160/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/26.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

160/2020

  Θέμα: Επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΛΑΧΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5071/22.06.2020 έγγραφη πρόσκληση,      που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ρουμπέκας Γεώρ. 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης 2.Ζάρκος Δημήτριος    

 

7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΛΑΧΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατόπιν γνωμοδότησης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 17.06.2020 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας, δυνάμει της 110/2020 απόφασης ΟΕ, σύμφωνα με το σκεπτικό της «κρίνεται εφικτή η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προέκυψε με τον αιτούντα».

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την από 03/03/2020 αίτηση του ενδιαφερομένου,
  • την 110/2020 (60ΣΦΩ1Θ-1ΙΙ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 17/06/2020 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ύψους 2.500,00€ μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του ΛΑΧΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω σχετικών.

 

Β. Κοινοποιεί την παρούσα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την διεκπεραίωσή  της.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email