165/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  21ης/08-10-2021  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

(δια περιφοράς).

Αρ. Απόφασης: 165/2021

Περίληψη: Επί αιτήματος της Ε.Ε. «Μάλλιος Κων/νος & Συνεργάτες» περί έγκρισης εισόδου – εξόδου στο ακίνητό του στη θέση Αρκούδα της κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Μουλκίου.

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 13:30  συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η και κατεπείγουσα σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 13335/08-10-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και δήλωσε παρόν .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Μυττάς Ιωάννης    7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10.Σαρχάνης Κων/νος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Φιακάς Παναγιώτης 
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Λέγγας Μάρκος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Συριάνος Κων/νος                         
17. Γκούμας Σταμάτιος

 

18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
 21. Τσιόγκας Νικόλαος                         22. Κατσιμπούλας Αντώνιος 23.Μαστοράκης Δημήτριος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Μπακόλιας Παναγιώτης  26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανοπουλος Βασιλειος  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   Ουδείς

 

     
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ουδείς

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  2ο     (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος της Ε.Ε. «Μάλλιος Κων/νος & Συνεργάτες» περί έγκρισης εισόδου – εξόδου στο ακίνητό του στη θέση Αρκούδα της κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Μουλκίου,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, ενημέρωσε το Συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και των θεμάτων αυτής λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον δια περιφοράς της παρούσας συνεδρίασης, και των θεμάτων αυτής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.20/2021απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   8   /   04   –   10  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    20  /  2021

 

ΘΕΜΑ: 3ον «Περί αιτήματος του κ. Μάλλιου Κωνσταντίνου (Νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.)  περί εγκρίσεως εισόδου-εξόδου για το αυτοκίνητό του, στη θέση «Αρκούδα» στην Κτηματική Περιφέρεια Μουλκίου επί αγροτικής οδού».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    4ην   Οκτωβρίου  του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  12676/29-09-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)-(Δήμαρχος)1.- Αντώνιος  Κατσιμπούλας           (Μέλος)

2.- Νικόλαος   Σκαρμούτσος   (Αντιπρόεδρος)               2.- Σταμάτιος      Γκούμας               (Μέλος)

3.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης  (Μέλος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

5.- Ιωάννης     Μυττάς   (Μέλος)

 

                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.- Αργύριος  Στριφτόμπολας  Πρόεδρος Κοινότητας Γκούρας.

2.- Χρήστος   Μαγκλάσης  Πρόεδρος Κοινότητας Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού

3.-Γεώργιος   Κοτούλας  Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το   3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί αιτήματος του κ. Μάλλιου Κωνσταντίνου (Νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.)  περί εγκρίσεως εισόδου-εξόδου για το αυτοκίνητό του, στη θέση «Αρκούδα» στην Κτηματική Περιφέρεια Μουλκίου επί αγροτικής οδού» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, μας υπέβαλλε  το  υπ’ αριθ. 11051/07-09-2021  σχετικό  έγγραφό της,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης προκειμένου να λάβουμε απόφαση της επιτροπής,  για το αίτημα  του κ. Μάλλιου Κωνσταντίνου (Νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.)  περί εγκρίσεως εισόδου-εξόδου για το αυτοκίνητό του, στη θέση «Αρκούδα» στην Κτηματική Περιφέρεια Μουλκίου επί αγροτικής οδού

Ακολούθως,    ο  Πρόεδρος  εξέθεσε ότι  ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μουλκίου με το  υπ’ αριθ. 12431 / 27-09-2021  σχετικό έγγραφό του  συναινεί  για την χορήγηση  στον κ. Κωνσταντίνο Μάλλιο &  Συνεργάτες , για  την  χορήγηση  άδειας διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υφιστάμενο κτίριο- συνεδριακό κέντρο, στη θέση Αρκούδα της  κοινότητας Μουλκίου.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ’ αριθ. 11051/07-09-021 σχετικό  έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου           μας.

3.-    Το  υπ’ αριθ. 12431/27-09-2021 σχετικό έγγραφο του προέδρου της Κοινότητας Μουλκίου.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά  για τη χορήγηση στον κ. Μάλλιο Κωνσταντίνο (νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.) έγκριση για διαμόρφωση εισόδου – εξόδου στο ακίνητό του (στο οποίο υφίσταται εγκατάσταση με χρήση “ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”) στη θέση «Αρκούδα» στην κτηματική περιφέρεια Μουλκίου, επί αγροτικής οδού, σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό κλίμακας 1:500 που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός κος Μαρίνης Θεόδωρος, (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

 1. Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. Η θέση εισόδου –εξόδου των οχημάτων εκεί που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την μελέτη, πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της αγροτικής οδού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 118, ΦΕΚ 119Α΄/16-6-2006.
 3. Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων-κοινού δεν επιτρέπεται και επιβάλλεται, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου εκτός από το τμήμα στο οποίο θα διαμορφωθεί η είσοδος – έξοδος.
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη έχουν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός.
 5. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ως απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας έγκρισης και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης των δεσμεύσεων η παρούσα δεν ισχύει.
 6. Κατά τη διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια αυτής να οδηγούνται προς το εσωτερικό της ιδιοκτησίας.
 7. Σε περίπτωση κατακευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει κ να προσαρμόσει την είσοδο – έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 8. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάζουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή, κλπ) ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα αίτηση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του ΠΔ 118/06.
 9. Θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την αγροτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που θα τοποθετηθεί.
 10. Να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες Ρ-2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (ΣΤΟΠ) και Ρ-27 «Απαγορεύεται η αριστερή στροφή» επί της εξόδου του οικοπέδου για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων. Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)

Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5  άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     20  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  04-10-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σταματόπουλος   Σπυρίδων

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α.   Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 

Β. Εγκρίνει, την αριθ. 20/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και συγκεκριμένα, τη  χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου στο ακίνητό εντός του  οποίου υφίσταται εγκατάσταση με χρήση “ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” ιδιοκτησίας  της Ε.Ε. «Μάλλιος Κων/νος & Συνεργάτες» στη θέση «Αρκούδα» της κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Μουλκίου, σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Γ. Η εν λόγω άδεια διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου χορηγείται,  με την προϋπόθεση τήρησης των όρων που αναγράφονται στο  σκεπτικό της παρούσας και στην αριθ. 20/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 165 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 0810-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email