165/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/08.05.2018 ΤΑΚΤIKHΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 165/2018

Περίληψη : Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Πασίου» της 6/2016 μελέτης της ΤΥ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4499/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Τσιάνος Ιωάννης 3Μυττάς Ιωάννης       4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Λαλιώτης Γεώργιος   14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Μαυραγάνη Κυριακή   3. Χρυσικός Παύλος     4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Σκαρμούτσος Νικόλαος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Ζάρκος Δημήτριος 10.Κελλάρη Ιωάννα      

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4.Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
       
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1) Δεδάκης Σ. (Καστανέας    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21 .Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : Οι κ.κ. Σπανός Κων/νος και Φιακάς Παν. προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γεώργιος μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 23o

Στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κοινοτικού καταστήματος ΤΚ Πασίου» της 6/2016 μελέτης της ΤΥ, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την από 18/04/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμημ. Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιων του Δήμου Σικυωνίων,

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 όπως αυτό αναδιατυπώνεται με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014
  3. Το φάκελο της εργολαβίας με τίτλο: «EΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΠΑΣΙΟΥ» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

               α) Ανάδοχος: ΕΝΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε

                β) Χρηματοδότηση:   ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014

γ) Αριθμός μελέτης: 6/2016

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 11.700,00(ME ΦΠΑ)€

ε) Ύψος δαπάνης: 11.700,00(ME ΦΠΑ)€

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 14-11-2016

ζ) Τελική επιμέτρηση:   14-11-2016

η) Επιβλέποντες Μηχανικοί: ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ, ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3

                                          

4.         Τη δημόσια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 17/4/2018 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την ανάδειξη των τεχνικών υπαλλήλων – μελών της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου και από την οποία προέκυψαν οι:

α) Βλάσης Χρυσικός, Μηχ/γος Μηχ. ΤΕ, υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης

   Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ), ως πρόεδρος και

β) Νικόλαος Στούκας, Ηλεκτρ. Μηχανικός ΤΕ4, υπάλληλος του Τμήματος Τεχν.

   Έργων του Δήμου Σικυωνίων, ως μέλος

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

                την σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Τμήματος Τεχνικών Έργων – Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολ. Μηχ/κος ΤΕ3

                                                                                                                                                                              (Τ.Υ.)

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 18/04/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. 6/2016 μελέτη,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Σ υ σ τ ή ν ε ι την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΠΑΣΙΟΥ», της αρ. 6/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, αποτελούμενηαπό τους κάτωθι :

α] Τον τακτικό υπάλληλο, Χρυσικό Βλάσιο, Μηχανολόγο – Μηχανικό (ΤΕ4), της ΔΕΥΑ του Δήμου Σικυωνίων (ως πρόεδρο),

β] Τον τακτικό υπάλληλο, Νικόλαο Στούκα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ΤΕ4), του Τμήματος Τεχν. Έργων του Δήμου Σικυωνίων (μέλος) και

γ] Τον Σαρχάνη Κωνσταντίνο , Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σικυωνίων (μέλος).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 165/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08.05.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email