168/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/28-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  168/2020

Περίληψη: Επί αιτήματος παραχώρησης χρήσης της πλατείας Ελευθερίας για την πραγματοποίηση Αθλητικής και πολιτιστικής εκδήλωσης

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6417/24-7-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη  δηλαδή:

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος)

 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Θελερίτης Γεώργιος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 8. Σώκος Δημήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Δομετίου Βασίλειος 11.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)

16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19.  Μαστοράκης Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος )

22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23.  Μπακόλιας Παναγιώτης  (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
       
         ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Γαλάνης Βασίλειος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).  

 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου  για την τήρηση των

πρακτικών.

Θέμα 12ο  

    

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος παραχώρησης χρήσης της πλατείας Ελευθερίας για την πραγματοποίηση Αθλητικής και πολιτιστικής εκδήλωσης», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το από 24-6-2020  αίτημα του κ. Δομετίου ‘Αννη  με το οποίο ζητά την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Ελευθερία  την 8-8-2020 από 16:00 έως 22:00  για την πραγματοποίηση Αθλητικής εκδήλωσης .

 

Β.  Την αριθ. 23/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 09ης / 06-07-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.

 

Αριθ. Απόφασης:   23 / 2020

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αίτημα για παραχώρηση χώρου στη πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική και πολιτιστική εκδήλωση.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 06 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών υπό την προεδρία του κου ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστασίου σε Τακτική Συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 5490 / 02-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α’). Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 6 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1. ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης
 3. ΣΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
 4. ΛΑΜΠΡΟΥ Χαρίλαος
 5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος
 6. ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα για παραχώρηση χώρου στη πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική και πολιτιστική εκδήλωση» έθεσε υπόψη των συμβούλων την με αρ. πρωτ. 5217 / 24-06-2020 αίτηση του κου ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΑΝΝΗ εκπρόσωπου της Σικυώνιας Οργάνωσης Αθλητικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωμοδότησης αυτής και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Οι σύμβουλοι κ.κ. ΛΑΜΠΡΟΥ Χ. και ΛΙΑΚΗΣ Β. έδωσαν αρνητική ψήφο)

 

Προτείνει, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει εισιτήριο, την δωρεάν παραχώρηση χώρου 5 Χ 5 τ.μ. επί της πλατείας Ελευθερίας δυτικά, στον κο ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΑΝΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΟ εκπρόσωπο της Σικυώνιας Οργάνωσης Αθλητικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, για διοργάνωση αθλητικής και πολιτιστικής εκδήλωσης στις 08-08-2020 από ώρα 16:00 έως ώρα 22:00.

Ο αιτών θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και για την καθαριότητα του χώρου.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αρ.:  23 / 2020

Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Γ.  Την αριθ. 19/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία ακολουθεί :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8    /  27   –    7    –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    19  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 4 ΟΝ  «Έγκριση  ή μη   για  παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να

διεξαχθεί αθλητική και πολιτιστική  εκδήλωση.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    27ην  Ιουλίου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 13:00  μ. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα   (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  5945/22-7-2020  έγγραφη  πρόσκληση του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος (Πρόεδρος)                          1.- Δημήτριος  Σώκος        (Αντιπρόεδρος)

2.- Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)                                2.- Ιωάννης       Μυττάς          (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος  (Μέλος)                                3.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας (Μέλος)

———————————————————————————————————————————————

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα  4ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 4ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Έγκριση  ή μη   για  παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική και πολιτιστική  εκδήλωση» ανέφερε τα  εξής:

 

Ο κ.  Δομετίου  Άννης  Γεώργιος του Αναστασίου, με την από 24-6-2020 σχετική αίτησή του,  μας ζητεί όπως του παραχωρήσουμε την πλατεία  στο Κιάτο  έμπροσθεν του Δημαρχείου, για την Αθλητική και Πολιτιστική Εκδήλωση της Σικυώνιας Οργάνωσης  Αθλητικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ονόματι FESTΙVAL  MUAY  THAI.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  στις 8 Αυγούστου 2020 και ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί   από τις 16:00 έως 22:00  στα πλαίσια  της λευκής  νύχτας, θα είμαστε υπεύθυνοι για όλα τα υγειονομικά  μέτρα και για την καθαριότητα  του χώρου.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι  η Κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου με την αριθ. 23/2020 σχετική απόφασή της  γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία για την εν λόγω παραχώρηση, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

 

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την αίτηση του κ. Δομετίου Άννη-Γεωργίου.

3.-   Την  υπ’ αριθ. 23/2020  απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

1.- Την προσωρινή αναβολή του θέματος ,  βάσει των σχετικών διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457/13-7-2020 (ΦΕΚ 2857 τεύχος Β΄/13-7-2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων  αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή η φορείς, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13-7-2020 έως και 31-7-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 και

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     19  / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  27-7-2020

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το από 24-6-2020 αίτημα του κ. Δομετίου ‘Αννη
 • την αριθ. 23/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου
 • την αριθ. 19/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,   και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία  

 

 Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ.:  Δ. Ζάρκου, Β. Δομετίου, Β. Μπουζιάνη – Τσαντήλα , Ε. Χουσελά

 

 

Την  μη  έγκριση  του αιτήματος του κ. Δομετίου ‘Αννη περί  παραχώρησης  χρήσης της πλατείας Ελευθερία  την 8-8-2020  για την πραγματοποίηση Αθλητικών εκδηλώσεων  μετά την έκδοση των  σχετικών διατάξεων της Κ.Υ.Α. με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457/13-7-2020 (ΦΕΚ 2857 τεύχος Β΄/13-7-2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων  αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα .

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 168/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28. 07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email