165/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

17/07.08.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 165/2019    

Θέμα: Έγκριση της 229/2019 απόφασης Δημάρχου & ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης Δημάρχου μετά την ΠΡΟΚ/Α19/521/70 κλήση του Πταισματοδικείου Σικυώνος . 

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 7η Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00’μ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8957/29.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
3.     Μπουζιάνη Βασιλική    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

 

A’  θέμα

προ ημερήσιας διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: «Έγκριση της 229/2019 απόφασης Δημάρχου & ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης Δημάρχου μετά την ΠΡΟΚ/Α19/521/70 κλήση του Πταισματοδικείου Σικυώνος» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του Ν.3852/2010.

 

Εν συνεχεία o Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής  την ανωτέρω απόφαση δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 9311/05.08.2019, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η δικηγόρος Γεωργούλια Κωνσταντίνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί του εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τον ορισμό Συνηγόρου υπεράσπισης του Δημάρχου Σικυωνίων και δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας.

 

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, τη γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου που μεταξύ άλλων αναφέρει πως «…πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης …»  και πρότεινε τον ορισμό του δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 & 58 §2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την ΠΡΟΚ/Α19/521/70 κλήση του Πταισματοδικείου Σικυώνος
  • την 229/2019 (ΩΟΛ2Ω1Θ-ΠΡΕ) απόφαση Δημάρχου,
  • τη σχετική γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου,
  • την πρόταση του Προέδρου,
  • την 389/9355/07.08.2019 (Ω39ΠΩ1Θ-ΤΤ3) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 §3 του ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω  καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει ως έχει την  229/2019 απόφαση Δημάρχου, και για την οποία δεν απαιτείται δαπάνη, διότι η δικηγόρος γνωμοδοτεί δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

 

Γ. Ορίζει το δικηγόρο Γαβριήλ Τασούλη προκειμένου να συντάξει έγγραφες εξηγήσεις ενώπιον του Πταισματοδίκη Σικυώνος, κατόπιν της από 25/07/2019 με αρ. ΠΡΟΚ/Α19/521/70 κλήσης του, σε αναφορά-καταγγελία του Δημητρίου Βασιλακόπουλου σχετικά με δρόμο στην ΤΚ Διμηνιού.

 

Δ. Για τις ανάγκες σύνταξης των προαναφερθέντων εξηγήσεων κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 2,0 ώρες εργασίας με την δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των 160,00€ .

 

Ε. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

ΣΤ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

 

Ακολούθως, o Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 165/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07.08.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email