168/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

19ης/28.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 168/2021   10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς σε χρήμα

ΠΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6375/24.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ζάρκος Δημήτριος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 17/05/2021 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με την οποία εισηγείται την διαγραφή οφειλής εισφοράς σε χρήμα ΠΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ, σύμφωνα την επισυναπτόμενη κατάσταση, βάσει της 1/2019 διορθωτικής πράξης εφαρμογής, προκειμένου να χρεωθούν οι νέοι ιδιοκτήτες αρμοδίως.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 1/2019 διορθωτική πράξης εφαρμογής
  • το από 17/05/2021 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας,
  • την επισυναπτόμενη κατάσταση διαγραφών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλών από τους καταλόγους οφειλής εισφοράς σε χρήμα ΠΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ, βάσει της 1/2019 διορθωτικής πράξης εφαρμογής, προκειμένου να χρεωθούν οι νέοι ιδιοκτήτες αρμοδίως,  όπως αυτές παρουσιάζονται στην  επισυναπτόμενη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 168/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email