164/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/28-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  164/2020

Περίληψη: Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων, λόγω λήξης της Θητείας της .

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6417/24-7-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη  δηλαδή:

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του

1ου θέματος)

 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Θελερίτης Γεώργιος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 8. Σώκος Δημήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Δομετίου Βασίλειος 11.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του

Α΄ προ  ημερήσιας  θέματος)

16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19.  Μαστοράκης Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος )

22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23.  Μπακόλιας Παναγιώτης  (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
         ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Γαλάνης Βασίλειος    
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής                                                          (Κυλλήνης) 29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου  για την τήρηση των  πρακτικών.

 

θέμα 8ο  

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων, λόγω λήξης της Θητείας της», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την προηγούμενη σύνθεση της επιτροπής, δυνάμει της αριθ.  96/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λόγω λήξης της θητείας της, πρότεινε τον ορισμό νέων μελών, αυτής .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • το Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ Α’ 329),
 • το Π.Δ. 664/77 (ΦΕΚ Α’222),
 • το άρθρο 70 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87), όπως ισχύει σήμερα,
 • την 229/2011 (4Α3ΚΩ1Θ-Ο) ΑΔΣ (Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής),
 • την 374/2014 (Ω9ΕΗΩ1Θ-Υ5Υ) ΑΔΣ (Συγκρότηση Επιτροπής) όπως τροποποιήθηκε με τις 354/2015 (7Ξ4ΜΩ1Θ-ΜΣΙ), 322/2016 (66ΥΤΩ1Θ-ΟΩΣ), 18/2018 (Ψ075Ω1Θ-ΜΓΗ) 96/2018 (73ΒΩΩ1Θ-3Η5) όμοιες αποφάσεις,
 • την πρόταση του προέδρου, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει την ανασυγκρότηση της «Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων» η οποία θα αποτελείται από τους κάτωθι:

 

 • ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρος
 • ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών,         Μέλος
 • ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος                                      Μέλος 
 • ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ασφαλιστής                                                     «
 • ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, Προγραμματιστής Η/Υ                                «
 • ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Τουριστικός Πράκτορας                             «
 • ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ξενοδόχος                                                      «
 • ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου          «
 • ΛΕΚΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΑΝΤ1    «

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, η θητείας της επιτροπής ακολουθεί την διάρκεια της θητείας της Οικονομικής Επιτροπής, κατά συνέπεια η παρούσα ισχύει έως 6.11.2021.

 

Με τη λήψη της παρούσας παύει η ισχύ όλων των προγενέστερων σχετικών αποφάσεων.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 164/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28. 07.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email