169/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/23.04.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 169/2019

Περίληψη : Παραχώρηση χώρου στέγασης της Κορινθιακής Λέσχης Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς, (Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ.).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την                         με αριθμ. πρωτ. 4726/18.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                     Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15 Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Ραυτόπουλος Γεώργιος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντες
1 Τσιάνος Ιωάννης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7.  Φιακάς Παναγιώτης 8.Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Νανόπουλος Βασίλειος 10. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 2.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδείς

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο Θέμα

Ημερήσιας Διάταξης

Στο 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση χώρου στέγασης της Κορινθιακής Λέσχης Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς,(Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ.) ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεοναρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.15/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων –Κιάτου η οποία έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 05 / 22-04-2019 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

 

Αριθ. Απόφασης :    15 / 2019

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ.-

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 22 Απριλίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 4817 / 22-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 5 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)  – – –
 2. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
 3. ΣΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 4. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
 5. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, ανέφερε στα μέλη του Συμβουλίου ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως προς επίσπευση διαδικασιών και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στην Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ.», έθεσε υπόψη των Συμβούλων τη με αρ. πρωτ. 4568 / 2019 αίτηση που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

 

Το Συμβούλιο της αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

 

 1. Ομόφωνα, αποδέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης και τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρο 88 του Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87).
 2. Κατά πλειοψηφία (ο κος ΤΣΗΡΟΣ Γεώργιος έδωσε λευκή ψήφο) εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση στην Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ. (Κορινθιακή Λέσχη Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς), του δυτικού δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες στη περιοχή Σφαγεία, εφόσον καλύπτει τις ανάγκες της, με τις προϋποθέσεις ότι θα αποδοθεί εάν χρειαστεί σε υπηρεσίες το Δήμου και ότι θα καλύπτονται (από τη λέσχη) όλα τα λειτουργικά του έξοδα.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την από 16-4-2019 αίτηση της Κορινθιακής Λέσχης Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς
 • την αριθ.15/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων –Κιάτου
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

1.Εγκρίνει, την δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας (δυτικής)  των εργατικών κατοικιών της περιοχής «Σφαγείων» της Δ.Κ. Σικυωνος – Κιάτου για την στέγαση της Κορινθιακής Λέσχης Εκτροφέων Οικόσιτων Πτηνών Αναψυχής Συντροφιάς, (Κ.Λ.Ε.Ο.Π.Α.Σ.), με τους  παρακάτω όρους:

 • τα λειτουργικά έξοδα της παραχωρούμενης αίθουσας θα καλύπτονται από την εν λόγω Λέσχη,
 • η αίθουσα θα παραδίδεται σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Δήμο Σικυωνίων, για την κάλυψη των αναγκών του

 

 1. 2. Η παρούσα ισχύει μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησης της.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 169/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email