163/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

15/01.07.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

163/2020

  Θέμα: Υποβολή Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Σικυωνίων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5387/30.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Μυττάς Ιωάννης
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος 7.Λέγγας Μάρκος  
απόντες : (ουδείς)      

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Υποβολή Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Σικυωνίων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω της ανάγκης εμπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του Ν.4555/2018 και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 30/06/2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

Υποβολή Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Σικυωνίων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το πεδίο κβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11.03.2020) και συγκεκριμένα «….κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.»
 2. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11.06.2020, πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καλούνται οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας (Δήμοι), όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων την 10η.07.2020.
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια του Προγράμματος «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» δύναται να υποβάλει αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Συνημμένη σε αυτό Τεχνική Έκθεση, έχοντας κατατάξει τις Δημοτικές του Ενότητες ανά βαθμίδα ως ακολούθως :
 • ΔΕ Σικυωνίων, κατηγορία (α) πολύ υψηλή προτεραιότητα
 • ΔΕ Στυμφαλίας, κατηγορία (β) υψηλή προτεραιότητα
 • ΔΕ Φενεού, κατηγορία (β) υψηλή προτεραιότητα

Για την κατηγοριοποίηση των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σικυωνίων, ελήφθησαν υπόψη ο βαθμός ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου της καθεμίας και συγκεκριμένα για την ΔΕ Σικυωνίων, έχει εκπονηθεί το ΓΠΣ αλλά δεν έχει εγκριθεί λόγω ελλείψεων στον σχεδιασμό του και ομοίως για τις ΔΕ Στυμφαλίας και ΔΕ Φενεού έχουν εκπονηθεί ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/1997 αλλά δεν έχουν εγκριθεί διότι υπήρχαν σχεδιαστικές ελλείψεις.

 1. Την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής για την διαπίστωση της Σύμφωνης Γνώμης περί υποβολής του αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Σικυωνίων και η οποία είναι  απαραίτητη σύμφωνα με την ανωτέρω [2] σχετική Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Σικυωνίων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή του Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ανωτέρω εισήγηση,
 • την ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11.06.2020 πρόσκληση του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω της ανάγκης εμπρόθεσμης υποβολής.

 

Β. Εγκρίνει την υποβολή Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου Σικυωνίων, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή του ως άνω Αιτήματος.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 01.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email