160/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 11ης/05.05.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 160/2017

Περίληψη :

Επί του με αριθ. πρωτ. 3947/26-03-2017 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων τηςΤ.Κ. Λαλιωτίου περί «Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Λαλιωτίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5773/28.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
  1. Λεονάρδου Αναστάσιος
  2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
  3. Μαυραγάνη Κυριακή
    4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων   7. Μπούρης Ευάγγελος 8. Κελλάρη Ιωάννα  
9. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 10. Δομετίου Βασίλειος 11. Χρυσικός Παύλος 12. Ζάρκος Δημήτριος
13. Σπανός Κωνσταντίνος 14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16 Μπακόλιας Παναγιώτης
17. Γεώργας Χρήστος 18. Κελλάρης Βασίλειος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος 20 . Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα                    
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Φιακάς Παναγιώτης  
5. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7.Λαλιώτης Γεώργιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες:      
1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 4.Νικολάου Ν. (Σουλίου)
5. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 6. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 8.Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Απόντες:      
1.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες:      
1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών) 3. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 4. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
5. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 6. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 7.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)  
Απόντες:      
1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 3 Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 4. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
5. Κοτσίρης Β. (Στενού) 6. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
9. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 10. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 11. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 12. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
13. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 14. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 15. Ρέλιας Α. (Γκούρας)  
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Κουτρέτσης Σ. &   Ζάρκος Δ. στο Η΄ θέμα προ Η.Δ. , Σωτηρόπουλος Ι. στο 5ο θέμα Η.Δ. και Σπανός Κ. στο 8ο θέμα Η.Δ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Σπανός Κ., Ραυτόπουλος Γ., Μπακόλιας Π. και Ρουμπέκας Γ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ., Σαρχάνης Κ. στο 18ο θέμα της Η.Δ. και Νανόπουλος Β. μετά την συζήτηση του 22ου θέματος   Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η ορισθείσα τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου

για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 18ο

       Στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 3947/26-03-2017 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων τηςΤ.Κ. Λαλιωτίου περί «Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Λαλιωτίου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την από 04/04/2017 Γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Απόστολου Σώκου .

Β. Την αριθ. 110/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα : «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει στην Τ.Κ. Λαλιωτίου από την επικείμενη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από την εταιρεία με την επωνυμία

«COSMOTEKINHTEΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. .

 

Γ. Το με αριθ. πρωτ. 3947/26-03-2017 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων της Τ.Κ. Λαλιωτίου,

με το οποίο αποφασίσθηκε ομόφωνα :

α) Η μη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας λόγω των βλαβερών συνεπειών για του κατοίκους της εν λόγω κοινότητας αλλά και της ατμόσφαιρας και –

β) Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο της Τ.Κ. κ. Τυρλή Άγγελο να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το με αριθ. πρωτ. 3947/26-03-2017 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης
  • την από 04/04/2017 Γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Απόστολου Σώκου
  • την αριθ. 110/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

             πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά υπέρ του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των κατοίκων της Τ.Κ. Λαλιωτίου και συγκεκριμένα, την μη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Τοπική Κοινότητα   λόγω των βλαβερών συνεπειών για τους κατοίκους της .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 160/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email