160/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ορθή Επανάληψη

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  20ης/24-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη ) .

Αρ. Απόφασης: 160/2021

Περίληψη: Τροποποίηση της αριθ. 277/2019 (ως προς το Β΄ σκέλος της)   απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) μετά  τροποποίησης  της συστατικής πράξης.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η  του μηνός Σεπτεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 19:30  συνήλθε σε   τ α κ τ ι κ ή   σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  (με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 11930/20-9-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρεθεί  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Μυττάς Ιωάννης    7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10.Σαρχάνης Κων/νος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Λέγγας Μάρκος
13. Συριάνος Κων/νος                         

 

14. Γκούμας Σταμάτιος 15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Παγεωργίου Δημήτριος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18.  Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γαλάνης Βασίλειος 20.Μαστοράκης Δημήτριος
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:    1. . Aλεξόπουλος Βασίλειος 2. Φιακάς Παναγιώτης  3 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β
       
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

Θέμα  3ο    (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση της αριθ. 277/2019 (ως προς το Β΄ σκέλος της)   απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) μετά  τροποποίησης  της συστατικής πράξης», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε  υπόψη του Συμβουλίου:

 1. Την αριθ. 277/2019 με ΑΔΑ Ω68Ω1Θ-ΧΜΑ (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .
 2. Την με αριθ. πρωτ. 11867/20-9-2021 Δήλωση Παραίτησης του κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλου Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων  (Δ.Ε.Υ.ΑΣ.),  με την οποία δηλώνει την παραίτησή  του λόγω φόρτου εργασίας που προέρχεται από το αξίωμα του Δημάρχου Σικυωνίων, από το αξίωμα του Προέδρου της εν λόγω επιχείρησης διατηρώντας την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
 3. Την αριθ. 161/2021 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας κ. Φιακάς Παναγιώτης ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.ΑΣ.).

 

 1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α΄191/23-8-1980) άρθρο 3 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4735/2020 άρθρο 48 με ισχύ από 12-10-2020 .

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020),
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά ,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία   

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: Μ. Λέγγα , Ν. Ζαχαρόπουλου, Σ. Γκούμα, Δ. Παπαγεωργίου

 Δ. Μαστοράκη, Α. κατσιμπούλα, Ε. Χουσελά, Β. Νανόπουλου .    

 

Α. Τροποποιεί, την αριθ. 277/2019 σε ορθή επανάληψη με ΑΔΑ: Ω682Ω1Θ-ΧΜΑ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ως προς το Β΄ σκέλος της)   και συγκεκριμένα,  ως προς τον Πρόεδρο του  Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)  μετά την με αριθ. πρωτ. 11867/20-9-2021  Δήλωση – Παραίτησης του κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλου Προέδρου και την αριθ. 161/2021 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται ως Πρόεδρος της εν λόγω επιχείρησης  ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας κ. Φιακάς Παναγιώτης.

Ως εκ τούτου το 11/μελές  Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.(Ειδικού Σκοπού) με την επωνυμία

Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

 1. Φιακάς Παναγιώτης ως Πρόεδροςαναπληρούμενος   από  τον     Μυττά  Ιωάννη 
 2. Σταματόπουλος Σπυρίδων Μέλος               «                                «             Σώκο  Δημήτριο
 3. Θελερίτης Γεώργιος                                «                             «                               «             Τσολάκο Γεώργιο
 4. Ζάρκος Δημήτριος          «                             «                               «             Σκαρμούτσο Νικόλαο
 5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  «                             «                               «             Τσιόγκα  Νικόλαο
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος       «                             «                               «             Παπαβασιλείου Νικόλαο
 7. Μπακόλιας Παναγιώτης              «                             «                               «             Νανόπουλο Βασίλειο
 8. Κόλλιας Παναγιώτης(εκπρόσωπος των εργαζομένων) «                               «             Μαγκιρίδη Πέτρο
 9. Εμμανουηλίδης Ιωάννης(εκπρόσωπος κοιν/κού φορέα)«            «             Σπηλιώτη Κων/νο
 10. Κουβάτσου Ασπασία  (δημότισσα)                      αναπληρούμενη              «            Καραχοτζίτη Νικόλαο
 11. Μπούρης Ευάγγελος   (δημότης)                          αναπληρούμενος            «            Χρυσικό Παύλο

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 277/2019 (σε ορθή επανάληψη) με ΑΔΑ: Ω682Ω1Θ-ΧΜΑ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 160 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24-09-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email