163/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 19ης/9.9. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   163/2022

Περίληψη: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε» στη θέση Αγ. Γεώργιος εκτός Σχεδίου πόλης και επί δημοτικής οδού .

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.13738/5-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Συριάνος Κων/νος                          11. Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Τσιόγκας Νικόλαος                         14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαβασιλείου Νικόλαος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Σαρχάνης Κων/νος 7. Σώκος Δημήτριος
8. Μπακόλιας Παναγιώτης   9. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 5. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
    .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος)  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

14ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε» στη θέση Αγ. Γεώργιος εκτός Σχεδίου πόλης και επί δημοτικής οδού»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

1) Την με αριθ. πρωτ. 13113/25-8-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
Πληροφορίες: Γ. Κόλλια

 

ΠΡΟΣ:

1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

2) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ:         Εισήγηση περί αιτήματος της εταιρίας “ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε.”, περί έγκρισης εισόδου – εξόδου για το ακίνητο ιδιοκτησίας Γκιούλη Δημητρίου στη θέση «Άγ. Γεώργιος» εκτός σχεδίου πόλης, επί δημοτικής οδού (πρώην Πετμεζά 80)

 

ΣΧΕΤ:     α) η αριθμ. 10796/14-07-2022 αίτηση της “ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε.”

               β) σχέδια μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων

γ) την Τεχνική Έκθεση του Μηχανικού Γ. Παπανικολάου

               δ) τις υπεύθυνες δηλώσεις των κ. Γκιούλη Αναστασίου και κ. Μαχαλιώτη Ευτυχίας –

 Παρασκευής

               ε) το από 22/04/2016 αντίγραφο ΑΑΔΕ περί μίσθωσης του ακινήτου

               ζ) την 124/2013 και 67/2013 άδεια δόμησης

               στ) τις δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης

 

Έχοντας υπόψη:

 • Το Β.Δ. 465/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ειδικά το Π.Δ. 118/06
 • Τον έλεγχο του φακέλου από την Υπηρεσία μας, όπου διαπιστώθηκε ότι η υποβληθείσα μελέτη είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς τηρούνται τα δύο προαπαιτούμενα κριτήρια, τα 50 μέτρα απόστασης από το σημείο της μελλοντικής κατασκευής εισόδου –εξόδου από τον άξονα της δημοτικής οδού και τα 70 μέτρα  ορατότητας που απαιτούνται
 • Τα σχέδια της μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων
 • Το από 22/04/2016 αντίγραφο ΑΑΔΕ περί μίσθωσης του ακινήτου
 • Την από 05/07/2022 δήλωση ανάθεσης της κας Μαχαλιώτη Ευτυχίας – Παρασκευής εκ μέρους της “ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε.” προς τον κο Παπανικολάου Γεώργιο για την εκπόνηση /επίβλεψη της μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων
 • Την από 06/07/2022 δήλωση ανάληψης του κου Παπανικολάου Γεωργίου της εκπόνησης /επίβλεψης της μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων
 • Την υπεύθυνη δήλωση της κας Μαχαλιώτη Ευτυχίας – Παρασκευής εκ μέρους της “ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε.” που δηλώνει ότι:

  η εγκατάσταση έχει χρήση “μονάδα εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και διαφημιστικού υλικού” και θα λειτουργεί μόνο την ημέρα

 • Την υπεύθυνη δήλωση του κου Γκιούλη Αναστασίου που δηλώνει ότι:

  Αποδέχεται την είσοδο – έξοδο οχημάτων στο ακίνητο που λειτουργεί μονάδα εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και διαφημιστικού υλικού ως προσωρινή και θα μετατοπίσει αυτή με δαπάνες του σε περίπτωση διαπλάτυνσης κ.λ.π. της υφιστάμενης οδού

και επειδή η είσοδος – έξοδος οχημάτων έχει μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα,

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

 

Ότι συναινούμε για τη χορήγηση στην “ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε.” έγκριση για διαμόρφωση εισόδου – εξόδου στο ακίνητο ιδιοκτησίας  Γκιούλη Αναστασίου (στο οποίο λειτουργεί μονάδα εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και διαφημιστικού υλικού) στη θέση «Άγ. Γεώργιος» εκτός σχεδίου πόλης επί δημοτικής οδού, σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό κλίμακας 1:200 που συνέταξαν η Πολιτικός Μηχανικός Αδ. Γεώργα και ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Γ. Παπανικολάου, (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. Η θέση εισόδου –εξόδου των οχημάτων εκεί που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την μελέτη, πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της αγροτικής οδού, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ. 118, ΦΕΚ 119Α΄/16-6-2006.
 3. Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων-κοινού δεν επιτρέπεται και επιβάλλεται, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου εκτός από το τμήμα στο οποίο θα διαμορφωθεί η είσοδος – έξοδος.
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη έχουν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός.
 5. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ως απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας έγκρισης και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης των δεσμεύσεων η παρούσα δεν ισχύει.
 6. Κατά τη διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά της ιδιοκτησίας θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις ώστε τα όμβρια αυτής να οδηγούνται προς το εσωτερικό της ιδιοκτησίας.
 7. Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει κ να προσαρμόσει την είσοδο – έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 8. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάζουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή, κλπ) ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα αίτηση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του ΠΔ 118/06.
 9. Θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την αγροτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που θα τοποθετηθεί.
 10. Να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες Ρ-2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (ΣΤΟΠ) και Ρ-48 «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά» επί της εξόδου του οικοπέδου και στο όριο του Κοινοχρήστου Χώρου κάτω από τη γέφυρα τα ΕΡΓΟΣΕ, στη θέση που φαίνεται στο σχέδιο, για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων. Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)

  Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5  άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση.

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε να λάβετε απόφαση επί του θέματος.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

2) Την  αριθ. 23/2022 ομόφωνη απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα  παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

Α.Εγκρίνει, την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στην «“ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε.», στο ακίνητο ιδιοκτησίας  Γκιούλη Αναστασίου (εντός του  οποίο λειτουργεί μονάδα εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και διαφημιστικού υλικού) στη θέση «Άγ. Γεώργιος» εκτός σχεδίου πόλης και επί δημοτικής οδού,   σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις που αναγράφονται στην με αριθ. πρωτ. 13113/25-8-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίωνη όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 163/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9. 9 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email