11 ΜΟΥΛΚΙ Κοτούλας Γεώργιος 6944532336
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ Σταθακόπουλος Κων. 6973003834
13 ΠΑΣΙΟ Ραφτόπουλος Παναγιώτης 6944961033
14 ΒΑΣΙΛΙΚΟ Μαγκλάσης Χρήστος 6936612675
15 ΣΟΥΛΙ Νικολάου Νικόλαος 6973404095
16 ΤΙΤΑΝΗ Παπακωνσταντίνου Ηλίας 6945262171
17 ΜΠΟΖΙΚΑ Σκούπας Απόστολος 6973984796
18 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ Παπαδόπουλος Θεοδόσιος 6932317914
19 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ Δρίμας Ιωάννης 6946626242
20 ΚΑΙΣΑΡΙ Ράπτης Νικόλαος 6944362677
21 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ Σελέκος Κωνσταντίνος 697 3223039
22 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Δεδάκης Σπυρίδων 6932268320
23 ΚΕΦΑΛΑΡΙ Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος 6906502436
24 ΚΥΛΛΗΝΗ Δρόλιας Πανταζής Παντελής 6907362969
25 ΛΑΥΚΑ Αθανασούλης Ιωάννης 6974829566
26 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Καρατζάς Σωτήριος 6972779925
27 ΨΑΡΙ Τζελέπης Δημήτριος 6948682499
28 ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ Παπουτσής Απόστολος 6973405357
29 ΓΚΟΥΡΑ Στριφτόμπολας Αργύριος 6981582560
30 ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΣ ΤσετσώνηςΠαναγ. 6987330004
31 ΜΑΤΙ Γκορίτσας Δημήτριος 6983038982
32 ΜΕΣΙΝΟ Κουλούκης Σωτήριος 6934056135
33 ΜΟΣΙΑ Τζιώρης Γεώργιος 6944387034
34 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠαναγόπουλοςΔημ. 6974818296
35 ΣΤΕΝΟ Κοτσίρης Βασίλειος 6972058445
36 ΦΕΝΕΟΣ Μπεκιάρης Δημήτριος 6974643282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΒΑΣΔΕΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
2 ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
3 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
4 ΖΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
5 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
6 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
7 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
8 ΚΑΣΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
9 ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
10 ΛΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
11 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
12 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
13 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
14 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
15 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
16 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
17 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
18 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
19 ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
20 ΤΣΙΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
21 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΤΟΜΑΣ – ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
22 ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
23 ΚΡΙΕΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
24 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
25 ΚΑΡΑΤΑΣΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
26 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
27 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
28 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
29 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
30 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
31 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
32 ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
33 ΛΕΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
34 ΧΡΟΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
35 ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
36 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ:

Α/Α ΟΧΗΜΑ ΑΡ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 107668 Πετρελαιοκίνητο.

Σφυρί, καταστροφέας.

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 86393 Πετρελαιοκίνητο.

Σφυρί,1 κουτάλα.

3 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AMBIENTE ΜΕ 111235 Πετρελαιοκίνητο.

Καλαθοφόροςβραχίωνας, φορτωτής, εκσκαφέας, χορτοκοπτικός βραχίονας.

4 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLARM322D ΜΕ 113687 Πετρελαιοκίνητο.
5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR – 444Ε ΜΕ 117455 Πετρελαιοκίνητο.

Σφυρί, 3 κουτάλες.

6 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ KOMATSU GD521-A ΜΕ 45021 Πετρελαιοκίνητο με λεπίδα εκχιονισμού.
7 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ IVECO 190E30W 4X4 ΚΗΥ 2216 Πετρελαιοκίνητο.

Λεπίδα εκχιονισμού

8 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES L608 ΚΗΙ 5519 Πετρελαιοκίνητο.
9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 1817 ΚΗΥ 2220 Πετρελαιοκίνητο.
10 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ACTROS 1832 KHH 2925 Πετρελαιοκίνητο.

Λεπίδα εκχιονισμού

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ATEGO 1823 KHI 5497 Πετρελαιοκίνητο.

Βυτίο 5 tn με πυροσβεστικό με μάνικα.

12 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CABSTAR 35. 13 ΜΕ 113694 Πετρελαιοκίνητο με ανυψωτικό
13 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ – ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSANNP-300 PICKUPD 22 ME 107674 Πετρελαιοκίνητο.
14 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA BT-50 KHH 2938 Πετρελαιοκίνητο.
15 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NISSAN NP-300 pickup KHH 2913 Πετρελαιοκίνητο.
16 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSANNP-300 pickup KHH 2939 Πετρελαιοκίνητο.
17 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSANNP-300 pickup ME 112263 Πετρελαιοκίνητο.
18 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MULTICAR FUMO ME 107654 Πετρελαιοκίνητο.
19 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLFCL 1.6 DIESEL ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΥ 5116 Πετρελαιοκίνητο.
20 EΠIBATΙΚΟ FIAT SCUDO 1.6 KHY 5109 Βενζίνη αμόλυβδη
21 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΤΖΙΠLAND ROVER FREELANDER ΚΗΥ 2227 Βενζίνη
22 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI PAJERO ΚΗΥ 5122 Βενζίνη αμόλυβδη
23 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L200 4X4 ΚΗΗ 2912 Βενζίνη αμόλυβδη
24 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L200 ΚΗΗ 2941 Πετρέλαιο
25 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W.Caddy ΚΗΗ 2901 Βενζίνη
26 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLFCL ΜΠΛΕ ΚΗΙ 5520 Βενζίνη
27 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA 4X4 ΚΗΥ 2236 Βενζίνη αμόλυβδη
28 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD RANGER ΚΗΙ 5476 Πετρέλαιο
29 NISSAN NAVARA KHH 5468 Πετρέλαιο

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

Στον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις:

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 

Α/Α Σύλλογος Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Διεύθυνση Τηλέφωνο
1 Σικυώνια Περιβαλλοντική Πολιτιστική Εταιρία Κουρούμαλης Σπύρος Κροκιδά 4

Τ.Κ. 20200 Κιάτο

6977808844
2 Πολιτιστικός Σύλλογος απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας Γαλάνης Βασίλειος Ψάρι Κορινθίας

Τ.Κ. 20500

6774775242
3 Ομάδα Διάσωσης Κορινθίας     698 948 5588

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.(ΠΑΣΙΟ) ΤΗΛ. 2742020267

«ΚΑΣΜΑΣ» (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ.6948520994

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ. 2742024544

ΠΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ. 2742024498

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΑΙΣΑΡΙ) ΤΗΛ. 6942646330

ΖΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΟΥΛΙ) ΤΗΛ. 2742051111

ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΨΑΡΙ) ΤΗΛ. 6974438574

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ. 2742400676

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΤΙΤΑΝΗ) ΤΗΛ. 6974408500

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΓΚΑ (ΜΕΣΙΝΟ) ΤΗΛ. 6947310863

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΛΑΥΚΑ) ΤΗΛ. 6945336805

ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΚΑΙΣΑΡΙ) ΤΗΛ. 6971691899

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΙΣΑΡΙ) ΤΗΛ. 2742071348

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ.27420 25000

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε–ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

Θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ΟΤΑ μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), αναφέρονται αναλυτικά στο 6748/9-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), κατ’ ουσίαν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ορίζονταν στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με ΑΔΑ.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2, στην περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όταν για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/16, στις οποίες ρητά προβλέπονται και οι δαπάνες πολιτικής προστασίας (άρθ. 9 παρ.4), για τις οποίες αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού.

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη τα 2/52145/0026/1-7-2014 και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και το 48852/2014/19-05-2015 (ορθή επανάληψη 05-06-2015) έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή δαπανών Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ισχύει κατ’ αναλογία και στους Δήμους.

Επομένως, οι οδηγίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με το υπ. αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Α.Δ.Α.: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2 εξακολουθούν να ισχύουν για τις Περιφέρειες και κατ’ αναλογία και για τους Δήμους.

Περαιτέρω με το υπαρθ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευκρινίζονται θέματα που αφορούν:

 • στα νομοθετήματα που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες πλέον διατάξεις,
 • στη διαδικασία ηλεκτρονικών κληρώσεων βάσει της υπ. αριθ. 15299/17-03-2107 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών,
 • στη διαδικασία προσδιορισμού της εκτιμώμενης αξίας,
 • και στην καταχώρηση του αριθμού ανάληψης υποχρέωσης στο «ΚΗΜΔΗΣ», η οποία θεωρείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης σύμφωνα και με το αρθ. 10, παρ.1βτης Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β).

Επισημαίνεται ότι οι φορείς μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) www.eaadhsy.gr, όπου στο πεδίο Νομοθεσία μπορούν να ανακτούν το νόμο 4412/2016, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες ως προς την εφαρμογή του.

Επίσης σχετικά με το υπ. αριθ..2/16861/0026 από 31-03-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο οποίο υπάρχει αναφορά στο υπ.αριθμ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίζεται ότι η σχετική αναφορά, αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή δαπανών για την επείγουσα διαχείριση συμβάντων με επικίνδυνα απόβλητα, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326Β/30-12-2017).

Συμπερασματικά, για την πληρωμή εκτάκτων δαπανών που προκύπτουν από απρόβλεπτα γεγονότα όπως φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και όταν δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες, υπάρχουν διαθέσιμα δύο «εργαλεία».

