166/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

17/07.08.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 166/2019    

Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (21/11/2019) ενώπιον του Μονομελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΚΛ1277/10.07.2019) κατά τη συζήτηση της ΑΓ350/27.12.2016 αγωγής της ΣΑΡΧΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ κλπ. 

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 7η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00’μ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8957/29.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

 

1o  θέμα

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (21/11/2019) ενώπιον του Μονομελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου (ΚΛ1277/10.07.2019)κατά τη συζήτηση της ΑΓ350/27.12.2016 αγωγής της ΣΑΡΧΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ κλπ., ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανωτέρω αγωγή υπαλλήλων δυνάμει της οποίας ζητούν να καταβληθεί, σε κάθε έναν, ποσό που αντιστοιχεί σε επιδόματα που τους περικόπηκαν.

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε τον ορισμό του δικηγόρου Σώκου Σπυρίδωνα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 105/18/ΠΔ/31.12.2018 κατατεθείσα αγωγή,
  • την 390/9356/07.08.2019 (ΨΘ92Ω1Θ-ΥΒ4) ΑΑΥ
  • την πρόταση του Προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει το Δικηγόρο του ΔΣ Κορίνθου  Σώκο Σπυρίδωνα, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.30’ πμ, κατά τη συζήτηση της με αρ. ΑΓ350/27.12.2016 αγωγής της  ΣΑΡΧΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ και λοιπών, κατά την ορισθησομένη δικάσιμο. Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης των ορισθησομένων δικασίμων.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 184,76€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών». (ΑΑΥ 390/2019)

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07.08.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email