164/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

16/16.07.2019

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 164/2019    

Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου  Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8323/12.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 16/07/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
  • την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
  • την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 16/07/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 ως κάτωθι:

 

ΝΕΟ έργο Αποκατάσταση ζημιών Κοινοτικού Καταστήματος

στην Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ

   €    19.956,00

 

 

 

 

 

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 ως κάτωθι:

 

Από Κ.Α.  02.90.9111 «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 285.276,12 – 100.476,97 -4.985,74 – 31.582,84 – 9.892,80 – 77.182,58)  61.155,19 €  μειώνουμε κατά  19.956,00 €  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 41.199,19 € (61.155,19 – 19.956,00)

 

Μεταφέρει

πίστωση

ποσού

19.956,00 €

Στον Κ.Α. 02.30.7331.001 των εξόδων «Αποκατάσταση ζημιών Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ»,  ποσό  19.956,00€  δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους.

 

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.07.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email