168/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  22ης/15-10-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης: 168/2021

Περίληψη:  Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την  κωδική  ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων .

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 13481/11-10-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 10. Σαρχάνης Κων/νος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος

 

15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17.Μπακόλιας Παναγιώτης  18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Τσολάκος Γεωργιος

 

3. Συριάνος Κων/νος                         

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μαστοράκης Δημήτριος 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
8. Παπαβασιλείου Νικόλαος 9. Χουσελάς  Ευάγγελος    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα  1ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο 1ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση Σχεδίου ο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την  κωδική  ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι:

 

Με το εν λόγω σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας  με την  κωδική  ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» , βάσει του οποίου προσδιορίζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας σε Τοπικό επίπεδο,   επιδιώκεται,   η άμεση και συντονισμένη απόκριση  για την  αποτελεσματική αντιμετώπιση  και διαχείριση των όποιων συνεπειών,  μετά από εκδήλωση σεισμού στο  Δήμο μας .  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Σικυωνίων το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική  ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

 

 1. Την αριθ. 3/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμο Σικυωνίων, η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                 Αριθ.Αποφ. 3/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2/12-10-2021 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Θέμα: Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο Κιάτο σήμερα, στις 12 Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 13260/07-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οκτώ μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω οκτώ(8) μέλη, και αναλυτικά:

                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
 2.  Θελερίτης Γεώργιος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Τσολάκος Γεώργιος
 5. Σώκος Δημήτριος
 6. Δομετίου Βασίλειος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8.    Μυττάς Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος   κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων» έθεσε υπόψη των μελών, το αριθμ. πρωτ: 13348/08-10-2021έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με θέμα: Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και το εν λόγω Σχέδιο όπως αυτό συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας και αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση.

 

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εγκρίνει ως έχει το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων,  σύμφωνα με την  εισήγηση της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
 2. Κοινοποιεί,  την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο  για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 13-10-2021

Ο  Πρόεδρος

της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020),
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου.   

 

Α. Εγκρίνει, το Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας με την  κωδική  ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», του Δήμου Σικυωνίων,  όπως αυτό συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως,  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης .

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Σικυωνίων για τυχόν  δικές της ενέργειες.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 168 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1510-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ    

 

 

   

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»

 

ΚΙΑΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν σχέδιο δόθηκε η κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» χάριν συντομίας και διαφοροποίησής του από άλλα σχέδια. Ο Εγκέλαδος στην ελληνική μυθολογία φέρεται ως ο αρχηγός των Γιγάντων, γιος του Ταρτάρου και της Γης. Στη Γιγαντομαχία ο Εγκέλαδος ήταν αντίπαλος της θεάς Αθηνάς, η οποία τον εξουδετέρωσε ρίχνοντας πάνω του τη Σικελία. Από τότε ο Εγκέλαδος προσπαθεί να ελευθερωθεί, προκαλώντας έτσι σεισμούς και εκρήξεις του ηφαιστείου της Αίτνας.

 

 

 

 

 

Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου

 

 

 

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την έκδοση του παρόντος προγενέστερα σχέδια παύουν να ισχύουν.

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κιάτο   08/10/2021

 

 

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Βασιλική Πέτρου

ΠΕ9 Γεωπόνος

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

……./……/2021

 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 • ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ…………………………………………………………………………………………… 5
ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ………………………………………………………………………………………………….. 12
ΜΕΡΟΣ1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
ΜΕΡΟΣ 2.  ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ………………………………………………… 16
ΜΕΡΟΣ 3. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΥ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

21

ΜΕΡΟΣ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ………………………………… 30
ΜΕΡΟΣ 5.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ…………………………………………………………………………………… 43
ΜΕΡΟΣ 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ…………………………………………………………………………………………………………….…  

46

ΜΕΡΟΣ 7. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ…………………………………………………………….. 66
ΜΕΡΟΣ 8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ………………………………………………………………………………………………… 75
ΜΕΡΟΣ 9.  ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ…………………………. 78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ……………………………………………………………………………………………………. 81
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ…………………………………………………………………………………………………. 87
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ…………………………………………………………………………………………………  

88

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ……………………………………………………………………………..  

100

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ…………………………………………………………………………………. 103
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ………………………………………………………………………………………………. 114
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ –  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

115

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ…………………………. 116
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

122

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ…………………………….. 123
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

Ι)ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΙΙ) ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

125

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ… 130
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ…………………………………………………………………………………………………………. 135
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ…………………………………………………………………………………………………… 136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ω

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι σεισμοί ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α-1-1 της ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β) «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας.

Αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία και το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας καθώς και για το συντονισμό των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής σε επίπεδο πρόληψης είναι με βάση το θεσμικό του πλαίσιο ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), εποπτευόμενος οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Ν.1349/1983, ΦΕΚ 52 Α).

Η επιστημονική έρευνα που αφορά τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών δημιουργίας των σεισμικών γεγονότων, πραγματοποιείται στη χώρα μας από θεσμοθετημένους προς τούτο φορείς, όπως το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), διάφορα εργαστήρια Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Σεισμολογίας, Τεκτονικής, Φυσικής του Εσωτερικού της Γης κ.τ.λ.).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) είναι αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πολιτικής της χώρας στον τομέα της πολιτικής προ­στασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών και συντονίζει το έργο και τις δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους (Ν.3013/2002, ΦΕΚ 102 Α, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Η ΓΓΠΠ συνεργάζεται με άλλους φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και ο ΟΑΣΠ ως υπεύθυνος για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, αξιοποιεί τα πορίσματα και τις προτάσεις των φορέων αυτών, τα ενσωματώνει στη γενικότερη στρατηγική της πολιτικής προστασίας και συντονίζει τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από σεισμούς (766/99 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ)[1].

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών και στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1 του αρθ.6 του Ν.3013/2002 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ.2 του αρθ.104 του Ν. 4249/2014), καθώς και του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4-2003), συνέταξε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος», βάσει του οποίου προσδιορίζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το ισχύον  θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία τους, και δίνονται συντονιστικές κατευθυντήριες οδηγίες που αποβλέπουν  στη συνέργεια, τη συνεργασία και τη διαλειτουργικότητά  τους με απώτερο σκοπό την άμεση και συντονισμένη απόκρισή τους για την αντιμετώπιση κινδύνων από  την εκδήλωση σεισμών. Στο κεφάλαιο 15 του ανωτέρω σχεδίου δίνονται οδηγίες σχεδίασης προς τις Περιφέρειες , τους Δήμους και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ακλουθώντας τις οδηγίες σχεδίασης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος» κεφ 15.2, συνέταξε το Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έχει έδρα στο ΚΙΑΤΟ και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχει έκταση 599,039 km2  και συνορεύει με τους ακόλουθους Δήμους:

Δήμος ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Δήμος ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Δήμος ΝΕΜΕΑΣ

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

O Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διαιρείται διοικητικά στις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες, με τον αντίστοιχο μόνιμο πληθυσμό (ΥΑ 28549/17-04-2019 – ΦΕΚ 1327/Β΄/2019):

Δημοτικές Ενότητες Μόνιμος Πληθυσμός Επιφάνεια  ( τ.χλμ.)
Με εσωτερικά ύδατα Χωρίς εσωτερικά ύδατα
Δ.Ε. Σικυωνίων 19.025 171,268 171,268
Δ.Ε. Στυμφαλίας 2.427 205,070 201,570
Δ.Ε. Φενεού 1.342 226,201 226,201
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 22.794 602,539 599,039

 

Στο Παράρτημα Ζ παρατίθεται αναλυτική κατάσταση και όλων των οικισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με τον αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011)

Ο Οργανισμός Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ εγκρίθηκε αρχικά με την 8015/26-10-2011 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τροποποιήθηκε τελικά με τη με αριθ. 60570/2018 απόφασή του.

Το Δήμαρχο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ επικουρούν οι ακόλουθοι Αντιδήμαρχοι

 • Αντιδήμαρχος ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αρμοδιότητες οικονομικών θεμάτων και πολιτικής προστασίας
 • Αντιδήμαρχος ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αρμοδιότητες διοικητικών θεμάτων και πολιτικής προστασίας
 • Αντιδήμαρχος ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ με αρμοδιότητες θεμάτων προγραμματισμού, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αποκομιδής απορριμμάτων
 • Αντιδήμαρχος ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με αρμοδιότητες των τεχνικών υπηρεσιών
 • Αντιδήμαρχος ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αρμοδιότητες όλων των θεμάτων που αφορούν τη Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και πολιτικής προστασίας
 • Αντιδήμαρχος ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αρμοδιότητες όλων των θεμάτων που αφορούν τη Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ και πολιτικής προστασίας

 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου έχουν την έδρα τους οι ακόλουθοι φορείς και υπηρεσίες

 • Αστυνομικό Τμήμα ΚΙΑΤΟΥ & Αστυνομικό Τμήμα ΓΚΟΥΡΑΣ
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία ΚΙΑΤΟΥ
 • Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυμφαλίας
 • (Έδρα: Στυμφαλία Κορινθίας – Υπάγεται στην Π.Υ. Κιάτου)
 • Κέντρο Υγείας ΚΙΑΤΟΥ
 • Κέντρο Υγείας ΓΚΟΥΡΑΣ
 • Αρμόδια Δασική Υπηρεσία
 • ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ
 • ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ
 • ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

 

 

 

Αναλυτικό χαρτογραφικό υλικό παρατίθεται στο Παράρτημα Α του παρόντος.

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 1

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

 • 1 Ιστορικό σύνταξης προηγουμένων εκδόσεων

Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), με το οποίο ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 1299/7-4-2003 «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423 Β).

Το παρόν σχέδιο συντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής της ανωτέρω ΥΑ 1299/7-4-2003 έγκρισης Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 Β) και του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου περιλαμβάνεται και η εισήγηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Το παρόν σχέδιο συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της ΓΓΠΠ.

Από τον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ συμμετείχε στη επικαιροποίηση, σύνταξη και έκδοση του παρόντος η ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (οργανική μονάδα στην οποία υπάγονται τα θέματα πολιτικής προστασίας)

 

 

 • 2 Χαρακτηρισμός βαθμού ασφαλείας:

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

 • 3 Πίνακας Διανομής

Παρατίθεται στο Παράρτημα ΙA.

 • 4 Έναρξη ισχύος και εξουσιοδότηση εφαρμογής του Σχεδίου

Το παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ υποβλήθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ την   …../…../2021 στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. Η Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήθηκε την …../…../2021 το παρόν σχέδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο και ενέκρινε το παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της …../…../2021.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ορίζεται η    …../…../2021.

Το παρόν Σχέδιο συντάχτηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδίασης της ΓΓΠΠ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της ΓΓΠΠ, το οποίο διαβίβασε με το υπ’ αριθ. 717/30-1-2020 (ΑΔΑ: 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ)  έγγραφό της, και σύμφωνα με το Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών της ΓΓΠΠ.

 

 • 5 Οδηγίες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου

Ο συντονισμός της διάθεσης των μέσων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, αποτελεί αρμοδιότητα του Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο πλαίσιο εφαρμογής της Υ.Α. 1299/7-4-2003 (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ) και του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται μετά την επίσημη ενημέρωση του Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για επιπτώσεις από την εκδήλωση σεισμού, από την αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ, η οποία αποτελεί θεσμικά τον φορέα επίσημης ενημέρωσης για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης της μετά από την εκδήλωση σεισμού, από τις κατά τόπους υπηρεσίες του Δήμου,  το Π.Σ., το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ή από τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου.

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.

Ως συντονισμός στο παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ νοείται η οργάνωση και διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανικών μονάδων του Δήμου, καθώς και μεταξύ φορέων ή υπηρεσιών ή άλλου εμπλεκόμενου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο για την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.

Επισημαίνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων οι οποίες δύνανται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με τις απαιτήσεις διαχείρισης του καταστροφικού φαινομένου, από τους εμπλεκόμενους φορείς και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών.

 

 

ΜΕΡΟΣ 2

 

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 2.  ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / ΙΔΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • 1 Σκοπός

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο.

 • 2 Αντικειμενικοί Στόχοι
 • Προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο και σε όλες τις φάσεις κινητοποίησης του συστήματος Πολιτικής Προστασίας.
 • Δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
 • Συντονισμένη δράση των εμπλεκόμενων Φορέων σε τοπικό επίπεδο στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
 • 3 Ανάλυση Κινδύνου – Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού
 • 3.1 Ανάλυση Κινδύνου

Ο σεισμός είναι φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορεί να αποτραπεί και, παρά τη μικρή χρονική διάρκειά του, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες υλικές ζημιές στις υποδομές και στο δομικό πλούτο της χώρας με επακόλουθα τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Εκδηλώνεται με τη μορφή βίαιης κίνησης του εδάφους, ή και με την εμφάνιση σεισμικού ρήγματος στην επιφάνεια του εδάφους και εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Οι κύριες κατά κανόνα επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από σεισμό, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4-2003, ΦΕΚ 423 Β) είναι καταρρεύσεις κτιρίων, ζημιές σε κτίρια, εργοστάσια-βιομηχανίες, αρχαιολογικούς χώρους-μουσεία, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και δίκτυα μεταφοράς, διακοπή συγκοινωνιών, αποκλεισμός περιοχών, πυρκαγιές, εγκλωβισμός ατόμων, τραυματισμός και θάνατος πολιτών.

Οι περισσότεροι σεισμοί οφείλονται στις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, και κατά συνέπεια οι ζώνες έντονης σεισμικής δράσης ουσιαστικά ταυτίζονται με τις παρυφές των πλακών.

Ο Ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της Ευρασιατικής πλάκας με την Αφρικανική, γι’ αυτό και είναι χώρος μεγάλης σεισμικότητας. Η σεισμικότητα ενός τόπου καθορίζεται από τη συχνότητα εμφάνισης των σεισμών και από τα μεγέθη τους. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας, κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα αποτελέσματα και οι βλάβες που προκαλεί μία σεισμική δόνηση στις κατασκευές εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους, όπως το μέγεθος του σεισμού, το βάθος της εστίας, τη θέση του επικέντρου, την απόσταση της εστίας από τον τόπο παρατήρησης, το μέσο διάδοσης των σεισμικών κυμάτων, το έδαφος θεμελίωσης αλλά και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (τρωτότητα κατασκευής) και από τις ιδιότητες των ίδιων των κατασκευών (Ο.Α.Σ.Π. 2007, Σεισμός-Η γνώση είναι προστασία).

Εικόνα 1. Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας (YA Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003, ΦΕΚ 1154 Β)

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000 – ΥΑ Δ17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) η χώρα υποδιαιρείται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.

Τα όρια των Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας καθορίζονται στον αντίστοιχο Χάρτη, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Αντισεισμικού Κανονισμού. Ο χάρτης αυτός προσδιορίζει τη σεισμική παράμετρο σχεδιασμού, δηλ. την μέγιστη αναμενόμενη εδαφική επιτάχυνση (PGA), με βάση την οποία σχεδιάζονται οι κατασκευές σε κάθε περιοχή.

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του ανωτέρω Χάρτη (YA Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003, ΦΕΚ 1154 Β) ο Ελληνικός χώρος κατανέμεται σε τρεις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας με αντίστοιχες τιμές ενεργών εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού 0,16 g για την πρώτη ζώνη, 0,24 g για τη δεύτερη ζώνη και 0,36 g για την τρίτη ζώνη. Η κατανομή των ζωνών αυτών παρουσιάζεται στο χάρτη της εικόνας 1. Στον χάρτη της εικόνας 2, παρουσιάζονται οι ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας σε σχέση με τα όρια των Δήμων της χώρας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154 Β).

Εικόνα 2. Χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας σε σχέση με τα όρια των Δήμων της χώρας.

 

Με βάση την YA Δ17α/115/9/ΦΝ275/7-8-2003 (ΦΕΚ 1154 Β) ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ανήκει στη ζώνη ΙΙ σεισμικής επικινδυνότητας.

 

 

 

 • 3.2 Κατάσταση – Παραδοχές – Προϋποθέσεις- Παράμετροι Σχεδιασμού

Κατάσταση:

Οι σεισμοί είναι ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών.

Εκδηλώνονται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν μπορούν να αποτραπούν και παρά τη μικρή χρονική διάρκειά τους, μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες υλικές ζημιές στις ανθρώπινες υποδομές με επακόλουθα σοβαρούς τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Επίσης, η εκδήλωση ενός σεισμού δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), κλπ.

Δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμικών φαινομένων, η έγκαιρη προειδοποίηση γενικά δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση του σχεδιασμού αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.

 

Παραδοχές:

Οι σεισμοί δύνανται να προκαλέσουν:

 • Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών και αίσθημα ανασφάλειας στον πολίτη.
 • Καταστροφές στις υποδομές και στον δομικό πλούτο της χώρας
 • Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στις περιουσίες των πολιτών, στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στον τουρισμό εν γένει.

 

Προϋποθέσεις:

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ είναι οι ακόλουθες:

 • Η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο ανά δράση, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Η αναθεώρηση – επικαιροποίηση – εναρμόνιση του σχεδιασμού των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με το παρόν σχέδιο και η σύνταξη ή επικαιροποίηση των αντίστοιχων μνημονίων ενεργειών.
 • Ο προσδιορισμός του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που δύνανται να διατεθούν σε Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ καθώς και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
 • Η εξασφάλιση ετοιμότητας όλων των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο σε κάθε στάδιο επιχειρήσεων.
 • Η διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

 

Παράμετροι Σχεδιασμού:

 • Εκδήλωση σεισμού με συνέπειες στις υποδομές, στις κατοικίες, καθώς και στην υγεία των πολιτών
 • Εμπλοκή φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο
 • Αδυναμία άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών σε τοπικό επίπεδο

 

 • 4 Ιδέα Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ δρομολογούνται οι ακόλουθες κύριες δράσεις:

Α] δράσεις αποτελεσματικής αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και

Β] δράσεις άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών τους

Βασική αρχή εφαρμογής του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Φορέων σε τοπικό επίπεδο και η συντονισμένη δράση τους, όπως αυτή καθορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

 

ΜΕΡΟΣ 3

 

ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 3. ΡΟΛΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΥ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ

 

Ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως φορέας πολιτικής προστασίας (άρθ. 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει), μετά την εκδήλωση σεισμών κινητοποιεί και δρομολογεί δράσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητάς του, που αποβλέπουν στην εκπλήρωση του σκοπού της πολιτικής προστασίας, ο οποίος συνδέεται κατά κύριο λόγο με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από καταστροφές και στη διαχείριση των συνεπειών σε υποδομές αρμοδιότητάς του.

Οι δράσεις πολιτικής προστασίας του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, θεσμικά απορρέουν κατά κύριο λόγο από το Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), καθώς και το νέο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με τα οποία έχουν αποδοθεί στους Δήμους σημαντικές αρμοδιότητες για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.

Είναι δεδομένο ότι το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση σειράς δράσεων, που δρομολογούνται από το Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, και δεν είναι περιοριστικό όσον αφορά το εύρος των δράσεων αυτών, οι οποίες δύνανται να διαφοροποιούνται σε κάθε συμβάν, ανάλογα με την ένταση και την έκταση της καταστροφής, το προσωπικό και τα μέσα που είναι άμεσα διαθέσιμα, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής εκδήλωσής του (νησιωτικός χώρος, κλπ), τον αριθμό των πληγέντων, κλπ.

 

 • 1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, δρομολογούνται με εντολή Δημάρχου και προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες:

 • Ορισμός υπευθύνων για τα θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση)
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Μνημονίου Ενεργειών για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών, από την αρμόδια οργανική μονάδα του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, βάσει των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου. Το ανωτέρω μνημόνιο ενεργειών προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
 • Κοινοποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ΚΙΑΤΟΥ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, στην Αστυνομική Δ/νση ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και το Αστυνομικό Τμήμα ΚΙΑΤΟΥ.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
 • Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
 • Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμού
 • Προσδιορισμός ή επανέλεγχος και καταγραφή υπαίθριων χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού μετά από σεισμό
 • Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπάζων μετά από σεισμό.
 • Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών και θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι)
 • Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π.
 • Εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.)
 • Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της ικανότητας απρόσκοπτης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων και της λήψης αποφάσεων
 • Προπαρασκευαστική σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) με ευθύνη του Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3.2 του παρόντος.
 • Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης σεισμών
 • Διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι σεισμών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).

Οι ανωτέρω δράσεις πολιτικής προστασίας έχουν ως στόχο την προετοιμασία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών λόγω εκδήλωσης σεισμών.

 

 • 2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΤΟ) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών

Με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων που συμβάλλουν στην προετοιμασία του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών, συγκαλείται ετησίως με ευθύνη του Δημάρχου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ), στο οποίο εξετάζονται θέματα που αφορούν:

 • την ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ)
 • τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
 • την ενημέρωση της οργανικής μονάδας αρμόδιας για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τις δράσεις που αναλαμβάνουν οι λοιποί επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες σε επίπεδο Δήμου (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
 • το συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) σε επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών
 • τις αρμοδιότητες του Δήμου στη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο εντός της επικράτειας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • τον σχεδιασμό υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος 7 του παρόντος
 • την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών,

καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών.

Στο ΣΤΟ θα κληθεί και εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΣ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης),  προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα προστασίας υποδομών ύδρευσης έναντι σεισμών κλπ.

Στη συνέχεια, τα πρακτικά του ΣΤΟ διαβιβάζονται, στους εκπροσωπούμενους στο ΣΤΟ φορείς, στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και στη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟ) του Δήμου, θα προχωρήσει στην ιεράρχηση και δρομολόγηση, κατά το μέρος που τον αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

Οι εκπροσωπούμενοι στο ΣΤΟ φορείς, βάσει των πρακτικών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, θα προχωρήσουν στη δρομολόγηση, κατά το μέρος που τους αφορά, των μέτρων, έργων και δράσεων που γνωστοποίησαν ότι θα υλοποιήσουν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

 

 • 3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση σεισμών

Δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμικών φαινομένων, η έγκαιρη προειδοποίηση γενικά δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση του σχεδιασμού αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.

Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να θέσει το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας (όπως ορίζονται στο αρθ. 3 του Ν. 3013/2002) σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου (σύμφωνα με το αρθ. 2 του Ν. 3013/2002), λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις – πορίσματα της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. (Δ16γ/08/264/Γ/2014 – ΦΕΚ 2019 Β και ΔΝΣα/49717/Φ.50κ/2017 – ΦΕΚ 714 ΥΟΔΔ).

Ο Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ αφού ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας:

 • προβαίνει σε άμεσο έλεγχο για την πορεία υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου
 • δύναται κατά την κρίση του να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανό (ΣΤΟ) του Δήμου.

 

 • 4 Δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση σεισμού.

Άμεσα μετά την εκδήλωση σεισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και την πρώτη ενημέρωσή του, ο Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ως Αποκεντρωμένο Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από σεισμό, επικοινωνεί με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και του ΠΣ, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τον πρόεδρο της οικείας Δ.Ε.Υ.Α., προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις από την εκδήλωσή του.

Ο Δήμαρχος, εκτιμώντας τις συνέπειες από την εκδήλωση σεισμού, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχει συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιεί δια των αρμόδιων υπηρεσιών για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,  το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις που συνδέονται με:

 • την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις επηρεαζόμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Ε.Κ.Α.Β., για την άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την άμεση δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας
 • την ενημέρωση του Περιφερειάρχη ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
 • ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
 • την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ, κλπ.)
 • τη δρομολόγηση δράσεων για την άμεση υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού με μέσα που διαθέτει ο Δήμος
 • την άμεση συγκρότηση συνεργείων από υπαλλήλους του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δόμησης, Πολεοδομία κλπ.), προκειμένου να μεταβούν εντός της πληγείσας περιοχής και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό ή από άλλα επαγόμενα του σεισμού φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και την εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας αυτών
 • την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμού
 • την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
 • τον έλεγχο του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) από τους αρμόδιους φορείς ύδρευσης του Δήμου (Δ.Ε.Υ.Α.) και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την Δ1δ/ΓΠοικ.20275/23-03-2020 – ΑΔΑ: ΩΣ27465ΦΥΟ-ΟΧ1 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6.13 του παρόντος
 • τη διασφάλιση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου σε ασφαλείς χώρους, μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς
 • τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεση προσωρινή διαμονή
 • την υποστήριξη του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, στον μετασεισμικό έλεγχο των πληγέντων, από τον πρόσφατο σεισμό, κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα:

Ο Δήμος μετά την εκδήλωση του σεισμού, εφόσον συντρέχουν λόγοι και σε συνεννόηση με την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα καταγράφει αιτήματα των πολιτών για μετασεισμικό έλεγχο των κτιρίων τους. Εν συνεχεία θα διαβιβάζει στην Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. τα ανωτέρω στοιχεία, υπό πίνακα, ώστε η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να μπορεί να προγραμματίσει τη διενέργεια των μετασεισμικών ελέγχων.

Επίσης, στο πλαίσιο υποστήριξης του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στον μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων, ο Δήμος διαθέτει ασφαλή χώρο για τη φιλοξενία του κέντρου επιχειρήσεων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. με επαρκείς τηλεφωνικές συνδέσεις, διάθεση μέσων μετακίνησης των επιτροπών μετασεισμικού ελέγχου κτιρίων μετά το σεισμό, κ.λ.π..

 • την υποβολή αιτήματος προς τον Περιφερειάρχη ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την κήρυξη του Δήμου ή περιοχών αυτού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
 • την έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγων εκτάκτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010) σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη
 • τη σύγκληση του ΣΤΟ σε ασφαλή χώρο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου σύμφωνα με την παράγραφο 3.6 του παρόντος
 • τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη – προληπτική απομάκρυνση κατοίκων, ιδίως από περιοχές εκτεταμένων καταρρεύσεων ετοιμόρροπων κτιρίων ή στοιχείων τους κατά τη μετασεισμική περίοδο
 • την υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, προς την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, όταν το αίτημα συνδρομής αφορά φορείς της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Υγείας, κλπ), αυτό δρομολογείται δια του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
 • την ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας
 • την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
 • την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
 • ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω εκδήλωσης σεισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, το οποίο με εντολή Δημάρχου συντονίζει το έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του οικείου Δήμου.

 • 5 Δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού

Στη φάση αυτή δρομολογούνται περαιτέρω δράσεις αρωγής στους πληγέντες, γίνεται εκτίμηση ζημιών και λαμβάνονται οι αποφάσεις για την άμεση/βραχεία αποκατάσταση των καταστροφών.

Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, η άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από τον Δήμο συνδέεται με δράσεις που αφορούν:

 • την παροχή βοήθειας στους πληγέντες -προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη- σε συνεργασία με την Περιφέρεια
 • την οργάνωση συνεργείων διανομής πόσιμου νερού στους πολίτες στους χώρους καταφυγής, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 • την αποκατάσταση βατότητας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητας του Δήμου με την απομάκρυνση μπάζων ή ερειπίων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας,
 • την δρομολόγηση δράσεων για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 • την υποστήριξη του έργου των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών δικτύων παροχής κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) με μέσα που διαθέτει ο Δήμος, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 • την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
 • τις επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων
 • την επιλογή χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπάζων από καταρρεύσεις κτιρίων, μετά από σεισμό
 • τη συγκρότηση επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής (ΚΥΑ 33862/6-05-2019 – ΦΕΚ 1669 Β),
 • την υποστήριξη του έργου της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών)
 • τη δρομολόγηση δράσεων για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον Δήμαρχο, λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της δράσης αυτής (παράγραφος 6.8.2 του παρόντος), σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. Έλεγχος λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων[2]
 • Δήμοι οι οποίοι έχουν τη διαχείριση και λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων μετά την εκδήλωση σεισμού προβαίνουν σε έλεγχο των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους και των πιθανών μεταβολών της μορφολογίας του πυθμένα του λιμανιού σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες λιμενικές αρχές
 • την υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ
 • την ενημέρωση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο πλαίσιο συντονισμού και ιεράρχησης δράσεων πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
 • ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την αμεσότερη καταγραφή των ζημιών, δύναται να δημοσιοποιεί άμεσα μετά την καταστροφή έναν τηλεφωνικό αριθμό, στον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται για να γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τις ζημιές που έχει υποστεί η οικοσκευή τους από τον σεισμό,  καθώς και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση (προνοιακό επίδομα). Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να αφορά α) την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών μετά το σεισμό, β) την αποζημίωση οικοσκευής που έχει καταστραφεί από τον σεισμό, ενώ δεν αφορά ζημιές στον φέροντα σκελετό των κατοικιών και γ) επίδομα ενοικίου για πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν κριθεί ακατάλληλες για χρήση από την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Το έργο του Δημάρχου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών υποστηρίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες με εντολή Δημάρχου συντονίζουν το έργο της διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων εντός των ορίων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Πέραν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της  Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές, για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης αρμοδιότητάς τους, αυτές αντιμετωπίζονται άμεσα σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην  Δ1δ/ΓΠοικ.20275/23-03-2020 – ΑΔΑ: ΩΣ27465ΦΥΟ-ΟΧ1, εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Διευκρινίζεται ότι στις δράσεις άμεσης/βραχείας αποκατάστασης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επαγόμενών τους φαινομένων, όπως κατολισθήσεις κλπ.) περιλαμβάνονται οι κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες, που δεν απαιτούν μελέτη, ή οι υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εκδήλωση των φαινομένων, όπως είναι η άρση των επικινδυνοτήτων, η άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο κ.ο.κ.

Η εν συνεχεία μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ολοκλήρωση της αποκατάστασης ζημιών και άρσης κινδύνων που οφείλονται στην εκδήλωση σεισμών, τα συναφή επείγουσας αποκατάστασης απαραίτητα έργα στην πληγείσα περιοχή, για τα οποία θα συνταχθεί τεχνική έκθεση άρσης επικινδυνότητας του αρμόδιου φορέα ή υπηρεσίας, δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σχεδίου, επομένως δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, αλλά δρομολογούνται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης έργων και υποδομών.

Νοείται ότι η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, τη χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ., δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

 • 6 Σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΤΟ) μετά την εκδήλωση σεισμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών

Μετά την εκδήλωση σεισμού, ο Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ δύναται προς υποβοήθηση του έργου του να συγκαλέσει το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) του Δήμου σε ασφαλή χώρο με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών.

Ειδικότερα, στο ανωτέρω ΣΤΟ του Δήμου κρίνεται σκόπιμο να εξετάζονται πρωτίστως θέματα σχετικά με τα εξής:

 • την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου καθώς και τις συνέπειές του, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται
 • την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών
 • τη διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, σε επίπεδο Δήμου, με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφονται και ιεραρχούνται από τους συμμετέχοντες στο ΣΤΟ
 • τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΤΟ, εφόσον αποφασιστεί από τον Δήμαρχο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ η εφαρμογή του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ 7 του παρόντος
 • τη συνδρομή των συμμετεχόντων φορέων στο ΣΤΟ στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες
 • ζητήματα που συνδέονται με προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω της καταστροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη
 • την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του
 • ζητήματα που συνδέονται με την επικοινωνία και τη ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
 • ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 4

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 • 1 Προπαρασκευαστικές δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών δρομολογούνται ως ακολούθως:

Για τις ανάγκες του παρόντος Πρότυπου Σχεδίου αποδίδονται ενδεικτικά ενέργειες και δράσεις σε οργανικές μονάδες του Δήμου και σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας, κλπ). Νοείται ότι για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, οι δράσεις θα πρέπει να αποδοθούν στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου ή σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας, κλπ), σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις εκάστοτε εξουσιοδοτικές πράξεις του Δημάρχου.

 

 • 1.1 Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση)
 • Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού
 • Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για να προβούν σε προσεισμικό έλεγχο κτιρίων βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π.
 • Εντολή προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου, να προβούν σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού
 • Συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13 του Ν.3013/2002.
 • Εντολή προς τους Προέδρους Κοινοτήτων για την καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού, που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού.
 • Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού
 • Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμών (προνοιακό επίδομα)
 • Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την τήρηση καταλόγου των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι σεισμών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).
 • Εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών και θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι).

 

 • 1.2 Αντιδήμαρχοι θεμάτων Πολιτικής Προστασίας

Συνδράμουν τον Δήμαρχο στο έργο του και παρακολουθούν την υλοποίηση των προπαρασκευαστικών δράσεων πολιτικής προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.

 

 • 1.3 Οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύνανται να διατεθούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας σεισμών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων (Παράρτημα Θ), τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ..
 • Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους.
 • Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων καθώς και της λήψης αποφάσεων.
 • Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο.
 • Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.
 • Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.).(Παράρτημα Β)
 • Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση με την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών (χώροι καταφυγής).(Παράρτημα Η)
 • Καθορισμός χώρων εναπόθεσης μπάζων που ενδέχεται να προκύψουν μετά από την εκδήλωση σεισμών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία (Παράρτημα Η)
 • Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν εντολής του Δημάρχου
 • Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από σεισμούς και θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από την ΓΓΠΠ και τον ΟΑΣΠ.
 • Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).
 • Τήρηση αρχείου με τις Εθελοντικές Οργανώσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

 • 1.4 Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
 • Συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου
 • Εκτέλεση του Προσεισμικού ελέγχου κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ βάσει των οδηγιών του ΑΟΣΠ.
 • Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του Δήμου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα που θα χρησιμοποιηθούν για: α) τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών, β) άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων και γ) την υποστήριξη του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.(Παράρτημα Β)
 • Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την παροχή προνοιακού επιδόματος
 • Συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να καθοριστούν χώροι προσωρινής εναπόθεσης μπάζων μετά από την εκδήλωση σεισμών.

 

 • 1.5 Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμών (προνοιακό επίδομα)
 • Τήρηση καταλόγου των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου.

 

 • 1.6 Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μέριμνα για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών , εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου
 • Μέριμνα για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.)
 • Τήρηση αρχείου συμβάσεων του Δήμου

 

 • 1.7 Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού
 • Συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στη σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου

 

 • 2 Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΤΟ) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών
 • 2.1 Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Δίνει εντολή για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) συγκαλείται σε ετήσια βάση ή αν υπάρξει ανάγκη (π.χ. τροποποίηση του παρόντος σχεδίου) και συχνότερα.
 • Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
 • Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο
 • 2.2 Αντιδήμαρχοι θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
 • Συνδράμουν τον Δήμαρχο στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και δύναται να τον αντικαθιστούν, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον Δήμαρχο, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

 

 • 2.3 Αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
 • Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.

 

 • 3 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση σεισμών
 • 3.1 Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Εντολή για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο
 • Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για έλεγχο της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 • 3.2 Αντιδήμαρχοι θεμάτων Πολιτικής Προστασίας

Συνδράμουν τον Δήμαρχο στο έργο του και παρακολουθούν την υλοποίηση των μέτρων προπαρασκευαστικών δράσεων του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.

 

 • 3.3 Αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου
 • Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που έχει ο Δήμος, καθώς και των μέσων που δύνανται να διατεθούν μέσω των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών

 

 • 4 Δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση του σεισμού

 

 • 4.1 Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για άμεση κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπαλλήλων του Δήμου, για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού
 • Εντολή προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών
 • Εντολή προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για διάθεση προσωπικού και μέσων που διαθέτουν (μηχανήματα έργων, κλπ.) για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
 • Συντονισμός της άμεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού με μέσα που διαθέτει ο Δήμος
 • Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σε όμορους Δήμους μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους.
 • Εντολή για υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ
 • Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α)
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμού
 • Εντολή του Δημάρχου για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο
 • Ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τρέχουσα κατάσταση
 • Αίτημα στον Περιφερειάρχη για την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι.
 • Ενημέρωση της εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε», ώστε να διενεργήσουν μετασεισμικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων, εφόσον μετά τον άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων από τους υπαλλήλους του Δήμου, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (Παράρτημα Β), προκύψει η σχετική ανάγκη.
 • Έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη, αν κρίνεται απαραίτητο (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010)
 • Άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει τη διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του
 • Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.
 • Εντολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για τη δρομολόγηση δράσεων που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Το τηλεφωνικό Κέντρο θα καταγράφει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση του σεισμού (καταρρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης κλπ) και θα τα προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει αιτήματα πολιτών για άμεση προσωρινή διαμονή καθώς και, εάν κριθεί απαραίτητο και κατόπιν συνεννόησης του Δημάρχου με τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, θα καταγράφει στον πίνακα Α του Παραρτήματος Ι, τα αιτήματα των πολιτών που επιθυμούν μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων από κλιμάκιο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (Σχεδιάγραμμα 1, σελ. 47).

 

 • 4.2 Αντιδήμαρχοι θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
 • Συνδράμουν τον Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού
 • Παρακολουθούν την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω σεισμών, σε συνεργασία με τιςς αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου.
 • 4.3 Αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Άμεση ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή τους, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου.
 • Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, το Αστυνομικό Τμήμα ΚΙΑΤΟΥ και την Π.Υ. ΚΙΑΤΟΥ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με τις επιπτώσεις του σεισμού.
 • Επικοινωνία με το Παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β. και λοιπές Υγειονομικές Μονάδες (Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Νοσοκομεία κ.λ.π.), για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τραυματισμένους πολίτες από την εκδήλωση σεισμού.
 • Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων.
 • Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμού.
 • Ενεργοποίηση συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του Δήμου.
 • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
 • Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με εντολή Δημάρχου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου.
 • Ενεργοποίηση, εφόσον επιβάλλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, του μνημονίου ενεργειών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου.
 • Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002.
 • Εξασφάλιση της κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση σεισμού (χώροι καταφυγής).
 • Ενημέρωση του ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών.
 • Ενημέρωση για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου
 • Ενεργοποίηση μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
 • Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

 

 • 4.4 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Διενεργεί άμεσα οπτικό έλεγχο στα κτίρια του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών
 • Μεριμνά για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ
 • Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (Παράρτημα Β), προκειμένου να μεταβούν και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο των σχολικών μονάδων και ενημερώνει τον Δήμαρχο. Αν υπάρχουν εμφανείς βλάβες, ο Δήμαρχος ενημερώνει την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων
 • Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους της, προκειμένου να μεταβούν άμεσα στην πληγείσα περιοχή και να προβούν σε οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό ή άλλα επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους
 • Υποστηρίζει το έργο της Γενικής Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στον έλεγχο κτιρίων
 • Αναγνωρίζει τα κτίρια και τις κατασκευές στα οποία θα πρέπει να γίνει άρση επικινδυνοτήτων

 

 • 4.5 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στον αντίστοιχο σχεδιασμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.) και τις πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει

 

 • 4.6 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μεριμνά για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου

 

 • 4.7 Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Συλλέγει πληροφορίες, σε συνεργασία με τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ και των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τον αριθμό των πολιτών που θα χρειαστούν άμεση στέγαση, και ενημερώνει τον Δήμαρχο

 

 • 4.8 Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Καταγράφει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση του σεισμού (καταρρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης κλπ) και τα προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
 • Καταγράφει αιτήματα πολιτών που θα χρειαστούν άμεση προσωρινή διαμονή και ενημερώνει τον Δήμαρχο και την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου
 • Κατόπιν εντολής Δημάρχου καταγράφει σε πίνακα (Πίνακας Α, Παράρτημα Ι) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3.4 του παρόντος, τα αιτήματα των πολιτών που επιθυμούν τον μετασεισμικό έλεγχο των κτιρίων τους και εν συνεχεία τον διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), ώστε κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης να διενεργήσουν τους μετασεισμικούς ελέγχους.

 

 • 4.9 Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΣ) του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Ελέγχει την παροχή πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού

 

 • 4.10 Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή αρμοδιότητάς τους (κατολισθήσεις, καταρρεύσεις κτιρίων, εγκλωβισμοί κλπ)
 • Επικουρούν το έργο του Δημάρχου στην περίπτωση που αποφασιστεί το μέτρο της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών
 • Συμμετέχουν στο ΣΤΟ, εάν κληθούν

 

 • 5 Δράσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών

 

 • 5.1 Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον εν λόγω εκτιμώμενο αριθμό.
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεσα προσωρινή διαμονή
 • Εντολή προς τις αρμόδιες του Δήμου για την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμού
 • Εντολή προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν προληπτικά από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
 • Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και στη ΔΕΥΑΣ για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω σεισμών
 • Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών
 • Εντολή στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής
 • Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
 • Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

 

 • 5.2 Αντιδήμαρχοι θεμάτων Πολιτικής Προστασίας
 • Συνδράμουν τον Δήμαρχο στο έργο του συντονισμού δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών
 • Παρακολουθούν την υλοποίηση των δράσεων του Δήμου για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου

 

 • 5.3 Αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Οργανώνει τη διανομή πόσιμου νερού στους πολίτες στους χώρους καταφυγής, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 • Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει το Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών, οι κατοικίες των οποίων έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές
 • Βρίσκει καταλύματα για τους πολίτες του Δήμου, οι κατοικίες των οποίων έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
 • Υποστηρίζει το έργο της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον συντρέχουν λόγοι
 • Δρομολογεί δράσεις, με εντολή του Δημάρχου και σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια, σχετικές με την οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον Δήμαρχο λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της δράσης αυτής (παράγραφος 6.8.1 του παρόντος). Διενεργεί έλεγχο λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων
 • Κινητοποιεί με εντολή του Δημάρχου, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και τη ΔΕΥΑΣ του Δήμου για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω σεισμών
 • Ενημερώνει τον Δήμαρχο για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών
 • Ενεργοποιεί εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών
 • Ενεργοποιεί συμβάσεις συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών
 • Υποβάλλει, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις)
 • Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείρισης των συνεπειών του σεισμού.

 

 • 5.4 Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Αποστέλλουν συνεργεία για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κλπ)
 • Προβαίνουν σε επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων
 • Συνεργάζονται με το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου και το Λιμεναρχείο ΚΙΑΤΟΥ μετά την εκδήλωση σεισμού, για έλεγχο των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους και των πιθανών μεταβολών της μορφολογίας του πυθμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων.

 

 • 5.5 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μεριμνά για την έκδοση όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών μονάδων του Δήμου

 

 • 5.6 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Διενεργεί με εντολή του Δημάρχου τις διαδικασίες μίσθωσης καταλυμάτων για την προσωρινή στέγαση πολιτών (σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ε)
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στον αντίστοιχο σχεδιασμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με το παρόν σχέδιο (συντήρηση και λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού, μίσθωση μηχανημάτων, πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, προμήθεια υλικών κλπ.) και την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που έχουν προκύψει
 • 5.7 Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Αποστολή επιτροπών για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών των πληγέντων, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής
 • Αποστολή αιτήματος στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής / Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιήλθαν σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμού

 

 • 5.8 Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Καταγράφει και γνωστοποίει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου αιτήματα πολιτών για ζημιές που έχει υποστεί η οικοσκευή τους από τον σεισμό
 • Παρέχει πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ. που χρειάζονται ώστε να λάβουν οι πολίτες οικονομική ενίσχυση (προνοιακό επίδομα).

 

 • 5.9 ΔΕΥΑΣ
 • Αποστολή συνεργείων για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας τυχόν βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης

 

 • 5.10 Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Λαμβάνουν μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτουν την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας, εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τους αρμόδιους Αντιδήμαρχους ή τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ
 • Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για πρόσθετες ανάγκες που έχουν προκύψει σε τοπικό επίπεδο.
 

