161/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14/26.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

161/2020

  Θέμα: Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ κατόπιν γνωμοδότησης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 26η Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5071/22.06.2020 έγγραφη πρόσκληση,      που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν – 5 – ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ρουμπέκας Γεώρ. 4.Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης 2.Ζάρκος Δημήτριος    

8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ, κατόπιν γνωμοδότησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 17.06.2020 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας, δυνάμει της 147/2020 απόφασης ΟΕ, σύμφωνα με το σκεπτικό της «πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για το διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης του αιτούντα».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • το T20/136/30.04.2020 Κλ. Θέσπισμα,
  • την αρ. πρωτ. 4614/11.06.2020 αίτηση του ενδιαφερομένου,
  • την 147/2020 (Ω3ΠΣΩ1Θ-99Β) απόφαση ΟΕ,
  • την από 17/06/2020 γνωμοδότηση,
  • την 270/5233/25.06.2020 (6Μ5ΙΩ1Θ-82Υ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει το Δικηγόρο,  Ζαρρή Κωνσταντίνο,προκειμένου να παραστεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, (αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης), ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ποινικής υπόθεσης του ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων, κατά το χρόνο τέλεσης της εν λόγω πράξης (υποβάθμιση περιβάλλοντος), σύμφωνα με το αριθμ. T20/136/30.04.2020 Κλητήριο Θέσπισμα.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 265,36 και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών». Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email