161.2024 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΙΔΙΟΚ. ΓΕΡΑΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΙΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email