ΜΕΡΟΣ 5

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 5.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

 • 1 Μέσα επικοινωνίας

Στον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μέσα επικοινωνίας (ενδεικτικά)

Α)  Σταθερά τηλέφωνα του Δήμου. Στο Παράρτημα Β αναφέρονται αναλυτικά τα σταθερά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας

Β) Κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας. Στο Παράρτημα Β αναφέρονται αναλυτικά τα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων για δράσεις πολιτικής προστασίας

Γ) Σταθμός βάσης ασυρμάτου με 4 ασύρματες συσκευές, οι οποίες έχουν δοθεί στους:

 • Δήμαρχο
 • Οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα πολιτικής προστασίας
 • Στο γραφείο που στεγάζεται η Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων

 

 

Δ) Στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ θα λειτουργήσει τηλεφωνικό κέντρο για επικοινωνία με το κοινό για θέματα που αφορούν α) καταγραφή προβλημάτων από την εκδήλωση σεισμού στη επικράτεια του Δήμου β) καταγραφή αιτημάτων για άμεση προσωρινή διαμονή πολιτών, γ) καταγραφή αιτημάτων για μετασεισμικό έλεγχο κατοικιών και αποστολή λίστας  στην Γ.Δ.Α.Ε.Γ.Κ. και δ) πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κλπ, που χρειάζονται ώστε να λάβουν οικονομική ενίσχυση οι πολίτες (Σχεδιάγραμμα 1).

Τηλ : 2742360100

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 1.  Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου κατά την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού

 

 

 

 

 • 2 Ροή πληροφοριών

Για τις ανάγκες του παρόντος Πρότυπου Σχεδίου αποδίδονται ενδεικτικά ενέργειες και δράσεις σε οργανικές μονάδες του Δήμου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικές Υπηρεσίες, κλπ) και σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας, κλπ). Νοείται ότι για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου οι δράσεις θα πρέπει να αποδοθούν στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου ή σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας, κλπ), σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις εκάστοτε εξουσιοδοτικές πράξεις του Δημάρχου.

 

 • 2.1 Αρχική ειδοποίηση για επιπτώσεις από σεισμό και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

 

ΕΛΑΣ

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας

ΠΣ                                                                              Δήμαρχοςà Αρμόδια οργανική μονάδα ΠΠ

Δημοτικές Υπηρεσίες

Παράρτημα Ε.Κ.Α.Β.

 

Αρμόδια οργανική μονάδα

ΠΠ Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            à Δήμαρχο

à Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας

à Δ/ντή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

à Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών

à Υπηρεσία Πρόνοιας

 

à Πρόεδρο ΔΕΥΑΣ

à Προέδρους Κοινοτήτων

à Διεύθυνση Πολ. Προστ. Περιφέρειας

à Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ

à ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ

à Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας

 

 

 

 

 • 2.2 Ροή πληροφοριών κινητοποίησης φορέων για τη διαχείριση των συνεπειών και της άμεσης/βραχείας αποκατάστασης.

 

Δήμαρχος à Αντιδήμαρχοι ΠΠ à

à Αρμόδια οργανική μονάδα

ΠΠ Δήμου                                                              à Δ/ντή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

à Πρόεδρο ΔΕΥΑΣ

à Τεχνικές Υπηρεσίες

à Υπηρεσία Πρόνοιας

à Προέδρους Κοινοτήτων

à Εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 6

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Μετά την εκδήλωση ενός σεισμού οι φορείς πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κινητοποιούνται άμεσα και δρομολογούν σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. Προϋπόθεση για την αποτελεσματική απόκριση των φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης.

Στο παρόν μέρος αναφέρονται συντονιστικές οδηγίες για τη απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών και την εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης.

 

 • 1 Αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κίνδυνων από την εκδήλωση σεισμών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεδομένης της αδυναμίας βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμικών φαινομένων, η έγκαιρη προειδοποίηση γενικά δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση του σχεδιασμού αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.

Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται να θέσει το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας (όπως ορίζονται στο αρθ. 3 του Ν. 3013/2002) σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου (σύμφωνα με το αρθ. 2 του Ν. 3013/2002), λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις – πορίσματα της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. (Δ16γ/08/264/Γ/2014 (ΦΕΚ 2019 Β) και ΔΝΣα/49717/Φ.50κ/17 (ΦΕΚ 714 ΥΟΔΔ).

Σε αυτές τις περιπτώσεις:

 • οι Δήμοι ελέγχουν άμεσα την πορεία υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων, οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 3.1 του παρόντος, στις περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου, και σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί, επισπεύδεται η υλοποίησή τους. Στις ανωτέρω περιοχές οι Δήμαρχοι δύνανται κατά την κρίση τους να συγκαλέσουν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων για την υποβοήθηση του έργου τους στο συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις ετοιμότητας πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.
 • οι λοιποί αρμόδιοι επιχειρησιακά εμπλεκόμενοι φορείς α) προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο και τυχόν επικαιροποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμού, β) δύνανται να προχωρήσουν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους στις ανωτέρω περιοχές που έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου και γ) συμμετέχουν στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

 • 2 Διοίκηση, Έλεγχος &  Συντονισμός επιχειρήσεων

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και τη διαχείριση των συνεπειών (συμπεριλαμβανομένης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και της άμεσης-βραχείας αποκατάστασης), η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) τα οποία αναλόγως της κλιμάκωσης υλοποιούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δράσεις πολιτικής προστασίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το ανώτερο διοικητικά Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Η Διοίκηση, ο Έλεγχος & ο Συντονισμός επιμέρους επιχειρησιακών δράσεων αναλαμβάνεται από τους καθ’ ύλη αρμόδιους φορείς.

 • Δράσεις έρευνας και διάσωσης, ελέγχου και καταστολής των αστικών πυρκαγιών, καθώς και ενίσχυσης σε προσωπικό και μέσα του ΠΣ, αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του έργου στην περιοχή του συμβάντος.
 • Δράσεις ασφάλειας, μέτρων τροχαίας, υποστήριξης μέτρων προστασίας πολιτών αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε περίπτωση περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος, από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος.
 • Δράσεις ιατρικής υποστήριξης, διακομιδής τραυματιών-ασθενών και ενεργοποίησης των κατά τόπους μονάδων υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ).αναλαμβάνονται και συντονίζονται από το ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία ή Παράρτημα ΕΚΑΒ).
 • Δράσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

 

 • 3 Επίσημη ανακοίνωση χαρακτηριστικών σεισμικού φαινομένου

Η επίσημη ανακοίνωση του σεισμού που αφορά στα εγγενή στοιχεία του σεισμού (ώρα εκδήλωσης, μέγεθος, επίκεντρο, εστιακό βάθος, χαρακτηρισμός) δίδεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί τον συντονιστή φορέα του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου (Ε.Ε.Σ.Δ.).

Μετά την εκδήλωση σεισμού το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποστέλλει την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στον Πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. για την περαιτέρω κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η αποστολή της επίσημης ανακοίνωσης του σεισμού πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο για σεισμούς μεγέθους άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Richter.

 • 4 Αρχική εκτίμηση συνεπειών

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση σεισμού, τις επηρεαζόμενες περιοχές και την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, σε συνδυασμό με την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν βαρύνουσα σημασία για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και την εν συνεχεία άμεση κινητοποίηση και κλιμάκωση των δράσεων πολιτικής προστασίας. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση των συνεπειών είναι μια δυναμική διαδικασία και δύναται να τροποποιείται σύμφωνα με τις νεότερες εισερχόμενες πληροφορίες αλλά και λόγω της περαιτέρω εξέλιξης της σεισμικής δράσης στην περιοχή.

Οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες αποτελούν θεσμικά τον φορέα επίσημης ενημέρωσης για την αρχική εκτίμηση των συνεπειών στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση σεισμού (ΥΑ 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423 B), δια των αρμόδιων οργάνων τους συλλέγουν πληροφορίες  σχετικές με τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει ο σεισμός (ζημιές, θύματα, καταρρεύσεις, εγκλωβισμοί, κτλ), ενημερώνουν άμεσα:

 • τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς (Π.Σ., Ε.Κ.Α.Β., κλπ) για συμβάντα αρμοδιότητάς τους,
 • τον οικείο Δήμαρχο, τον οικείο Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη
 • το ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ, τηλεφωνικώς και γραπτώς όταν αυτό είναι εφικτό (συνοπτική έγγραφη αναφορά – Υ.Α. 1299 10-04-2003, ΦΕΚ 423 B).

Διευκρινίζεται, ότι η επίσημη ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπεύθυνων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανωτέρω ενημέρωση για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, με τη μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ (www.astynomia.gr).

Με εντολή των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου στην πληγείσα περιοχή για την άμεση διαχείριση των συνεπειών και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, μετά τη λήψη της επίσημης ανακοίνωσης του σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επικοινωνεί άμεσα με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., τις αρμόδιες οργανικές μονάδες για θέματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και με άλλα Κέντρα Επιχειρήσεων που λειτουργούν σε 24-ωρη βάση από φορείς της κεντρικής διοίκησης (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, ΕΚΑΒ, 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, κλπ), απ’ όπου ενημερώνεται για τις ευρύτερες επιπτώσεις του σεισμού και ενημερώνει ακολούθως τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π., εκτιμώντας τα χαρακτηριστικά του σεισμού και την αρχική εκτίμηση των συνεπειών ενημερώνει τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύνανται να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α)).

Επίσης, η ΕΛ.ΑΣ., όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό, δύναται με τα εναέρια μέσα που διαθέτει να πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τις πληγείσες περιοχές για την από αέρος συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού και την επικρατούσα κατάσταση, με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου Ειδικού Σχεδίου Κινητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση καταστροφών που προέρχονται από σεισμούς.

Νοείται ότι οποιοσδήποτε φορέας σε Κεντρικό ή Αποκεντρωμένο επίπεδο συλλέξει πρωτογενείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες του σεισμού, οφείλει να ενημερώνει άμεσα τα αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου όργανα των κατά περίπτωση επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ, ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ, κλπ) καθώς και τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης)

 

 • 5 Επικοινωνίες

Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων.

Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν και δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.

Η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποστολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.

Η αρχική εκτίμηση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού και η εν συνεχεία κινητοποίηση των φορέων που εμπλέκονται σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, έχει ως βασική προϋπόθεση την απρόσκοπτη επικοινωνία τους μέσω των υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα).

Στις περιπτώσεις που, κατά τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση του σεισμού, παρουσιάζονται δυσχέρειες στις επικοινωνίες και μέχρι την αποκατάστασή τους οι κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες ή οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, δύνανται να υποστηρίξουν το έργο των Περιφερειαρχών, των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών και των Δημάρχων, που αφορά τις μεταξύ τους επικοινωνίες, με τη διάθεση προσωπικού ή μέσων ως συνδέσμων με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας, όταν αυτό απαιτείται και είναι εφικτό.

Εναλλακτικά, στο έργο της τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης των Δημάρχων, των Αντιπεριφερειαρχών και των Περιφερειαρχών, όταν παρουσιάζονται δυσχέρειες στις επικοινωνίες, δύναται να συμβάλλουν άμεσα οι Ραδιοερασιτεχνικοί Σύλλογοι ή ραδιοερασιτέχνες μέλη της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην πληγείσα περιοχή, όπως αυτό έχει καθοριστεί εκ των προτέρων στις σχετικές προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των οικείων Δήμων και των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών.

 

 • 6 Κινητοποίηση

Στο στάδιο αυτό, όλοι οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης από την εκδήλωση σεισμού, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, αξιολογώντας τις πληροφορίες για την επικρατούσα κατάσταση καθώς και τα πιθανά αιτήματα συνδρομής προς άλλους φορείς, κινητοποιούν το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την υλοποίηση δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής, βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού τους.

Νοείται ότι το επίπεδο κλιμάκωσης και κινητοποίησης του εμπλεκόμενου προσωπικού και των μέσων δύναται να τροποποιηθεί, όταν αυτό απαιτηθεί βάσει της αξιολόγησης των νεότερων δεδομένων που αφορούν στις συνέπειες του καταστροφικού φαινομένου. Κριτήρια κλιμάκωσης θεωρούνται:

 • η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο λόγω ανεπάρκειας διατιθέμενων πόρων
 • η έκταση της καταστροφής
 • το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών (ένταση της καταστροφής)

Διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση της κινητοποίησης του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση της κινητοποίησης του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ. 2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό χρόνο, όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητές του.

 

 • 6.1 Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο

Οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους κινητοποιούν τους διαθέσιμους πόρους, αν αυτό απαιτηθεί, για τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (Π.Σ, Ε.Κ.Α.Β., κλπ), καθώς και για τη διευκόλυνση της κίνησης των πολιτών προς ασφαλείς υπαίθριους χώρους (χώροι καταφυγής).

Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, προχωρούν στη λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας περιμετρικά των χώρων επιχειρήσεων του Π.Σ., στους χώρους που έχουν καταφύγει οι πολίτες (χώροι καταφυγής), καθώς και όπου αλλού απαιτείται η επιπρόσθετη λήψη μέτρων ασφάλειας για τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Σε περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ και αν παραστεί ανάγκη, δύναται να συνδράμουν το έργο της μεταφοράς τραυματιών σε νοσηλευτικές μονάδες.

Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μετά την εκδήλωση σεισμού ενημερώνονται για συμβάντα αρμοδιότητάς τους από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες και κινητοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επιχειρησιακά τους σχέδια. Προβαίνουν σε αξιολόγηση και εκτίμηση των πληροφοριών από τον τόπο της καταστροφής, κλιμακώνουν τις δράσεις τους και αναλόγως της φύσης και της έκτασης των συμβάντων αρμοδιότητάς τους (αστική έρευνα και διάσωση, κατάσβεση πυρκαγιών, κτλ.) αιτούνται μέσω του ΕΣΚΕ την ενίσχυση των δυνάμεών τους με προσωπικό και μέσα του Π.Σ., καθώς και την υποστήριξη για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων από άλλους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, ΟΤΑ, κλπ).

Οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στις πληγείσες περιοχές, με βάση την ενημέρωση που έχουν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. ή και από άλλους φορείς και ιδιώτες, θέτουν σε ετοιμότητα τους διαθέσιμους πόρους τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό τους, και κατευθύνουν το έργο τους σε συνεργασία με τους κατά τόπους διοικητές των υγειονομικών μονάδων και τις κατά τόπους διοικήσεις του Π.Σ., της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ/ΕΛΑΚΤ.

Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β. ενεργοποιεί, όταν αυτό απαιτηθεί, την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, η οποία συντονίζει επιτελικά και επιχειρησιακά τις δραστηριότητες των κατά τόπους δυνάμεων του ΕΚΑΒ (παραρτήματα του ΕΚΑΒ, Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, κλπ).

Επίσης το ΕΚΑΒ, μετά την εκδήλωση σεισμού, έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα και όταν αυτό απαιτείται, παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως ετοιμότητα και λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων για την υποδοχή περιστατικών υγείας, κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, έλεγχοι Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων), ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του ΕΚΚΑ, κλπ. (Ν.3370/2005, ΦΕΚ 176 Α – Ν. 3527/2007, ΦΕΚ 25 Α).

Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών μονάδων στην περιοχή όπου εκδηλώνονται σεισμοί, βρίσκονται σε ετοιμότητα ενεργοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ») σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, σχετικά με τον αριθμό των περιστατικών υγείας στην περιοχή ευθύνης τους.

Οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές υλοποιούν μέτρα τάξης και ασφάλειας  για τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και συμβάλλουν στον άμεσο έλεγχο των λιμενικών υποδομών σε συνεργασία με τους φορείς διοίκησης και λειτουργίας λιμένων (ΝΔ 444/1970 (ΦΕΚ 39 Α), ΠΔ 242/1999 (ΦΕΚ 202 Α). Επίσης, δρομολογούν δράσεις μετά από σχετική ειδοποίηση, οι οποίες συνδέονται με την απομάκρυνση πολιτών από παράκτιες περιοχές εν όψει απειλούμενου κινδύνου εκδήλωσης τσουνάμι, στα πλαίσια των χρονικών δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και του προσωπικού και των μέσων που διαθέτουν σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, διευκολύνουν την από θαλάσσης μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων ή και οχημάτων του Π.Σ., καθώς και άλλων επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (ΕΚΑΒ, Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., κλπ), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την από θαλάσσης μεταφορά προσωπικού, υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων με υπηρεσιακά ή ναυλωθέντα πλοία.

Όταν μετά την εκδήλωση σεισμού εκδοθεί μήνυμα προειδοποίησης για την εκδήλωση τσουνάμι από το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η διαχείριση των μηνυμάτων προειδοποίησης για τσουνάμι πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 1561/09-07-2015 έγγραφό μας.

Στις περιοχές που αναμένεται να εκδηλωθεί τσουνάμι, σύμφωνα με το περιεχόμενο των μηνυμάτων τσουνάμι που διαβιβάζονται από το Κέντρο Επιχειρήσεων  του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής προς τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, αυτές  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οφείλουν  στο πλαίσιο των χρονικών δυνατοτήτων καθώς και του προσωπικού και των μέσων που διαθέτουν σε τοπικό επίπεδο, να δρομολογούν δράσεις που συνδέονται με την απομάκρυνση πολιτών από παράκτιες περιοχές.

Με δεδομένο το γεγονός ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω της θαλάσσιας γεωμορφολογίας αλλά και των μικρών σχετικά αποστάσεων μεταξύ των σημείων γένεσης των τσουνάμι και των ακτών, οι χρόνοι που μεσολαβούν από τη γένεση των κυμάτων αυτών μέχρι την άφιξή τους  στις ακτές είναι σχετικά μικροί, η κυριότερη δράση είναι η κατά το δυνατό άμεση ενημέρωση των πολιτών που βρίσκονται στην παράκτια ζώνη για την απομάκρυνσή τους και την κατεύθυνσή τους προς περιοχές της ενδοχώρας με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Την δράση αυτή, στο πλαίσιο των χρονικών δυνατοτήτων, καθώς και του προσωπικού και των μέσων που διαθέτουν σε τοπικό επίπεδο, δύναται να συνδράμουν και οι λοιποί τοπικoi φορείς πρώτης απόκρισης (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ.) κατόπιν σχετικής συνεννόησης  και ενημέρωσής τους από τις κατά τόπους  αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω δράση δεν εμπίπτει στις προβλέψεις του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 περί οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, δεδομένου του μικρού χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της λήψης του μηνύματος προειδοποίησης για την εκδήλωση τσουνάμι από τους τοπικούς φορείς πρώτης απόκρισης (ΛΣ ΕΛΚΑΤ, ΕΛΑΣ ΠΣ) και της πιθανής άφιξης του τσουνάμι στις ακτές, καθώς και του μεγάλου εύρους των πιθανώς επηρεαζόμενων  ακτογραμμών, που δεν εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή  υλοποίηση της δράσης αυτής.

Οι Δήμαρχοι εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των αρμοδίων υπηρεσιών

των Δήμων, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 3.3 και 3.4 του παρόντος.

Οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι Περιφερειάρχες, εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει ή από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, κινητοποιούν δια των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας, το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να δρομολογήσουν δράσεις όπως αυτές αναφέρονται στον σχεδιασμό τους.

Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού όπως είναι και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας των Δήμων και των Περιφερειών για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.

Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών), μετά την εκδήλωση σεισμού και εφόσον οι σχολικές μονάδες βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τα σχολικά κτίρια αρμοδιότητάς τους βάσει του σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από τον Ο.Α.Σ.Π. και κατευθύνουν τους μαθητές και το προσωπικό προς τους προσδιορισμένους εκ των προτέρων ασφαλείς υπαίθριους χώρους καταφυγής λόγω σεισμού, προκειμένου εν συνεχεία οι μαθητές να παραληφθούν με ασφάλεια από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων μετά την εκδήλωση σεισμού και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τις κτιριακές εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους από τους επισκέπτες, βάσει του σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περιπτώσεις που προκύπτουν θέματα άμεσης προσωρινής φύλαξης των ανωτέρω χώρων και των εκθεμάτων, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των χώρων αυτών δύνανται να αιτηθούν τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων αστυνομικών αρχών.

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κινητοποιούν τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να εκτιμήσουν το εύρος των συνεπειών από την εκδήλωση του σεισμού και εφόσον συντρέχουν  λόγοι να συμβάλουν με το προσωπικό και τα μέσα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο.

 

 • 6.2 Κινητοποίηση φορέων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και υποδομών στην περιοχή που εκδηλώθηκε ο σεισμός

Μετά την εκδήλωση σεισμού, οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και έργων υποδομής (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα κοινής ωφέλειας, κτλ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης του εκάστοτε φορέα σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους στην περιοχή που εκδηλώθηκε ο σεισμός για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.

Ειδικότερα:

Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης, κλπ) κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τον άμεσο έλεγχο και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αρμοδιότητάς τους, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Επίσης, συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην έρευνα και διάσωση σε αστικό χώρο (προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κλπ) και εκδίδουν κατά την κρίση τους ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού (δελτία τύπου, ανακοινώσεις στα τοπικά ΜΜΕ κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν εκτεταμένες βλάβες λειτουργίας δικτύων κοινής ωφέλειας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάσταση του δικτύου που εξυπηρετεί δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης κτίρια (νοσοκομεία,  υπηρεσίες, κτλ).

Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία) προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των λιμενικών έργων και των πιθανών μεταβολών της μορφολογίας του πυθμένα των λιμένων αρμοδιότητάς τους, σε συνεργασία με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές. Δρομολογούν δράσεις αποκατάστασης των λιμενικών έργων και της μορφολογίας του πυθμένα του λιμανιού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένα.

Οι διοικήσεις αερολιμένων της χώρας προβαίνουν σε άμεσο έλεγχο των αερολιμενικών υποδομών και εφόσον συντρέχουν λόγοι δρομολογούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των επιβατών, των πληρωμάτων, των αεροσκαφών,  των  εργαζομένων  στον  αερολιμένα  και  του  κοινού  που διακινείται σε αυτό, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Σχέδια Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Οι φορείς συντήρησης και λειτουργίας στα ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους για τον άμεσο έλεγχο του έργου παραχώρησης και εφόσον συντρέχουν λόγοι δρομολογούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και διευκολύνουν κατά προτεραιότητα την κίνηση των οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, προς και από τον τόπο της καταστροφής.

Στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, εφόσον συντρέχουν λόγοι, πραγματοποιείται επιθεώρηση του δικτύου και των εγκαταστάσεων και η αντιμετώπιση προβλημάτων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον εν ισχύ Γενικό Κανονισμό Κίνησης της εταιρίας ΟΣΕ Α.Ε., ο οποίος αποτελεί Εθνικό Κανόνα Ασφάλειας, καθώς και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των εταιριών ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης φραγμάτων, προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης σε άμεσο έλεγχό τους μετά από σεισμό (έκτακτη επιθεώρηση). Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν προβλήματα στη συμπεριφορά του φράγματος, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτίμηση της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τους οικείους Δημάρχους, τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη.

 

 • 6.3 Κινητοποίηση σε κεντρικό επίπεδο

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ενημερώνεται από τους κατά τόπους αρμόδιους Δημάρχους και Περιφερειάρχες, το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ και τον πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. σχετικά με την εκδήλωση σεισμού και την αρχική εκτίμηση των συνεπειών, ενημερώνει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και συντονίζει, εφόσον συντρέχουν λόγοι, την κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό επίπεδο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωσή του.

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ υποστηρίζει άμεσα το έργο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς  και των οργανικών μονάδων των Περιφερειών και των Δήμων ή φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Π. και τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΦΚ σχετικά με την εκδήλωση σεισμού και τις συνέπειές του και με εντολή του Υπουργού Υποδομών, εφόσον συντρέχουν λόγοι, συντονίζει την κινητοποίηση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών  σχετικά με τον άμεσο έλεγχο και την καταγραφή ζημιών σε κτίρια και υποδομές από την εκδήλωση του σεισμού, προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση και το μέγεθος των ζημιών, η καταλληλότητα για χρήση τους, καθώς και η αρχική εκτίμηση του αριθμού των μη κατάλληλων για παραμονή ή διαμονή κτιρίων.

Με βάση την αρχική εκτίμηση των συνεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, με εντολή των πολιτικά προϊσταμένων τους μεταβαίνουν άμεσα στην πληγείσα περιοχή με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών και φορέων και τη δρομολόγηση δράσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών. Στο ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο δύνανται να μετέχουν και άλλοι Γενικοί Γραμματείς, όταν ανακύπτουν άμεσα θέματα συντονισμού αρμοδιότητάς τους. Οι ανωτέρω Γενικοί Γραμματείς υποστηρίζουν το έργο των οικείων Υπουργών η Υφυπουργών, όταν αυτοί μεταβαίνουν στην πληγείσα περιοχή.

Εν συνεχεία, το ανωτέρω κυβερνητικό κλιμάκιο συνεργάζεται με τα αρμόδια κατά τόπους Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος), προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα  μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών.

Στον ανωτέρω συντονισμό μεταξύ των φορέων της κεντρικής διοίκησης και των φορέων που εμπλέκονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κεντρικό ρόλο έχουν τα Κέντρα Επιχειρήσεων των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό επίπεδο (ΕΛ.ΑΣ./ΕΣΚΕΔΙΚ, 199 ΣΕΚΥΠΣ/ΕΣΚΕ, ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, EKAB, κλπ), τα οποία λειτουργούν σε 24-ωρη βάση και αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών τους και της φυσικής και πολιτικής  ηγεσίας του φορέα τους. Τα ανωτέρω Κέντρα Επιχειρήσεων παρακολουθούν την εφαρμογή δράσεων από τις κατά τόπους επιχειρησιακά εμπλεκόμενες υπηρεσίες τους, ενημερώνουν άμεσα την φυσική και πολιτική τους ηγεσία και με εντολή τους δρομολογούν και συντονίζουν την κινητοποίηση των υπηρεσιών του φορέα τους.

Ειδικότερα, το ΕΚΑΒ μετά την εκδήλωση σεισμού έχει την ευθύνη για τον γενικότερο συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων του Τομέα Υγείας, κινητοποιεί το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ, εφόσον συντρέχουν λόγοι, και συντονίζει τις υγειονομικές μονάδες για την υποδοχή τραυματιών/ασθενών, την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε φαρμακευτικό υλικό, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις πληγείσες περιοχές από κλιμάκια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), την επιδημιολογική επιτήρηση από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, θέματα  Δημόσιας Υγείας (Ύδατος, Υγιεινής χώρου φύλαξης τροφίμων) κλπ. (Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α),  Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α)).

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ενημερώνεται με μήνυμα που εκδίδεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ σχετικά με την εκδήλωση σεισμού, επικοινωνεί με τους αρμόδιους συνδέσμους και τα αστυνομικά τμήματα για την αρχική εκτίμηση των συνεπειών και κινητοποιεί το δυναμικό της Γενικής Διεύθυνσης σε περίπτωση που υπάρχουν αναφορές για βλάβες σε κτίρια. Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών εφαρμόζεται το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού, με αποστολή στην πληγείσα περιοχή κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.), για έλεγχο και  καταγραφή ζημιών σε κτίρια και υποδομές από την εκδήλωση του σεισμού, προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα για χρήση των κτιρίων (κατοικιών, δημόσιων κτιρίων πλην αυτών αρμοδιότητας της ΚτΥπ ΑΕ, κτιρίων κρίσιμων λειτουργιών), καθώς και των κρίσιμων υποδομών.

Η εταιρία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», για κτίρια αρμοδιότητάς της, μετά την εκδήλωση σεισμού και βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 132 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ 216 Α), ΚΥΑ Δ16γ/05/438/Γ/2013 (ΦΕΚ 2856 Β), Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΔΑ: ΩΠΗΦΟΞΧΔ-ΘΕΙ, Δ5-Τ5.3/19489/23-12-2015 έγγραφο της ΚτΥπ Α.Ε.), είναι αρμόδια κυρίως για:

 • Τη διενέργεια αυτοψιών κτιρίων και εγκαταστάσεων υποδομών υγείας, δικαιοσύνης και παιδείας
 • Τη συνδρομή στο έργο της ΓΔΑΕΦΚ στον μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων
 • Την αποστολή μονάδων ελαφράς προκατασκευής για προσωρινή μεταστέγαση σχολικών μονάδων
 • Την μελέτη και αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμό σε κτίρια και εγκαταστάσεις υποδομών Υγείας, Δικαιοσύνης και Παιδείας

Ο Ο.Α.Σ.Π., μετά την επίσημη ανακοίνωση του σεισμού και την πρώτη εκτίμηση των συνεπειών και εφόσον συντρέχουν λόγοι, δύναται να:

 • αποστείλει τα Κλιμάκια Άμεσης Απόκρισης (ΚΑΑ) στην πληγείσα περιοχή για επιτόπιες παρατηρήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού και την άμεση ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, και
 • αποστείλει τα Ειδικά Επιστημονικά Κλιμάκια, τα οποία έχουν ως έργο την παρακολούθηση της σεισμικότητας με εγκατάσταση οργάνων (σεισμογράφων ή/και επιταχυνσιογράφων) στην πλειόσειστη περιοχή, με σκοπό την πύκνωση υφιστάμενου δικτύου για την καλύτερη καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη της μετασεισμικής ακολουθίας.

Ο Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικής Επικινδυνότητας και Αξιολόγησης Σεισμικού Κινδύνου του Ο.Α.Σ.Π. δύναται να τη συγκαλέσει, προκειμένου να αξιολογήσει τα υφιστάμενα δεδομένα για τον προσδιορισμό της εξέλιξης της σεισμικής δράσης και να προτείνει προς την Πολιτεία τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων και ενεργειών (Δ16γ/08/264/Γ/2014 (ΦΕΚ 2019 Β) και Δ4δ/οικ.30015/2020 (ΦΕΚ 388 ΥΟΔΔ).

Το Υπουργείο Εξωτερικών μετά την εκδήλωση σεισμού κινητοποιεί τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων σε περιπτώσεις που μεταξύ των πληγέντων λόγω του σεισμού υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, προκειμένου να ενημερωθούν οι Πρεσβείες αυτών. Το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ ή απευθείας με το ΕΚΑΒ, το οποίο συνεργάζεται με την προανακριτική αρχή (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.).

Στις περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου υπάρχουν θανόντες αλλοδαποί πολίτες, το ΥΠΕΞ ενημερώνεται σχετικά, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 2η  Έκδοση του Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών (8878/08-12-2017 έγγραφο ΓΓΠΠ), ανεξάρτητα αν αυτό έχει ενεργοποιηθεί ή όχι.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ταυτοποίηση τραυματιών και θανόντων αλλοδαπών πολιτών λόγω σεισμών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς και ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών.

 

 • 7 Επιχειρήσεις Έρευνας, Διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης δρομολογούνται άμεσα μόλις οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν πιθανούς εγκλωβισμούς ατόμων λόγω καταστροφών (μερικές ή ολικές καταρρεύσεις κτιρίων, πυρκαγιές στον αστικό χώρο, κατολισθητικά φαινόμενα, κλπ) διαβιβαστούν στις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Κατά προτεραιότητα, αποτελεί υποχρέωση όλων των υπηρεσιών ή φορέων, οι οποίοι λαμβάνουν πρωτογενείς πληροφορίες σχετικές με καταρρεύσεις κτιρίων και εγκλωβισμούς ατόμων να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια κατά τόπους Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο είναι θεσμικά αρμόδιο για έρευνα και διάσωση στο χερσαίο χώρο (Ν. 3512/2006, ΦΕΚ 258 Α, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4249/2014, ΦΕΚ 73 Α).

Ο επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αξιολογεί τις σχετικές με έρευνα και διάσωση πληροφορίες και κινητοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του για την άμεση μετάβασή τους στα σημεία των συμβάντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα σημεία των συμβάντων προβαίνει σε ιεράρχηση των συμβάντων και ενίσχυση των δυνάμεων, αν τούτο απαιτείται.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάλογα με την έκταση και την εξέλιξη της καταστροφής, ενισχύονται σε προσωπικό και μέσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΔ 210/1992, ΦΕΚ 99 Α). Αν η κατάσταση το απαιτεί, κινητοποιείται η ΕΜΑΚ (ΠΔ 96/1987 (ΦΕΚ 58 Α), ΠΔ 329/1993 (ΦΕΚ 140 Α), Έγγραφο Αρχηγείου ΠΣ ΑΠ 23964 Φ.159 ΠΣΕΑ 9/7/2004).

Η περιμετρική απομόνωση της πληγείσας περιοχής και κυρίως των κτιρίων που έχουν καταρρεύσει για την ευχερή και άμεση επέμβαση των συνεργείων διάσωσης, όπως επίσης η λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης μέσα στη ζώνη της πληγείσας περιοχής για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των συνεργείων βοήθειας αποτελεί αρμοδιότητα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ (Έγγραφο ΕΛΑΣ 5301/4/16-ζ’ 21/5/2004).

Η παροχή προνοσοκομειακής περίθαλψης και η μεταφορά τραυματιών λόγω του σεισμού σε υγειονομικά κέντρα είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ (Ν. 1579/1985, ΦΕΚ 217 Α). Το παράρτημα του ΕΚΑΒ, που στα όρια ευθύνης της περιφέρειάς του έχουν δημιουργηθεί έκτακτες ανάγκες λόγω του σεισμού, συνεργάζεται με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των νομών της περιφέρειάς του (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία κ.λπ.) και είναι αποκλειστικά αρμόδιο να συντονίζει τη δράση και την κίνηση όλων των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, των ειδικών κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και των άλλων μέσων μεταφοράς και διακίνησης αρρώστων και εκτάκτων περιστατικών γενικά. Διακινεί και διακομίζει κάθε έκτακτο περιστατικό στα νοσοκομεία εφημερίας και τις άλλες μονάδες παροχής περίθαλψης της περιφέρειάς του, καθώς και σε νοσοκομεία άλλων περιφερειών, όταν τα νοσοκομεία της περιφέρειάς του δεν καλύπτουν τη συγκεκριμένη ανάγκη. Η διακομιδή έκτακτων περιστατικών από μία περιφέρεια σε άλλη γίνεται ύστερα από συνεννόηση των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο αντίστοιχων ΕΚΑΒ και σε περίπτωση ανάγκης παρεμβαίνει συντονιστικά η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Στην πρώτη γεωγραφική περιφέρεια, που περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκεί η κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ (ΠΔ 376/1988, ΦΕΚ 169 Α).

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, μετά την ενημέρωσή του από τα κατά τόπους παραρτήματα του ΕΚΑΒ, δύναται να ενεργοποιήσει την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.) του ΕΚΑΒ και να αποστείλει το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) στην πληγείσα περιοχή, αν αυτά απαιτούνται.

Το έργο της μεταφοράς τραυματιών προς τις νοσηλευτικές μονάδες δύνανται να υποστηρίξουν, όπου αυτό απαιτείται, και οι κατά τόπους αστυνομικές αρχές σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ.

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης επικεφαλής των επιχειρήσεων τίθεται αξιωματικός του ΠΣ, ο οποίος αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής δύναται να αιτηθεί τη συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση του έργου του. Ειδικότερα, ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να αιτηθεί από:

 • τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου/Περιφέρειας τη διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητάς τους προς τα σημεία επεμβάσεων ή τη διάθεση μηχανημάτων έργου για την άρση εμποδίων, κλπ
 • τον επικεφαλής της κατά τόπου αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής την περιμετρική απομόνωση της περιοχής των επιχειρήσεων, τη λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων παροχής βοήθειας προς και από την περιοχή των επιχειρήσεων και την άμεση μεταφορά τραυματισμένων σε νοσοκομεία σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα του ΕΚΑΒ
 • τους αρμόδιους για τη λειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) και διανομής φυσικού αερίου, κλπ., να συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην έρευνα και διάσωση σε αστικό χώρο (προληπτική διακοπή δικτύων για την ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, κλπ)
 • τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού της ΓΔΑΕΦΚ για την εκτίμηση της στατικότητας του ερειπίου και την παροχή τεχνικών κατευθύνσεων κατά τις επιχειρήσεις έρευνας – διάσωσης σε αστικό περιβάλλον, μετά από σεισμό
 • το τοπικό παράρτημα του ΕΚΑΒ ή το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ για την προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαμετακομιδή των τραυματιών σε υγειονομικά κέντρα.

Τα ανωτέρω αιτήματα προς συνδρομή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να τα εξετάζουν κατά προτεραιότητα οι αρμόδιοι φορείς.

Νοείται ότι τα διασωθέντα από το Π.Σ. άτομα, ανεξαρτήτως της κατάστασης της υγείας τους, παραδίδονται άμεσα στο ΕΚΑΒ, καταγράφονται και διακομίζονται από αυτό σε νοσοκομεία εφημερίας ή τις άλλες μονάδες παροχής περίθαλψης για περαιτέρω έλεγχο της υγείας τους ή και νοσηλεία τους.

Τέλος, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη χωρική αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (θαλάσσιος χώρος, αιγιαλός και παραλία) αναλαμβάνονται και συντονίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

 

 • 8 Άμεση παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων

Η παροχή βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωση του σεισμού είναι δράσεις πολιτικής προστασίας με βαρύνουσα σημασία και δρομολογούνται αρχικά σε τοπικό επίπεδο από τους αρμόδιους Δημάρχους, Περιφερειάρχες/Αντιπεριφερειάρχες, στο πλαίσιο του θεσμικού τους ρόλου ως Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους και εν συνεχεία υποστηρίζονται άμεσα από φορείς της κεντρικής διοίκησης, με βάση το μέγεθος των συνεπειών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου. Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο απαιτούν τη συνέργεια και τη συνεργασία των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών που εμπλέκονται, βάσει των λειτουργικών και οικονομικών μέσων που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι Δήμοι και Περιφέρειες.

Οι ανωτέρω δράσεις άμεσης παροχής βοήθειας και υποστήριξης των πληγέντων συνδέονται πρωτίστως με την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί στους χώρους καταφυγής, καθώς και με την εξασφάλιση άμεσης προσωρινής διαμονής σε ασφαλή χώρο των πολιτών που η κατοικία τους έχει καταρρεύσει ή έχει υποστεί βλάβες και η παραμονή τους σε αυτές θεωρείται αδύνατη.

 

 • 8.1 Χώροι καταφυγής πληθυσμού

Αμέσως μετά την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού και ειδικά σε περιοχές όπου αυτός έγινε έντονα αισθητός, οι πολίτες κατά κανόνα εγκαταλείπουν τους στεγασμένους χώρους στους οποίους βρίσκονται για να καταφύγουν σε ασφαλείς, κατά την κρίση τους, υπαίθριους χώρους.

Οι Δήμαρχοι, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των συγκεντρωμένων πολιτών που έχουν καταφύγει σε υπαίθριους χώρους. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους (επιπτώσεις σε κτίρια, έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, καιρικές συνθήκες, κλπ.) προχωρούν σε πρώτη εκτίμηση του χρόνου παραμονής των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί στους χώρους αυτούς.

Στην περίπτωση που αναμένεται πολύωρη παραμονή των πολιτών στους ανωτέρω χώρους, οι Δήμαρχοι, συνεκτιμώντας και τις λοιπές επιχειρησιακές τους ανάγκες που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού, δύνανται να δρομολογήσουν δράσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που παραμένουν σε αυτούς. Προς τούτο κινητοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για την ακριβέστερη εκτίμηση του αριθμού των συγκεντρωμένων πολιτών στους υπαίθριους χώρους, με στόχο την κατά περίπτωση διάθεση πόσιμου ύδατος, σε επιλεγμένα σημεία που καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Εν συνεχεία και εφόσον συντρέχουν λόγοι, που οφείλονται στην πολύωρη παραμονή, εξετάζεται η εγκατάσταση χημικών τουαλετών, καθώς και η δυνατότητα παροχής πρόχειρου γεύματος.

 

 • 8.2 Οργάνωση, λειτουργία και διοικητική μέριμνα χώρων άμεσης στέγασης πληγέντων.

Παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις, που σκοπό έχουν την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί και παραμένουν σε υπαίθριους χώρους, οι Δήμοι συλλέγουν πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των κατοικιών, στην περιοχή ευθύνης τους, που έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί βλάβες και η παραμονή σε αυτές θεωρείται αδύνατη. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να εκτιμηθεί ο αριθμός των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστεί άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλή χώρο.

Οι Δήμαρχοι, με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες εξετάζουν κατά προτεραιότητα τη δυνατότητα άμεσης προσωρινής διαμονής των πολιτών που έχουν πληγεί από σεισμό σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους (τουριστικά καταλύματα, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις,  κλπ), καθώς και τη μεταφορά τους στους χώρους αυτούς, εφόσον απαιτηθεί.

Τη δράση αυτή των Δήμων για την υποστήριξη των πολιτών που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας της εκδήλωσης σεισμών, όταν συντρέχει λόγος, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) κατά τα πρώτα 24ωρα, δύναται να υποστηρίξει άμεσα και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας από τις διαθέσιμες πιστώσεις της ΓΓΠΠ.

Σε περίπτωση που εκτιμάται από τους Δημάρχους ότι δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους, ή δεν επαρκούν για το σύνολο των πολιτών που χρήζουν άμεσης προσωρινής διαμονής, ενημερώνουν άμεσα τον οικείο Περιφερειάρχη και τον οικείο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, προκειμένου να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις άμεσης προσωρινής διαμονής (ναύλωση πλωτών μέσων, κλπ).

Ο Περιφερειάρχης, μετά την σχετική ενημέρωση από τους Δημάρχους προχωρά σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων άμεσης προσωρινής διαμονής (ναύλωση πλωτών μέσων, κλπ) σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να υποστηριχτούν οι δράσεις αυτές σε κεντρικό επίπεδο, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις που και οι ανωτέρω εναλλακτικές λύσεις δεν είναι ικανές να εξασφαλίσουν την  άμεση προσωρινή διαμονή για το σύνολο των πολιτών που χρήζουν άμεσης προσωρινής διαμονής, και αφού εξαντληθούν όλες οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις σε συνεννόηση με την κεντρική διοίκηση, ο Περιφερειάρχης κινητοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση υλικών οργάνωσης των χώρων καταυλισμού (σκηνές, κουβέρτες, κλπ), με σκοπό να εξασφαλίσουν τα αναγκαία υλικά για την οργάνωση και τη λειτουργία τους (Β.Δ. 972/1966, ΦΕΚ 265 Α)  (οι Περιφέρειες οι οποίες στην εδαφική τους επικράτεια δεν διαθέτουν αποθηκευτικό κέντρο με υλικό του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, δύνανται να αιτούνται τέτοιο υλικό από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ή μέσω του ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ). Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, αν τούτο απαιτηθεί, συντονίζουν το έργο της διάθεσης των υλικών αυτών και την οργάνωση του καταυλισμού.

Η προβλεπόμενη εγκριτική Απόφαση για τη διακίνηση του ανωτέρω σκηνικού υλικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών εκδίδεται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Γεν Δ/νση Πρόνοιας).

Νοείται ότι για τους πιθανούς χώρους καταυλισμού, που έχουν προσδιοριστεί από την Περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους πριν την εκδήλωση σεισμού στο στάδιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών και έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό τους, θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η καταλληλότητά τους μετά την εκδήλωση του σεισμού, καθώς και η εξασφάλιση εγκαταστάσεων υγιεινής, παροχής πόσιμου νερού, κλπ., με βάση τον αριθμό των πολιτών που εκτιμάται να παραμείνουν προσωρινά σε αυτούς.

Σημειώνεται ότι για την οργάνωση των καταυλισμών (εγκατάσταση σκηνών, κλπ) οι Περιφερειάρχες ή οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες μπορούν να αιτηθούν τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ ή Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και διαθέτουν ανάλογη εμπειρία.

