162/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ης/28-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  162/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 31/2020 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος –  Κιάτου με θέμα: «Πρόταση παραχώρησης χρήσης των αιθουσών της Δυτικής πτέρυγας των αποθηκών  Α.Σ.Ο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με σκοπό την εγκατάσταση Τμημάτων του». 

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 6417/24-7-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη  δηλαδή:

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος)

 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Θελερίτης Γεώργιος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 8. Σώκος Δημήτριος (προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Δομετίου Βασίλειος 11.  Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Συριάνος Κων/νος

(προσήλθε κατά την συζήτηση του Α΄ προ ημερήσιας  θέματος)

16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γκούμας Σταμάτιος (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19.  Μαστοράκης Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος )

22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23.  Μπακόλιας Παναγιώτης  (αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου  θέματος ) 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος
25.Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
       
         ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Γαλάνης Βασίλειος    
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 33. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 34. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).  

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο  

        Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 31/2020 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος –  Κιάτου με θέμα: «Πρόταση παραχώρησης χρήσης των αιθουσών της Δυτικής πτέρυγας των αποθηκών  Α.Σ.Ο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με σκοπό την εγκατάσταση Τμημάτων του», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 11 / 27-07-2020 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.

Αριθ. Απόφασης:   31 / 2020

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση παραχώρησης αιθουσών της δυτικής πτέρυγας των αποθηκών Α.Σ.Ο. στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με σκοπό την εγκατάσταση Τμημάτων του.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 27 Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών υπό την προεδρία του κου ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστασίου σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση. το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αρ. 6399 / 23-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α’).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 5 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος
  2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης 2. ΑΔΑΜΗΣ Δημήτριος
  3. ΣΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
  4. ΛΑΜΠΡΟΥ Χαρίλαος
  5. ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος

 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Πρόταση παραχώρησης αιθουσών της δυτικής πτέρυγας των αποθηκών Α.Σ.Ο. στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με σκοπό την εγκατάσταση Τμημάτων του», ενημέρωσε προφορικά τους συμβούλους για το αντικείμενο του θέματος και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων Τμημάτων του στο Κιάτο.

Για το σκοπό αυτό προτίθεται να διαθέσει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τις τρείς από τις τέσσερες αίθουσες της δυτικής πτέρυγας των αποθηκών Α.Σ.Ο. μετά την αποπεράτωση τους.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αρ.:  31 / 2020

Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. 31/2020 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου,    και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την  αριθ. 31/2020 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος –  Κιάτου και συγκεκριμένα, την Π ρ ό θ ε σ η του Δήμου Σικυωνίων δ ι ά θ ε σ η ς  τριών (3) αιθουσών από τις τέσσερις της δυτικής πτέρυγας του συγκροτήματος των αποθηκών Α.Σ.Ο. που βρίσκονται στην πόλη του Κιάτου, (μετά την αποπεράτωση των εργασιών της αποκατάστασης τους), στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με σκοπό, την εγκατάσταση ερευνητικών και εκπαιδευτικών τμημάτων του .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 162/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 28. 07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email