162/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

16/16.07.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 162/2019    

Θέμα: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της     υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης, κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου  Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8323/12.07.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)   ουδείς
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική    
5.     Ζάρκος Δημήτριος    
6.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
7.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης, κατόπιν γνωμοδότησης, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 12/07/2019 γνωμοδότηση του ορισθέντος δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου, δυνάμει της 154/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως  «… γνώμη μου είναι ότι θα ευδοκιμήσει αίτηση αναίρεσης, κατά της απόφασης του Εφετείου. Δεν μπορεί ο Δήμος να πράξει διαφορετικά, ιδίως μετά την εγκύκλιο Μιχελάκη, που επιβάλει την εξάντληση κάθε ένδικου μέσου, η παράλειψη του οποίου, μπορεί να θεμελιώσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Θέμα αίτησης αναστολής δεν τίθεται γιατί η απόφαση του Εφετείου, πλην των 40€, είναι αναγνωριστική  …»

Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 154/2019 (Ω5ΘΝΩ1Θ-3ΘΙ) απόφαση ΟΕ,
  • την υπ’αριθμ. Α235/2017 απόφαση του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης,
  • την από 12/07/2019 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης, σύμφωνα με την ανωτέρω  γνωμοδότηση του ορισθέντος δικηγόρου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.07.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email