Σε περιπτώσεις που το διαθέσιμο σκηνικό υλικό δεν επαρκεί, δύνανται να αιτηθούν άμεσα επιπλέον σκηνικό υλικό από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ή μέσω του ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν Δ/νση Πρόνοιας).

Η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω καταυλισμών αποδίδεται κατά κύριο λόγο στις Περιφέρειες με βάση τις αυξημένες δυνατότητες σε οικονομικούς πόρους, προσωπικό και μέσα που κατά κανόνα διαθέτουν σε σχέση με τους Δήμους, ειδικά δε όταν πρόκειται για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού πληγέντων ή/και πληγέντων από δύο ή περισσότερους Δήμους.

Το ανωτέρω δεν αποκλείει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να διαθέτει ένας Δήμος στην οργάνωση και λειτουργία χώρων καταυλισμού, σε συνεργασία και με την υποστήριξη της οικείας Περιφέρειας, εφόσον οι χώροι αυτοί ανήκουν και λειτουργούν από τις υπηρεσίες του Δήμου (αθλητικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, κλπ).

Τα πλεονεκτήματα των Δήμων στην οργάνωση και λειτουργία καταυλισμών ισχύουν και σε περιπτώσεις που ο αριθμός των φιλοξενούμενων πληγέντων είναι μικρός και υπάρχει η δυνατότητα άμεσης υποστήριξης από τις υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης τα ανωτέρω πλεονεκτήματα των Δήμων δύναται να ισχύουν και σε Δήμους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως οι νησιωτικοί Δήμοι (νησιωτικότητα) κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση των δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία των καταυλισμών απαιτεί τη στενή συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπηρεσιών των Περιφερειών και των Δήμων για την αποτελεσματικότερη συνδρομή των πληγέντων, όπως αναφέρεται και στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», με την υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης, όπου αυτό απαιτείται.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με βάση την ενημέρωση που έχει από τους αρμόδιους Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη σχετικά με τον εκτιμώμενο αριθμό πολιτών, για τους οποίους δεν δύναται να εξασφαλιστεί άμεση προσωρινή διαμονή σε ασφαλείς στεγασμένους χώρους, συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, προκειμένου να ενημερωθεί ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών και να εξεταστεί η άμεση μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων, αν αυτό είναι εφικτό. Στις περιπτώσεις αυτές η Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., έπειτα από απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τη μεταφορά και εγκατάσταση οικίσκων σε οργανωμένους χώρους, σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και την Περιφέρεια.

Νοείται ότι η οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω καταυλισμών ως μέτρο έχει χαρακτήρα προσωρινό, μέχρι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες στέγασης των πληγέντων σε άλλους ασφαλείς στεγασμένους χώρους (επιδότηση ενοικίου, κλπ.).

 

 • 9 Διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών από την εκδήλωση σεισμού

Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον οικείο Περιφερειάρχη, και αν τούτο κρίνεται απαραίτητο, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010).

Επίσης, ο Περιφερειάρχης σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές, εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας (αρθ. 186 παρ. ΙΙ.Η.5 του Ν3852/2010).

Διευκρινίζεται ότι, σχετικά με τη διακοπή των μαθημάτων στα ιδιωτικά σχολεία λόγω εκτάκτων συνθηκών, σύμφωνα με το 176860/Ν1/22-10-2018 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.27 του άρθρου 94 και στην περίπτωση 5 της παραγράφου Η του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, λόγω της γενικής τους διατύπωσης, αφορούν όλους τους φορείς που παρέχουν μαθήματα εντός των ορίων εκάστου Δήμου ή Περιφέρειας αντίστοιχα (σχετικό 8202/07-11-2018 έγγραφο ΓΓΠΠ).

 

 • 10 Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω επαγόμενων φαινομένων

Η εκδήλωση ενός σεισμού δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, κυρίως στον αστικό χώρο, κατολισθητικά φαινόμενα, διαρροή επικίνδυνων υλικών, κλπ.

Η διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω των επαγόμενων καταστροφών από τον σεισμό, καθώς και ο έλεγχος και η καταστολή τους, δύνανται να προηγούνται ή να επιτελούνται ταυτόχρονα με τις λοιπές δράσεις διαχείρισης εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμού.

Στο στάδιο αυτό, εφόσον οι επαγόμενες από το σεισμό καταστροφές εκδηλωθούν, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση και εφαρμόζονται τα ειδικότερα σχέδια αντιμετώπισής τους, όταν αυτό απαιτηθεί.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που λόγω σεισμών προκληθούν κατολισθητικά φαινόμενα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην άμεση λήψη μέτρων, όπως την απομάκρυνση πολιτών με στόχο την προστασία τους από πιθανή εκδήλωση νέων κατολισθήσεων στις ανωτέρω περιοχές εξαιτίας μετασεισμικών δονήσεων.

Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της πληγείσας περιοχής στα σημεία όπου σημειώθηκαν καθιζήσεις οδοστρώματος, καταπτώσεις βράχων, κλπ, από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών που έχουν την αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού δικτύου. Εν συνεχεία θα πρέπει να εξεταστεί και δρομολογηθεί κατά προτεραιότητα η άρση εμποδίων στο οδόστρωμα για την προσωρινή διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (σωστικά συνεργεία, Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ, κλπ) από και προς την πληγείσα περιοχή.

Επισημαίνεται ότι η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ, οι οποίες δύνανται να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014, Π.Δ. 1/2005, Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω οι αρμόδιες Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών και οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων για την υποστήριξη του έργου τους στην αντιμετώπιση συντελεσθέντος ή εν εξελίξει  καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας, δύνανται να ζητήσουν από τη ΓΓΠΠ την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) για την άμεση τεχνικογεωλογική αναγνώριση και την καταγραφή των φαινομένων και των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας, για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνωδά έργα).

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει  καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας έχουν δοθεί με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

Τονίζεται ότι η κατάσβεση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν λόγω του σεισμού, καθώς και η περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της, αποτελούν αρμοδιότητες των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, βάσει της αποστολής τους (Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258 Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α), ΠΔ 210/1992 (ΦΕΚ 99 Α)).

Αιτήματα συνδρομής στο έργο της αντιμετώπισης των επαγόμενων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών από άλλες υπηρεσίες και φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Περιφέρειες, Δήμους, κλπ), πρέπει να συναξιολογούνται, βάσει των επιπτώσεων των επαγόμενων καταστροφών, της επικρατούσας κατάστασης καθώς και των επιχειρησιακών αναγκών και προτεραιοτήτων τους στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών λόγω του σεισμού.

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης τεχνικών έργων και υποδομών στην πληγείσα από σεισμό περιοχή (φράγματα, μονάδες παραγωγής ενέργειας, φυσικό αέριο, λιμάνια, γέφυρες, σήραγγες, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, κτλ.) προβαίνουν αυτεπάγγελτα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας και συντήρησης σε άμεσο έλεγχο των εγκαταστάσεών τους μετά από σεισμό για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους.

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν βλάβες, οι ανωτέρω υπεύθυνοι προχωρούν σε εκτίμηση της κατάστασης και, όταν αυτό απαιτείται, ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης).

Τέλος, σε περιπτώσεις εκδήλωσης τσουνάμι λόγω σεισμού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωσή του εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ». Η 1η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων εγκρίθηκε από τον Γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την 18η Νοεμβρίου 2019 και έχει αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το 8794/06-12-2019 έγγραφο ΓΓΠΠ.

 

 • 11 Ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και της Γ.Γ.Π.Π.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκδήλωση σεισμού δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές καταστροφές, όπως κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις, κλπ. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως αρμόδιος φορέας για τη βασική έρευνα της γεωλογικής δομής και του γεωδυναμικού καθεστώτος της Ελλάδας, καθώς και μεταξύ των άλλων για την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και μελέτη γεωκινδύνων (άρθρο 26 του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ 45 Α), προχώρησαν στις 16-06-2016 στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου μέσω της «Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης» της ΕΑΓΜΕ αμέσως μετά από σοβαρά Καταστροφικά Φαινόμενα γεωλογικής αιτιολογίας ή κατά τη διάρκεια εν εξελίξει σοβαρών καταστροφικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), το οποίο έχει επηρεάσει νόμιμα υφιστάμενα πολεοδομικά συγκροτήματα και οικισμούς, καθώς και υποδομές αρμοδιότητας του αιτούντος φορέα (οδικό δίκτυο και συνωδά έργα, κ.τ.λ.).

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εκδήλωσης κατολισθητικών φαινομένων, κλπ. λόγω σεισμού, τα Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος) μπορούν να υποβάλλουν αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αποστολή της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας, η οποία θα προβαίνει σε τεχνικογεωλογική αναγνώριση με σκοπό την καταγραφή των φαινομένων και των επιπτώσεων τους, καθώς και την εκτίμηση της επικινδυνότητας για τις επηρεαζόμενες κατασκευές (κατοικίες, οδικό δίκτυο και συνωδά έργα).

Νοείται ότι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου μέσω της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ, δεν αφορά τον έλεγχο και τα ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης επαπειλούμενων κινδύνων γεωλογικής αιτιολογίας (ευστάθεια πρανών, ελέγχους αποκόλλησης μεμονωμένων βράχων κ.τ.λ.), καθώς και τον έλεγχο και τα ενδεχόμενα μέτρα πρόληψης ή/και εξέτασης γεωλογικών φαινομένων βραδείας εξέλιξης (καθιζήσεις βραδείας εξέλιξης, εδαφικούς ερπυσμούς βραδείας εξέλιξης, κ.τ.λ.). Τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο ειδικής γεωτεχνικής μελέτης, η οποία πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας με ή χωρίς την συμμετοχή του ΕΑΓΜΕ, με την ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία.

Επίσης διευκρινίζεται ότι η έκθεση που συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας, δεν αποτελεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία υλοποιείται ανεξάρτητα από τα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Υ.Α. οικ. 37691/12-9-2007 (ΦΕΚ 1902 Β).

Η δυνατότητα ενεργοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας και η πραγματοποίηση των τεχνικογεωλογικών αναγνωρίσεων από την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης της ΕΑΓΜΕ, παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ΟΤΑ.

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ενεργοποίηση του ανωτέρω Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας έχουν δοθεί με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

 

 • 12 Χώροι προσωρινής εναπόθεσης μπάζων

Η εκδήλωση σεισμού δύναται να προκαλέσει καταρρεύσεις κτιρίων, με αποτέλεσμα το κλείσιμο δρόμων και συνεπώς τη δυσκολία μετακίνησης του πληθυσμού αλλά και την αδυναμία άμεσης επέμβασης των διασωστικών και λοιπών συνεργείων πρώτης απόκρισης. Η απομάκρυνση των μπάζων που έχουν προέλθει από τις καταρρεύσεις κτιρίων, με σκοπό την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, διενεργείται από τον Δήμο είτε με ιδία μέσα είτε με μίσθωση μηχανημάτων έργου.

Ο Δήμος θα πρέπει να έχει προκαθορίσει χώρους συγκέντρωσης μπάζων που προέρχονται από καταρρεύσεις κτιρίων. Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να επιλεγούν τέτοιοι χώροι, ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση σε αυτούς των φορτηγών και των μηχανημάτων που θα μεταφέρουν τα αδρανή υλικά.

Επίσης, η μεταφορά υλικών από αρχαιολογικά μνημεία, διατηρητέα και ιστορικά κτίρια και εκκλησίες, θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους λειτουργίας τους, καθώς μπορεί να απαιτείται η φύλαξη των αδρανών υλικών για τη μετέπειτα αποκατάσταση των κτιρίων- μνημείων.

 

 • 13 Λήψη μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού

Για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της ποιότητας των τροφίμων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι σεισμοί, το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει την Δ1δ/ΓΠοικ.20275/23-03-2020 εγκύκλιο με θέμα «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας στην ΠΕ Πρέβεζας μετά το σεισμό της 21/03/2020» (ΑΔΑ: ΩΣ27465ΦΥΟ-ΟΧ1).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης (γεώτρηση ή πηγή υδροληψίας, δεξαμενές, εγκαταστάσεις, δίκτυο διανομής) και αποχέτευσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα δημιουργίας ή η δημιουργία οποιασδήποτε διαρροής (θραύση σωλήνων, εμπόδια στη ροή, κ.λ.π.) που μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα υγιεινής και καταλληλότητας του πόσιμου νερού. Επίσης, δίνονται οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού στο δίκτυο ύδρευσης (δειγματοληπτικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι του νερού σε κρίσιμα σημεία του δικτύου ύδρευσης, υγειονομική αναγνώριση, κλπ).

 

 • 14 Αποκλιμάκωση

Για δράσεις Πολιτικής Προστασίας που αφορούν:

 • την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, συμπεριλαμβανομένης και της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών,
 • την άμεση – βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές που προκλήθηκαν από την εκδήλωση σεισμών,

τα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης/αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, Δήμαρχος), τα οποία έχουν το συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας, είναι αρμόδια για να αποφασίσουν την αποκλιμάκωση δυναμικού και μέσων.

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.

 

 • 15 Ενημέρωση κοινού για δράσεις που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν σε στοιχεία εξέλιξης της σεισμικότητας και μέτρα αυτοπροστασίας – ενδεδειγμένες συμπεριφορές του κοινού σε μετασεισμικό περιβάλλον αποτελούν αρμοδιότητα του Ο.Α.Σ.Π.

Η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, αποτελούν αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (αρθ. 5, Ν. 3013/2002), εφόσον αυτό συγκληθεί.

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Περιφερειών στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση – βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη σε επίπεδο Περιφέρειας ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχουν οι οικείοι Περιφερειάρχες, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας.

Η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας των Δήμων στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση – βραχεία αποκατάσταση), αποτελούν ευθύνη του Δημάρχου που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του έργου πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου.

Η ταυτοποίηση τραυματιών πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, λόγω σεισμών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς ο αριθμός και οι ιατρικές μονάδες στις οποίες νοσηλεύονται, αποτελούν ευθύνη του ΕΚΑΒ.

Η ταυτοποίηση θανόντων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών πολιτών, από την εκδήλωση σεισμών, αποτελεί αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ.) σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες.

Σε περιπτώσεις που από την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου μεταξύ των τραυματιών ή των θανόντων υπάρχουν αλλοδαποί πολίτες, οι Πρεσβείες των αλλοδαπών πολιτών ενημερώνονται από το ΥΠ.ΕΞ.

 

 • 16 Συνεργασία των φορέων συντήρησης του οδικού δικτυού με τους φορείς αποκατάστασης βλαβών δικτύων κοινής ωφέλειας

Η εκδήλωση σεισμών δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δικτύων κοινής ωφέλειας με δυσμενή αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, κλπ).

Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό όλοι οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, φορείς ύδρευσης, φορείς τηλεπικοινωνιών, κλπ) να εξασφαλίζουν την άμεση αποκατάσταση βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν από σεισμούς.

Στην προκειμένη περίπτωση και όταν διαπιστωθεί βλάβη στα δίκτυα κοινής ωφέλειας στην πληγείσα από το σεισμό περιοχή, οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων αυτών, κατά κανόνα επικοινωνούν άμεσα με την οικεία υπηρεσία τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου προς τα σημεία των βλαβών.

Στη συνέχεια, και εφόσον τα μέσα που διαθέτουν ή μισθώνουν οι φορείς λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κοινής ωφέλειας δεν επιτρέπουν την οδική πρόσβασή τους στο σημείο της βλάβης, δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή των φορέων που έχουν την ευθύνη συντήρησης του οδικού δικτύου, εφόσον αυτοί διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να αποκαταστήσουν ταχύτερα τις βλάβες στο δίκτυό τους.

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 7

 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 7. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνεται και η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει θεσμοθετημένη διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 η οποία ενσωματώνει τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις νέες διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι:

 • Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο
 • Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη
 • Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους
 • Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των σεισμών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:

 • Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή, αποτελεί δράση πολιτικής προστασίας, η οποία δρομολογείται για την προστασία της ζωής και της υγείας τους
 • Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, το οποίο πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, που στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου, ο κίνδυνος παραμονής των πολιτών σε οικισμούς, τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο είναι δυνατό να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο [3]
 • Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης
 • Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης πολιτών βασίζεται στο γεγονός ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του χώρου που εξελίσσεται ένα καταστροφικό φαινόμενο και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.
 • Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.

 

Ο κίνδυνος που διατρέχουν άμεσα οι πολίτες μετά την εκδήλωση ισχυρού σεισμού προέρχεται κατά βάση:

α) από εκτεταμένες πυρκαγιές σε αστικό χώρο

β) από διαρροές επικίνδυνων ουσιών, κλπ.

γ) από επαγόμενα κατολισθητικά φαινόμενα

δ) από εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων ή στοιχείων τους κατά τη μετασεισμική περίοδο.

Συνεπώς, το σκεπτικό όλων των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξ αιτίας σεισμών θα πρέπει να συνδέεται κατά βάση με τους ανωτέρω κινδύνους.

Η λήψη της απόφασης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 108 του Ν.4249/2014, πρέπει να βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

Στις περιπτώσεις των σεισμών η ευθύνη περιορισμού των συνεπειών και κατά συνέπεια η αρμοδιότητα εισήγησης στα όργανα λήψης της απόφασης που ορίζονται στο άρθρο 108 του Ν.4249/2014, ανήκει:

 • στον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στις περιπτώσεις εκτεταμένων πυρκαγιών σε αστικό χώρο, όπως επίσης και σε περιπτώσεις που συνδέονται με διαρροές επικίνδυνων ουσιών, κλπ. μετά από σχετική ενημέρωση από τον τεχνικό ασφαλείας ή τον υπεύθυνο της εγκατάστασης από την οποία προήλθε η διαρροή
 • στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή στις αρμόδιες κατά τόπους Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών σε περιπτώσεις επαγόμενων κατολισθητικών φαινομένων. Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας του γεωλογικού φαινομένου μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.), ως τεχνικού συμβούλου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.272/1976 (ΦΕΚ 50 Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του Ν.4602/2019 (ΦΕΚ 45 Α).
 • στις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων στις περιπτώσεις εκτεταμένων καταρρεύσεων κτιρίων ή στοιχείων τους που δύναται να καταρρεύσουν κατά την μετασεισμική περίοδο και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών που διαμένουν στην περιοχή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και τα πρώτα αποτελέσματα των αυτοψιών των συνεργείων της ΓΔΑΕΦΚ που έχουν μεταβεί στη πληγείσα περιοχή, όταν αυτό είναι εφικτό.

Σημειώνεται ότι η δράση της απομάκρυνσης πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την υλοποίησή της.

Σε όλες τις περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει ιστορικό κατολισθητικών φαινομένων, αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση, δεδομένου του προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.

Η ανωτέρω σχετική διάταξη δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων, που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή τους, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω σχετική διάταξη, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεών τους (εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων, Κατασκηνώσεις, Τουριστικά καταλύματα, κλπ).

Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπεύθυνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση από τους φορείς που ορίζονται εκ του θεσμικού τους ρόλου κατά περίπτωση και έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποφάσεις των διοικήσεων των ανωτέρω υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται στο οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσής τους για τις δράσεις που δρομολογούνται από άλλους φορείς.

Προς υποβοήθηση του έργου τους στη λήψη και υλοποίηση της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών εξαιτίας σεισμών, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό, μπορούν άμεσα να συγκαλούν το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) και οι Αντιπεριφερειάρχες το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής τους Ενότητας.

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για τη μετακίνηση πολιτών, μπορεί να γίνει από φορείς του δημοσίου (ΕΛΑΣ, ΠΣ, Ένοπλες Δυνάμεις, κλπ), ή από φορείς του ιδιωτικού τομέα (κατά τόπους ΚΤΕΛ, κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ή η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας ή σύμβασης, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, ως δράση Πολιτικής Προστασίας στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές, υποστηρίζεται θεσμικά από την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα (Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α), Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α). Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια της αποστολής της (άρθρο 11 παρ.2 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α), έχει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την απομάκρυνση πολιτών.

Θέματα που συνδέονται με τον εντοπισμό και ειδοποίηση των πολιτών για την απομάκρυνσή τους όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, με την τήρηση της τάξης, με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.

Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή, αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ή περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα υγείας, πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται η παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ, για λόγους παροχής άμεσης προνοσοκομειακής ιατρικής βοήθειας, λόγω αρμοδιότητας (Ν. 1579/1985, ΦΕΚ 217 Α).

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εξεύρεση μέσων μεταφοράς με τη διαδικασία της επίταξης δεν είναι άμεσα εφικτή, εάν δεν προηγηθεί σχετική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 41 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α).

 

 • 1 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη απόφασης

Ο Δήμαρχος, έχοντας υπόψη την εισήγηση του φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, καθορίζει άμεσα σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί, η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλείς των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:

 • Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό των ατόμων που διαβιούν ή βρίσκονται στην περιοχή αυτή για διάφορους λόγους (παραθεριστές, κλπ). Η απομάκρυνση, με βάση τον κίνδυνο, ενδεχομένως να μην αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά μέρος αυτών (άτομα παιδικής ή τρίτης ηλικίας, άτομα με προβλήματα υγείας, κλπ).
 • Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς με βάση τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν και τη διαθεσιμότητά τους κατά το χρόνο που θα δοθεί η εντολή υλοποίησης της δράσης, εφόσον χρειάζονται μεταφορά. Η έγκαιρη εξασφάλιση των μέσων απομάκρυνσης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη λήψη της απόφασης . Επίσης μια άλλη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι και η δυνατότητα απομάκρυνσης των πολιτών με δικά τους μέσα, από καθορισμένα δρομολόγια στα οποία έχει εξασφαλιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι η εξασφάλιση μέσων για την μετακίνηση πολιτών μπορεί να γίνει με τα μέσα Δημοτικής συγκοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος, ή με τη συνδρομή μέσων άλλων φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων (σε κατάσταση συνήθους ετοιμότητας), τα μέσα που μπορούν να διαθέσουν οι φορείς σε τοπικό επίπεδο, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης μιας τέτοιας δράσης. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία διάθεσής τους, όταν πρόκειται για φορείς του δημοσίου, καθώς και τη διαδικασία διάθεσής τους, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας ή σύναψης σύμβασης, όταν πρόκειται για φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Στις περιπτώσεις που για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013, ΦΕΚ 102 Α και ΠΔ 13/2018, ΦΕΚ 26 Α). Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος επικοινωνεί με την οικεία Λιμενική Αρχή για τη δυνατότητα διάθεσης πλωτών μέσων.

 • Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης) για την εν συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών εντός των ορίων της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησής τους (πόρτα–πόρτα, ανακοινώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμός, κλπ).
 • Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου από τον φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.

Η δυνατότητα αυτή αφορά δρομολόγια που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς των πολιτών, όσο και από τα ίδια μέσα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες που απομακρύνονται μετά τη λήψη και δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης.

Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα δρομολόγια που έχουν επιλεγεί, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρενοχλούν την κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ. ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ, κλπ).

 • Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο συντονισμός τους, καθώς και η παροχή πληροφοριών σχετικών με την τρέχουσα εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου.
 • Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή μέχρι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον οποίο απομακρύνονται. Η εκτίμηση αυτή αφορά κυρίως τους πολίτες που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στη περιοχή.
 • Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.

Με δεδομένη την ανάγκη εξασφάλισης της συνέργειας/συνεργασίας και άλλων φορέων (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ) πριν τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Δήμαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται, όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινομένου, μπορούν να συγκαλούν άμεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) προς υποβοήθηση του έργου τους. Νοείται ότι για το σκοπό αυτό, στα ΣΤΟ των Δήμων, μετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της δράσης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως εξής:

 1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση του φορέα που κατά περίπτωση έχει την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής
 2. Άμεσος καθορισμός από το αρμόδιο Αποκεντρωμένο όργανο Π.Π. (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης / Αντιπεριφερειάρχης) σημείου συγκέντρωσης φορέων που δύναται να υποστηρίξουν την δράση (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ).
 3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από το αρμόδιο Αποκεντρωμένο όργανο Π.Π.
 4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη/ Περιφερειάρχη όταν οι περιοχές από τις οποίες θα απομακρυνθούν οι πολίτες ανήκουν σε παραπάνω από ένα Δήμο. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες :
 • Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.
 • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής ή των περιοχών μέσα από τις οποίες θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτές.
 • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ).
 • Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν οι πολίτες (σημεία συγκέντρωσης), εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.
 • Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισμού.
 • Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
 • Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.
 • Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.

Ωστόσο, πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δύο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχθεί και από δημοτικούς υπαλλήλους.

Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης, που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της καταστροφής, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση της δράσης.

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση ποιος έχει το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

 

 • 2 Σχέδιο δράσης

Οι δράσεις που προοδευτικά υλοποιούνται σε μια οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών περιγράφονται ως εξής:

 1. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες ή από την Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ή από τον εκάστοτε επικεφαλής αξιωματικό του Π.Σ., προς τον αρμόδιο Δήμαρχο.
 2. Άμεσος καθορισμός από τον Δήμαρχο σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ). Επισημαίνεται ότι η ενέργεια αυτή δεν αποκλείει την επιτόπου σύγκληση από το Δήμαρχο του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον η εξέλιξη του φαινομένου το επιτρέπει.
 3. Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α) (όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α)) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 7.1 του παρόντος).
 4. Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες :
 • Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της.
 • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτή.
 • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ).
 • Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.
 • Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισμού.
 • Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι πολίτες σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
 • Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.
 • Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται.

Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.

Ωστόσο, πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα–πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δυο μεθόδων). Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί και από δημοτικούς υπαλλήλους. Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση (ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθολογικότερη εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.

 1. Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.

Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών.

 1. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκόμενων φορέων, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου.
 2. Καταγραφή και αποτίμηση έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της καταστροφής, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση της δράσης.

Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση ποιος έχει το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

 

 • 7.3 Ειδικότερες δράσεις
 • Σε περιοχές που υπάρχει παρουσία αλλοδαπών πολιτών (τουριστικά θέρετρα, κλπ), θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα από το Δήμαρχο ξενόγλωσσης ανακοίνωσης για την ενημέρωσή τους σχετικά με τη λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση και τις ασφαλείς διαδρομές που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να απομακρυνθούν με ίδια μέσα.
 • Για τη μεταφορά αλλοδαπών πολιτών που δεν διαθέτουν ίδια μέσα μετακίνησης, κρίνεται απαραίτητο, εφ όσον είναι εφικτό, να καθορισθεί ιδιαίτερο σημείο συγκέντρωσής τους, για την εν συνεχεία απομάκρυνσή τους, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους με τις Αρχές και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών υποστήριξής τους.
 • Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση, δηλαδή εντός του Δήμου που πλήττεται ή σε όμορους Δήμους ή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα με το εάν η απόφαση έχει ληφθεί από το Δήμαρχο, ή τον Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη), όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο.
 • Η απαίτηση αυτή, εφ όσον είναι εφικτή, αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό κατά το στάδιο εκτέλεσης – υλοποίησης της δράσης, δεδομένου ότι δύναται να δρομολογείται από το ίδιο τοπικό όργανο που γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απόφαση έχει ληφθεί από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τους εκτελούνται από τα ανωτέρω όργανα, Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη (ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη).

 

 • 4 Μνημόνια ενεργειών για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω σεισμών

Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και οι αρμόδιες οργανικές μονάδες για θέματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000 – ΥΑ Δ17α/141/3/ΦΝ275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) να προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών σχετικά με τη δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών λόγω εκδήλωσης σεισμού. Στο μνημόνιο αυτό να αναφέρονται:

Α) οι διαδικασίες για τη λήψη της απόφασης από τον Δήμαρχο για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της παρ. 7.1 του παρόντος

Β) οι δράσεις του Δημάρχου και των λοιπών οργάνων και υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.2 του παρόντος

Γ) τα επιχειρησιακά έτοιμα μέσα του Δήμου, καθώς και τα μέσα που δύναται να εξασφαλίσει ο Δήμος μέσω των μνημονίων συνεργασίας και των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς

Δ) ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων του Δήμου για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Μετά τη σύνταξη του ανωτέρω μνημονίου ενεργειών, αντίγραφό του θα κοινοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στον Δήμαρχο, καθώς και στα λοιπά όργανα και υπηρεσίες του Δήμου που εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

 

 

ΜΕΡΟΣ 8

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 • 1 Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας είναι δυνατή μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από τον Δήμο με τη συμμετοχή στελεχών της ΓΓΠΠ κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 

 • 2 Έλεγχος Σχεδίου – Ασκήσεις

Για τον έλεγχο του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου πραγματοποιούνται ασκήσεις που διοργανώνονται από το Δήμο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ για τον έλεγχο των διαδικασιών και σχεδίων που συντάσσονται σε εφαρμογή της ΥΑ 1299/2003 «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Για το σκοπό αυτή η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ έχει εκδώσει επικαιροποιημένες «Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Σχεδιασμό και τη Διεξαγωγή Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας» με το 532/23-01-2020 έγγραφό της με ΑΔΑ: ΩΕ2Ψ46ΜΤΛΒ-Γ95.

 

 • 2.1 Διενέργεια Ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών της χώρας

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών λόγω σεισμού.

Μετά την ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου, με εντολή του Δημάρχου, προγραμματίζεται σε τακτική βάση μια άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, βάσει του ανωτέρω σχεδίου.

Οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε θέματα κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Δήμων, με στόχο την επαύξηση της διαλειτουργικότητας και συνεργασίας όλων των οργανικών μονάδων του Δήμου, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου στην αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμού.

Τονίζεται ότι σε αρχικό στάδιο οι ασκήσεις αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην άσκηση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου, για τη βελτίωση του σχεδιασμού τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, χωρίς την εμπλοκή άλλων φορέων και υπηρεσιών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ).

Σε δεύτερο στάδιο θα κληθούν να συμμετέχουν στις ανωτέρω ασκήσεις και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς σε επίπεδο Δήμου (διυπηρεσιακή άσκηση), στο πλαίσιο συντονισμού και διαλειτουργικότητας μεταξύ τους, για υλοποίηση δράσεων που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού.

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ δύναται να συνδράμει στον σχεδιασμό, διεξαγωγή και αποτίμηση των ανωτέρω ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 

 • 3 Αναθεώρηση & Επικαιροποίηση Σχεδίου

Η διαδικασία της αναθεώρησης & επικαιροποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών αναφέρεται σε ουσιαστικές αλλαγές στο Σχέδιο και γίνεται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:

 • νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων στο Σχέδιο Δ/νσεων του Φορέα Σχεδίασης ή άλλων Φορέων με τους οποίους αυτός συνεργάζεται
 • ίδρυση Φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης,
 • νέες θεσμικές εθνικές, κοινοτικές ή διεθνείς υποχρεώσεις,
 • νέα ανάλυση κινδύνου,
 • αποτιμήσεις ασκήσεων στις οποίες συνιστώνται αλλαγές στο Σχέδιο.

 

Η διαδικασία της επικαιροποίησης αναφέρεται στον έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή συγκεκριμένων στοιχείων του Σχεδίου που δεν επηρεάζουν το σκοπό, τους στόχους του Σχεδίου ή την ιδέα επιχειρήσεων. Ενδεικτικός κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιούνται είναι:

 • Στοιχεία επικοινωνίας επιχειρησιακά εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Φορέα Σχεδίασης
 • Μνημόνια ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο
 • Διαδικασίες και υποδείγματα εντύπων
 • Στοιχεία νέων δημιουργηθέντων υποδομών (κυκλοφοριακών και άλλων)

 

 • 4 Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3 στ΄ του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων.

Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και την αποκατάσταση των ζημιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Με βάσει τα ανωτέρω καλούνται οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης από την εκδήλωση σεισμών και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 9

 

ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ 9.  ΠΕΡΙΒΟΛΗ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

Η παρουσία υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας στον τόπο μιας καταστροφής, με πολιτική περιβολή, δεν δηλώνει την ιδιότητά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σε επιχειρησιακό επίπεδο να χάνεται αρκετές φορές πολύτιμος χρόνος μέχρι την ταυτοποίησή τους από υπηρεσιακούς παράγοντες και κυρίως να περνά απαρατήρητη η παρουσία τους από πολίτες, οι οποίοι αγνοούν κατά κανόνα εντολές ή παραινέσεις τους.

Σύμφωνα με το 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ, τα επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:

 

 

Εικόνα 1. Επιχειρησιακά μπουφάν Πολιτικής Προστασίας

 

 

 

 

 

 

και τα γιλέκα Πολιτικής Προστασίας:

Εικόνα 2. Επιχειρησιακά γιλέκα Πολιτικής Προστασίας

 

Αναλυτικές προδιαγραφές για την εμφάνιση των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων Πολιτικής Προστασίας δίνονται στο 4678/22-11-2004 έγγραφο ΓΓΠΠ.

Για τους εργαζόμενους στις οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις, Τμήματα και Γραφεία) πέραν των επιχειρησιακών μπουφάν και γιλέκων, όταν αυτοί μεταβαίνουν στο τόπο της καταστροφής στο πλαίσιο του συντονιστικού τους ρόλου, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλειά τους, καθώς και να τους παρέχονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 2208 Β).

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 • Χαρτογραφική αποτύπωση των διοικητικών ορίων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
 • Χαρτογραφική αποτύπωση της κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, όπως έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. (www.civilprotection.gr) και ειδικότερα στην ενότητα «ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και στο πεδίο «Κατανομή Αρμοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού Δικτύου». Στους ανωτέρω χάρτες αποτυπώνονται επίσης τα όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων, καθώς και οι κυριότερες πόλεις της Περιφέρειας.

Επίσης, στο Παράρτημα Α δύναται να συμπεριληφθεί και όποιο άλλο χαρτογραφικό υλικό διαθέτει ο Δήμος και συμβάλλει στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση σεισμού όπως:

 • Χάρτες με υπαίθριους χώρους για συγκέντρωση πληθυσμού (χώροι καταφυγής)

 

 

Κατανομή Αρμοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού Δικτύου

 

 

 • Χαρτογραφική αποτύπωση των διοικητικών ορίων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,  ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
2 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
3 ΚΑΙΣΑΡΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
4 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
5 ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΟΙΚ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ)
6 ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΟΙΚ. ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ) ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
8 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ (ΑΚΡΗ ΧΩΡΙΟΥ), ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
9 ΛΑΥΚΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
10 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΙΘΑΡΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
11 ΨΑΡΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12 ΚΙΑΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΑΛ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α΄ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

13 ΔΙΜΗΝΙΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

14 ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ)
15 ΠΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
16 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
17 ΛΑΛΙΩΤΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
18 ΣΟΥΛΙ ΠΛΑΤΕΙΑ
19 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
20 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ ΠΛΑΤΕΙΑ
21 ΓΟΝΟΥΣΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
22 ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
23 ΜΟΥΛΚΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ: (ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΠΗΓΑΔΙ, ΓΛΑΣΤΡΑ, ΠΡΟΒΟΥ), ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
24 ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
25 ΜΠΟΖΙΚΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
26 ΤΙΤΑΝΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
27 ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28 ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ ΓΗΠΕΔΟ
29 ΓΚΟΥΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
30 ΟΙ ΥΠΟΛΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 

Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών  του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

Για τις ανάγκες του παρόντος Πρότυπου Σχεδίου αποδίδονται ενδεικτικά ενέργειες και δράσεις σε οργανικές μονάδες του Δήμου και σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας, κλπ). Νοείται ότι για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου οι δράσεις θα πρέπει να αποδοθούν στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου ή σε άλλα όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας, κλπ), σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις εκάστοτε εξουσιοδοτικές πράξεις του Δημάρχου.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

 

Στο παρόν Παράρτημα Β1 παρατίθενται ειδικότερα:

 • Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μνημόνιο ενεργειών αρμόδιας οργανικής μονάδας για θέματα Πολιτικής Προστασίας Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Μνημόνιο ενεργειών Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Επίσης παρατίθενται:

 • ονομαστική κατάσταση των υπευθύνων για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από εκδήλωση σεισμού καθώς και των αναπληρωτών τους, με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, τίτλος, θέση, ιδιότητα / ειδικότητα, τηλέφωνα, φαξ)
 • κατάλογος των επιχειρησιακών μέσων που άμεσα διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κλπ) που συνδέονται με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 • Προπαρασκευαστικές δράσεις
 • Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων για θέματα Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση).
 • Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού.
 • Εντολή προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για να προβούν σε προσεισμικό έλεγχο κτιρίων βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Α.Σ.Π.
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού.
 • Έκδοση απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13, Ν.3013/2002.
 • Εντολή, προς τους Προέδρους Κοινοτήτων, για την καταγραφή των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού και κοινοποίησή τους στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 • Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού.
 • Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για τη σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμών (προνοιακό επίδομα)
 • Εντολή προς την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την τήρηση καταλόγου των ωφελουμένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη διενέργεια άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου έναντι σεισμών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος).
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμών και θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι).

 

 • Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών
 • Δίνει εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
 • Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
 • Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο

 

 • Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση σεισμών

Ο Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ μετά από την ενημέρωσή του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής  Προστασίας:

 • Δίνει εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο
 • Συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί
 • Δίνει εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για έλεγχο της πορείας υλοποίησης των προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου

 

 • Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση του σεισμού
 • Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου, για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών, σχετικά με τις επιπτώσεις του σεισμού
 • Εντολή προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών
 • Εντολή προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για διάθεση προσωπικού και μέσων που διαθέτουν (μηχανήματα έργων, κλπ.) για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ
 • Συντονισμός της άμεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, με μέσα που διαθέτει ο Δήμος
 • Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου σε όμορους Δήμους μετά από σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για υποβολή αιτήματος συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ
 • Λήψη και εκτέλεση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση των πολιτών, για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α)
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμού
 • Εντολή του Δημάρχου προς την αρμόδια υπηρεσία για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο
 • Ενημερώνει τον Περιφερειάρχη και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τρέχουσα κατάσταση
 • Αιτείται από τον Περιφερειάρχη την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 • Εφόσον μετά τον άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων από τους υπαλλήλους του Δήμου, που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα (Παράρτημα Β) προκύψει η ανάγκη, ενημερώνει την εταιρία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε», ώστε να διενεργήσουν μετασεισμικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων.
 • Εκδίδει απόφαση διακοπής μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμουσε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη, αν κρίνεται απαραίτητο, (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010)
 • Βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, στις περιπτώσεις που ο Αντιπεριφερειάρχης συντονίζει και εποπτεύει τη διάθεση προσωπικού και μέσων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της Περιφερειακής τους Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα του Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα του Δήμου για την ενεργοποίηση εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
 • Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμού, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.
 • Εντολή προς τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για τη δρομολόγηση δράσεων που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Το τηλεφωνικό Κέντρο θα καταγράφει προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκδήλωση του σεισμού (καταρρεύσεις κτιρίων, κατολισθήσεις, διακοπή υδροδότησης κλπ) και θα τα προωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφει αιτήματα πολιτών για άμεση προσωρινή διαμονή καθώς και εάν κριθεί απαραίτητο και κατόπιν συνεννόησης με την Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, θα καταγράφει τα στοιχεία των πολιτών που επιθυμούν μετασεισμικό έλεγχο κατοικιών από κλιμάκιο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ..

 

 • Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών
 • Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, με βάση τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των κατοικιών που έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές στην περιοχή ευθύνης τους, και ενημέρωση του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους για τους οποίους θα πρέπει να εξασφαλιστούν άμεσα καταλύματα, καθώς οι κατοικίες τους έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές
 • Εντολή προς την αρμόδια οργανική μονάδα του Δήμου για τη γνωστοποίηση μέσω ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που οι ιδιοκτησίες τους έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεσα προσωρινή διαμονή
 • Εντολή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για μίσθωση καταλυμάτων για την προσωρινή στέγαση πολιτών
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την ενεργοποίηση εφόσον συντρέχουν λόγοι, των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών
 • Εντολή για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν προληπτικά από την πληγείσα περιοχή όπου διαβιούν, εφόσον χρειάζονται μεταφορά.
 • Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και στην ΔΕΥΑΣ του Δήμου για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω σεισμών
 • Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους, τα οποία βρίσκονται εντός της πληγείσας περιοχής, για τη διαπίστωση ζημιών
 • Εντολή στην Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, από τις επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής
 • Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του Δήμου, για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002
 • Εντολή για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών.
 • Εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για υποβολή αιτήματος προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις), σύμφωνα με τα 4927/5-07-2016 και 6044/25-08-2016 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου «ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΥ»

 

Μνημόνιο ενεργειών αρμόδιας οργανικής μονάδας για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 • Προπαρασκευαστικές δράσεις
 • Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύνανται να διατεθούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού, στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου.
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 15.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (1η έκδοση) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας σεισμών. Στα πλαίσια αυτά συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων (Παράρτημα Θ) τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΣ και της ΕΛΑΣ.
 • Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους.
 • Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων και της λήψης αποφάσεων.
 • Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο.
 • Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου.
 • Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, επικαιροποιημένου καταλόγου (μητρώου) υπαλλήλων που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) (Παράρτημα Β).
 • Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από σχετική συνεννόηση με την οικεία Περιφέρεια, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών (χώροι καταφυγής) (Παράρτημα Η).
 • Καθορισμός χώρων εναπόθεσης μπάζων, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εκδήλωση σεισμών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία (Παράρτημα Η).
 • Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν εντολής του Δημάρχου
 • Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από σεισμούς και θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι), με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό που έχουν εκδοθεί από τη ΓΓΠΠ και τον ΟΑΣΠ
 • Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος)
 • Τήρηση αρχείου με τις Εθελοντικές Οργανώσεις του Δήμου

 

 • Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών
 • Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω σεισμών, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας
 • Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση σεισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημάρχου και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο

 

 • Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση σεισμών

 

 • Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου
 • Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που έχει ο Δήμος, καθώς και των μέσων που δύναται να διατεθούν μέσω των συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών και ενημέρωση του Δημάρχου

 

 • Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση του σεισμού
 • Άμεση ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή τους, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου
 • Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, το Αστυνομικό Τμήμα ΚΙΑΤΟΥ και την Π.Υ ΚΙΑΤΟΥ για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με τις επιπτώσεις του σεισμού
 • Επικοινωνία με το Παράρτημα του Ε.Κ.Α.Β. και λοιπές Υγειονομικές Μονάδες (Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Νοσοκομεία κ.λ.π.), για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τραυματισμένους πολίτες από την εκδήλωση σεισμού
 • Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και συντονισμού στη διαχείριση πόρων
 • Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από την εκδήλωση σεισμού
 • Ενεργοποίηση συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του Δήμου
 • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης από την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωση του Δημάρχου
 • Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 • Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και το προσωπικό που με εντολή Δημάρχου έχουν εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση του φαινομένου
 • Ενεργοποίηση, εφόσον επιβάλεται από την υφιστάμενη κατάσταση, του μνημονίου ενεργειών για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου.
 • Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002
 • Εξασφάλιση της κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών που έχουν καταφύγει στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών (χώροι καταφυγής)
 • Ενημέρωση του ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών
 • Ενημέρωση για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου
 • Ενεργοποίηση μετά από σχετική εντολή Δημάρχου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου
 • Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας

 

 • Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών
 • Οργανώνει τη διανομή πόσιμου νερού στους πολίτες στους χώρους καταφυγής, εφόσον συντρέχουν λόγοι
 • Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει τον Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, οι κατοικίες των οποίων έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές.
 • Βρίσκει καταλύματα για τους πολίτες του Δήμου, οι κατοικίες των οποίων έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές, σε συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
 • Υποστηρίζει το έργο της Περιφέρειας στην οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον συντρέχουν λόγοι
 • Δρομολογεί με εντολή του Δημάρχου δράσεις για οργάνωση χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων μετά από σεισμό (χώροι καταυλισμών), εφόσον τούτο αποφασιστεί από τον Δήμαρχο λόγω των πλεονεκτημάτων που μπορεί να διαθέτει ο Δήμος για την υλοποίηση της δράσης αυτής (παράγραφος 6.8.1 του παρόντος), σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια. Έλεγχος λειτουργίας των βασικών δικτύων υποδομής και προετοιμασίας των προκαθορισμένων χώρων για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων
 • Κινητοποιεί με εντολή Δημάρχου, τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και την ΔΕΥΑΣ για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω σεισμών
 • Ενημερώνει για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών
 • Ενεργοποιεί εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών
 • Ενεργοποιεί συμβάσεις με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω σεισμών
 • Υποβάλλει, κατόπιν εντολής Δημάρχου, αίτημα προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (E.A.Γ.Μ.Ε.) και της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις συντελεσθέντος ή εν εξελίξει καταστροφικού φαινομένου γεωλογικής αιτιολογίας (κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις, καθιζήσεις)
 • Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείρισης των συνεπειών του σεισμού.

