167/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

19ης/28.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 167/2021   9ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (161.785,24€) για την αποπληρωμή του                      2ου υποέργου:  ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ του κυρίως  έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6375/24.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ζάρκος Δημήτριος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 24/06/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», μπορεί με απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή (και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή) να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.

 

Προκειμένου ο Δήμος μας να καταβάλλει την συμμετοχή του στις δαπάνες  της   ΔΕΔΔΗΕ   Α.Ε.  για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης» της πράξης με τίτλο [Ανάπλαση πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2ος Ειδικός προϋπολογισμός της 01/2017 Μελέτης], από πιστώσεις  προερχόμενες  από το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ: 5044821»,  η  οποία ανέρχεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.  87/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  στο ποσό των 161.785,24 €  και σε συνδυασμό με το ότι, απαραίτητο δικαιολογητικό για την πληρωμή του έργου  είναι το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για το οποίο η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν δύναται να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο,  θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή :

 

1.                   Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Νικολάου Στούκα,  ποσού  161.785,24 €  και σε βάρος του Κ.Α. 02.64.7341.019

2.                   Εξουσιοδοτήσει τον παραπάνω υπάλληλο να διαχειρισθεί το ποσό των 161.785,24 €  για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης» της πράξης με τίτλο [Ανάπλαση πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2ος Ειδικός προϋπολογισμός της 01/2017 Μελέτης], από πιστώσεις  προερχόμενες  από το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ: 5044821»,  και στη συνέχεια αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3)  μηνών

 

Τέλος η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο     24  Ιουνίου     2021 

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου

& Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

   Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (A’197), όπως ισχύει σήμερα,
  • το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Νικολάου Στούκα,  ποσού  161.785,24 €  και σε βάρος του Κ.Α. 02.64.7341.019 π/υ τρέχοντος έτους.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον ίδιο υπάλληλο να διαχειρισθεί το ως άνω ποσό για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης» της πράξης με τίτλο [Ανάπλαση πεζοδρομίων στην Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2ος Ειδικός προϋπολογισμός της 01/2017 Μελέτης], από πιστώσεις  προερχόμενες  από το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ: 5044821»  και στη συνέχεια να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών (3)  μηνών από τη λήψη της παρούσας απόφασης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 167/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email