163/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

16/16.07.2019

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 163/2019    

Θέμα: Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου  Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8323/12.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

 

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου», ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 1ο/09.07.2019 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Επιτροπή Διαγωνισμών Έργου

«Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου» (Αρ. Απόφασης Οικ. Επιτροπής : 143/2019)

Κιάτο 09-07-2019

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

6872/11-6-2019

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

ΑΔΑΜ: 19PROC005094422 2019-06-11

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης

για τη σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Έργων κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

Με την ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου» προϋπολογισμό 100.000,00 € {πλέον Φ.Π.Α. 24%}, με Α/Α Συστήματος 83166. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 3η/7/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 9η /7/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Στο Κιάτο σήμερα την 9η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι πιο κάτω:

 1. Τιμολέων Χασιώτης, Δημοτικός Υπάλληλος Δήμου Σικυωνίων (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) , ως Προεδρεύων,
 2. Γεωργία Νιάρρου, Δημοτική Υπάλληλος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), ως τακτικό μέλος &
 3. Λεωνίδας Μαστοράκος, Δημοτικός Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων (ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών), ως αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του τακτικού μέλους Φιλίππου Αλεξάνδρα, Υπαλλήλου της Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών), που δεν προσήλθε.,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου όπως συστάθηκε με την αρ. 143/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.  6872/11-6-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005094422 2019-06-11) διακήρυξη του Δήμου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων.

 

 • Όπως προκύπτει από τον κατάλογο των συμμετεχόντων, όπως αυτός παρήχΘη από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο διαγωνισμό υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά τρεις (3) ενδιαφερόμενοι όπως αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα [1]:

 

Πίνακας [1]
Α/Α Προσφοράς Διαγωνιζόμενος
124844 ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
125509 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
125879 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

 

 • Αμέσως μετά η Ε. Δ. προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» και κοινοποίησε στους προσφέροντες μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τον κατάλογο μειοδοσίας, ως ακολούθως πίνακας [2]:

 

Πίνακας [2]
Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό (Εμ) %
1ος 124844 ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48,29
2ος 125879 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 43,47
3ος 125509 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 39,00

 

 • Στη συνέχεια η Ε.Δ. προέβη κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης των οικονομικών προσφορών και στον έλεγχο ομαλότητας, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα, εφαρμόζοντας τη μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. Κατά τον έλεγχο όλες οι οικονομικές προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές και έγινε η καταγραφή τους κατά σειρά μειοδοσίας στον ακόλουθο Πίνακα [3].

 

 

Πίνακας [3]
Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό (Εμ) % Έγκυρη

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ομαλή

ΝΑΙ/ΟΧΙ

1ος 124844 ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48,29  

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

2ος 125879 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 43,47  

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

3ος 125509 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 39,00  

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

 • Ακολούθως η Ε.Δ. προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη [ΠΙΝΑΚΕΣ 4, 5, 6] :

 

Πίνακας [4]
Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα
1ος 124844 ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  της  ‘ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ διαπιστώθηκε ότι :

Α)  Το  ΤΕΥΔ ήταν ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και σύμφωνο με τη διακήρυξη.

Β) Η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με αριθμό e-50706 του ΤΣΜΕΔΕ:

 1. i. κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι απευθύνεται στο Δήμο Σικυωνίων και όχι στο ΝΠΔΔ ΔΛΤ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ που είναι ο κύριος του έργου όπως ρητά αναγράφεται στην παράγραφο 1.2 & 15.2 της διακήρυξης και επομένως δεν εκπληρώνει τα ελάχιστα ζητούμενα της παραγράφου 15.2 αυτής και δεν είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη.
 2. ii. Κατόπιν επικοινωνίας με τον εκδότη για την γνησιότητα (η οποία ολοκληρώθηκε αυθημερόν) διαπιστώθηκε η εγκυρότητα της συγκεκριμένης εγγυητικής επιστολής.

Κατόπιν των ανωτέρω η προσφορά της   ‘ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ κρίνεται μη παραδεκτή λόγω μη συμφωνίας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής με τη διακήρυξη και προτείνεται η απόρριψή της.

 

Πίνακας [5]
Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα
2ος 125879 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  της  ‘Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’ διαπιστώθηκε ότι :

Α)  Το  ΤΕΥΔ ήταν ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και σύμφωνο με τη διακήρυξη.

Β) Η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με αριθμό e-51489 του ΤΣΜΕΔΕ:

 1. i. κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εκπληρώνει τα ελάχιστα ζητούμενα της παραγράφου 15.2 της διακήρυξης και είναι σύμφωνη με αυτή.
 2. ii. Κατόπιν επικοινωνίας με τον εκδότη για την γνησιότητα (η οποία ολοκληρώθηκε αυθημερόν) διαπιστώθηκε η εγκυρότητα της συγκεκριμένης εγγυητικής επιστολής.

Κατόπιν των ανωτέρω η προσφορά της   ‘Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.’ κρίνεται παραδεκτή.

 

Πίνακας [6]
Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα
3ος 125509 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  της  ‘ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’ διαπιστώθηκε ότι :

Α)  Το  ΤΕΥΔ ήταν ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και σύμφωνο με τη διακήρυξη.

