162/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  20ης/24-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη ) .

Αρ. Απόφασης: 162/2021

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 23/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Επί της   αιτήσεως  του κ. Σπυρόπουλου Νικολάου, για  μείωση ενοικίου κυλικείο  στο  1ου ΕΠΑ. Λ. –  2ου  ΓΕΛ  –  1ου Ε. Κ.  Κιάτου».

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 19:30  συνήλθε σε   τ α κ τ ι κ ή   σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11930/20-9-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρεθεί  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Μυττάς Ιωάννης    7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10.Σαρχάνης Κων/νος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Λέγγας Μάρκος
13. Συριάνος Κων/νος                         

 

14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παγεωργίου Δημήτριος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18.  Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γαλάνης Βασίλειος 20.Μαστοράκης Δημήτριος
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:    1. . Aλεξόπουλος Βασίλειος 2. Φιακάς Παναγιώτης  3 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  6ο    (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 23/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Επί της   αιτήσεως  του κ. Σπυρόπουλου Νικολάου, για  μείωση ενοικίου κυλικείο  στο  1ου ΕΠΑ. Λ. –  2ου  ΓΕΛ  –  1ου Ε. Κ.  Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 23/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της   7 /  7-9-2021   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:   23  / 2021

 

ΘΕΜΑ: 4ο   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί συζητήσεως της αιτήσεως  του κ. Σπυρόπουλου Νικολάου, για  μείωση ενοικίου κυλικείο  στο  1ου ΕΠΑ. Λ.   –  2ου  ΓΕΛ  –  1ου Ε. Κ.  Κιάτου»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  ν  Σεπτεμβρίου  του έτους  2021   ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 11:30 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 186/3-9-2021   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                             (Πρόεδρος)                 1.- Δ.  Βυτινιώτη                             Mέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)              2.-Ν.  Παπαβασιλείου                    Μέλος

3.- Αικ.  Λούτα                                Μέλος                      3.- Β.  Νανόπουλος                        Μέλος

4.- Παν.  Πανάγου                          Μέλος                      4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Βαφειαδάκης                        Μέλος

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑ  4ο     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  4ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Σπυρόπουλου Νικολάου για  μείωση  μισθώματος κυλικείου στο 1ο ΕΠΑ. Λ -2ο ΓΕΛ-1ο Ε.Κ.  Κιάτου»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

Ο κ. Σπυρόπουλος  Νικόλαος, μας υπέβαλε την από 27-8-2021 σχετική αίτησή του, όπου  μας ζητεί  να προβούμε στην μείωση του μισθώματος του κυλικείου, που έχει μισθώσει στο σχολικό συγκρότημα  που βρίσκεται στο 1ο  ΕΠΑ. Λ. –  2ο  ΓΕΛ – 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου, καθότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αξιοπρεπώς στις υποχρεώσεις του, λόγω του αναγκαστικού κλεισίματος, ύστερα από υπουργική απόφαση (CONID -19), όπου  καθιστούν ανέφικτο όχι μόνο το προσπορισμό κέρδους,  αλλά και την στοιχειώδη  ανταπόκριση στην καταβολή των

μισθωμάτων.

 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων των ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και των οικονομικών συνθηκών της αγοράς, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται τη στιγμή της μείωσης. Οι ανωτέρω διατάξεις μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλες στις μισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας των δήμων και των νομικών τους προσώπων γενικά και όχι μόνο σε μισθώσεις ακινήτων αυτών που υπάγονται στις εμπορικές μισθώσεις.

 

Όμως σύμφωνα με το έγγραφο 21816/12.6.2012 του ΥΠΕΣ γίνεται δεκτό ότι οι διατάξεις της  παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 που αφορούν στη μείωση των μισθωμάτων των ακίνητων ιδιοκτησίας των δήμων δεν μπορούν να εφαρμοσθούν για τη μίσθωση των σχολικών κυλικείων, καθόσον δεν πρόκειται για αμιγή μίσθωση δημοτικού ακινήτου αλλά για ανάθεση του δικαιώματος λειτουργίας και εκμετάλλευσης κυλικείου σε χώρο του σχολείου που προορίζεται για το σκοπό αυτό.

 

Δυνάμει της γνωμοδότησης ΚΕΔΕ 2668/19.10.2012, διατυπώθηκε πρόταση προς το αρμόδιο Υπουργείο για νομοθετική ρύθμιση του θέματος, με την οποία θα δύναται το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και οικονομικές συνθήκες της αγοράς, να επιτρέπει τη μείωση του ύψους των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων, σε ποσοστό από 20% – 30% του μισθώματος, που καταβάλλεται, για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι 31 Μαίου 2012 και από 10% – 20% για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μετά την 1η Ιουνίου 2012.

