163/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης  /23.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 163/2019

Περίληψη : Σύμφωνη γνώμη για υποβολή στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της πράξης, Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου» του Δήμου Σικυωνίων.   

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Μ. Τρίτη   και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4726/18.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15 Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Ραυτόπουλος Γεώργιος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντες
1 Τσιάνος Ιωάννης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7.  Φιακάς Παναγιώτης 8.Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Νανόπουλος Βασίλειος 10. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
       
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 2.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) .    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδείς

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα Γ’ Προ ημερήσιας Διάταξης

 

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Γ’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο : «Αποδοχή Συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ Κιάτου», και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την από 19-4-2019 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 19.04.2019

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

ΘΕΜΑ:

«Αποδοχή Συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ Κιάτου» .

 

Με την με Α.Π.: 2225/14.01.2019 (ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) Πρόσκληση IV του Υπουργείου Εσωτερικών, και την 1η Τροποποίηση αυτής (Α.Π.: 13111/24.02.2019),  καλούνται οι Δήμοι της χώρας και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000,00 €, χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και δη την την ΣΑ Ε055 – κωδικός Έργου 2017ΣΕ05500010 με «ανώτατο ποσό  χρηματοδότησης» για κάθε Δικαιούχο 600.000,00 € και στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα (600.000 €), τη διαφορά θα πρέπει να καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει. Σε περίπτωση χρηματοδότησης από άλλη πηγή θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου.

Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ένταξης ορίζεται η 30η Απριλίου 2019, το δε πρόγραμμα υλοποιείται ως την 31η Δεκεμβρίου 2020 με δυνατότητα παράτασης δοθείσας με  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των Δικαιούχων.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ Κιάτου»  συνολικού προϋπολογισμού 1.399.454,79 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (1.128.592,57 €+ 270.862,22 €).

Ως απαραίτητο συνοδευτικό του αιτήματος ένταξης είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της  συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με δέσμευση κάλυψης από ιδίους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για το έργο εξ ολοκλήρου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την  λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για :

  1. την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ Κιάτου» με το ποσό των 000,00€.
  2. την δέσμευση κάλυψης από ιδίους πόρους του ποσού των 454,79€, ήτοι της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει εξαιτίας της υπέρβασης του προϋπολογιζόμενου ποσού της χρηματοδότησης του έργου από το πρόγραμμα και η οποία θα χρησιμοποιηθεί εφόσον πρωτίστως απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αριθ. 2225/14-1-2019 πρόσκληση ΙV ,
  • το αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΕΑΑΕ/189091/6195/903/19/11-4-2019 έγγραφο του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • την από 19-4-2019 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

Α. Αποδέχεται,το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 67 του

Ν.3852/2010.

 

Β.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την  συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών με

τίτλο:  «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή

Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ Κιάτου» με το ποσό των 600.000,00€.

 

Γ.  Δ ε σ μ ε ύ ε ι,  το ποσό των 799.454,79 €   από ιδίους πόρους,  για την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που προκύπτει

εξαιτίας της υπέρβασης του προϋπολογιζόμενου ποσού της χρηματοδότησης του έργου,  από το πρόγραμμα και η οποία θα χρη 

σιμοποιηθεί εφόσον πρωτίστως απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  163/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.04.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email