Β) Η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με αριθμό e-51148 του ΤΣΜΕΔΕ:

 1. i. κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι απευθύνεται στο Δήμο Σικυωνίων και όχι στο ΝΠΔΔ ΔΛΤ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ που είναι ο κύριος του έργου όπως ρητά αναγράφεται στην παράγραφο 1.2 & 15.2 της διακήρυξης και επομένως δεν εκπληρώνει τα ελάχιστα ζητούμενα της παραγράφου 15.2 αυτής και δεν είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη.
 2. ii. Κατόπιν επικοινωνίας με τον εκδότη για την γνησιότητα (η οποία ολοκληρώθηκε αυθημερόν) διαπιστώθηκε η εγκυρότητα της συγκεκριμένης εγγυητικής επιστολής.

Κατόπιν των ανωτέρω η προσφορά της   ‘ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.κρίνεται μη παραδεκτή λόγω μη συμφωνίας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής με τη διακήρυξη και προτείνεται η απόρριψή της .

 

 • Κατόπιν αυτών ο κατάλογος μειοδοσίας με τις αποδεκτές προσφορές, διαμορφώνεται ως εξής [ΠΙΝΑΚΑΣ 7]:

 

Πίνακας [7]
α/α
Επωνυμία Προσφέροντα
Ποσοστό (Εμ) %
1 Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 43,47

 

 • Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και

 

Εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων :

 

Α. Την απόρριψη της προσφοράς της ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ ως μη παραδεκτή

Β. Την απόρριψη της προσφοράς της ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ως μη παραδεκτή

Γ. Την ανακήρυξη της «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με τη μοναδική παραδεκτή προσφορά, ως προσωρινή μειοδότρια του έργου : «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου»,  με μέση έκπτωση 43,47%.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

1. – Τιμολέων Χασιώτης 2. – Γεωργία Νιάρρου 3. – Λεωνίδας Μαστοράκος

 

 

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 

 • τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει,
 • την αριθ. 69/2017 (Ω9ΦΧΟΛΩ5-ΗΘ8) απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί έγκρισης υλοποίησης του εν λόγω έργου.
 • την 128431/30.11.2018 (66Α4465ΧΙ8-6ΗΛ) Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου» προϋπολογισμού 124.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), ΣΑ Ε189 -2018ΣΕ18900011.
 • την 9/2017 (με επικαιροποίηση 27.07.2018) μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου» συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).
 • τις 51/2017 (Ψ4Ο0ΟΛΩ5-ΘΛ0) και 71/2018 (ΨΩ3ΑΟΛΩ5-Λ6Θ) αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί έγκρισης της μελέτης του έργου.
 • την 90/2018 (ΩΦΘΖΟΛΩ5-ΦΕΗ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
 • την 92/2018 (66Ζ1ΟΛΩ5-ΨΩΟ) απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί ψήφισης του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019 όπως εγκρίθηκε με την 473/2018 (75ΩΕΩ1Θ-0ΩΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων και νομιμοποιήθηκε με την 33313/2019 (Ψ7Φ2ΟΡ1Φ-Μ03) απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
 • την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 02.64.7326.002 ποσού €124.000,00 με τίτλο «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου» {Επιχορήγηση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής} – (ΣΑΕ 189 ΠΔΕ), προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, τρέχοντος έτους.
 • την 1-Τ63Α/21760/19/21.03.2019 (6ΨΒΨ4653ΠΩ-ΗΗΔ) απόφαση του ΓΓ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και Ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου»,
 • την από 05.2019 (19SYMV005040207) προγραμματική σύμβαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με τον Δήμο Σικυωνίων και το γεγονός ότι βάσει της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης ο Δήμος Σικυωνίων θα ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο, θα ενεργεί κατ’ εντολή του «Κυρίου του Έργου» για την επιλογή αναδόχου, την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου κλπ, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του ΔΣ του ΔΛΤ Σικυωνίων.
 • το 19REQ005073482 2019-06-06 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 18/292/07.06.2019 (ΩΩΘΜΟΛΩ5-8ΡΞ)(19REQ005075647) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
 • την 40/2019 (Ω0ΜΙΟΛΩ5-ΘΕ8) απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων « ως Κύριος του Έργου» περί καθορισμού όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου.
 • την 143/2019 (Ω9ΡΛΩ1Θ-1Υ5) απόφαση ΟΕ «ως φορέας υλοποίησης» περί καθορισμού όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου.
 • την 6872/11.06.2019 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 19PROC005094422 2019-06-11,
 • την 6874/11.06.2019 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ:19PROC005094661 2019-06-11,
 • την 6875/11.06.2019 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ:ΩΩΣΘΟΛΩ5-Ε2Θ
 • την 49/2019 (ΨΒΘΛΟΛΩ5-1ΘΟ) απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων « ως Κύριος του Έργου» περί γνωμοδότησης για την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού.
 • τo 1ο/09.07.2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω Έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

«ως φορέας υλοποίησης»

 

Α. Εγκρίνει το 1ο/09.07.2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου» με αρ. μελέτης 9/2017 (με επικαιροποίηση 27.07.2018) της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

 

Β. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανοιχτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου την εταιρεία                           «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση σαράντα τρία κόμμα σαράντα επτά τοις εκατό (43,47 %).

 

Γ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Δ. Μετά την παρούσα παρέχεται πρόσβαση, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων, προς τους προσφέροντες (παρ.3β – αρ. 13 της ΚΥΑ 83010/4098/26-07-2017—ΦΕΚ/Β/2710).

 

Ε. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του ανωτέρω έργου, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.07.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email