162/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

15/01.07.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

162/2020

  Θέμα: Έγκριση της 132/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της 194/2020 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ορισμός δικηγόρου για την παράσταση μετ’ υπομνήματος, ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5387/30.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Μυττάς Ιωάννης
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος 7.Λέγγας Μάρκος  
απόντες : (ουδείς)      

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 132/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης της 194/2020 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ορισμός δικηγόρου για την παράσταση μετ’ υπομνήματος, ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ενημέρωσε τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του Ν.4555/2018 και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 132/2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε ο δικηγόρος Σώκος Σπυρίδωνας προκειμένου ν’ ασκήσει εμπρόθεσμα στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων αίτηση ανάκλησης κατά της υπ’ αριθμ. 194/2020 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Παράλληλα ενημέρωσε τα μέλη για την ανάγκη ορισμού δικηγόρου για την παράσταση μετ’ υπομνήματος, ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 194/2020 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • την 132/2020 (9Α4ΖΩ1Θ-ΗΞΛ) απόφαση Δημάρχου,
  • την 273/5398/30.06.2020 (9ΠΔ6Ω1Θ-ΚΦΠ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

 

Β. Εγκρίνει ως έχει την 132/2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε ο δικηγόρος Σώκος Σπυρίδωνας προκειμένου ν’ ασκήσει εμπρόθεσμα στ’ όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων αίτηση ανάκλησης κατά της υπ’ αριθμ. 194/2020 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Γ. Ορίζει τον ίδιο ως άνω δικηγόρο για την παράσταση μετ’ υπομνήματος, ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης.

 

Δ. Η δαπάνη ανέρχεται σε 411,68 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών». Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 01.07.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email