163/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  20ης/24-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη ) .

Αρ. Απόφασης: 163/2021

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 24/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Επί   της αιτήσεως  της κ. Πάτσιου  Αναστασίας, για  παράταση  σύμβασης  κυλικείου στο Γυμνάσιο και Λυκειο της Κοινότητας Γκούρας».

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 19:30  συνήλθε σε   τ α κ τ ι κ ή   σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11930/20-9-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρεθεί  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Μυττάς Ιωάννης    7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10.Σαρχάνης Κων/νος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Λέγγας Μάρκος
13. Συριάνος Κων/νος                         

 

14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παγεωργίου Δημήτριος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18.  Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γαλάνης Βασίλειος 20.Μαστοράκης Δημήτριος
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:    1. . Aλεξόπουλος Βασίλειος 2. Φιακάς Παναγιώτης  3 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  7ο    (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 24/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Επί της αιτήσεως  της κ. Πάτσιου  Αναστασίας, για  παράταση  σύμβασης  κυλικείου στο Γυμνάσιο και Λυκειο της Κοινότητας Γκούρας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 24/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της   7 /  7-9-2021   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:   24  / 2021

 

 

ΘΕΜΑ: 5ο   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί συζητήσεως της αιτήσεως  της κ. Πάτσιου  Αναστασίας, για  παράταση  σύμβασης  κυλικείου στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  ν  Σεπτεμβρίου  του έτους  2021   ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 11:30 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 186/3-9-2021   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                             (Πρόεδρος)                 1.- Δ.  Βυτινιώτη                             Mέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)              2.-Ν.  Παπαβασιλείου                    Μέλος

3.- Αικ.  Λούτα                                Μέλος                      3.- Β.  Νανόπουλος                        Μέλος

4.- Παν.  Πανάγου                          Μέλος                      4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Βαφειαδάκης                        Μέλος

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  5ο     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 5ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως  της κ. Πάτσιου  Αναστασίας, για  παράταση  σύμβασης  κυλικείου στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας.»   εξέθεσε ότι:

 

Με την κ. Πάτσιου  Αναστασία  είχαμε  υπογράψει  από  10ην Ιουλίου  2012  σύμβαση μίσθωσης κυλικείου που βρίσκεται στο ισόγειο του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας   η οποία έληξε  την 30ην Ιουνίου 2018.

 

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 5/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής με  (ΑΔΑ:  68 Η3ΟΚ3Ξ-ΑΕΧ) εγκρίναμε την παράταση της  σύμβασης για ένα (1) έτος,  δηλαδή έως και την 30-06-2019, μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και   της κ. Πάτσιου Αναστασίας, συζύγου  Ιωάννη, μισθώτριας  του κυλικείου   του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Γκούρας  .

 

Ακολούθως με την  υπ’ αριθ. 29/2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής με (ΑΔΑ: ΩΤΤΤΟΚ3Ξ-ΕΟΩ)  εγκρίναμε νέα παράταση της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον έτη, δηλαδή έως και την 30-06-2021, μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και   της κ. Πάτσιου Αναστασίας, συζύγου  Ιωάννη, μισθώτριας  του κυλικείου   του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Γκούρας  .

 

Επίσης κ.  Πάτσιου Αναστασία, μας υπέβαλε αίτηση που έλαβε αριθ. πρωτ. 144/29-06-2021 στην υπηρεσία μας και μας ζητεί όπως παρατείνουμε  τη σύμβαση για το εν λόγω κυλικείο, βάσει των σχετικών διατάξεων  του Ν. 4795/2021  για δύο (2) έτη.

 

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος εξέθεσε ότι  βάση  του άρθρου 37 του Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96 τεύχος Α΄ 11-06-2021) Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων-Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 αντικαθίστανται

  1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, λοιπές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι οποίες δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021 ή έληγαν από 1.1.2021 έως και τις 11.6.2021, παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 11.1.2022. Ο καθορισμός του μισθώματος του χρόνου παράτασης της μίσθωσης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 και από το οικείο διοικητικό συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα.
  2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
  3. Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 30η.6.2021.».

 

Και κάλεσε τη Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά .

Η Σχολική Επιτροπή μετά  από διαλογική συζήτηση,  αφού  άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε :

1.- Την υπ’ αριθ. 144/29-06-2021  αίτηση της κ. Πάτσιου Αναστασίας

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3.- Τις διατάξεις  της παρ. γ της Κ.Υ.Α. Φ. 2/1553/129578/Δ1/4-8-2016.

4.- Tην υπ’ αριθ. 14/2012  απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  περί προκήρυξης  διενέργειας του

διαγωνισμού

5.- Την υπ’ αριθ. 22 /2012 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής  περί εγκρίσεως των πρακτικών του εν

λόγω διαγωνισμού.

6.-  Την υπ’ αριθ.  46/5-7-2012 σύμβαση  μίσθωσης του εν λόγω Κυλικείου.

7.-  Την υπ’ αριθ. 5/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής με  (ΑΔΑ:  68 Η3ΟΚ3Ξ-ΑΕΧ).

8.- Την  υπ’ αριθ. 29/2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής με (ΑΔΑ: ΩΤΤΤΟΚ3Ξ-ΕΟΩ).

9.- Το άρθρο  37 του Ν. 4807/2021.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

      Ε γ κ ρ ί ν ε ι      την νέα παράταση  της  σύμβασης μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και   της κ. Πάτσιου Αναστασίας, συζύγου  Ιωάννη, μισθώτριας  του κυλικείου   του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Γκούρας  με ημερομηνία λήξεως σύμβασης,   30-06-2021  για δύο (2) έτη από το χρόνο λήξης της,  δηλαδή έως και την  30-6-2023, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην εισήγηση του προέδρου.

Ο καθορισμός του μισθώματος,  του χρόνου παράτασης της μίσθωσης θα είναι ίδιος με την αρχική μίσθωση δηλαδή τριάντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (33,30) ετησίως για κάθε μαθητή του σχολείου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   24  / 2021  και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο     07-09-2021

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α. Εγκρίνει,την αριθ. 24/2021 απόφαση της  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα  την εκ νέου παράταση της  σύμβασης μεταξύ της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης και  της κ. Πάτσιου Αναστασίας, μισθώτρια  του κυλικείου   του Γυμνασίου και Λυκειακών τάξεων Γκούρας,  με ημερομηνία λήξης  σύμβασης την 30-06-2021, για δύο (2) έτη από το χρόνο λήξης της έως και την 30-6-2023.

 

Β.  Το μίσθωμα του χρόνου παράτασης της σύμβασης παραμένει το ίδιο με το αρχικό δηλαδή,  τριάντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (33,30) ετησίως για κάθε μαθητή του εν λόγω σχολείου.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 163 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24-09-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email