169/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 9ης/10-05-2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 169/2016

Περίληψη :

Συμμετοχή του Δήμου μας στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με θέμα : «Συμβολή των Δήμων στην πρόληψη και διατήρηση της υγείας των πολιτών .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 6097/06.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της 10-05-2016 διακόπηκε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 7ου θέματος της ημ Δ/ξης, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, λόγω του προχωρημένου της ώρας (1.00 π.μ) και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων (37) θεμάτων της ημερ. Δ/ξης και αποφασίστηκε η συνέχειά της την 12-05-2016 και ώρα 20.30 μ.μ. Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 10-05-2016 καθώς και τα αποχωρήσαντα ειδοποιήθηκαν με την αριθ. 6337/11-05-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Μαγκαφώσης Αν.               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Θελερίτης Γεώργιος                                                             Μέλος 2. Μαυραγάνη Κυριακή       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων                                » 3. Μπούρης Ευάγγελος     Μέλος
4. Τσιάνος Ιωάννης                                                                       » 4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική »
5. Μυττάς Ιωάννης » 5. Σπανός Κωνσταντίνος »
6. Πανάγου Αθανάσιος     » 6. Ραυτόπουλος Γεώργιος »
7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης         » 7. Λαλιώτης Γεώργιος       »
8. Καρακούσης Ευάγγελος                              » 8. Κελλάρης Βασίλειος       »
9. Χρυσικός   Παύλος         » 9. Γεώργας Χρήστος             »
10. Αλεξόπουλος Βασ                          » 10 Μπακόλιας Παν.               »
11. Ζάρκος Δημήτριος   »      
12. Φιακάς Παναγιώτης   »      
13. Δομετίου Βασίλειος                                                        »      
14. Κελλάρη Ιωάννα     »      
15. Σαρχάνης Κων/νος         »      
16. Σκαρμούτσος Νικ.                              »      
17. Νανόπουλος Βασίλειος                                                                             »      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ. Κ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στάθης Σωτήριος (Μεγ. Βάλτου) 1. Φαρμάκης Παναγιώτης (Δ.Κ. Κιάτου)
2. Νικολάου Νικόλαος (Σουλίου) 2. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)
      3. Νικολάου Δημήτριος (Κάτω Διμηνιού)
      4. Σπηλιώτης   Δημήτριος (Κλημεντίου)
      5. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου)
      6. Τυρλής Άγγελος (Λαλιωτίου)
      7. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου)
      8. Ραυτόπουλος Ιωάννης (Πασίου)
      9. Θεοχάρης Πολυχρόνης (Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού)
      10 Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
      11 Γαλάνης Σπυρίδων (Ψαρίου)
      12 Αθανασούλης Ιωάννης (Λαύκας)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σκούπας Απόστολος (Μποζικών) 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας)
2. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 2. Καλαντζής Παναγιώτης (Γονούσας)
      3. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου)
      4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου)
      5. Μπασιώτης Ιωάννης (Τιτάνης)
      6. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου)
      7. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής)
      8. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων)
      9. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)
      10 Μπελίτσης Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
      11 Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας )
      12 Παπουτσής Απόστολος (Αρχ. Φενεού)
      13 Ρέλιας Αθανάσιος (Γκούρας)
      14 Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού)
      15 Μουλόπουλος Κων/νος (Ματίου)
      16 Κουλούκης Σωτήριος (Μεσινού)
      17 Τζιώρης Γεώργιος (Μοσιάς)
      18 Παναγόπουλος Δημ. (Πανοράμτος)
      19 Κοτσίρης Βασίλειος (Στενού)
      20 Μπεκιάρης Δημήτριος (Φενεού)
               

ΘΕΜΑ 27ο

        Στο 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Συμμετοχή του Δήμου μας στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με θέμα : «Συμβολή των Δήμων στην πρόληψη και διατήρηση της υγείας των πολιτών »,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 27-4-2016 πρόσκληση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ) , με την οποία καλείτε

ο Δήμος μας να συμμετέχει στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών πόλεων με θέμα: «ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» , που θα διεξαχθεί στην Μήλο στις 8 και 9 Ιουλίου 2016 .

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 27-4-2016 πρόσκληση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                              

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την συμμετοχή του Δήμου μας στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων με θέμα: «ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» , που θα διεξαχθεί στην Μήλο στις 8 και 9 Ιουλίου 2016 .

Β. Ο ρ ί ζ ε ι την κ. Γκαβάγια Γεωργία, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, του Δήμου Σικυωνίων ως εκπρόσωπο του Δήμου στο εν θέματι συνέδριο .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 169/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13 Μαΐου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email