Το πρώτο εργαλείο είναι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), το οποίο ακολουθείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Το δεύτερο εργαλείο είναι το ΠΔ 80/16 (άρθρο 9), σύμφωνα με το οποίο η ανάληψη υποχρέωσης και η δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης για τις δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν (πχ δαπάνες πολιτικής προστασίας), αναλαμβάνονται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής πχ της παραλαβής του σχετικού λογαριασμού (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικές εγκρίσεις δηλαδή που απαιτούνται γίνονται απολογιστικά.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (περ.67 άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) από τον Ν.4412/2016, επομένως εξακολουθεί να ισχύει για τους OTA Α’ βαθμού. (Υπ. Υποδομών Μεταφ. &Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα’/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016). Επομένως οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, για δαπάνες μέχρι 5.869,41 €, μπορούν να ακολουθούν τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης μικρών έργων κατά εφαρμογή του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/1999, ΦΕΚ 194 Α). Ωστόσο, για την ανάθεση μικρών έργων, όπως αυτά περιγράφονται στο συγκεκριμένο άρθρο του Π.Δ. 171/1987, εφαρμόζονται οι παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (διενέργεια δημόσιας κλήρωσης).

 

 • E Οδηγός χρήσης της Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016) για την Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασίας

 

Οι παρούσες οδηγίες έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν τους Δήμους στην περίπτωση που δεν δύνανται να ικανοποιήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας με ίδια μέσα και απαιτείται να καταφύγουν στην υλοποίηση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο.

Στο πλαίσιο αυτό, και για τις κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) που δεν απαιτούν μελέτη, ή για υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από μια φυσική καταστροφή (π.χ πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.), όπως άντληση πλημμυρικών υδάτων, απομάκρυνση φερτών υλών, άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο, αποφράξεις στο δίκτυο ομβρίωνκ.ο.κ. καθώς και για κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες μετά από καταστροφικά φαινόμενα οφειλόμενα σε ανθρωπογενή αιτία, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 20.000€.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118του Ν. 4412/2016.

Κρίσιμοι παράμετροι, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την πληρωμή δαπανών πολιτικής προστασίας, είναι οι εξής:

 

Α. Πιστοποίηση έκτακτης ανάγκης

Η απευθείας ανάθεση κατεπειγουσών απλών τεχνικών εργασιών(σωστικές εργασίες),όπως αυτές ορίστηκαν ανωτέρω, δεν προϋποθέτει την έκδοση Απόφασης Κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Το γεγονός ότι από την έκτακτη ανάγκη, που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από καταστροφικά φαινόμενα οφειλόμενα σε φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια, προκύπτει άμεσος κίνδυνος βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, της οικονομίας, των υποδομών, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων του Δήμου και πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσες ενέργειες προς άρση αυτών των δυσμενών συνεπειών, μέσω κατεπειγουσών απλών τεχνικών εργασιών (σωστικές εργασίες), δύναται να αποδεικνύεται με πιστοποίηση από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, με το Δελτίο ΕΜΥ Επιδείνωσης κ.λ.π.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.2, Ν.3852/2010 «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».

 

Β. Κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) και δαπάνες πολιτικής προστασίας

Οι δαπάνες που προκαλούνται για κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) εντάσσονται στις κατ΄ εξαίρεση δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως (δαπάνες για τις οποίες από τη φύση στους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016), σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Π.Δ 80/2016, το οποίο ρητά προβλέπει ότι η ανάληψη υποχρέωσης και η δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης για τις δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν (π.χ. δαπάνες πολιτικής προστασίας), αναλαμβάνονται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής π.χ. της παραλαβής του σχετικού λογαριασμού (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικές εγκρίσεις δηλαδή που απαιτούνται γίνονται απολογιστικά. Στην απόφαση ανάληψης, υποχρέωσης θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξυπηρετεί από την πραγματοποίηση της δαπάνης (ύψος ποσού, διάρκεια γεγονότος, παρεχόμενη υπηρεσία κ.λ.π).

 

 

 

Γ. Δήμοι ως Αναθέτουσες Αρχές

Οι Δήμοι αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 2 & 3 και Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 «μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές».

Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 3 του Ν.4412/2016, νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι ΚΑΑ (Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές).

 

Δ. Διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

 • Τεχνική επάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης είναι η Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών.

Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια, η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της διενεργούνται με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες Δήμων που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, μπορούν, ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταμένου της οικείας τεχνικής υπηρεσίας ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ύστερα από βεβαίωση Δημάρχου, να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Δίκτυα Δήμων, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ και τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια.

 

 • Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια της διαδικασίας

Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου (Δημοτικού  Συμβουλίου) για το σκοπό αυτό (άρθρο 118, παρ.2 του Ν.4412/2016).

Επομένως για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας απαιτείται απόφαση Δημάρχου χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

 

 • Προθεσμίες

Χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας είναι η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.

 

 • Εκτιμώμενη αξία- χρηματικό όριο
 • Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 20.000€.
 • Μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των ανωτέρω είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης, που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μπορούν να προέρχονται από ίδιους πόρους, Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) κλπ ή από Επιχειρησιακά Προγράμματα ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές, όπως ΤΠ&Δ, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο.

 

 • Κανόνες δημοσιότητας
 • Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους.

Η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονομικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.

 • Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016
 • Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στην παρ. 5 του άρθρου118 του Ν.4412/2016 προβλέπεται κάθε αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να δημοσιεύει μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα είκοσι ημερών πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών.
 • Στην πρόσκληση η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας για την εγγραφή τους στους καταλόγους (άρθρο 118, παρ.5, Ν. 4412/2016). Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει.

 

 • Περιεχόμενο απόφασης απευθείας ανάθεσης

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο (άρθρο 118, παρ.3, Ν. 4412/2016):

 • την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
 • περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και την αξία της,
 • όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
 • κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη

Αν παραβιασθεί η υποχρέωση για τα ανωτέρω, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.

 

 • Ειδικότερες περιπτώσεις
 • Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, και όταν έπειτα από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση
 • Η διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 Ν.4412/2016 μπορεί να ολοκληρωθεί έστω κι αν έχει υποβληθεί μόνο μία προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, όπου και ορίζονται οι περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 106, παρ. 2, περ. δ’[16]του Ν. 4412/2016
 • Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο
 • Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους.

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ–ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

Θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των υδατορεμάτων, αλλά και για τη διευκρίνιση ζητημάτων αναφορικά με τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές (αντιπλημμυρικά έργα, κλπ) ιδιαίτερα μετά από καταστροφικά φαινόμενα, αναφέρονται αναλυτικά στο 7187/7-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

Πιο συγκεκριμένα, με το υπ. αριθμ. 6712/27-09-2018 έγγραφό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ζήτησε διευκρινήσεις από  αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα ζητήματα.

Με βάση την σχετική αλληλογραφίαμε τους ανωτέρω φορείς και έχοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο για τα αναφερόμενα ζητήματα, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, στα πλαίσια του συντονιστικού ρόλου, έκρινε σκόπιμη την έκδοση του υπ. αριθμ7187/7-10-2019 εγγράφου που αφορά αρμοδιότητεςστην εκτέλεση και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των υδατορεμάτων, καθώς και τις διαδικασίες για έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών(πλημμυρικά φαινόμενα, κλπ.)και τη διαχείριση των συνεπειών τους,προς διευκόλυνση τωνΔήμων και Περιφερειών.

Για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης και προς αποφυγή συγχύσεων και παρερμηνειών έβδομο μέρος παρατίθεται η σχετική ορολογία όπως αυτή αναφέρεται στο ισχύον θεσμικόπλαίσιο,βάση του οποίου ορίζονται ταυδατορέματα, οι ποταμοί,οπλημμυρικός κίνδυνος, η οριοθέτηση υδατορεμάτων, κλπ .

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 • 1 Γενικά

Θέματα που αφορούν τη μελέτη, ανάθεση και εκτέλεση έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασιών συντήρησης ρυθμίζονται με το αρθ. 7 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α΄/2014). Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, μπορεί να μελετούν και να εκτελούν έργα διευθέτησης / αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης σε υδατορέματα ή να τα αναθέτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ανατίθενται οι ανωτέρω αρμοδιότητες – μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης – στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες και οικείες Περιφέρειες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθ. 7 του Ν. 4258/2014.

Τα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 5 & 7 του νόμου Ν.4258/2014, απαιτούν οριοθέτηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με το Ν.4258/2014 και Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/21.09.2011) όπως ισχύουν.

Τα έργα διευθέτησης –αντιπλημμυρικής προστασίας κατασκευάζονται τηρώντας τεχνικές μελέτες και εφαρμόζοντας τη νομοθεσία περί κατασκευής δημοσίων έργων (Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την εκπόνηση μητρώου έργου, την εκπόνηση εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης, την προεκτίμηση δαπάνης τακτικής συντήρησης και την εκπόνηση Φ.Α.Υ. (άρθρο 170 Ν.4412/2016).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (άρθρο 2 Ν.4412/16, ΦΕΚ 147/Α΄/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4412/2016 η Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα υπηρεσία, ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.

Σημειώνεται ότι για τη συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων με σκοπό την επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση και την απομάκρυνση απορριμμάτων, μπάζων ή βλάστησης από την κοίτη υδατορεμάτων, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την εξαίρεση της ε΄ παρατήρησης του α/α 15α της 2ης ομάδας με τίτλο «Υδραυλικά έργα» της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/2016) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την ΥΑ οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/2018) και ισχύει[17].

