165/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

19ης/28.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 165/2021   7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2020

ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6375/24.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ζάρκος Δημήτριος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 15/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που κατά γενική ανακεφαλαίωση  από 01/01/2020 έως 31/12/2020 έχουν ως εξής:

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
κωδικός περιγραφή ποσό σε €
72.05.24.00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.205,00
74.00.11.00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (άρθρο 25 ν.1828/89) 336.844,36
74.01.12.00 ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 173.702,99
76.00.11.00 ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 364,23
  ΣΥΝΟΛΟ 514.116,58
     

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
κωδικός περιγραφή ποσό σε €
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 32.859,82
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 326.613,47
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 22.967,58
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 21386,29
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 25.179,94
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 86,67
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 6.442,40
82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 32,97
  ΣΥΝΟΛΟ 435.569,14

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (A’197), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Μάρκου Λέγγα

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τον Ισολογισμό  και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «H ΜΗΚΩΝΗ» σύμφωνα με την 15/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 165/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.06.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email