161/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  20ης/24-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη ) .

Αρ. Απόφασης: 161/2021

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 15/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου (ΑΡΑΤΟΣ  1893) για αγώνες μπάσκετ  και  βόλεϊ  περιόδου 2021-2022».

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 19:30  συνήλθε σε   τ α κ τ ι κ ή   σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11930/20-9-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρεθεί  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Μυττάς Ιωάννης    7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10.Σαρχάνης Κων/νος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Λέγγας Μάρκος
13. Συριάνος Κων/νος                         

 

14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παγεωργίου Δημήτριος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18.  Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γαλάνης Βασίλειος 20.Μαστοράκης Δημήτριος
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:    1. . Aλεξόπουλος Βασίλειος 2. Φιακάς Παναγιώτης  3 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  5ο    (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 15/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου (ΑΡΑΤΟΣ  1893) για αγώνες μπάσκετ  και  βόλεϊ  περιόδου 2021-2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 15/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                       

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 4/ 22-06-2021   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:     15  / 2021

 

ΘΕΜΑ: 3ο    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   «Περί  παραχωρήσεως του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου (ΑΡΑΤΟΣ  1893) για αγώνες μπάσκετ  και βόλλεϋ της περιόδου 2021-2022».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  22αν  Ιουνίου   του έτους  2021   ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη  και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 129/17-06-2021   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη

-5 – δηλαδή:

 

                     Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Α                                               Α  Π  Ο  Ν  Τ  Α

1.- Δ.  Ζάρκος                             (Πρόεδρος)                 1.- Β.  Νανόπουλος                 Μέλος

2.- Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)           2.-Ν.   Παπαβασιλείου             Μέλος

3.- Α. Βαφειαδάκης                       Μέλος                       3.- Δ.  Βυτινιώτη                      Μέλος

4.- Αικ.  Λούτα                               Μέλος                       4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου Μέλος

5.- Π.  Πανάγου                             Μέλος

   

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  3ο     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

       Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το  3ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου (ΑΡΑΤΟΣ  1893) για αγώνες μπάσκετ  και βόλλεϋ της περιόδου 2021-2022»  έθεσε υπόψη των μελών τα  εξής:

 

Ο Αθλητικός Όμιλος Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ  1893», υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το υπ’ αριθ. 9/25-05-2021 έγγραφό του, όπου μας ζητεί να του χορηγήσουμε βεβαίωση παραχώρησης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για τους αγώνες των ομάδων,  στα πρωταθλήματα  Καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ)  και Πετοσφαίρισης  (Βόλεεϋ) της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022  για όλες  τις ημέρες της εβδομάδος.

 

Στη συνέχεια με το υπ’ αριθ. 130/17-06-2021 σχετικό έγγραφό μας, υποβάλαμε το αίτημα στην Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει  σχετικά.

 

Ακολούθως η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου,  με το υπ’ αριθ. 535/2021 σχετικό έγγραφό της,  μας απάντησε  πως σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 9682/29-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων στο κλειστό Γυμναστήριο  γίνονται εργασίες, οι οποίες  δεν έχουν περατωθεί και λόγους ασφαλείας συνιστάται ο χώρος να μην χρησιμοποιηθεί για μαθητές.

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση  για την ολοκλήρωση ή όχι των εργασιών. Επίσης το σχολείο  δεν έχει παραλάβει κλειδιά για το χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου μετά την αλλαγή των εξωτερικών θυρών του.

Μέχρι την περάτωση των εργασιών και την οριστική παράδοσή του, αδυνατούμε να γνωμοδοτήσουμε σχετικά  με την αναφερόμενη αίτηση του Αθλητικού Ομίλου (ΑΡΑΤΟΣ) του Δήμου Σικυωνίων.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Την παραχώρηση της χρήσης  του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον  Αθλητικό Όμιλο Κιάτου (ΑΡΑΤΟΣ 1893) για τους αγώνες των ομάδων,  στα πρωταθλήματα  Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022,  αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες που εκτελεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας,  με την προϋπόθεση  τήρησης  της υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και ότι θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου καθώς και με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα τήρησης κατά της  μετάδοσης του Covid-19.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  15  / 2021  και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  22-06-2021

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α.  Εγκρίνει,την παραχώρηση χρήσης  του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον  Αθλητικό Όμιλο Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ 1893» ,  για τις ανάγκες του Ομίλου και  για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022,  μετά την ολοκλήρωση των εργασιών  που εκτελεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

 

Β.   Η εν λόγω παραχώρηση καθίσταται  δυνατή ,με την προϋπόθεση  τήρησης  της υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998  καθώς και τους όρους που αναγράφονται στην  αριθ. 15/2021 απόφαση της  Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 161 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24-09-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

 

Print Friendly, PDF & Email