Αναφορικά με τη δυνατότητα εξαίρεσης από τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την κατά παρέκκλιση των διαδικασιών εκτέλεση έργων για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας υπάρχει ειδική μνεία στο κεφάλαιο 5 του παρόντος.

 

 • 2 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην ορεινή και πεδινή κοίτη υδατορέματος

Αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση έργων και εργασιών για το τμήμα της πεδινής κοίτης είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας (για έργα που δεν εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ή τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών) και για το τμήμα της ορεινής κοίτης (ειδικά δασοτεχνικά έργα) η Δασική Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις των τέως Νομαρχών της χώρας με τις οποίες καθορίστηκαν τα όρια ορεινής και πεδινής κοίτης των υδατορεμάτων, την ισχύουσα νομοθεσία και τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας[18].

Ως εκ τούτου, τα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται στην ορεινή κοίτη των υδατορεμάτων (έργα ορεινής υδρονομίας, μικρά ξυλοφράγματα, κλπ., τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία των υδραυλικών έργων σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-07-2016 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ. 2307/26-01-2018)[19], ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα και την μορφή φυτοκάλυψης της έκτασης επί της οποίας πρόκειται να εκτελεστούν, αποτελούν ειδικά δασοτεχνικά έργα, η εκτέλεση των οποίων υπάγεται σε ειδικό καθεστώς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ Α΄289/29.12.1979).

Γίνεται επομένως σαφές ότι ο καθορισμός ορεινής – πεδινής κοίτης αφορά μόνο την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων και δεν υπεισέρχεται σε θέματα προστασίας ή αστυνόμευσης των υδατορεμάτων4.

Όσον αφορά στο αντικείμενο της Δασικής Προστασίας, η δασική βλάστηση των υδατορεμάτων (παρόχθια και παρυδάτια βλάστηση) εντασσόμενη στο ευρύτερο δασικό περιβάλλον, αντιμετωπίζεται ως μέρος του όλου δασικού οικοσυστήματος και αποτελεί αντικείμενο διεπόμενο από τις προστατευτικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, είτε πρόκειται για ορεινή είτε για πεδινή κοίτη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει. Ομοίως αντιμετωπίζονται και οι εκτάσεις των υδατορεμάτων, οι οποίες στερούνται δασικής βλάστησης εφόσον περικλείονται από δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Σχετική αποτελεί και η με αριθμ. 130938/2294/22.5.2013 εγκύκλιος οδηγία της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (πρώην Ειδική Γραμματεία Δασών)[20], στην οποία διαλαμβάνονται τα ως άνω. Τα ανωτέρω ισχύουν και για υδατορέματα, τα οποία δεν περικλείονται από δασικά οικοσυστήματα, ωστόσο φύεται σε αυτά δασική βλάστηση, η οποία διέπεται από τις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, η απομάκρυνση της φυόμενης δασικής βλάστησης επί υδατορεμάτων, είτε αυτή κείται εντός είτε εκτός της κοίτης τους, υλοποιείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί δασικού κώδικα, κατόπιν σύνταξης πίνακα υλοτομίας και εκδόσεως αρμοδίως απόφασης έκτακτης κάρπωσης απόληψης δασικών προϊόντων καθώς και του τρόπου διάθεσης και διακίνησης των παραχθέντων δασικών προϊόντων[21]

 

 • 3 Έργα που χαρακτηρίζονται ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου.

Έργα χαρακτηρίζονται ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου με απόφαση ΥπουργούΥποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.679/1977 (ΦΕΚ 245 Α’) μετά από αίτημα των αρμοδίων φορέων. Η μελέτη και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (δεν αφορά τη συντήρηση, καθαρισμό και αστυνόμευση υδατορεμάτων) σύμφωνα και με το άρθρο 7 του Ν.4258/2014, στην περίπτωση που αυτά χαρακτηριστούν ως άνω ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου με απόφαση Υπουργού, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επομένως έργα που δεν έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά (δηλαδή δεν έχουν χαρακτηριστείως άνω ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου με απόφαση Υπουργού) και αφορούν σε έργα και μελέτες που οι αρμοδιότητές τους μεταβιβάστηκαν με τον Ν.3852/2010 όπως ισχύει, στις Περιφέρειες της Χώρας, δεν αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. μετά και την εφαρμογή του Π.Δ.109/2014 (ΦΕΚ 176 Α’) περί «Οργανισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως διατηρήθηκε και στο Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α’) νέο «Οργανισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»[22].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ

 • 1 Διαδικασίες – θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τον Ν.4258/2014 ως οριοθέτηση υδατορέματος ορίζεται η διαδικασία και η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος, με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του υδατορέματος.

Για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων απαιτείται η εκπόνηση και υποβολή σε συμβατική και ηλεκτρονική μορφή Φακέλου Οριοθέτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθ. 2 του Ν.4258/2014.

Ο Φάκελος Οριοθέτησης μπορεί να συντάσσεται με μέριμνα:

α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή

β) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ή

γ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή

δ) της Περιφέρειας ή

ε) του οικείου Δήμου  ή

στ) φυσικών ή νομικών προσώπων.

Στην Περιφέρεια Αττικής, για τις ανωτέρω γ΄, δ΄, ε΄, και στ΄ περιπτώσεις, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 140 του N. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10-04-2012), όπως ισχύει.

Τα δικαιολογητικά του Φακέλου Οριοθέτησης συντάσσονται και υπογράφονται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προσόντα.

Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων αποτελεί πρωτίστως μέτρο προστασίας τους και για το λόγο αυτό εάν, σύμφωνα με τον Ν.4258/2014 κατά την οριοθέτηση προτείνονται έργα/επεμβάσεις σε υδατορέματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

 • Για την αδειοδότηση των προτεινόμενων έργων θα πρέπει να εξετάζονται εναλλακτικές τεχνικές λύσεις με ενέργειες και επεμβάσεις, φιλικές στο περιβάλλον και το οικοσύστημα εφόσον τα υδατορέματα φιλοξενούν πολλά και διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας.
 • Να λαμβάνονται υπόψη τα υφιστάμενα ή/και τα προγραμματιζόμενα από τις δασικές υπηρεσίες έργα στην ορεινή κοίτη (έργα ορεινής υδρονομίας, καθορισμός ορίων ορεινής και πεδινής κοίτης κατ’ εφαρμογή των άρθ.1 & 6 παρ. 5α & 5β του Ν.Δ. 3881/1958) και να διασφαλίζεται η επάρκεια του αποδέκτη στα κατάντη.
 • Να εξετάζεται πρωτίστως εάν η αποκατάσταση, του υδατορέματος (π.χ. με διάνοιξη, επαναφορά στην παλαιά του κοίτη, καθαίρεση αυθαίρετων κατασκευών ή και μετεγκατάσταση νόμιμων κατασκευών κλπ) μπορεί να συμβάλλει στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής αντί της διευθέτησης/εκτροπής του.
 • Εάν τελικώς προταθούν έργα διευθέτησης/εκτροπής, να τεκμηριώνεται πλήρως ότι τα έργα αυτά θα συντελέσουν στη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών.

Τέλος, σύμφωνα με το Π.Δ. 132/2017(ΦΕΚ 160/Α/30-10-2017), αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και γνωμοδότηση για την έγκριση οριογραμμώνυδατορεμάτων ύστερα από υποβολή φακέλου οριστικής οριοθέτησης, με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, είναι Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 4258/2014.[23]

 

 • 2 Κατ’ εξαίρεση οριοθέτηση μικρών υδατορεμάτων

Στο νόμο Ν.4258/2014 κατηγοριοποιούνται τα υδατορέματα με την εισαγωγή για πρώτη φορά του όρου «μικρά υδατορέματα» και τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.

Σκοπός της διάκρισης αυτής είναι η απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης επεμβάσεων μικρής κλίμακας σε «μικρά υδατορέματα» και η δυνατότητα να αποφεύγεται η σύνταξη φακέλου οριοθέτησης σε ήσσονος σημασίας μικρά υδατορέματα εφόσον για αυτά, κατά κανόνα, δεν απαιτείται οριοθέτηση.

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 4 παρ.2 του ίδιου νόμου, κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας αυτών, είναι δυνατή η οριοθέτησή των μικρών υδατορεμάτων με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 140055/2017(ΦΕΚ 428/Β/15-2-2017), «Για το εάν συντρέχουν οι ειδικοί αυτοί λόγοι συνεκτιμώνται, μεταξύ άλλων, οι επιδράσεις/επιπτώσεις που μπορεί να έχει η προτεινόμενη δραστηριότητα που θα λάβει χώρα πλησίον ή/και επί του υδατορέματος και η οποία ενδεχομένως να συντελέσει στην αλλοίωση της φυσικής του κατάστασης και λειτουργίας.»

