162/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 19ης/9.9. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   162/2022

Περίληψη: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ) κατόπιν αιτήματος του κ. Θάνου Χρήστου, εντός των ορίων του οικισμού Πασίου επί δημοτικής οδού, του Δήμου Σικυωνίων.

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.13738/5-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Συριάνος Κων/νος                          11. Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Τσιόγκας Νικόλαος                          14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Παπαβασιλείου Νικόλαος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18. Νανοπουλος Βασιλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Σαρχάνης Κων/νος 7. Σώκος Δημήτριος
8. Μπακόλιας Παναγιώτης   9. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 5. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
    .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος)  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

13ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ) κατόπιν αιτήματος του κ. Θάνου Χρήστου, εντός των ορίων του οικισμού Πασίου επί δημοτικής οδού, του Δήμου Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

1) Την με αριθ. πρωτ. 11986/2-8-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

Κιάτο 02/08/2022

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου – Β. Παπαβασιλείου

Τηλ 2742360105 /2742360106

E mail d-sikyon@otenet.gr

Προς:

Κοινότητα Πασίου

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμου Σικυωνίων

Κοινοποίηση : Κο Θάνου Χρήστο Πάσιο

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ-ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ » κατόπιν αιτήματος του κ. Θάνου Χρήστου, εντός των ορίων του οικισμού Πασίου,  Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Δήμου Σικυωνίων, επί δημοτικής οδού »

 

ΣΧΕΤ:         α ) η αριθμ. 11493/25-07-2022 αίτηση – ένσταση του  κ. Θάνου Κ. Χρήστου

β ) το διορθωμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Μαίου του 2022 του πολιτικού μηχανικού ΚΟΥΪΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

γ) την διορθωμένη Τεχνική Έκθεση του πολιτικού μηχανικού ΚΟΥΪΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

δ ) την από 20-06-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Θάνου Χρήστου

ε) το αρ. 5497/18-05-2007 Πωλητήριο Συμβόλαιο

στ) την Δήλωση Αναθέσεων μελετών, του  αιτούντος Θάνου Χρήστου προς τον Μηχανικό ΚΟΥΪΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ζ) την Δήλωση Ανάληψης Μελέτης Επίβλεψης της Εισόδου – Εξόδου στην εγκατάσταση (επαγγελματική Αποθήκη) στην κοινότητα Πασίου του Δήμου Σικυωνίων, από τον πολιτικό μηχανικό ΚΟΥΪΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 65,73 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Σύμφωνα με την αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου–εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε  οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του ΔήμουΕιδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με την διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του Β.Δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2006 που αντικαθιστά το άρθρο 39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970 , όπως ισχύει, και ειδικότερα σύμφωνα με τις  παραγράφους  9 & 10,  προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου.
 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
 3. Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως & λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 509/84, Π.∆. 143/89, Π.∆. 401/93 &  ειδικά το Π.∆. 118/06.
 4. τις διατάξεις του νόμου 4442/2016 και του νόμου 4302/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4512/2018 και της ΚΥΑ Φ.61/5542/72(ΦΕΚ62Β/2018) άρθρα 159-164 και(προσθήκη άρθρων 50Α και 50Β στο Ν.4442/16)
 5. την υπ΄αρ. πρωτ. 11493/25-07-2022 αίτηση- ένσταση του κ. Θάνου Κ. Χρήστου με τα νέα συνυποβαλλόμενα στοιχεία
 6. το Συμβόλαιο αρ. 5497/18-5-2007 Πώληση Αστικού Ακινήτου
 7. την από 10/06/2022  Δήλωση  Ανάληψης Μελέτης – Επίβλεψης της Εισόδου – Εξόδου μεταξύ του Θάνου Χρήστου και του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Κουϊνη
 8. την Δήλωση Ανάθεσης της μελέτης Εισόδου – Εξόδου της εγκατάστασης από τον ιδιοκτήτη προς τον πολιτικό μηχανικό Παναγιώτη Κουϊνη
 9. Την από 20-06-2022 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του  κ. Θάνου Χρήστου,
 10. την υπ΄αριθμό πρωτ. 1123771/29-12-2021 Βεβαίωση οριστικής υπαγωγής στο Ν. 4495/2017( τακτοποίηση επαγγελματικής αποθήκης και υποστέγου)
 11. το Τοπογραφικό Διάγραμμα του Μαίου 2022 του Πολιτικού Μηχανικού Κουïνη Παναγιώτη, όπου αποτυπώνονται το όριο του οικισμού Πασίου,  οι αποστάσεις από την είσοδο της εγκατάστασης  με την συμβολή της στην πλησιέστερη οδό, η θέση του κτιρίου, η δήλωση 651/77 του μηχανικού  
 12. την νέα διορθωμένη Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού Κουïνη Παναγιώτη,  
 13. Τις αυτοψίες της Υπηρεσίας μας  την  17/06/2022 ημέρα Παρασκευή και την 29-7-2022 ημέρα Παρασκευή

 

Και επειδή η είσοδος-έξοδος οχημάτων έχει μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

Την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ-ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, εντός των ορίων του οικισμού Πασίου της  Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, επί δημοτικής οδού με τους παρακάτω όρους:

 

 1. Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων, θα πρέπει να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες :

α) Ρ-2 «υποχρεωτική διακοπή πορείας» ΣΤΟΠ,

β) Ρ -27 «απαγορεύεται η αριστερή στροφή»

γ) Ρ-40 «απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση»,

δ) p-44 «έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης»

ε)  p-50δ «υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά»

στ)  κάτοπτρο απέναντι από την είσοδο – έξοδο της επιχείρησης

Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλα-στικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)

Οι εργασίες Κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες) της μελέτης εμφανίζονται στο Σχέδιο Εισόδου-Εξόδου.

 

 1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ιδιοκτήτης θα πρέπει με νέα Αίτηση να απευθυνθεί στην Υπηρεσία μας για τη Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης, του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος και της Τεχνικής Έκθεσης.

 

 1. Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για (3) χρόνια από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν.

 

 1. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόψη μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση ή δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτούμενες εκ του νόμου διατάξεις .

 

 1. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την αδειοδοτούμενη εγκατάσταση.

 

 1. Η παρούσα εισήγηση αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε Υπηρεσία, πλην των άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών,

 

 1. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στο Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου  για ενημέρωσή του.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

Αιτήσεις ,Τοπογραφικό διάγραμμα & σχετική Τεχνική έκθεση, ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης –ανάληψης εκπόνησης μελέτης, υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη, οικοδομική άδεια, τίτλους κλπ

 

  Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

 

2) Την  αριθ. 22/2022 ομόφωνη απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα  παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

Α.Εγκρίνει, την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων στην «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ-ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ», ιδιοκτησίας   Θάνου Χρήστου  η οποία  βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Πασίου της  Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, και επί δημοτικής οδού,  σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις που αναγράφονται στην με αριθ. πρωτ. 11986/2-8-2022  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίωνη όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας .

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 162/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9. 9 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email