168/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 19ης/9.9. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   168/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 291/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή της αριθ. 244.3.1/2022 Απόφασης ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, που αφορά στην Ένταξη της Υπηρεσίας «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης της υπηρεσίας

ύψους 39.680,00€ και εγγραφή στον π/υ 2022.

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.13738/5-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Συριάνος Κων/νος                          11. Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Τσιόγκας Νικόλαος                         14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαβασιλείου Νικόλαος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Σαρχάνης Κων/νος 7. Σώκος Δημήτριος
8. Μπακόλιας Παναγιώτης   9. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 5. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
    .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος)  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

19ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 291/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή της αριθ. 244.3.1/2022 Απόφασης ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, που αφορά στην Ένταξη της Υπηρεσίας «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλο-ντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης της υπηρεσίας  ύψους 39.680,00€ και εγγραφή στον π/υ 2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 291/2022  με  ΑΔΑ: ΩΑ88Ω1Θ-ΩΩΙ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

291/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή της αριθ. 244.3.1/2022 Απόφασης ΔΣ του Πράσινου Ταμείου,

που αφορά στην Ένταξη της Υπηρεσίας «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων»

στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης της υπηρεσίας

ύψους 39.680,00€ και εγγραφή στον π/υ 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την από 01.08.2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

Έχοντας υπόψη:

Α)Την υπ’ αριθ. 202/2022 (ΑΔΑ:Ψ2ΓΗΩ1Θ-ΑΩ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Υποβολής Πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου.

Β)Την με Α.Π.: 9574/28.06.2022 (αρ. πρωτ. Πράσινου Ταμείου 2022-004672/2022-06-28) υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Σικυωνίων, προς το Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της πρότασης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού: 39.680,00€ (32.000,00+ 7.680,00€ Φ.Π.Α. 24%).

Η πρόταση αφορά σε παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες για την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σχεδίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 92 του ν.4759/2020 σε συνδυασμό με την περ. ζ παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4495/2017, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. οικ. ΥΠΕΒ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 εγκύκλιο τεχνικών οδηγιών.

Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ)Την αριθ. 244.3.1/2022 (ΑΔΑ:ΡΚΘΖ46Ψ844-10Η) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη της Πρότασης με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων», στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022», στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 4559/28-06-2022, (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν)  και κωδικό «Ε.Σ.2021» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου για:

 1. Την αποδοχή της με αριθ. 244.3.1/2022 (ΑΔΑ: ΡΚΘΖ46Ψ844-10Η) Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη της Πρότασης με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινοφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.  Δήμου Σικυωνίων», στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022», στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 4559/28-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν)  και κωδικό «Ε.Σ. 2021» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.

 

 1. Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό.

 

 1. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου της υλοποίηση της υπηρεσίας.

Η αν. προϊσταμένη

Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ

2]το από 19.08.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 244.3.1/2022 (ΡΚΘΖ46Ψ844-10Η) απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, που αφορά στην Ένταξη της Υπηρεσίας «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης της υπηρεσίας ύψους 39.680,00€
 • την από 01.08.2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
 • το από 19.08.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται το ποσό των 39.680,00€ του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης της υπηρεσίας .

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει ως έσοδο στον ΚΑ  06.00.1329.008  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ του Πράσινου Ταμείου  για την εκτέλεση της Υπηρεσίας [Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων]» νέα πίστωση ποσού  39.680,00€  και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: 1.1  Στον Κ.Α. 02.30.6117.004 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων»   δημιουργώντας                  νέα πίστωση  ποσού 39.680,00€ προερχόμενη από (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ του Πράσινου Ταμείου).

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για τις απαιτούμενες ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου υλοποίησης της υπηρεσίας.

Δ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 291/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο αντιπρόεδρος

Γεώργιος Τσολάκος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ.  291/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει, την αριθ. 291/2022 με ΑΔΑ: ΩΑ88Ω1Θ-ΩΩΙ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

ως προς την Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022,  όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας,  επισυνάπτεται  και αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της .

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί ,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας καθώς και στην Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 168/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9. 9 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email