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι, παρότι «μικρό» ένα υδατόρεμα μπορεί να μην είναι ήσσονος σημασίας από περιβαλλοντική και υδραυλική άποψη. Για το εάν συντρέχουν οι ειδικοί λόγοι για την κατ’ εξαίρεση οριοθέτησή του, θα πρέπει να εξετάζονται οι επιδράσεις/επιπτώσεις που μπορεί να έχει η προτεινόμενη κάθε φορά δραστηριότητα που θα λάβει χώρα πλησίον ή/και επί του υδατορέματος. Επομένως, η απόφαση του Συντονιστή για την οριοθέτηση η μη ενός μικρού υδατορέματος δεν μπορεί να έχει γενικό χαρακτήρα αλλά αφορά σε συγκεκριμένο έργο/δρστηριότητα και επανεξετάζεται εφόσον ένα άλλο έργο/δραστηριότητα μπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις στο μικρό υδατόρεμα[24].

 

 • 3 Εκ’ νέου οριοθέτηση υδατορεμάτων

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4258/2014 «Τα υδατορέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 6 του Ν.880/1979 (ΦΕΚ 58/Α)και του άρθ. 5 του Ν. 3010/2002 (Α’ 91), εφόσον έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση, μπορεί να οριοθετούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την κίνηση της διαδικασίας της εκ νέου οριοθέτησης απαιτείται, στην περίπτωση αυτή, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης …. ».

Επομένως, προκειμένου να εξεταστεί αίτημα εκ νέου οριοθέτησης υδατορέματος, θα πρέπει συσωρευτικά να πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Δηλαδή σημαντική μεταβολή και των υδραυλικών και των περιβαλλοντικών και των πολεοδομικών δεδομένων όπως αυτές βεβαιώνονται από τις αρμόδιες, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, Υπηρεσίες (π.χ. Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Πολεοδομικές Υπηρεσίες). Για το λόγο αυτό οι Δ/νσεις Υδάτων, ως αρμόδιες για την εισήγηση στον Συντονιστή της Αποκ. Διοίκησης Υπηρεσίες, θα πρέπει να ζητούν τις σχετικές βεβαιώσεις.

Οριοθετήσεις οι οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, δεν ισχύουν. Οι περιπτώσεις αυτές δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4258/2014 και η διαδικασία οριοθέτησης θα πρέπει να επαναληφθεί ακολουθώντας την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4258/2014 και ΚΥΑ 140055/2017)[25].

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ

 • 1 Αρμοδιότητες

Η αρμοδιότητα καθαρισμού και αστυνόμευσης των ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 133 19-07-2018), ανήκει αποκλειστικά στην Περιφέρεια, ήδη από την 19-07-2018 οπότε και δημοσιεύτηκε ο σχετικός Νόμος.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4258/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018 και το Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο δεν υφίσταται διαχωρισμός μεταξύ ανοικτών και κλειστών (διευθετημένων) ρεμάτων συνάγεται ότι την αρμοδιότητα αστυνόμευσης και καθαρισμού ανοικτών και κλειστών ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, εντός και έκτος των ορίων των οικισμών των Δήμων, έχει η Περιφέρεια[26].

Βάσει των ανωτέρω και καθώς ο καθορισμός ορεινής – πεδινής κοίτης αφορά μόνο την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων και δεν υπεισέρχεται σε θέματα προστασίας ή αστυνόμευσης τωνυδατορεμάτων[27], προκύπτει επίσης ότι η αρμοδιότητα καθαρισμού των ρεμάτων ανήκει στην Περιφέρεια ανεξαρτήτως του καθορισμού ορεινής και πεδινής κοίτης.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ7α/οικ.3147/ΕΓΚ.33/12-10-98 και το υπ. αριθμ. Δ7Γ/1220/δ. Εγκ.33/ 29-08-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και το άρθρο 79 του Π.Δ. 910/77 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 186 περ. ΣΤ εδ. 15 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018, συνάγεται ότι η αρμοδιότητα καθαρισμού και αστυνόμευσης των ρεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ασκείται δια των αρμοδίων Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειών.

 

 • 2 Καθαρισμός υδατορεμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4258/2014 «ως καθαρισμός – άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος νοείται κάθε έργο, με εξαίρεση τις αμμοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων του υδατορέματος».

Η έννοια «καθαρισμός – άρση προσχώσεων» κατά το άρθρο 4 του Ν.4258/2014, σχετίζεται έμμεσα με τον σκοπό εκτέλεσης των έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς αμφότερες επιτελούμενες εργασίες επιδιώκουν την άρση ή/και μείωση του πλημμυρικού κινδύνου και συνακόλουθα την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στο φυσικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.

Ωστόσο, ο «καθαρισμός – άρση προσχώσεων» αποτελεί στην ουσία εργασία συντήρησης σε υδατορέματα (χωρίς ουσιαστική αλλοίωση της φυσικής διαμόρφωσής τους) και δεν φέρει την ίδια «τεχνική» υπόσταση ενός έργου διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας.

Κατ΄ επέκταση, ο καθαρισμός υδατορεμάτων και των απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, ανοικτών και κλειστών, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως, εντός και έκτος των ορίων των οικισμών των Δήμων, ανεξαρτήτως καθορισμού ορεινής και πεδινής κοίτης,χωρίς σαφώς να ορίζεται ως ειδική περίπτωση της «συντήρησης» τους, συντελεί στην καλή λειτουργία και συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων και με αυτή την έννοια δεν εντάσσεται στα τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του άρθρου 7 του Ν.4258/2014[28].

 

 • 3 Καθαρισμός υδατορεμάτων – Διαδικασία – Αδειοδότηση

Οι εργασίες καθαρισμού υδατορέματοςεξαιρούνταιτης διαδικασίας της οριοθέτησης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Ν.4258/2014, σε αντίθεση με τα έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 5 & 7 του Ν.4258/2014, τα οποία απαιτούν οριοθέτηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση[29].

Θέματα που αφορούν τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης για εργασίες συντήρησης – καθαρισμού υδατορεμάτων, καθώς και ήπιες παρεμβάσεις για τη διευθέτησή τους, αναφέρονται στην ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/2016), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συγκεκριμένα στην 2η Ομάδα: Υδραυλικά Έργα, α/α 15α, 15β. Πριν οποιοσδήποτε φορέας ή υπηρεσία προβεί στις πιο πάνω αναφερόμενες εργασίες, απαιτείται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας περί απαλλαγής των εργασιών από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τις περιπτώσεις εργασιών που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όσον αφορά τις άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β΄/2014) άρθρο 1 παρ. ι, δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 146896/2014 «στις εργασίες συντήρησης – καθαρισμού υδατορεμάτων καθώς και στις ήπιες παρεμβάσεις για τη διευθέτησή τους, όπως εργασίες σταθεροποίησης των πρανών τους χωρίς μεταβολή της δίαιτας του υδατορέματος, καθαρισμού της κοίτης από συσσωρευμένα φερτά υλικά καθώς και για τη διασφάλιση της διατήρησης της παροχετευτικής τους ικανότητας.[30]

Πριν την έναρξη των ανωτέρω εργασιών ο ενδιαφερόμενος φορέας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: (α) υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και (β) συνοπτική τεχνική έκθεση των εργασιών συνοδευόμενη από χάρτη κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, με αναφορά στις συντεταγμένες της αρχής και του τέλους των σημείων εργασιών στο υδατόρεμα».

Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη δασικής βλάστησης σε υδατορέματα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 1 και 2 άρθρου 3 Ν. 998/1979(ΦΕΚ Α 289/29.12.1979) όπως ισχύει, προσδίδει δασικό χαρακτήρα στις υποκείμενες εκτάσεις και εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία ως προς την προστασία τους. Για τα υδατορέματα όπου απουσιάζει η δασική βλάστηση, εφόσον περικλείονται από δάση (της παρ. 1 άρθρου 3 Ν. 998/1979) ή δασικές εκτάσεις (των παρ. 2 και 3 άρθρου 3 Ν. 998/1979), ή συνορεύουν με εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, αποτελώντας μέρος του δασικού οικοσυστήματος, αποκτούν τον χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών, στα πλαίσια της ενιαίας διαχείρισης του φυσικού χώρου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία.

Συνεπώς, σε ότι αφορά τον καθαρισμό των υδατορεμάτων της προηγούμενης παραγράφου, αυτός θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία μετά την σύμφωνη γνώμη και έγκριση της κατά τόπου αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Εξαιρούνται από τα παραπάνω οι περιπτώσεις υδατορεμάτων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων (εκτός των περιπτώσεων πάρκων και αλσών για τα οποία δεν υπάρχει αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας).[31]

Τέλος, προκειμένου για τη προστασία του οικοσυστήματος, τα έργα καθαρισμού σε υδατορέματα συνίσταται, ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές (π.χ. NATURA) να εκτελούνται χειρονακτικά ή με ελαφριά μηχανήματα έργων Σε περιοχές που κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση δασικής βλάστησης, εφαρμόζονται οι σχετικές16 διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. Εφόσον από τον καθαρισμό προκύπτει αμμοχάλικο, θα πρέπει αυτό να διαχειρίζεται και να διατίθεται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία[32].

 

 • 4Καθαρισμός υδατορεμάτων – Προγραμματικές Συμβάσεις

Καίτοι ο καθαρισμός υδατορεμάτων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ανήκει στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, οι Δήμοι δύνανται να προβαίνουν σε εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων εντός των διοικητικών τους ορίων κατόπιν σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την οικεία Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) ορίζεται ότι «1 α. «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι σύνδεσμοι Δήμων, τα δίκτυα Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 101, οι Περιφερειακές ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 όπως ισχύει, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή με την Ε.Τ.Α.Δ. ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή με τους φορείς των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α` 147), μεμονωμένα ή από κοινού…».