 

 

 

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Μνημόνιο ενεργειών Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 • Προπαρασκευαστικές δράσεις
 • Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
 • Συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου
 • Εκτέλεση του Προσεισμικού ελέγχου κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου βάσει των οδηγιών του ΑΟΣΠ
 • Τήρηση καταλόγου υπαλλήλων του Δήμου που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα που θα χρησιμοποιηθούν για α) τον άμεσο έλεγχο των κτιρίων του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών, β) άμεσο οπτικό έλεγχο των Σχολικών Μονάδων και γ) την υποστήριξη του έργου της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
 • Σύσταση και συγκρότηση σε ετήσια βάση των επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου για την παροχή προνοιακού επιδόματος
 • Συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος
 • Συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για να καθοριστούν χώροι προσωρινής εναπόθεσης μπάζων μετά από την εκδήλωση σεισμών.

 

 • Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση σεισμών

 

 • Έλεγχος άμεσα διαθέσιμου εξοπλισμού και μέσων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών
 • Ενημέρωση της αρμόδιας οργανικής μονάδας για θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για τα άμεσα διαθέσιμα επιχειρησιακά μέσα που έχει ο Δήμος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω σεισμών.

 

 • Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή του σεισμού
 • Διενεργεί άμεσα οπτικό έλεγχο στα κτίρια του Δήμου που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, για τη διαπίστωση ζημιών
 • Μεριμνά για την άρση εμποδίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς του, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή, τις νοσοκομειακές μονάδες, κλπ.
 • Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους που διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να μεταβούν και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο των σχολικών μονάδων και ενημερώνει τον Δήμαρχο. Αν υπάρχουν εμφανείς βλάβες, ο Δήμαρχος ενημερώνει την εταιρία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα για χρήση των Σχολικών Μονάδων
 • Συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους της προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό ή άλλα επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ) και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους
 • Υποστηρίζει το έργο της Γενικής Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στον έλεγχο κτιρίων
 • Προβαίνει σε αναγνώριση των κτιρίων και των κατασκευών, στα οποία θα πρέπει να γίνει άρση επικινδυνοτήτων.
 • Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών
 • Αποστέλλει συνεργεία για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κλπ)
 • Προβαίνει σε επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων, την κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και την απομάκρυνση των ερειπίων
 • Συνεργάζεται με το Λιμενικό Ταμείο του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και το Λιμεναρχείο ΚΙΑΤΟΥ μετά την εκδήλωση σεισμού, για έλεγχο των λιμενικών υποδομών αρμοδιότητάς τους και των πιθανών μεταβολών της μορφολογίας του πυθμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων.

 

Στον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οι ακόλουθοι υπάλληλοι διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της ΓΔΑΕΦΚ, να συμμετάσχουν στη συγκρότηση των επιτροπών καταγραφής ζημιών και να προβούν σε άμεσο οπτικό έλεγχο των κτιρίων και των Σχολικών Μονάδων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

 

Για τις ανάγκες του παρόντος Πρότυπου Σχεδίου αναφέρονται ακολούθως ενδεικτικά το Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.

 

 

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών

 

 

Στις περιπτώσεις των σεισμών, οι δράσεις του Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, που αφορούν τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, ξεκινούν αμέσως μετά τη σχετική εισήγηση προς τον Δήμαρχο από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες ή από τα κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. ή από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην εισήγησή του προς τον Δήμαρχο, ο εισηγητής, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

 

 • Δράσεις για τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών

Ο Δήμαρχος ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση, καθορίζει άμεσα, σημείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στον οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας), ή εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, οι αναπληρωτές τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεταξύ τους επικοινωνία, η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση, καθώς και ο συντονισμός τους. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για την άμεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση.

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος, πλαισιωμένος από τους επικεφαλής των φορέων που εμπλέκονται, πριν λάβει την απόφαση, πρέπει εγκαίρως να εκτιμήσει ή εξασφαλίσει τα εξής:

 • Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν.
 • Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς.
 • Τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησης των πολιτών
 • Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών (σημεία συγκέντρωσης)
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών
 • Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, σε όλα τα εναλλακτικά δρομολόγια που έχουν προσδιοριστεί από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τη βατότητα του οδικού δικτύου, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την απομάκρυνση των πολιτών.
 • Τη διασφάλιση επικοινωνιών μεταξύ των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση της δράσης
 • Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται σε επιλεγμένους ασφαλείς χώρους
 • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται να απομακρυνθούν από την περιοχή
 • Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην περιοχή.

 

 • Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση

 

 • Λήψη απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση, ή μη απομάκρυνση, από τον αρμόδιο Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), όπως αυτό ισχύει, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α) και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 7.1 του παρόντος).

 

 • Δράσεις για την υλοποίηση της απόφασης για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών
 • Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την εν λόγω απόφαση.
 • Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της.
 • Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκόμενων φορέων, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου.

 

Οι δράσεις των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών του Δήμου προσδιορίζονται από τον Δήμαρχο βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

 

 

Το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όλοι οι υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας και το προσωπικό του Δήμου που μπορεί να απασχοληθεί σε έκτακτες ανάγκες, των οποίων τα ονόματα  αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν, θα παρουσιαστούν σε περίπτωση συμβάντος, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στο κέντρο επιχειρήσεων του Δήμου Σικυωνίων το οποίο έχει οριστεί με το παρόν σχέδιο και είναι:

 

Α) Το κτήριο του Δημαρχείου

 

Β) (εναλλακτικά) το κτήριο του παλιού σταθμού ΟΣΕ στην οδό Δημοκρατίας

 

Γ) (εναλλακτικά) το κτήριο του «Πολιτιστικού Κέντρου» στην οδό Κλεισθένους

 

 

Κατάλογος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

α/α ΟΝΟΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Ε. Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360106 6973007403
2 ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Π.Ε. Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360167  
3 ΦΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π.Ε. Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360167 6977771079
4 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Π.Ε. Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360107  
5 ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε. Π. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360162

 

6976890898
6 ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Ε. ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360105 6944866369
7 ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2742360114

 

6972028629
8 ΠΕΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π.Ε. ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ 2742360104 6946235407
9 ΣΤΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε. ΗΛ. ΜΗΧ/ΟΣ 2742360115 6945555455
10 ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε. ΗΛ. ΜΗΧ/ΟΣ 2742360158 6944128033
11 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΗΛ Τ.Ε. ΗΛ. ΜΗΧ/ΟΣ 2742360113 6944228734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 ΚΙΑΤΟ

Email  d-sikyon@otenet.gr)

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛ.

ΣΤΑΘΕΡΟ

ΤΗΛ.

ΚΙΝΗΤΟ

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

  2742360100 6973799019
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

   

 

 

 

2747360124

 

6974703838

6937670840

6944508024

6977435863

6944683242

6938643722

 

3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

 

Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

2742360159

 

2742360151

 

2747360215

 

2747360124

6972151225

 

6977029308

 

6972220441

 

6984165050

 

4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   

 

 

 

6937670840

6944683242

6974703838

 

 

5 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2742360106 6973007403
6 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   2742360165 6936155332
7 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΛΑΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 2742026490 6974935309

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

Α/Α Δ.Κ. / Τ.Κ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΚΙΑΤΟ Λεονάρδου Αναστάσιος 6972128262
2 ΒΕΛΙΝΑ Ρήγας Ιωάννης 6972920203
3 ΓΟΝΟΥΣΑ Καλαντζής Παναγιώτης 6948106790/ 6980375173
4 ΔΙΜΗΝΙΟ Σπυρόπουλος Ιωάννης 6944122643
5 Κ. ΔΙΜΗΝΙΟ Μιχόπουλος Ιωάννης 6977330549
6 ΚΛΗΜΕΝΤΙ Τρίμης Αναστάσιος 6972238596
7 ΚΡΥΟΝΕΡΙ Ραφτόπουλος Κων/νος 6972244395
8 ΛΑΛΙΩΤΙ Τυρλής Άγγελος 6946522666
9 ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ Στάθης Σωτήριος 6974505606
10 ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΣ Μηλιώτης Γεώργιος 6932020285
11 ΜΟΥΛΚΙ Κοτούλας Γεώργιος 6944532336
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ Σταθακόπουλος Κων. 6973003834
13 ΠΑΣΙΟ Ραφτόπουλος Παναγιώτης 6944961033
14 ΒΑΣΙΛΙΚΟ Μαγκλάσης Χρήστος 6936612675
15 ΣΟΥΛΙ Νικολάου Νικόλαος 6973404095
16 ΤΙΤΑΝΗ Παπακωνσταντίνου Ηλίας 6945262171
17 ΜΠΟΖΙΚΑ Σκούπας Απόστολος 6973984796
18 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ Παπαδόπουλος Θεοδόσιος 6932317914
19 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ Δρίμας Ιωάννης 6946626242
20 ΚΑΙΣΑΡΙ Ράπτης Νικόλαος 6944362677
21 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ Σελέκος Κωνσταντίνος 697 3223039
22 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Δεδάκης Σπυρίδων 6932268320
23 ΚΕΦΑΛΑΡΙ Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος 6906502436
24 ΚΥΛΛΗΝΗ Δρόλιας Πανταζής Παντελής 6907362969
25 ΛΑΥΚΑ Αθανασούλης Ιωάννης 6974829566
26 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Καρατζάς Σωτήριος 6972779925
27 ΨΑΡΙ Τζελέπης Δημήτριος 6948682499
28 ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ Παπουτσής Απόστολος 6973405357
29 ΓΚΟΥΡΑ Στριφτόμπολας Αργύριος 6981582560
30 ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΣ Τσετσώνης Παναγ. 6987330004
31 ΜΑΤΙ Γκορίτσας Δημήτριος 6983038982
32 ΜΕΣΙΝΟ Κουλούκης Σωτήριος 6934056135
33 ΜΟΣΙΑ Τζιώρης Γεώργιος 6944387034
34 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Παναγόπουλος Δημ. 6974818296
35 ΣΤΕΝΟ Κοτσίρης Βασίλειος 6972058445
36 ΦΕΝΕΟΣ Μπεκιάρης Δημήτριος 6974643282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΒΑΣΔΕΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
2 ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
3 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
4 ΖΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
5 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
6 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
7 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
8 ΚΑΣΚΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
9 ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
10 ΛΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
11 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
12 ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
13 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
14 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
15 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
16 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
17 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
18 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
19 ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
20 ΤΣΙΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
21 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΤΟΜΑΣ – ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
22 ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
23 ΚΡΙΕΖΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
24 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
25 ΚΑΡΑΤΑΣΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
26 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
27 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
28 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
29 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
30 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
31 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΟΣ
32 ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
33 ΛΕΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
34 ΧΡΟΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
35 ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
36 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ:

Α/Α ΟΧΗΜΑ ΑΡ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 107668 Πετρελαιοκίνητο.

Σφυρί, καταστροφέας.

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 86393 Πετρελαιοκίνητο.

Σφυρί,1 κουτάλα.

3 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AMBIENTE ΜΕ 111235 Πετρελαιοκίνητο.

Καλαθοφόρος βραχίωνας, φορτωτής, εκσκαφέας, χορτοκοπτικός βραχίονας.

4 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR M322D ΜΕ 113687 Πετρελαιοκίνητο.
5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR – 444Ε ΜΕ 117455 Πετρελαιοκίνητο.

Σφυρί, 3 κουτάλες.

6 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ KOMATSU GD521-A ΜΕ 45021 Πετρελαιοκίνητο με λεπίδα εκχιονισμού.
7 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ IVECO 190E30W 4X4 ΚΗΥ 2216 Πετρελαιοκίνητο.

Λεπίδα εκχιονισμού

8 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES L608 ΚΗΙ 5519 Πετρελαιοκίνητο.
9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 1817 ΚΗΥ 2220 Πετρελαιοκίνητο.
10 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ACTROS 1832 KHH 2925 Πετρελαιοκίνητο.

Λεπίδα εκχιονισμού

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ATEGO 1823 KHI 5497 Πετρελαιοκίνητο.

Βυτίο 5 tn με πυροσβεστικό με μάνικα.

12 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CABSTAR 35. 13 ΜΕ 113694 Πετρελαιοκίνητο με ανυψωτικό
13 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ – ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 PICKUP D 22 ME 107674 Πετρελαιοκίνητο.
14 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA BT-50 KHH 2938 Πετρελαιοκίνητο.
15 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NISSAN NP-300 pickup KHH 2913 Πετρελαιοκίνητο.
16 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 pickup KHH 2939 Πετρελαιοκίνητο.
17 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 pickup ME 112263 Πετρελαιοκίνητο.
18 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MULTICAR FUMO ME 107654 Πετρελαιοκίνητο.
19 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLF CL 1.6 DIESEL ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΥ 5116 Πετρελαιοκίνητο.
20 EΠIBATΙΚΟ FIAT SCUDO 1.6 KHY 5109 Βενζίνη αμόλυβδη
21 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ LAND ROVER FREELANDER ΚΗΥ 2227 Βενζίνη
22 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI PAJERO ΚΗΥ 5122 Βενζίνη αμόλυβδη
23 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L200 4X4 ΚΗΗ 2912 Βενζίνη αμόλυβδη
24 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L200 ΚΗΗ 2941 Πετρέλαιο
25 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W.Caddy ΚΗΗ 2901 Βενζίνη
26 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLF CL ΜΠΛΕ ΚΗΙ 5520 Βενζίνη
27 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA 4X4 ΚΗΥ 2236 Βενζίνη αμόλυβδη
28 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD RANGER ΚΗΙ 5476 Πετρέλαιο
29 NISSAN NAVARA KHH 5468 Πετρέλαιο

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

 

 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

3 ΚΑΙΣΑΡΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

4 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
5 ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ)

6 ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ) ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

7 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

8 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ (ΑΚΡΗ ΧΩΡΙΟΥ)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

9 ΛΑΥΚΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

10 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΙΘΑΡΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

11 ΨΑΡΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

12 ΚΙΑΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α΄ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

13 ΔΙΜΗΝΙΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

14 ΓΟΝΟΥΣΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
15 ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
16 ΜΟΥΛΚΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΠΗΓΑΔΙ, ΓΛΑΣΤΡΑ, ΠΡΟΒΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

17 ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

18 ΜΠΟΖΙΚΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
19 ΤΙΤΑΝΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
20 ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

21 ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ ΓΗΠΕΔΟ
22 ΓΚΟΥΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
23 ΟΙ ΥΠΟΛΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

 

ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΑΓΑΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ    ΚΙΑΤΟ    28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 37            2742026547

ΑΔΑΜ-ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ.      ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ   ΚΙΑΤΟ    28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 37            2742026140

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ   ΚΙΑΤΟ    ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ   61            2742023393

ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     Ω.Ρ.Λ.    ΚΙΑΤΟ    ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ 12

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΥΣΤΑΘΙΑ        ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ             ΚΙΑΤΟ    28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 30               2742028160

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ                             ΙΣΘΜΟΣ                             2741071234

ΓΕΩΡΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ      ΚΙΑΤΟ    ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ            27420 22602

ΓΚΡΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ       ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ    ΚΙΑΤΟ    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 45            2742023703

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ             ΚΙΑΤΟ    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 28            2742022303

ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑNΝΗΣ    ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΚΙΑΤΟ    ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 23Ι              2742400276

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ      ΚΙΑΤΟ    ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 41              2742027175

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ   ΚΙΑΤΟ    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 64            2742029360

ΚΑΠΩΛΗ NTAH ΔΗΜΗΤΡΑ             ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ        ΚΙΑΤΟ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21             2742025852

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ              ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ        ΚΙΑΤΟ    ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 55              2742024007

ΚΟΚΚΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ      ΚΙΑΤΟ    ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 66               2742028980

ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ              ΚΙΑΤΟ    ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 40    2742022236

ΚΟΝΤΟΣ ΖΩΗΣ    ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ       ΚΙΑΤΟ    ΝΙΚΗΤΑΡΑ 13      2742024036

ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ      ΚΙΑΤΟ    28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1          2742024424

ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ             ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ              ΚΙΑΤΟ    28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19        2742029159

ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ          ΚΙΑΤΟ    28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27               2742020206

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ      ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 42              ΚΙΑΤΟ    20200    27420-26349

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ         Ρ. ΦΙΛΥΡΑ 2        ΚΙΑΤΟ    20200    27420-28505

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ               ΕΛ.ΒΕΝ.&ΔΑΒΑΚΗ 11       ΚΙΑΤΟ    20200    27420-23443

ΓΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ               ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 27              ΚΙΑΤΟ    20200    27420-22541

ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 96       ΚΙΑΤΟ    20200    27420-21336

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ           ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 30 ΚΙΑΤΟ    20200    27420-22823

ΚΑΚΑΒΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ      ΠΛ. ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΥ             ΚΙΑΤΟ    20200    27420-22206

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 119         ΚΙΑΤΟ    20200    27420-21343

ΛΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 27       ΚΙΑΤΟ    20200    27420-29320

ΜΠΕΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΑΛΙΑΝΟΙ            ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ          20200    27470-22577

ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10        ΚΙΑΤΟ    20200    27420-24353

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΣΠΥΡΟΣ            ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24            ΚΙΑΤΟ    20200    27420-25640

ΠΡΑΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ        ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43       ΚΙΑΤΟ    20200    27420-22744

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ              Κ.ΔΙΜΗΝΙΟ         ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ          20200    27420-27345

ΣΚΟΥΡΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ           ΠΑΣΙΟ    ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ          20200    27420-23133

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ        ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 20              ΚΙΑΤΟ    20200    27420-22205

ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ΜΟΥΛΚΙ               ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ          20200    27420-20020

ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 60 & 28ης               ΚΙΑΤΟ    20200    27420-26309

ΤΣΙΒΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ΚΡΥΟΝΕΡΙ            ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ          20200    27420-51125

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Σύμφωνα με το Ν.3013/2002 σε κάθε Δήμο συγκροτείται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) όπως παρακάτω:

 

ΣΥΝΘΕΣΗ Σ.Τ.Ο.

 • ΔΗΜΑΡΧΟΣ (ως Πρόεδρος)
 • 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη
 • Εξειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και του Νομού
 • Εκπρόσωπος Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής
 • Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος στα όρια του Δήμου
 • Εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής
 • Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 • Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
 • Προϊστάμενος του Δασαρχείου ή εκπρόσωπος της Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας
 • Εκπρόσωπος εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας
 • Εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Σ.Τ.Ο.

 

Συντονισμός, επίβλεψη έργου Πολιτικής Προστασίαςγια πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών σε συνάρτηση με την αναγκαία οργάνωση και υποδομή των ΟΤΑ στη λήψη μέτρων Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικότερα το Σ.Τ.Ο. έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέωνστη διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω πυρκαγιών, στην παροχή κατευθύνσεων, συντονισμού δράσεων και

στην καθοδήγηση ανά επιχειρησιακό στάδιο με κύριο στόχο την άμεση και συντονισμένη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση των φαινομένων καταστροφών.

Το Συντονιστικό Όργανο του Δήμου Σικυωνίων έχει άμεση επαφή με το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας το οποίο έχει και την ευθύνη συντονισμού σε Περιφερειακό επίπεδο.

Ο χώρος επιχειρησιακού κέντρου όπου θα λειτουργεί το Σ.Τ.Ο. ορίζεται το κτήριο του Δημαρχείου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 στο Κιάτο.

Το  Συντονιστικό Όργανο, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική εκτίμηση των συνεπειών και αξιολογώντας την επικρατούσα κατάσταση, ιεραρχεί τις ανάγκες και θέτει σε λειτουργία τον

μηχανισμό. Προτεραιότητα έχει το έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού, όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας του Δήμου, για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων

των σωστικών συνεργείων προς και από τις πληγείσες περιοχές και τις νοσοκομειακές μονάδες

Το Συντονιστικό προγραμματίζει παρεμβάσεις με αιτήματα συνδρομής άλλων φορέων που συμμετέχουν στο Σ.Τ.Ο. του Δήμου.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ: 2742360100

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΤΕΛ:   ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2741075424-5, 25644

ΚΙΑΤΟΥ      2742022243

ΙΣΘΜΟΥ    2741048444

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:     2743026471

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

Στον Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις:

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 

Α/Α Σύλλογος Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Διεύθυνση Τηλέφωνο
1 Σικυώνια Περιβαλλοντική Πολιτιστική Εταιρία Κουρούμαλης Σπύρος Κροκιδά 4

Τ.Κ. 20200 Κιάτο

6977808844
2 Πολιτιστικός Σύλλογος απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας Γαλάνης Βασίλειος Ψάρι Κορινθίας

Τ.Κ. 20500

6774775242
3 Ομάδα Διάσωσης Κορινθίας     698 948 5588

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ –  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.(ΠΑΣΙΟ) ΤΗΛ. 2742020267

«ΚΑΣΜΑΣ» (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ.6948520994

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ. 2742024544

ΠΑΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ. 2742024498

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΚΑΙΣΑΡΙ) ΤΗΛ. 6942646330

ΖΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΟΥΛΙ) ΤΗΛ. 2742051111

ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΨΑΡΙ) ΤΗΛ. 6974438574

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ. 2742400676

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΤΙΤΑΝΗ) ΤΗΛ. 6974408500

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΓΚΑ (ΜΕΣΙΝΟ) ΤΗΛ. 6947310863

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΛΑΥΚΑ) ΤΗΛ. 6945336805

ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΚΑΙΣΑΡΙ) ΤΗΛ. 6971691899

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΙΣΑΡΙ) ΤΗΛ. 2742071348

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ. 27420 25000

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

Θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πληρωμής δαπανών Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο ΟΤΑ μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), αναφέρονται αναλυτικά στο 6748/9-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), κατ’ ουσίαν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ορίζονταν στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με ΑΔΑ.:7ΡΝΩΗ-ΨΟ2, στην περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όταν για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, καθώς και για τις λοιπές δαπάνες του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/16, στις οποίες ρητά προβλέπονται και οι δαπάνες πολιτικής προστασίας (άρθ. 9 παρ.4), για τις οποίες αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού.

Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας υπόψη τα 2/52145/0026/1-7-2014 και 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και το 48852/2014/19-05-2015 (ορθή επανάληψη 05-06-2015) έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών, προκύπτει ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή δαπανών Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών ισχύει κατ’ αναλογία και στους Δήμους.

Επομένως, οι οδηγίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με το υπ. αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με Α.Δ.Α.: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2 εξακολουθούν να ισχύουν για τις Περιφέρειες και κατ’ αναλογία και για τους Δήμους.

Περαιτέρω με το υπ αρθ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευκρινίζονται θέματα που αφορούν:

 • στα νομοθετήματα που καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες πλέον διατάξεις,
 • στη διαδικασία ηλεκτρονικών κληρώσεων βάσει της υπ. αριθ. 15299/17-03-2107 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών,
 • στη διαδικασία προσδιορισμού της εκτιμώμενης αξίας,
 • και στην καταχώρηση του αριθμού ανάληψης υποχρέωσης στο «ΚΗΜΔΗΣ», η οποία θεωρείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης σύμφωνα και με το αρθ. 10, παρ.1β της Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β).

Επισημαίνεται ότι οι φορείς μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) www.eaadhsy.gr, όπου στο πεδίο Νομοθεσία μπορούν να ανακτούν το νόμο 4412/2016, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες ως προς την εφαρμογή του.

Επίσης σχετικά με το υπ. αριθ..2/16861/0026 από 31-03-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο οποίο υπάρχει αναφορά στο υπ.αριθμ. 2/86104/0026/11-09-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίζεται ότι η σχετική αναφορά, αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την πληρωμή δαπανών για την επείγουσα διαχείριση συμβάντων με επικίνδυνα απόβλητα, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326 Β/30-12-2017).

Συμπερασματικά, για την πληρωμή εκτάκτων δαπανών που προκύπτουν από απρόβλεπτα γεγονότα όπως φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές και όταν δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες, υπάρχουν διαθέσιμα δύο «εργαλεία».

Το πρώτο εργαλείο είναι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), το οποίο ακολουθείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Το δεύτερο εργαλείο είναι το ΠΔ 80/16 (άρθρο 9), σύμφωνα με το οποίο η ανάληψη υποχρέωσης και η δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης για τις δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν (πχ δαπάνες πολιτικής προστασίας), αναλαμβάνονται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής πχ της παραλαβής του σχετικού λογαριασμού (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικές εγκρίσεις δηλαδή που απαιτούνται γίνονται απολογιστικά.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 δεν έχει καταργηθεί ρητά (περ.67 άρθρου 377 του Ν. 4412/2016) από τον Ν.4412/2016, επομένως εξακολουθεί να ισχύει για τους OTA Α’ βαθμού. (Υπ. Υποδομών Μεταφ. & Δικτ. εγκ.18/ΔΝΣα’/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016). Επομένως οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, για δαπάνες μέχρι 5.869,41 €, μπορούν να ακολουθούν τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης μικρών έργων κατά εφαρμογή του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 229/1999, ΦΕΚ 194 Α). Ωστόσο, για την ανάθεση μικρών έργων, όπως αυτά περιγράφονται στο συγκεκριμένο άρθρο του Π.Δ. 171/1987, εφαρμόζονται οι παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (διενέργεια δημόσιας κλήρωσης).

 

 • E Οδηγός χρήσης της Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016) για την Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής Προστασίας

 

Οι παρούσες οδηγίες έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν τους Δήμους στην περίπτωση που δεν δύνανται να ικανοποιήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας με ίδια μέσα και απαιτείται να καταφύγουν στην υλοποίηση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο.

Στο πλαίσιο αυτό, και για τις κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) που δεν απαιτούν μελέτη, ή για υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από μια φυσική καταστροφή (π.χ πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.), όπως άντληση πλημμυρικών υδάτων, απομάκρυνση φερτών υλών, άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο, αποφράξεις στο δίκτυο ομβρίων κ.ο.κ. καθώς και για κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες μετά από καταστροφικά φαινόμενα οφειλόμενα σε ανθρωπογενή αιτία, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α), εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 20.000€.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016 ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Κρίσιμοι παράμετροι, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την πληρωμή δαπανών πολιτικής προστασίας, είναι οι εξής:

 

Α. Πιστοποίηση έκτακτης ανάγκης

Η απευθείας ανάθεση κατεπειγουσών απλών τεχνικών εργασιών (σωστικές εργασίες), όπως αυτές ορίστηκαν ανωτέρω, δεν προϋποθέτει την έκδοση Απόφασης Κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Το γεγονός ότι από την έκτακτη ανάγκη, που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από καταστροφικά φαινόμενα οφειλόμενα σε φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια, προκύπτει άμεσος κίνδυνος βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, της οικονομίας, των υποδομών, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων του Δήμου και πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσες ενέργειες προς άρση αυτών των δυσμενών συνεπειών, μέσω κατεπειγουσών απλών τεχνικών εργασιών (σωστικές εργασίες), δύναται να αποδεικνύεται με πιστοποίηση από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, με το Δελτίο ΕΜΥ Επιδείνωσης κ.λ.π.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.2, Ν.3852/2010 «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».

 

Β. Κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) και δαπάνες πολιτικής προστασίας

Οι δαπάνες που προκαλούνται για κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) εντάσσονται στις κατ΄ εξαίρεση δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως (δαπάνες για τις οποίες από τη φύση στους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016), σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Π.Δ 80/2016, το οποίο ρητά προβλέπει ότι η ανάληψη υποχρέωσης και η δέσμευση της απαραίτητης πίστωσης για τις δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν (π.χ. δαπάνες πολιτικής προστασίας), αναλαμβάνονται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής π.χ. της παραλαβής του σχετικού λογαριασμού (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικές εγκρίσεις δηλαδή που απαιτούνται γίνονται απολογιστικά. Στην απόφαση ανάληψης, υποχρέωσης θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξυπηρετεί από την πραγματοποίηση της δαπάνης (ύψος ποσού, διάρκεια γεγονότος, παρεχόμενη υπηρεσία κ.λ.π).

 

 

 

Γ. Δήμοι ως Αναθέτουσες Αρχές

Οι Δήμοι αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 2 & 3 και Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 «μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές».

Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 3 του Ν.4412/2016, νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι ΚΑΑ (Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές).

 

Δ. Διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

 • Τεχνική επάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης είναι η Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών.

Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια, η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της διενεργούνται με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Ειδικά για τις τεχνικές υπηρεσίες Δήμων που δεν έχουν τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια, αλλά καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, μπορούν, ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταμένου της οικείας τεχνικής υπηρεσίας ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ύστερα από βεβαίωση Δημάρχου, να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Δίκτυα Δήμων, τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ και τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ), εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια.

 

 • Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια της διαδικασίας

Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου (Δημοτικού  Συμβουλίου) για το σκοπό αυτό (άρθρο 118, παρ.2 του Ν.4412/2016).

Επομένως για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας απαιτείται απόφαση Δημάρχου χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

 

 • Προθεσμίες

Χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας είναι η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.

Η πρόσκληση δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ.3 Ν.4412/2016).

 

 • Εκτιμώμενη αξία- χρηματικό όριο
 • Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει τις 20.000€.
 • Μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των ανωτέρω είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
 • Δυνατότητες χρηματοδότησης, που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μπορούν να προέρχονται από ίδιους πόρους, Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) κλπ ή από Επιχειρησιακά Προγράμματα ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές, όπως ΤΠ&Δ, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο.

 

 • Κανόνες δημοσιότητας
 • Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους.

Η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονομικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.

 • Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016
 • Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στην παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 προβλέπεται κάθε αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να δημοσιεύει μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα είκοσι ημερών πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών.
 • Στην πρόσκληση η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας για την εγγραφή τους στους καταλόγους (άρθρο 118, παρ.5, Ν. 4412/2016). Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει.

 

 • Περιεχόμενο απόφασης απευθείας ανάθεσης

Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο (άρθρο 118, παρ.3, Ν. 4412/2016):

 • την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
 • περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και την αξία της,
 • όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
 • κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη

Αν παραβιασθεί η υποχρέωση για τα ανωτέρω, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.

 

 • Ειδικότερες περιπτώσεις
 • Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, και όταν έπειτα από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση
 • Η διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 Ν.4412/2016 μπορεί να ολοκληρωθεί έστω κι αν έχει υποβληθεί μόνο μία προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, όπου και ορίζονται οι περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016 δεν προβλέπεται ως λόγος ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 106, παρ. 2, περ. δ’[4] του Ν. 4412/2016
 • Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο
 • Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

«ΠΑΠΠΑΣ» (ΚΙΑΤΟ) ΤΗΛ. 2742022358

«ΑΡΜΟΝΙΑ» (ΚΕΦΑΛΑΡΙ) ΤΗΛ. 2747022475

«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ» (ΚΕΦΑΛΑΡΙ) ΤΗΛ. 6945342202

«ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ» (ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ) ΤΗΛ. 2747022072

«ΑΣΤΡΑ» (ΚΑΣΤΑΝΙΑ) ΤΗΛ. 2747061202/3

«ΟΛΒΙΟΣ» (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ. 2747051079

«ΑΚΡΟΘΕΑ» (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ.2747051126

«ΑΚΡΩΡΕΙΑ» (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ.6972548307

«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΡΕΔΑΡΗ (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ. 6938 900 200

«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ.2747051080

«ΣΕΜΕΛΗ» (ΓΚΟΥΡΑ) ΤΗΛ.2747051319

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του

 

Ακολούθως παρατίθεται Αναλυτική κατάσταση όλων των κοινοτήτων του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με τον αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011)

 

Δ.Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (19.025 κάτοικοι) Κιάτου 9.812
  Βελίνας 136
  Γονούσας 157
  Διμηνιού 523
  Κάτω Διμηνιού 1.245
  Κλημεντίου 352
  Κρυονερίου 868
  Λαλιώτη 372
  Μεγάλου Βάλτου 417
  Μικρού Βάλτου 235
  Μουλκίου 1.426
  Μποζικών 249
  Παραδεισίου 100
  Πασίου 1.298
  Σικυώνος 1.185
  Σουλίου 434
  Τιτάνης 216
Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (2.427 κάτοικοι) Καλλιάνων 174
  Ασπροκάμπου 211
  Δροσοπηγής 65
  Καισαρίου 497
  Καστανέας 214
  Κεφαλαρίου 251
  Κυλλήνης 114
  Λαύκας 362
  Στυμφαλίας 184
  Ψαρίου 355
Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (1.342 κάτοικοι) Γκούρας 231
  Αρχαίας Φενεού 276
  Κάτω Ταρσού 29
  Ματίου 194
  Μεσινού 227
  Μοσιάς 172
  Πανοράματος 67
  Στενού 59
  Φενεού 87
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (22.794 κάτοικοι)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

Ι)ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΙΙ) ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

Ι)ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,  ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
2 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
3 ΚΑΙΣΑΡΙ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
4 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
5 ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΟΙΚ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ)
6 ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΟΙΚ. ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ) ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
7 ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
8 ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ (ΑΚΡΗ ΧΩΡΙΟΥ), ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
9 ΛΑΥΚΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
10 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΙΘΑΡΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
11 ΨΑΡΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12 ΚΙΑΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΑΛ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α΄ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

13 ΔΙΜΗΝΙΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

14 ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ) ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ)
15 ΠΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
16 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
17 ΛΑΛΙΩΤΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
18 ΣΟΥΛΙ ΠΛΑΤΕΙΑ
19 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
20 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ ΠΛΑΤΕΙΑ
21 ΓΟΝΟΥΣΑ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
22 ΚΛΗΜΕΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
23 ΜΟΥΛΚΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ: (ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΠΗΓΑΔΙ, ΓΛΑΣΤΡΑ, ΠΡΟΒΟΥ), ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
24 ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
25 ΜΠΟΖΙΚΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
26 ΤΙΤΑΝΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
27 ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28 ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ ΓΗΠΕΔΟ
29 ΓΚΟΥΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
30 ΟΙ ΥΠΟΛΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

 

 

ΙΙ) ΧΩΡΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Προσωρινοί χώροι εναπόθεσης αδρανών υλικών στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ είναι οι εξής:

 • ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΧΥΤΑ ΚΙΑΤΟΥ (κατόπιν της απαραίτητης άδειας από τον ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
 • ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΙΤΣΑΡΔΑ» ΣΟΥΛΙΟΥ (κατόπιν της απαραίτητης άδειας από τις αρμόδιες ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
 • ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΙΑΤΟΥ
 • ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

Ακολούθως παρατίθεται ονομαστικός τηλεφωνικός κατάλογος όλων των φορέων και υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Υπηρεσίες Κιάτου

Αστυνομικό Τμήμα, Κροκιδά 52, 27420-22595, 27420-22315, Φαξ 27420- 1225

Βιολογικός Καθαρισμός, Τραγάνα, 27420-25532, 27420-25512, 27420-29432

Δ/νση Γεωργίας, 25ης Μαρτίου 17, 27420-22066, Φαξ 27420-26868

Δασονομείο, Παπαφλέσσα 10, 27420-28280

ΚΟΔΕΔΗΣ, Κλεισθένους, 27420-25994, 27420-20598, Φαξ 27420-23108

ΔΕΥΑΣ ,Εθν. Αντίστασης, 27420-26490,27420 26532, Φαξ 27420-29432

Δημαρχείο, Γ.Γεννηματά 2, 2742360100

Eμπορικός Σύλλογος, Νικηταρά 19,27420-26795

Ειρηνοδικείο, Καλογεροπούλου, 27420-28641, 27420-28465, Φαξ 27420-20642

ΕΛΤΑ, Μετ.Σωτήρος,27420-22291,27420-25628

Εμπ.Επιμελητήριο,  27420-23126, Φαξ 27420-23196

Εργατικό Κέντρο, Κροκιδά 34, 27420-22194, 27420-23185

ΙΚΑ, Εθν. Αντίστασης 51,27420-20860, 27420-21775, 27420-20850, 27420-22312

Κ.Ε.Π., 2742360204-207 Φαξ 2742360219

ΚΑΠΗ, 27420-29292

Κέντρο Υγείας, Καποδιστρίου 27, 27420-26311, 27420-26833, 27420-24045, 27420-22222

ΚΤΕΛ, 27420-22243, 27420-22240, 27420-22251

Λιμενικός Σταθμός, Αράτου 2, 27420-22212

ΟΑΕΔ, Ελ.Βενιζέλου 20, 27420-22596, 27420-22133

Πυροσβεστική, Κροκιδά 52, 27420-22199, 27420-21381, 27420-21111, Φαξ 27420-20054

Ραδιοταξί, Πλατ.Πλουμιστού, 27420-20800, 27420-28200, 27420-22600

Τελωνείο, Καλογεροπούλου, 27420-28324, 27420-27520, 27420-24323, Φαξ 27420-24322

Τροχαία Αυτ/μων, 27420-20353, 27420-20111, Φαξ 27420-20110

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Σταματόπουλος Σπυρίδων     2742360134

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σκαρμούτσος Νικόλαος      2742360133

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ζαχαριάς Χρήστος 2742360165

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ (ΝΟΜΙΚΟΣ) Γεωργούλια Κωνσταντίνα 2742360118

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο         2742360100, 2742360161

FAX        2742023562

Παπανδριανού Αλεξάνδρα            2742360100

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καλπαξής Ηλίας 2742360129

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Χήτα Αμαλία       2742360121

Νταγκαζίδης Μιχαήλ       2742360122

Παπαδά Ελένη   2742360120

Ευαγγελοπούλου Μαρία               2742360163

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ασημακόπουλος Θεόδωρος (Διευθυντής)              2742360131

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λαλιώτης Γεώργιος (Προϊστάμενος)          2742360124

Πρόβου Ειρήνη 2742360126

Τρίγκα Ευαγγελία             2742360125

Χαλκιά Βασιλική               2742360128 2742360130

TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Γεωργίου Βλάσιος (Προϊστάμενος)            2742360148

Κοτσίρη Δήμητρα             2742360149

Σκούρας Ευάγγελος         2742360166

Σαρχάνη Βασιλική            2742360149

Γραφείο Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης               FAX:2742360164

Χατζημάρκου Μαρκέλλα               2742360147

TMHMA ΚΕΠ       FAX: 2742360219

Κοτσίρη Δήμητρα (Προϊσταμένη)               2742360149

Μίχου Ευφροσύνη          2742360207

Κεφάλου Ιωάννα              2742360204

Σπούλου Φωτεινή           2742360205

Μαρκόπουλος Νικόλαος               2742360206

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γκαβάγια Γεωργία (Προϊσταμένη)              2742360117

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βοϊδήλας Δημοσθένης (Διευθυντής)         2742360135

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γιαννούλας Ιωάννης (Προϊστάμενος)        2742360142

Κλουτσινιώτη Χάϊδω       2742360141

Κακάτση Αικατερίνη        2742360145

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Μιχαλοπούλου Γεωργία (Προϊσταμένη) 2742360150

Ρομπόρα Ελενα 2742360139

2742360138

Θελερίτη Βασιλική           2742360137

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Λίγκα Παναγιώτα             2742360157

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Κουτσουμπός Βασίλειος               2742360154

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Διευθυντής)  2742360106

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κατσιμπούλας Βασίλειος (Προϊστάμενος)               2742360162

Μαθιόπουλος Μιχαήλ    2742360115

Κόλλια Γεωργία 2742360114

Μαστοράκος Λεωνίδας   2742360164

Πέππα Κωνσταντίνα        2742360104

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Διευθυντής)  2742360106

Μαστέλλου Γεωργία       2742360105

Χασιώτης Τιμολέων         2742360107

Στούκας Νικόλαος            2742360113

Φίλη Κωνσταντίνα           2742360167

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ           FAX: 2742021103

Πέτρου Βασιλική (Διευθύντρια)  2742360151

Φαρμάκης Χρήστος – Αντώνιος (Προϊστάμενος Περιβάλλοντος Πρασίνου Πολιτικής Προστασίας)                2742360151

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ζαρρής Χρήστος (Προϊστάμενος) 2742360151

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τσιοκάρας Ιωάννης (Προϊστάμενος)          2742360158

Σαρχάνης Ευάγγελος       2742360152

Τσήρος Νικόλαος             2742360152

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θελερίτης Γεώργιος         2747360201

FAX        2747022230

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   2747360200

Κ.Ε.Π.    FAX: 2747022714

Κόλλια Ευθυμία 27474022710

Λούτα Μαρίνα   2747360228

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Σπηλιώτη Φωτεινή          2747360222

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τσέκος Παναγιώτης         2747360215

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τσιόγκας Νικόλαος          2747051300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α )Κατάλογος Αιτημάτων Πολιτών  (Ενδεικτικός) του Δήμου για  μετασεισμικό έλεγχο κτιρίων από την ΓΔΑΕΦΚ

                                                        

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β) Κατάλογος Πολιτών (Ενδεικτικός) του Δήμου που αιτούνται άμεσα προσωρινή διαμονή

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1          
2          
3          

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 1. Γραφείο Δημάρχου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 2. Γραφεία Αντιδημάρχων Πολιτικής Προστασίας
 3. Διευθύνσεις του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Πυροσβεστική Υπηρεσία ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 2. Πυροσβεστική Υπηρεσία ΚΙΑΤΟΥ
 3. Αστυνομικό Τμήμα ΚΙΑΤΟΥ
 4. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 6. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

[1] Σύμφωνα με την 766/99 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον τότε αρμόδιο Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ο ΟΑΣΠ διατηρεί την ευθύνη για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, ενώ η ΓΓΠΠ έχει αφενός μεν την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και του συντονισμού της πολιτικής της χώρας σε θέματα πρόληψης και εξασφάλισης της ετοιμότητας της χώρας; για την αντιμετώπιση καταστροφών (από οποιαδήποτε αιτία και όχι μόνον από σεισμούς), περαιτέρω δε έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα για την διάθεση των μέσων, το συντονισμό του έργου της πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια της καταστροφής και το συντονισμό της διάθεσης της επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από άλλες χώρες για την αντιμετώπιση καταστροφών. Επίσης, η ΓΓΠΠ, ως προκείμενο όργανο συνεργάζεται με τους διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων και ο ΟΑΣΠ, μετά την διεξαγωγή από αυτούς ερευνών, αξιοποιεί τα πορίσματα και τις προτάσεις των φορέων αυτών και τα ενσωματώνει στη γενικότερη στρατηγική της πολιτικής προστασίας και περαιτέρω αναθέτει στους φορείς αυτούς επιμέρους θέματα και συντονίζει τη δράση τους κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του φαινομένου. Επίσης, η ΓΓΠΠ συντονίζει τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από σεισμούς.

[2] Σχετικά με την οργάνωση χώρων καταυλισμού ο ΟΑΣΠ έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες: http://www.oasp.gr/sites/default/files/ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ_fin.pdf

[3] Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο  πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και  ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους από το χώρο ή τους χώρους  αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις πλημμυρών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται από ειδικότερες νομοθεσίες.

[4] Ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ερώτηση-απάντηση 25 «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις (F.A.Q) σε σχέση με το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)”, https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0, τελευταία επίσκεψη 28-04-2020)

Print Friendly, PDF & Email