168/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

13η/10.5. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

168/2022

  17ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείο Κορίνθου (2ο Μονομελές)

κατά τη συζήτηση προσφυγής ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 10η Μαΐου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6394/6.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την την αρ. ΚΛ307/18.3.22 κλήση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (2ο Μονομελές)  με την οποία καλείται ο Δήμος μας, να εκπροσωπηθεί την 20/10/2022 (11.30’) κατά τη συζήτηση προσφυγής που άσκησε Μπόγρης Βασίλειος κατά του Δήμου μας και κατά της 13/19438(2013) απόφασης τελών καθαριότητας & φωτισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την κλήση ΚΛ307/18.3.22 – αρ. καταχ. ΠΡ116/2.10.2013- κωδικός web 265238146
  • την 262/6604/10.05.2022 (6ΦΞΣΩ1Θ-Δ4Β) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει το δικηγόρο Κατσαβού Αντιγόνη προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμου Σικυωνίων (παράσταση + υπόμνημα) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (2ο Μονομελές) την Πέμπτη 20/10/2022 (11.30’πμ) κατά τη συζήτηση ασκηθείσας προσφυγής του ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατά του Δήμου μας και της της 13/19438(2013) απόφασης τελών καθαριότητας & φωτισμού.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 184,76€ σύμφωνα με την ως άνω ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 168/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.5.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email