Από τη προπαρατεθείσα διάταξη καθίσταται σαφές ότι δεν τίθεται περιορισμός στο είδος των υπηρεσιών, όπως π.χ. ο καθαρισμός ρεμάτων, που θα περιλαμβάνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια προγραμματική σύμβαση για την εκπλήρωση του σκοπού της ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις[33].

 

 • 5Αστυνόμευση υδατορεμάτων

Σύμφωνα με τον Οργανισμό της κάθε Περιφέρειας και τις τυχόν αποφάσεις για την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης ορίζει αρμόδιους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για:

 • Τον εντοπισμό καταλήψεων, επιχώσεων (μπαζώματα), ανεξέλεγκτες αμμοληψίες, απόρριψη στερεών αποβλήτων (σκουπίδια) και γενικώς όλων των παράνομων ενεργειών που γίνονται στις κοίτες των υδατορεμάτων.
 • Την λήψη των προβλεπομένων, από τη νομοθεσία, διοικητικών και άλλων μέτρων στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν παράνομες ενέργειες στις κοίτες των υδατορεμάτων.
 • Τον έλεγχο της κατάστασης που βρίσκεται η φυσική κοίτη των υδατορεμάτων.
 • Τη σύνταξη δελτίου αυτοψίας στο οποίο καταγράφονται τα προβλήματα που εντοπίστηκαν και τις ενέργειες που έγιναν για την αποκατάσταση των παραβάσεων.
 • Την υποβολή του ως άνω δελτίου στον Περιφερειάρχη, στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες συντηρήσεως[34].

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την αστυνόμευση των ρεμάτων καθορίζεται στο Κεφάλαιο Ε΄ «Αστυνομία των δημοσίων υδάτων» του Π.Δ. 18/21/1924 (ΦΕΚ Α’ 61) «Περί κωδικοποιήσεως του Ν. 2853/1922 και του από 10.12.1923 Ν.Δ/τος περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων των είς τον Νομ. 2853 κλπ». Επίσης στο Π.Δ./24.2.1932, «Περί του τρόπου βεβαιώσεως των περί την αστυνομίας των δημοσίων υδάτων παραβάσεων» (ΦΕΚ 51 Α’/25.2.1932) καθορίζεται ο τρόπος βεβαιώσεως των παραβάσεων στα ρέματα».

Σχετικά με την αστυνόμευση ρεμάτων, όσον αφορά την εξόρυξη, αμμοληψία κ.λ.π. εντός ή εκτός της κοίτης ποταμών, χειμάρρων κ.λ.π. ή σε ιδιωτικό χώρο, αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι κατά τόπους Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές, καθώς και η Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών (αριθ. 56/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή με το αριθ. Δ17/81/4/Φ.2.2.1/24-5-2007 έγγραφο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης[35], για την εκτέλεση των αποφάσεων κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων και ανάλογων κατασκευών εντός υδατορεμάτων, στην μεταβατική περίοδο, ήτοι μέχρι τη σύσταση των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων του Ν. 4495/2017 ΦΕΚ 167 Α΄3-11-2017 (άρθρα 2, 4 & 5), η οποία ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 26 (Μεταβατικές διατάξεις του Τμήματος Α’), του Ν. 4495/2017, όπου προβλέπεται ότι «Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιών των άρθρων 1,2 και 3, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τις υπηρεσίες, στις οποίες είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες αυτές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών, την ευθύνη, μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4495/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 280 του Ν.3852/2010, είχε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία συνεχίζει μεταβατικά να τις εκτελεί. Οι εν λόγω αποφάσεις εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α’) και της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, για την επίσπευση της διαδικασίας κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και για τις περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι απαιτείται αμεσότερη διαχείριση και επέμβαση, το Υ.Π.ΕΝ έχει προβεί στις εξής νομοθετικές πρωτοβουλίες:

 • Επείγουσες ρυθμίσεις βάσει Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α/3·8-2018), άρθρο 52, με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις», όπου αναφέρεται: «Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δόμησης του Κεφαλαίου Α’ του Ν.4495/2017 (Α’ 167), σε περιπτώσεις α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.1337/1983 (Α’ 33), β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 και γ) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ρέματα που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, δ) επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22.4.1929 (Α’ 153), είναι δυνατό η έκδοση πράξης κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, κατόπιν σύνταξης έκθεσης αυτοψίας των Επιθεωρητών Δόμησης του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικός Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 149 Α΄10-8-2018) όπως κυρώθηκε με το Ν.4576/2018 ΦΕΚ 96/Α/27-11-2018, με τίτλο «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018», στην οποία αναφέρεται (Άρθρο Πρώτο, παρ.1, εδ.α) :« Η εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) μπορεί να πραγματοποιείται, παράλληλα με τα όργανα που προβλέπονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου [ήτοι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις], και από το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του π.δ. 267/1998 (Α’ 195), με την επίβλεψη του ιδίου.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣΣΥΝΕΠΕΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

 

 • 1 Εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση

Έργα και δραστηριότητες, που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδιασμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών, εξαιρούνται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παρ. του άρθ. 1 του Ν.4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.[36]

Ειδικότερα, εξαιρούνται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και εμπίπτουν στην παρ. 2α, οι κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες που δεν απαιτούν μελέτη, ή υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από μια φυσική καταστροφή (π.χπλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.), όπως άντληση πλημμυρικών υδάτων, απομάκρυνση φερτών υλών, άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο, αποφράξεις στο δίκτυο ομβρίωνκ.ο.κ.

Για την εν συνεχεία ολοκλήρωση της αποκατάστασης ζημιών και άρσης κινδύνων που οφείλονται στην εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες (φυσική καταστροφή), τα συναφή επείγουσας αποκατάστασηςαπαραίτητα έργα στην πληγείσα περιοχή, για τα οποία έχει συνταχθεί τεχνική έκθεση άρσης επικινδυνότητας του αρμόδιου φορέα ή υπηρεσίας, δύνανται να εξαιρούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εν όλω, ή εν μέρει της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, βάσει της παρ. 2β του άρθ. 1 του Ν.4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 41 του Ν. 4456/2017, εφόσον έχει προηγηθεί κήρυξη της πληγείσας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, κατά τις διατάξεις του ν. 3013/2002 και του ν. 4249/2014 (Α` 73).

Στην απόφαση εξαίρεσηςτου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορίζεται ρητά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την εξαίρεση θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

 • επείγουσα και ουσιαστική απαίτηση για την υλοποίηση του έργου –
 • αδυναμία υλοποίησης του έργου σε προγενέστερο χρόνο και –
 • αδυναμία τήρησης του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Το θέμα μη τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης λόγω κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως και το γενικότερο θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος χαρακτήρα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειόδοτησης (ΔΙ.Π.Α.) της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας[37].

Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) εξετάζει αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον,

β) θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων μορφών εκτίμησης, που αναφέρονται στο στοιχείο α`, τις πληροφορίες σχετικά με την απόφαση εξαίρεσης και τους λόγους για τη χορήγησή της.

 

 • 2 Εξαίρεση από την οριοθέτηση

Σύμφωνα με την παρ. 1.7. του άρθρου 4 του Ν.4258/2014 «Εξαιρέσεις από την οριοθέτηση» προβλέπεται ότι δεν απαιτείται οριοθέτηση των υδατορεμάτων για έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει[38].

Το θέμα μη τήρησης της διαδικασίας για την οριοθέτηση ρεμάτων και των χρόνων έγκρισης των σχετικών μελετών, λόγω κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη πολιτικής προστασίας, εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος (πρώην Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.[39]

 

 • 3. Εκτέλεση έργων κατά παρέκκλιση διαδικασιών σε χώρο αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού.

Όσον αφορά την εκτέλεση έργων σε χώρο αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, ισχύει το άρθρο 12Α του Ν.2971/2001 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 30 του N.4607/2019 ΦΕΚ Α 65/24.04.2019). Συγκεκριμένα:

«1. Επιτρέπεται η εκτέλεση έργων σε χώρο αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, κατά παρέκκλιση των διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας του άρθρου 8, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3013/2002 (Α΄ 102) και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ή Ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3013/2002.

 1. Για την εκτέλεση των έργων της ανωτέρω παραγράφου 1 απαιτείται να κατατεθεί στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή από τον φορέα εκτέλεσης του έργου η απόφαση εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4456/2017 (Α΄ 42), καθώς και τεχνικός φάκελος για τα απαιτούμενα έργα, εγκεκριμένος από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή. Ο φορέας εκτέλεσης του έργου ενημερώνει την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την έναρξη και το πέρας των εργασιών εκτέλεσης του έργου, καθώς και την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παρακολούθηση των έργων, όπου απαιτείται.

3.Αν στους χώρους στους οποίους επετράπη η εκτέλεση των έργων επείγοντος χαρακτήρα προϋφίστανται έργα που έχουν γίνει χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής και έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011, μετά την εκτέλεση των έργων επείγοντος χαρακτήρα γίνεται η αδειοδότηση και παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού των υφιστάμενων έργων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14Α, διαφορετικά διατάσσεται η κατεδάφισή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27. Αν για τα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής έργα απορριφθεί η αίτηση αδειοδότησης και παραχώρησης χρήσης του αιγιαλού, αυτά κρίνονται κατεδαφιστέα.

