166/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

19ης/28.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 166/2021   8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6375/24.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ζάρκος Δημήτριος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 5276/31.05.2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση ο απολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020, που όπως ανά γενική ανακεφαλαίωση από 01/01/2020 έως 31/12/2020 παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Στο σημείο αυτό το τακτικό μέλος κ. Μάρκος Λέγγας δήλωσε ότι, καταψηφίζει το θέμα διότι δεν υπάρχει καμία ανάλυση, αλλά παρουσιάζονται μόνο τα σύνολα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (A’197), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Μάρκου Λέγγα

 

Α. Εγκρίνει τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ εσόδων-εξόδων του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης  γ’ παρ.1 άρθρο 72 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 και ανά γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

από 01/01/2020 έως 31/12/2020

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 2.141.200,40 2.271.426,17 5.870,47 1.024.285,94 1.241.269,76
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 21.760.552,74 6.383.202,93 0,00 6.358.322,00 24.880,93
ΤΑKTIKA 9.644.765,22 9.877.126,23 7.807,00 7.463.374,13 2.405.945,10
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 1.504.899,51 61.118,76 0,00 0,00 61.118,76
           
Σύνολο Εσόδων: 35.051.417,87 18.592.874,09 13.677,47 14.845.982,07 3.733.214,55
           
 

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Ξ Ο ∆ ΩΝ
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 460.306,48 386.485,35 386.485,35 0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 21.726.305,15 3.327.477,10 3.327.477,10 0,00
ΤΑKTIKA 12.669.601,39 5.844.923,72 5.844.923,72 0,00
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 195.174,00 0,00 0,00 0,00
Αποθεµατικό 30,85 0,00 0,00 0,00
         
Σύνολο Εξόδων : 35.051.417,87 9.558.886,17 9.558.886,17 0,00
 

 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση: 1.397.882,64
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξη: 1.397.882,64
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 5.287.095,90

 

  1. Η υποβολή του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έλεγχο και η τελική έγκριση, θα γίνει αφού καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από το κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. (ΠΔ 315/1999), οι οποίες αφού ελεγχθούν από τον ορισμένο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και εγκριθούν με νέα Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την προβλεπόμενη έκθεσή της, σύμφωνα με την §2 του άρθρ. 163 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email