167/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 19ης/9.9. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   167/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 290/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Αποδοχή της 243.3.2/2022 Απόφασης ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης του έργου ύψους 178.235,00€ και εγγραφή στον π/υ 2022.

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.13738/5-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Συριάνος Κων/νος                          11. Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Τσιόγκας Νικόλαος                         14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαβασιλείου Νικόλαος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Σαρχάνης Κων/νος 7. Σώκος Δημήτριος
8. Μπακόλιας Παναγιώτης   9. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 5. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
    .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος)  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

18ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 290/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή της 243.3.2/2022 Απόφασης ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης του έργου ύψους 178.235,00€ και εγγραφή στον π/υ 2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Την αριθ. 5/2022 απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022», η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.144/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΩΥΣΙΩ1Θ-2ΨΜ.     

 

 1. 2. Την αριθ. 290/2022 με ΑΔΑ: Ψ22ΥΩ1Θ-1Σ4 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως:
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                          

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

26η/06.09.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

290/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή της 243.3.2/2022 Απόφασης ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης του έργου ύψους 178.235,00€ και εγγραφή στον π/υ 2022.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13649/2.9.2022 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.

(αποχώρησε μετά το Α’ προ ημερησίας διάταξης)

-Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

1] την από 14.07.2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

Α)Την υπ’ αριθμ. 327/2021 (ΑΔΑ:6Η9ΣΩ1Θ-Υ6Η) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων, περί Υποβολής Πρότασης του Δήμου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022  του Πράσινου Ταμείου.

Β)Την με αρ. πρωτ. Πράσινου Ταμείου 2020-004133/25.06.2020 Αίτηση Χρηματοδότησης που υπέβαλε ο Δήμος Σικυωνίων προς το Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού: 417.000,00 €, η οποία απαρτίζεται από ένα και μοναδικό υποέργο με στοιχεία :

Τίτλος Υποέργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων»,

Προϋπολογισμός               417.000,00 € (336.290,32+ 80,709,68€ Φ.Π.Α. 24%),

Το υποέργο είναι κατασκευαστικό – εργολαβία και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η δε επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία.

 

Γ)Την Αρ. 243.3.2/2022 (ΑΔΑ:ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του  Έργου: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 4410/22-06-2021 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΟΖΥΓΙΟ-2020» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, με το ποσό των 178.235,00€.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου για:

 1. την αποδοχή της με Αρ. 243.3.2/2022 (ΑΔΑ:ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» του Δήμου Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 4410/22-06-2021 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΟΖΥΓΙΟ-2020» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου και την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 235,00 €.
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου της υλοποίηση του Έργου.

Η αν. προϊσταμένη

Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ

2]το από 24.08.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021 απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • την 243.3.2/2022 (ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης του έργου ύψους 178.235,00€.
 • την από 14.7.2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
 • το από 24.08.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με τη επισήμανση του κ. Ζαχαρόπουλου να γίνει προγραμματισμός  που να αφορά  όλο το Δήμο Σικυωνίων

Α. Αποδέχεται το ποσό των 178.235,00€ του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και των όρων της χρηματοδότησης του έργου.

Β. εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ έτους 2022, ως κάτωθι:

02.30.7326.009

αύξηση ποσού

Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Δημιουργία – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

α) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2019 -ΥΠ. ΕΣ.   =   16.352,72€

β) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2017 ΥΠ. ΕΣ .    =   29.016,00€

γ) ΚΑΠ ΟΡΕΙΝ.  ΔΗΜΩΝ  2019                          =   12.592,93€

δ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.  2020                               = 111.654,67€

ε) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022                                 =   69.148,68€

——————-

ΣΥΝΟΛΟ  =  238.765,00€

στ)Χρημ. Προγρ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020

του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}  = 178.235,00€

417.000,00 €

αύξηση ποσού κατά 178.235,00€

από 238.765,00€ 

Γ. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει ως έσοδο στον ΚΑ  06.00.1329.003  με τίτλο «Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ για το έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου  {Αστική Αναζωογόνηση} για την εκτέλεση του έργου [Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Δημιουργία – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ]»                         νέα πίστωση ποσού  178.235,00€  και το μεταφέρει μέσω του Αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα: 1.1  Στον ΚΑ 02.70.7326.009 με   τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Δημιουργία – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσό 178.235,00€ προερχόμενο από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ για το έτος 2021 του Πράσινου Ταμείου  {Αστική Αναζωογόνηση},  ενισχύοντας την αρχικά εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 238.765,00€  προερχόμενο από

Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2019 -ΥΠ. ΕΣ.  με ποσό των  16.352,72€ , Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2017 ΥΠ. ΕΣ.  με ποσό των 29.016,00€ ,  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝ.  ΔΗΜΩΝ  2019  με ποσό των 12.592,93€ ,  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.  2020  με ποσό των 111.654,67€ & ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022  με ποσό των  69.148,68€

διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 417.000,00€

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για τις απαιτούμενες ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου υλοποίησης του Έργου.

Ε. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 290/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.09.2022

ο αντιπρόεδρος

Γεώργιος Τσολάκος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αριθ. 5/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • την αριθ.144/2022 με ΑΔΑ: ΩΥΣΙΩ1Θ-2ΨΜ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 • την αριθ. 290/2022 με ΑΔΑ: Ψ22ΥΩ1Θ-1Σ4, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει, την αριθ.  290/2022 με ΑΔΑ: Ψ22ΥΩ1Θ-1Σ4, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

(ως προς την Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022,  η  τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εγκρίθηκε με  την αριθ.144/2022 με ΑΔΑ: ΩΥΣΙΩ1Θ-2ΨΜ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου),   όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας,  επισυνάπτεται  και αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της .

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί ,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας καθώς και στην Δ/νση  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 167/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9. 9 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email