4.Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α΄184)».

 

 • 4 Διαδικασίες επίσπευσης για την υλοποίηση έργων διευθέτησης

Σχετικά με τις διαδικασίες επίσπευσης για την υλοποίηση έργων διευθέτησης και ειδικότερα για την δημοπράτηση αυτών, δύναται να εφαρμοστεί, ειδικά στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει κηρυχτεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 32 του παράγραφος 2.γ του Ν.4412/2016 (λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή)[40] .

 

 • 5Χαρτογραφική αποτύπωση των περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου και με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των Περιφερειών και Δήμων της χώρας  στην  αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την άμεση /βραχεία διαχείριση συνεπειών σχετικά με τις περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο πλημμυρικό κίνδυνο, προχώρησε στην χαρτογραφική αποτύπωση των περιοχών που έχουν κηρυχτεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω πλημμυρικών φαινομένων κατά την περίοδο 2015-2019 σε παράθεση με τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας[41], καθώς και τις Περιοχές υψηλής επικινδυνότητας πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 100 έτη[42].

Η αποτύπωση αυτή αποβλέπει στο να διευκολύνει τις Περιφέρειες και Δήμους  στη δρομολόγηση  έργων και δράσεων που αφορούν τόσο τον έλεγχο λειτουργίας και τη συντήρηση των υφισταμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, όσο και στο προγραμματισμό και την εκτέλεση νέων έργων με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, που συμβάλουν στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων με δυσμενείς επιπτώσεις.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, παρήχθησαν 14 χάρτες σε επίπεδο Περιφέρειας με διάσταση εκτύπωσης Α1, οι οποίοι δύναται να αποσταλούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) μετά από σχετικό αίτημα προς τη Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. Οι χάρτες αυτοίστο άμεσο μέλλον, θα είναι διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) σε όλους τους φορείς και στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 

ΜΕΡΟΣ  ΕΚΤΟ

Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι τα αντιπλημμυρικά έργα, οι καθαρισμοί υδατορεμάτων, κλπ, δεν εμπίπτουν άμεσα στην κατηγορία των έργων και δράσεων Πολιτικής Προστασίας που δρομολογούνταιστο πλαίσιο εφαρμογής σχεδιασμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης συνεπειών, σε εν εξελίξει, ή αμέσως μετά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με καταστροφικές συνέπειες. Ωστόσο, τόσο ο έλεγχος λειτουργίας και η συντήρηση των υφισταμένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, όσο και ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νέων έργων με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας, συμβάλουν στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων με δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

 

ΜΕΡΟΣ  ΕΒΔΟΜΟ

 • Ορισμοί

Σύμφωνα με το Νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/9.12.2003)«Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000:

 • «Ποταμός είναι σύστημα εσωτερικών υδάτων το οποίο ρέει, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά το οποίο μπορεί, για ένα μέρος της διαδρομής του, να ρέει και υπογείως».
 • «Λεκάνη απορροής ποταμού είναι η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών και, πιθανώς, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα».
 • «Υπολεκάνηείναι η εδαφική έκταση από την οποία συγκεντρώνεται το σύνολο της απορροής μέσω σειράς ρευμάτων, ποταμών και, πιθανώς, λιμνών σε συγκεκριμένο σημείο υδάτινου ρεύματος (συνήθως λίμνης ή συμβολής ποταμών)».
 • «Περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού αντιστοιχεί στη θαλάσσια και χερσαία έκταση, που αποτελείται από μια ή περισσότερες γειτονικές λεκάνες απορροής ποταμού μαζί με τα συναφή υπόγεια και παράκτια ύδατα και αποτελεί τη βασική μονάδα με βάση την οποία γίνεται η διαχείριση και η προστασία των λεκανών απορροής ποταμού όπως ορίζεται στο άρθρο 5».

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ. αριθμ.. H.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β΄1108 21-07-2010), ως:

 • “Πλημμύρα” ορίζεται «Η προσωρινή κατάκλυση του εδάφους από νερό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, και πλημμύρες από υπόγεια ύδατα και τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων».
 • Κίνδυνος πλημμύρας” ορίζεται ο «συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται μ` αυτή την πλημμύρα».
 • Επικινδυνότητα πλημμύρας” ορίζεται «η δυνατότητα εμφάνισης πλημμύρας σε συγκεκριμένο χώρο (ποσοτικοποιούμενη μέσω του βάθους νερού, της ταχύτητας ροής ή άλλου χαρακτηριστικού υδρολογικού ή υδραυλικού μεγέθους) που αντιστοιχεί σε δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ/τ. Α΄/ 94 14-04-2014)

 • «Υδατορέματαήυδατορεύματα ή ρέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί χείμαρροι, ρέματα και ρυάκια είναι οι φυσικές ή διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του υδατορέματος δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι».
 • «Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής) είναι οι επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής, με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή ίσης του 1,0 τχ, όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως ή μικρότερης ή ίσης των 0,50 τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως. Ως σημείο έναρξης της μέτρησης της λεκάνης απορροής ορίζεται κάθε σημείο της βαθιάς γραμμής της επιφανειακής πτύχωσης».
 • «Κοίτη είναι η φυσική ή διευθετημένη διαμόρφωση του εδάφους στην οποία ρέει μόνιμα ή περιοδικά το νερό του υδατορέματος. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή οι περιοχές μόνιμης ή περιοδικής κατάκλυσης των υγροτόπων».
 • «Όχθη (οχθιογραμμή)είναι η γραμμή που ενώνει τα άνω άκρα κάθε πρανούς της κοίτης (φρύδι), όπου αυτή αποτελεί διακριτό μορφολογικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου του υδατορέματος».
 • «Βαθιά γραμμή ή άξοναςείναι η γραμμή που ενώνει, τα βαθύτερα σημεία της κοίτης του υδατορέματος. Αν η φυσική κοίτη έχει αντικατασταθεί με τεχνικό έργο, βαθιά γραμμή νοείται ο άξονας του τεχνικού έργου».
 • «Ζώνη πλημμύραςείναι η εδαφική περιοχή η οποία κατακλύζεται από τα πλημμυρικά νερά για συγκεκριμένη κάθε φορά περίοδο επαναφοράς και περικλείεται από τις γραμμές πλημμύρας».
 • «Οριογραμμέςυδατορέματοςείναι οι πολυγωνικές γραμμές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, που περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις όχθες του υδατορέματος, β) τις γραμμές πλημμύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος, το οποίο έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας».
 • «Οριοθέτησηείναι η διαδικασία και η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3, με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του υδατορέματος».
 • «Ζώνη υδατορέματοςείναι η εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις οριογραμμές του υδατορέματος».
 • «Διευθέτηση υδατορέματοςείναι η επέμβαση στο υδατόρεμα, με την εκτέλεση των αναγκαίων έργων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η εκτροπή του υδατορέματος, καθώς και η υποκατάστασή του με κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο στην ίδια ή διαφορετική θέση».

Αναφορικά με την έννοια του υδατορέματος σημειώνεται ότι, στην έννοια του υδατορέματος περιλαμβάνονται: οι ποταμοί στο σύνολο της έκτασής τους, καθώς και οι παραπόταμοι των ποταμών αυτών, τα ρέματα, τα ρυάκια, οι χείμαρροι, καθώς και οι τεχνητοί κλάδοι των ποταμών και ρεμάτων εάν αυτοί αποτελούν μέρος του φυσικού υδρογραφικού δικτύου και δεν αποτελούν εγγειοβελτιωτικό έργο ως μέρος αρδευτικού δικτύου (π.χ. αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφροι[43].

Στην έννοια του υδατορέματος δεν περιλαμβάνονται οι πλεύσιμοι ποταμοί για την οριοθέτηση των οποίων εφαρμόζεται ο Ν.2971/2001 (ΦΕΚ τ. Α’ 285/19.12.2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τόσο ο Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α΄/2014), όσο και ο Ν.2971/2001 αναφέρονται σε «πλεύσιμους ποταμούς», πλην όμως, επειδή ένας ποταμός δεν δύναται να είναι πλεύσιμος καθ’ όλο το μήκος του (από τις πηγές έως και την εκβολή), είναι αυτονόητο ότι και οι δύο νόμοι αναφέρονται ουσιαστικά σε πλεύσιμα τμήματα ποταμών2.

Επισημαίνεται ότι τόσο ο Ν.4258/2014 όσο και ο Ν.2971/2001 δεν παρέχουν ορισμό, ή καθορίζουν αναγνωριστικά στοιχεία της «πλευσιμότητας» ούτε περιγράφονται σε αυτούς συγκεκριμένα τμήματα ποταμών ως πλεύσιμα.

Ο Ν.4258/2014 δεν διαφοροποιεί τα υδατορέματα σε συνεχούς ή διαλείπουσας ροής, καθώς ουσιαστικά η πρόβλεψη του νομοθέτη για την εφαρμογή του νόμου συμπεριλαμβάνει όλους τους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου. Συνεπώς, στην έννοια του υδατορέματος περιλαμβάνονται και εκείνα τα ρέματα, χείμαρροι ή ρυάκια περιοδικής απορροής.