 

Επισημαίνουμε ότι το Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων με το έγγραφό του Λ4-454/07.09.2012 κοινοποίησε την ΑΔ 3/2012, η οποία αναδιατυπώθηκε με την Α4-458/14.09.2012 (ΦΕΚ 2552/20.09.2012 τεύχος Β’),με την οποία μειώθηκαν σημαντικά οι τιμές των ειδών που προσφέρονται από τα σχολικά κυλικεία γεγονός που αναμένεται να μειώσει το τζίρο των επιχειρήσεων αυτών κατά περίπου 20%. Κατόπιν τούτου προέβη σε σύσταση προκειμένου να επανεξεταστεί το ύψος των μισθωμάτων των παραπάνω επιχειρήσεων ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους προς όφελος των μαθητών.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι, ο κ. Σπυρόπουλος Νικόλαος, έχει προβεί σε μίσθωση   κυλικείου του  1ο  ΕΠΑ. Λ. –  2ο  ΓΕΛ – 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου, με  αριθμό πρωτοκόλλου σύμβασης  213/28-9-2018 και ΑΔΑ: ( 61Ε9ΟΚ3Ξ-Τ2Ψ), η σύμβαση είναι εννεαετής (9  χρόνια).

Αρχίζει από 1-10-2018 και λήγει 30-6-2027 και για την καλή τήρηση των όρων αυτής ο μισθωτής  κατέβαλε (Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της σύμβασης)   ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00)  ευρώ.  Αυτή θα παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας της σύμβασης ή προώρου λήξεώς της, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Ετήσιο μίσθωμα είναι αυτό που κατακυρώθηκε με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και ετησίως ανέρχεται σε εξήντα πέντε Ευρώ    (65,00€) για κάθε ένα μαθητή του σχολείου.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις το χρόνο, η πρώτη την 30ην Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28ην Φεβρουαρίου και η Τρίτη την 31ην Μαϊου .

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε πως λόγω του κορονοϊού  και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά λόγω και της τελευταίας οικονομικής κρίσης  προτείνω την μείωση της  του μισθώματος του εν λόγω κυλικείου κατά 20%.

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 • Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 • Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 • Την 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων Σχολείων
 • Tην Υ. Α. με  αριθ.  8440/2011  όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.  1940/2018 και την τροποποίηση με την αριθ. 5293/23-2-2018  καθώς και την τροποποίηση με αριθ. 63967/13-9-2019
 • Τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση του προέδρου.
 • Tην από 27-08-2021 αίτηση του κ. Σπυρόπουλου  Νικολάου.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών της Σχολικής Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

 1.-   Εγκρίνει   τη   μείωση     του  μισθώματος  του σχολικού  κυλικείου  που βρίσκεται  στο Σχολικό Συγκρότημα του 1ο  ΕΠΑ. Λ. –  2ο  ΓΕΛ – 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου,  κατά είκοσι  (20% ) τοις εκατό,  από το αρχικό  συμβατικό μίσθωμα,  όπου μισθωτής είναι ο κ. Σπυρόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου.

 

Ήτοι:

 

1α.- Το  αρχικό συμβατικό  μίσθωμα ποσό   είναι,  εξήντα πέντε (65,00)  ευρώ ανά μαθητή  ετησίως  Χ   είκοσι τοις εκατό  (20%)   =   13,00  ευρώ .

 

1β.- Αρχικό συμβατικό ποσό εξήντα πέντε (65,00)  ευρώ ανά μαθητή  ετησίως – δέκα τρία (13,00) ευρώ η μείωση =    (52,00) πενήντα δύο  ευρώ ανά  μαθητή ετησίως.

 

Άρα  το ετήσια μίσθωμα θα ανέρχεται σε  πενήντα δύο ευρώ (52) ανά μαθητή του σχολείου ετησίως και θα ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022 (Σεπτέμβριος 2021) μέχρι λήξεως της συμβατικής προθεσμίας που είναι 30 Ιουνίου 2027  και

 

2.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την  αποστολή της εν λόγω απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για λήψη σχετικής απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   23  / 2021  και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο     07-09-2021

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Εγκρίνει,την αριθ. 23/2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  και συγκεκριμένα,  την μείωση μισθώματος του Κυλικείου που βρίσκεται εντός του Σχολικού Συγκροτήματος   1ου ΕΠΑΛ. –  2ου ΓΕΛ  –  1ου Ε.Κ. Κιάτου,  (μισθωτής Νικ. Σπυρόπουλος), σε ετήσιο μίσθωμα   πενήντα δύο ευρώ (52,00 €) ανά μαθητή του εν λόγω σχολείου , με ισχύει από τη σχολική περίοδο

2021 – 2022 (Σεπτέμβριος 2021) και μέχρι λήξεως της συμβατικής προθεσμίας δηλαδή  30 Ιουνίου 2027. 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 162 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24-09-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email