167/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/23.04.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 167/2019

Περίληψη : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» μετά την 138/2019 απόφαση ΔΣ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την                         με αριθμ. πρωτ. 4726/18.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                     Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15 Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Ραυτόπουλος Γεώργιος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντες
1 Τσιάνος Ιωάννης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7.  Φιακάς Παναγιώτης 8.Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Νανόπουλος Βασίλειος 10. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 2.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδείς

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο Θέμα

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» μετά την 138/2019 απόφαση ΔΣ, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 98/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται τις τροποποιήσεις τρέχοντος έτους, όπως περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος, λαμβάνοντας υπόψη το από 19/04/2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την 441/2018 ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης
  • το από 19/04/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • την 98/2019 (96ΝΖΩ1Θ-6Φ7) απόφαση ΟΕ,
  • την 138/2019 (ΩΛ7ΙΩ1Θ-3Ι3) απόφαση ΔΣ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Σαρχάνη Κ., Ρουμπέκα Γ., Ραυτόπουλου Γ. & Γεώργα Χ. οι οποίοι ψήφησαν λευκό.

 

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 ως κάτωθι:

 

Από Κ.Α. 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία», ποσού  20.500,00€ μειώνουμε  κατά 5.800,00€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των

14.700,00€

Μεταφέρει

πίστωση

ποσού

39.688,89€

Στον Κ.Α. 02.00.6731.002 των εξόδων με   τίτλο «Προαιρετική Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. {Η ΜΗΚΩΝΗ}  για ενίσχυση των Κ.Α. που μειώθηκαν κατά την τακτοποίηση του χρηματικού του υπολοίπου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 7/2019 Α.Δ.Σ.», ποσό  39.688,89€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

Από Κ.Α. 02.00.6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία», ποσού  20.500,00€ μειώνουμε  κατά 2.306,05€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των

18.193,95€

Από Κ.Α.  02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 285.276,12 – 100.476,97 -4.985,74)  179.813,41€  μειώνουμε κατά  31.582,84€  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 148.230,57€ (179.813,41 – 31.582,84)

 

 

Η τελική εικόνα των Κ.Α. που εντάσσονται  στις διατάξεις του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ  Α΄ 114), όπως ισχύει για την επιχορήγηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς αθλητικών  και πολιτιστικών συλλόγων, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου είναι η κάτωθι:

 

ΚΑ τίτλος ποσό
02.00.6735 «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» 14.700,00€
02.00.6736.001 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» 18.193,95€
02.00.6731.003 «Προαιρετική Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”  για κάλυψη  δαπανών Αποκριάτικων εκδηλώσεων» 13.000,00€
02.00.6731.002  «Προαιρετική Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. “Η ΜΗΚΩΝΗ”  για ενίσχυση των Κ.Α. που μειώθηκαν κατά την τακτοποίηση του χρηματικού του υπολοίπου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 7/2019 Α.Δ.Σ.» 39.688,89€
  Σύνολο: 85.582,84€

 

  • Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου (5.705.522,43Χ 1,5%)=85.582,84€.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 167/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email