164/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 11ης/05.05.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 164/2017

Περίληψη : Επί αιτήματος Παπαγιαννπούλου Μαγδαληνής περί λύσης μισθωτικής σχέσης με το Δήμο Σικυωνίων, με αντικείμενο, δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στη Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5773/28.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
  1. Λεονάρδου Αναστάσιος
  2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
  3. Μαυραγάνη Κυριακή
    4. Μυττάς Ιωάννης        
5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα    
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Χρυσικός Παύλος 12. Ζάρκος Δημήτριος  
13. Σπανός Κωνσταντίνος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16 Μπακόλιας Παναγιώτης  
17. Γεώργας Χρήστος 18. Κελλάρης Βασίλειος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος 20 . Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα                      
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Φιακάς Παναγιώτης    
5. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7.Λαλιώτης Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:        
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κάτω Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 4.Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 8.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Απόντες:        
1.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)  
5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες:        
1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών) 3. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 4. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)  
5. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 6. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 7.Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)    
Απόντες:        
1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 3 Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 4. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
5. Κοτσίρης Β. (Στενού) 6. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
9. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 10. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 11. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 12. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
13. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 14. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 15. Ρέλιας Α. (Γκούρας)    
         
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Κουτρέτσης Σ. &   Ζάρκος Δ. στο Η΄ θέμα προ Η.Δ. , Σωτηρόπουλος Ι. στο 5ο θέμα Η.Δ. και Σπανός Κ. στο 8ο θέμα Η.Δ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σπανός Κ., Ραυτόπουλος Γ., Μπακόλιας Π. και Ρουμπέκας Γ. κατά   την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ.,   Σαρχάνης Κ. στο 18ο   θέμα της Η.Δ. και Νανόπουλος Β. μετά την συζήτηση του 22ου   θέματος Η.Δ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 21ο

Στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Επί αιτήματος Παπαγιαννπούλου Μαγδαληνής περί λύσης μισθωτικής σχέσης με το Δήμο Σικυωνίων, με αντικείμενο, δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στη Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του σώματος την με αρ. πρωτ. 5925/02.05.2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, περίληψη της οποίας ακολουθεί:

Με την υπ’ αριθ. 5694/28-4-2017 αίτησή της προς το Δήμο Σικυωνίων, η Μαγδαληνή Παπαγιαννοπούλου του Αθανασίου, μισθώτρια ακινήτου μας ευρισκόμενο στη Δ.Κ. Κιάτου, μας ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συνέχιση της μισθωτικής σχέσης από την ημερομηνία κατάθεσης της ως άνω αναφερόμενης αίτησης και για το λόγο αυτό, παρέδωσε και τα κλειδιά του μισθίου.

Παρεμπιπτόντως αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη μισθωτική σχέση, είχε προκύψει κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη το έτος 1996, είχε δε παραταθεί διαδοχικώς βάσει διαφόρων νομοθετικών διατάξεων και Αποφάσεων Δημοτικού μας Συμβουλίου έως και την 30η Απριλίου 2027.

Κατόπιν τούτου, προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η αποδοχή της αίτησης της μισθώτριας Μαγδαληνής Παπαγιαννοπούλου του Αθανασίου για λύση της μισθωτικής σχέσης της με το Δήμο Σικυωνίων, για ακίνητο ιδιοκτησίας μας που η ανωτέρω μισθώνει στη Δ.Κ. Κιάτου και η υπογραφή σχετικού συμφωνητικού λύσης της μισθωτικής σχέσης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το αίτημα της ενδιαφερόμενης,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα               πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Αποδέχεται το αίτημα της Παπαγιαννοπούλου Μαγδαληνής του Αθανασίου, για λύση της μισθωτικής σχέσης με το Δήμο Σικυωνίων, με αντικείμενο το δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στη Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου).

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού λύσης μισθωτικής σχέσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 164/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email