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ 140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/2017), άρθρο 7, «Σε περίπτωση αμφιβολίας περί του χαρακτήρα τμήματος του υδρογραφικού δικτύου ως υδατορέματος, καθώς και για τα χαρακτηριστικά αυτού, αποφαίνεται σχετικώς η αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Στην περίπτωση που το ερώτημα αναφέρεται στη πλευσιμότητα ή μη ποταμού/τμήματος ποταμού, δεδομένου ότι αρμοδιότητα για την εφαρμογή του Ν.2971/2001 έχουν τα κατά τόπους Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Κτηματικές Υπηρεσίες), κρίνεται ότι θα πρέπει να ερωτώνται και οι εν λόγω υπηρεσίες.

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ–ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

«ΠΑΠΠΑΣ» (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ. 2742022358

«ΑΡΜΟΝΙΑ» (ΚΕΦΑΛΑΡΙ) ΤΗΛ. 2747022475

«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ» (ΚΕΦΑΛΑΡΙ) ΤΗΛ. 6945342202

«ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ» (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ) ΤΗΛ. 2747022072

«ΑΣΤΡΑ» (ΚΑΣΤΑΝΙΑ) ΤΗΛ. 2747061202/3

«ΟΛΒΙΟΣ» (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ. 2747051079

«ΑΚΡΟΘΕΑ» (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ.2747051126

«ΑΚΡΩΡΕΙΑ» (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ.6972548307

«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΡΕΔΑΡΗ (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ. 6938 900 200

«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ.2747051080

«ΣΕΜΕΛΗ» (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ.2747051319

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η–

– ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του

 

Ακολούθως παρατίθεται Αναλυτική κατάσταση όλων των κοινοτήτων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με τον αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011)

 

Δ.Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (19.025 κάτοικοι) Κιάτου 9.812
  Βελίνας 136
  Γονούσας 157
  Διμηνιού 523
  Κάτω Διμηνιού 1.245
  Κλημεντίου 352
  Κρυονερίου 868
  Λαλιώτη 372
  Μεγάλου Βάλτου 417
  Μικρού Βάλτου 235
  Μουλκίου 1.426
  Μποζικών 249
  Παραδεισίου 100
  Πασίου 1.298
  Σικυώνος 1.185
  Σουλίου 434
  Τιτάνης 216
Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (2.427 κάτοικοι) Καλλιάνων 174
  Ασπροκάμπου 211
  Δροσοπηγής 65
  Καισαρίου 497
  Καστανέας 214
  Κεφαλαρίου 251
  Κυλλήνης 114
  Λαύκας 362
  Στυμφαλίας 184
  Ψαρίου 355
Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (1.342 κάτοικοι) Γκούρας 231
  Αρχαίας Φενεού 276
  Κάτω Ταρσού 29
  Ματίου 194
  Μεσινού 227
  Μοσιάς 172
  Πανοράματος 67
  Στενού 59
  Φενεού 87
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (22.794 κάτοικοι)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ–Ι)ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΙΙ) ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝΤΟΥΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

Ι)ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,  ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
2 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
3 ΚΑΙΣΑΡΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
4 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
5 ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΟΙΚ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ)
6 ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΟΙΚ. ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ) ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
8 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ (ΑΚΡΗ ΧΩΡΙΟΥ), ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
9 ΛΑΥΚΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
10 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΙΘΑΡΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
11 ΨΑΡΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12 ΚΙΑΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΑΛ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α΄ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

13 ΔΙΜΗΝΙΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

14 ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ)
15 ΠΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
16 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
17 ΛΑΛΙΩΤΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
18 ΣΟΥΛΙ ΠΛΑΤΕΙΑ
19 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
20 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ ΠΛΑΤΕΙΑ
21 ΓΟΝΟΥΣΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
22 ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
23 ΜΟΥΛΚΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ: (ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΠΗΓΑΔΙ, ΓΛΑΣΤΡΑ, ΠΡΟΒΟΥ), ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
24 ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
25 ΜΠΟΖΙΚΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
26 ΤΙΤΑΝΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
27 ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28 ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ ΓΗΠΕΔΟ
29 ΓΚΟΥΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
30 ΟΙ ΥΠΟΛΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

 

 

ΙΙ) ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Προσωρινοί χώροι εναπόθεσης αδρανών υλικών στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ είναι οι εξής:

 • ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΥΤΑ ΚΙΑΤΟΥ (κατόπιν της απαραίτητης άδειας από τον ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
 • ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΙΤΣΑΡΔΑ» ΣΟΥΛΙΟΥ (κατόπιν της απαραίτητης άδειας από τις αρμόδιες ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
 • ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΙΑΤΟΥ
 • ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι–ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

Ακολούθως παρατίθεται ονομαστικός τηλεφωνικός κατάλογος όλων των φορέων και υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Υπηρεσίες Κιάτου

Αστυνομικό Τμήμα, Κροκιδά 52, 27420-22595, 27420-22315, Φαξ 27420- 1225

Βιολογικός Καθαρισμός, Τραγάνα, 27420-25532, 27420-25512, 27420-29432

Δ/νση Γεωργίας, 25ης Μαρτίου 17, 27420-22066, Φαξ 27420-26868

Δασονομείο, Παπαφλέσσα 10, 27420-28280

ΚΟΔΕΔΗΣ, Κλεισθένους, 27420-25994, 27420-20598, Φαξ 27420-23108

ΔΕΥΑΣ ,Εθν. Αντίστασης, 27420-26490,27420 26532, Φαξ 27420-29432

Δημαρχείο, Γ.Γεννηματά 2, 2742360100

Eμπορικός Σύλλογος, Νικηταρά 19,27420-26795

Ειρηνοδικείο, Καλογεροπούλου, 27420-28641, 27420-28465, Φαξ 27420-20642

ΕΛΤΑ, Μετ.Σωτήρος,27420-22291,27420-25628

Εμπ.Επιμελητήριο,  27420-23126, Φαξ 27420-23196

Εργατικό Κέντρο, Κροκιδά 34, 27420-22194, 27420-23185

ΙΚΑ, Εθν. Αντίστασης 51,27420-20860, 27420-21775, 27420-20850, 27420-22312

Κ.Ε.Π., 2742360204-207 Φαξ 2742360219

ΚΑΠΗ, 27420-29292

Κέντρο Υγείας, Καποδιστρίου 27, 27420-26311, 27420-26833, 27420-24045, 27420-22222

ΚΤΕΛ, 27420-22243, 27420-22240, 27420-22251

Λιμενικός Σταθμός, Αράτου 2, 27420-22212

ΟΑΕΔ, Ελ.Βενιζέλου 20, 27420-22596, 27420-22133

Πυροσβεστική, Κροκιδά 52, 27420-22199, 27420-21381, 27420-21111, Φαξ 27420-20054

Ραδιοταξί, Πλατ.Πλουμιστού, 27420-20800, 27420-28200, 27420-22600

Τελωνείο, Καλογεροπούλου, 27420-28324, 27420-27520, 27420-24323, Φαξ 27420-24322

Τροχαία Αυτ/μων, 27420-20353, 27420-20111, Φαξ 27420-20110

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σταματόπουλος Σπυρίδων     2742360134

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σκαρμούτσος Νικόλαος      2742360133

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ζαχαριάς Χρήστος 2742360165

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ) Γεωργούλια Κωνσταντίνα 2742360118

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο         2742360100, 2742360161

FAX        2742023562

Παπανδριανού Αλεξάνδρα            2742360100

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καλπαξής Ηλίας 2742360129

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Χήτα Αμαλία       2742360121

Νταγκαζίδης Μιχαήλ       2742360122

Παπαδά Ελένη   2742360120

Ευαγγελοπούλου Μαρία               2742360163

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ασημακόπουλος Θεόδωρος (Διευθυντής)              2742360131

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λαλιώτης Γεώργιος (Προϊστάμενος)          2742360124

Πρόβου Ειρήνη 2742360126

Τρίγκα Ευαγγελία             2742360125

Χαλκιά Βασιλική               2742360128 2742360130

TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Γεωργίου Βλάσιος (Προϊστάμενος)            2742360148

Κοτσίρη Δήμητρα             2742360149

Σκούρας Ευάγγελος         2742360166

Σαρχάνη Βασιλική            2742360149

Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης               FAX:2742360164

Χατζημάρκου Μαρκέλλα               2742360147

TMHMA ΚΕΠ       FAX: 2742360219

Κοτσίρη Δήμητρα (Προϊσταμένη)               2742360149

Μίχου Ευφροσύνη          2742360207

Κεφάλου Ιωάννα              2742360204

Σπούλου Φωτεινή           2742360205

Μαρκόπουλος Νικόλαος               2742360206

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γκαβάγια Γεωργία (Προϊσταμένη)              2742360117

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βοϊδήλας Δημοσθένης (Διευθυντής)         2742360135

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γιαννούλας Ιωάννης (Προϊστάμενος)        2742360142

ΚλουτσινιώτηΧάϊδω        2742360141

Κακάτση Αικατερίνη        2742360145

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Μιχαλοπούλου Γεωργία (Προϊσταμένη) 2742360150

ΡομπόραΕλενα  2742360139

2742360138

Θελερίτη Βασιλική           2742360137

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Λίγκα Παναγιώτα             2742360157

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Κουτσουμπός Βασίλειος               2742360154

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Διευθυντής)  2742360106

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κατσιμπούλας Βασίλειος (Προϊστάμενος)               2742360162

