164/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

13η/10.5. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

164/2022

  13ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για -έρευνα- σε ιδιοκτησία Χριστίνας Ζάρκου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 10η Μαΐου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                      κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6394/6.5.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Δομετίου Β.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμός δικηγόρου για -έρευνα- στο οικείο Υποθηκοφυλακείο περί μη ύπαρξης υποθηκών, κατασχέσεων, διεκδικήσεων για ακίνητο ιδιοκτησίας Χριστίνας Ζάρκου, που βρίσκεται στην κοινότητα Μποζικών και ο Δήμος Σικυωνίων προτίθεται να αγοράσει.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 258/6600/10.05.2022 (9ΑΘΟΩ1Θ-ΝΑΜ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τη δικηγόρο Κοτίνη Χρυσούλα προκειμένου να διεξάγει έρευνα  στο οικείο Υποθηκοφυλακείο περί μη ύπαρξης υποθηκών, κατασχέσεων, διεκδικήσεων για ακίνητο ιδιοκτησίας Χριστίνας Ζάρκου, που βρίσκεται στην κοινότητα Μποζικών και ο Δήμος Σικυωνίων προτίθεται να αγοράσει.

 

Για την ανωτέρω -έρευνα- απαιτούνται (5,00) ώρες εργασίας, με την δαπάνη για την αμοιβή δικηγόρου να ανέρχεται στο ποσό των 400,00€ σύμφωνα με την 258/2022 ΑΑΥ.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.5.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email