Μαθιόπουλος Μιχαήλ    2742360115

Κόλλια Γεωργία 2742360114

Μαστοράκος Λεωνίδας   2742360164

Πέππα Κωνσταντίνα        2742360104

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Διευθυντής)  2742360106

Μαστέλλου Γεωργία       2742360105

Χασιώτης Τιμολέων         2742360107

Στούκας Νικόλαος            2742360113

Φίλη Κωνσταντίνα           2742360167

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ           FAX: 2742021103

Πέτρου Βασιλική (Διευθύντρια)  2742360151

Φαρμάκης Χρήστος – Αντώνιος (Προϊστάμενος Περιβάλλοντος Πρασίνου Πολιτικής Προστασίας)                2742360151

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ζαρρής Χρήστος (Προϊστάμενος) 2742360151

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τσιοκάρας Ιωάννης (Προϊστάμενος)          2742360158

Σαρχάνης Ευάγγελος       2742360152

Τσήρος Νικόλαος             2742360152

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θελερίτης Γεώργιος         2747360201

FAX        2747022230

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   2747360200

Κ.Ε.Π.    FAX: 2747022714

Κόλλια Ευθυμία 27474022710

Λούτα Μαρίνα   2747360228

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Σπηλιώτη Φωτεινή          2747360222

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τσέκος Παναγιώτης         2747360215

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τσιόγκας Νικόλαος          2747051300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ – ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α)Κατάλογος Αιτημάτων Πολιτών (Ενδεικτικός)του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για έλεγχο κτιρίωναπό την ΓΔΑΕΦΚ

                                                        

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β) Κατάλογος Πολιτών (Ενδεικτικός)του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ που αιτούνταιάμεσαπροσωρινήδιαμονή

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1          
2          
3          

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 1. Γραφείο Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 2. Γραφεία Αντιδημάρχων Πολιτικής Προστασίας
 3. Διευθύνσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Πυροσβεστική Υπηρεσία ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 2. Πυροσβεστική Υπηρεσία ΚΙΑΤΟΥ
 3. Αστυνομικό Τμήμα ΚΙΑΤΟΥ
 4. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 6. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Οι παράκτιες πλημμύρες είναι ένα σπανιότερα εμφανιζόμενο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα και δύναται να διακριθούν σε αυτές που προκαλούνται από τον έντονο κυματισμό της θάλασσας και σε αυτές που προκαλούνται από τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας ή τσουνάμι.

[2]Με την υπ. αριθμ. 29190 οικ. Φ109.1 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, (ΦΕΚ 3005/Β΄/20-7-2020) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.)  του αρ. 36 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/2020), το οποίο στο άμεσο μέλλον θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.

[3]Με την υπ. αριθμ. 29190 οικ. Φ109.1 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, (ΦΕΚ 3005/Β΄/20-7-2020) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.)  του αρ. 36 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/2020), το οποίο στο άμεσο μέλλον θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.

[4]Με την υπ. αριθμ. 29190 οικ. Φ109.1 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, (ΦΕΚ 3005/Β΄/20-7-2020) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.)  του αρ. 36 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/2020), το οποίο στο άμεσο μέλλον θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.

[5]Για το λόγο αυτό, οι δικτυακοί τόποι που φιλοξενούν τα ανωτέρω μετεωρολογικά προϊόντα συνοδεύονται από δήλωση αποποίησης ευθύνης απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων αυτών.

[6]Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ’ Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 έγγραφο της ΕΜΥ, τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ) εκδίδονται σε περίπτωση πρόβλεψης εκδήλωσης ή αιφνίδιας εκδήλωσης ενός η περισσότερων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ενώ τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) εκδίδονται σε περίπτωση πρόβλεψης επιδείνωσης ή μεταβολής του καιρού

[7]Με το άρθρο 68 του Ν.4249/2014, το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) υπάγεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος. Η οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία του ΕΣΚΕ αναφέρονται στην ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-06-2014 (ΦΕΚ 1869/Β΄/2014)

[8]Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ).

[9]Με την υπ. αριθμ. 29190 οικ. Φ109.1 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, (ΦΕΚ 3005/Β΄/20-7-2020) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.)  του αρ. 36 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/2020), το οποίο στο άμεσο μέλλον θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.

[10]Με την υπ. αριθμ. 29190 οικ. Φ109.1 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, (ΦΕΚ 3005/Β΄/20-7-2020) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.)  του αρ. 36 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/2020), το οποίο στο άμεσο μέλλον θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.

[11]Με την υπ. αριθμ. 29190 οικ. Φ109.1 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, (ΦΕΚ 3005/Β΄/20-7-2020) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.)  του αρ. 36 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/2020), το οποίο στο άμεσο μέλλον θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.

[12]Με την υπ. αριθμ. 29190 οικ. Φ109.1 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, (ΦΕΚ 3005/Β΄/20-7-2020) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.)  του αρ. 36 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/2020), το οποίο στο άμεσο μέλλον θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.

[13]Με την υπ. αριθμ. 29190 οικ. Φ109.1 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, (ΦΕΚ 3005/Β΄/20-7-2020) εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.)  του αρ. 36 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α΄/2020), το οποίο στο άμεσο μέλλον θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.

[14]Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο  πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και  ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους από το χώρο ή τους χώρους  αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις πλημμυρών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες.

[15]Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», ήδη έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο των δεκατεσσάρων (14) Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας η κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα κείμενα και χάρτες στο σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://floods.ypeka.gr/ και στη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and ObserνationNetwork) http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/

[16]Ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ερώτηση-απάντηση 25 «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις (F.A.Q) σε σχέση με το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)”, https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0, τελευταία επίσκεψη 28-04-2020)

[17]ΥΑ ΔΙΠ//2016 (ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΦΕΚ Β΄2471 2016): Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ. αριθμ. οικ. 2307/26-01-2018 (ΦΕΚ Β 439/14.2.2018) «Τροποποίηση της υπ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».

[18]Σχετικό υπ. αριθμ. 175112/2304 από 08/11/2018 έγγραφο του Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Δ/νσης Δασικών Έργων & Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

[19]ΥΑ ΔΙΠ//2016 (ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674 ΦΕΚ Β΄2471 2016): Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ. αριθμ. οικ. 2307/26-01-2018 (ΦΕΚ Β 439/14.2.2018) «Τροποποίηση της υπ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».

[20]Σχετικό υπ. αριθμ. 130938/2294/22-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας της Ειδικής Γραμματείας Δασών και νυν Γενικής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

[21]Σχετικό υπ. αριθμ. 175112/2304 από 08/11/2018 έγγραφο του Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Δ/νσης Δασικών Έργων & Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

[22]Σχετικό υπ. αριθμ. Δ19/1064/Φ.ΓΕΝΙΚΑ από 03-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

[23]Σχετικό υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/48348/669 από 01-07-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Πολεοδομίας της Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

[24]Σχετικό υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898/31-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και νυν Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

[25]Σχετικό υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898/31-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και νυν Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

[26]Σχετικό υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/67360/1313/02-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σχετικό υπ. αριθμ. Δ19/1064/Φ.ΓΕΝΙΚΑ από 03-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών.

[27]Σχετικό υπ. αριθμ. 175112/2304 από 08/11/2018 έγγραφο του Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας της Δ/νσης Δασικών Έργων & Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντοςτης Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

[28]Σχετικό υπ. αριθμ. Δ19/2361/Φ.Γενικά από 12-10-2018 έγγραφό της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

[29]Σχετικό υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898/31-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και νυν Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

[30]Σχετικό υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ ΥΠ/65267/1472 από 25/10/2018 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και νυν Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

[31]Σχετικό υπ. αριθμ. 130938/2294/22-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας της Ειδικής Γραμματείας Δασών και νυν Γενικής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

[32]Σχετικό υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898/31-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και νυν Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

[33]Σχετικό υπ. αριθμ. 65963 από 20/11/2018 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. της Γενικής Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

[34]Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ7α/οικ.3147/ΕΓΚ.33/12-10-98

[35]Σχετικό υπ.αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/66240/606 από 08/10/2018 έγγραφο της Δ/νσης Εφαρμογής Σχεδιασμού & Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

[36]Η παράγραφος 2 του Ν. 4014/2011 αριθμήθηκε ως παράγραφος 2α με το άρθρο 47 παράγραφος 1 του Ν.4042/2012,ΦΕΚ Α 24/13.2.2012.

[37]Σχετικό υπ. αρίθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/25778/1645 από 03-04-2019 έγγραφό της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.ΠΑ.) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υπ. αριθμ. Δ19/1064/Φ.ΓΕΝΙΚΑ. από 03-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

 

[38]Η παράγραφος 2 του ν. 4014/2011 αριθμήθηκε ως παράγραφος 2α με το άρθρο 47 παράγραφος 1 του Ν.4042/2012,ΦΕΚ Α 24/13.2.2012.

[39]Σχετικό υπ. αριθμ. Δ19/1064/Φ.ΓΕΝΙΚΑ από 03-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και σχετικό υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898/31-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και νυν Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

[40]Σχετικό 6748/9-10-2017 έγγραφο της ΓΓΠΠ και σχετικό υπ. αριθμ. Δ19/1064/Φ.ΓΕΝΙΚΑ από 03-04-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

[41]Σύμφωνα με το πρώτο στάδιο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/2010) για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο, από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, που αφορά στην «Προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας» και τον προσδιορισμό των «Ζωνών  Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας» ανά Υδατικό Διαμέρισμα

[42]Σύμφωνα με τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας που έχει εκδώσει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων νυν Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/2010) για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.

[43]Σχετικό υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898/31-05-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και νυν Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Print Friendly, PDF & Email