16/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

6η/22.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   2ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

16/2023

  Κατακύρωση της προμήθειας ενός (1) καινούργιου,  ανατρεπόμενου,                                φορτηγού οχήματος, αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη  22α Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2741/17.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το 4ο/8.2.2023 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια ενός καινούριου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.» (1η Ομάδα της αριθ. 17/2022 μελέτης)

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 176870)

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα στις 8 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών έτους 2022 (σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Τσιοκάρα Ιωάννη, πρόεδρο, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων,

2/ Πέππα Κωνσταντίνα, τακτικό μέλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Ανάπτυξης,

3/ Στούκα Νικόλαο, τακτικό μέλος, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων,

που ορίσθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 373/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΦΧΩ1Θ-Ψ9Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να προβεί στην παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», για την «Προμήθεια ενός καινούριου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.» (1η Ομάδα της αριθ. 17/2022 μελέτης), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 120.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 150.000,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 • Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’).
 • Τον Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 17/17-10-2022 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.
 • Την αριθμ. πρωτ. 20283/16-12-2022 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011835987 2022-12-16.
 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης ή κατά προμηθευτή και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά από την εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» με Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 321057.
 • Τα από 18-01-2023, 19-01-2023 και 23-01-2023 Πρακτικά του διαγωνισμού.
 • Την αριθ. 08/2023 (ΑΔΑ: 6Μ4ΛΩ1Θ-2Θ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά και κηρύχτηκε προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού η εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.».
 • Την αριθ. 1588/31-01-2023 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
 • Την από 07-02-2023 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
 • Τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης της «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, ο οποίος απεστάλη εμπρόθεσμα και πήρε Αριθ. Πρωτ.: 2135/08-02-2023,

προέβη στο άνοιγμα του ηλεκτρονικού φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) καθώς και στο άνοιγμα του φακέλου με τα έντυπα δικαιολογητικά της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.». Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή, μονογραφή και έλεγχο αυτών, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ και Υ.Δ. – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ και Υ.Δ. (ΦΕΚ 84/13-04-2020) ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2.Γ,  2.2.3.4 και για την παράγραφο 2.2.3.8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ – ΓΕΜΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO Υ.Δ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

 • στο ΕΕΕΣ δηλώθηκε μέσος ετήσιος (ειδικός) κύκλος εργασιών 171.778,53€, ενώ στα αποδεικτικά μέσα και συγκεκριμένα στην Υ.Δ. που κατατέθηκε αναφέρεται μέσος ετήσιος (ειδικός) κύκλος εργασιών 138.480,00€,
 • στο ΕΕΕΣ δηλώθηκε μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών 2.409.811,86€, ποσό που δεν αντιστοιχεί στους ισολογισμούς των ετών 2019, 2020 και 2021 που κατατέθηκαν.

Εν συνεχεία και προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εστάλη το αριθ. 2225/09-02-2023 αίτημα παροχής διευκρινήσεων στην εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις.

Στο σημείο αυτό και εν αναμονή των διευκρινήσεων της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», η συνεδρίαση διακόπτεται.

 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών σε νέα της συνεδρίαση στις 13 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, συνέχισε την διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» κατόπιν και του αριθ. 2344/13-02-2023 εγγράφου περί παροχής διευκρινήσεων της ανωτέρω εταιρείας. Με το ανωτέρω έγγραφό της η εταιρεία υποβάλει τους ισολογισμούς έτους 2022 προς απόδειξη του μέσου ετήσιου (γενικού) κύκλου εργασιών, καθώς και την Υ.Δ. κατακύρωσης σε ορθή επανάληψη, με την οποία δηλώνει επιπλέον ότι:

 • εκ παραδρομής έχει εγγραφεί στην Υ.Δ. που κατατέθηκε με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, μέσος ετήσιος (ειδικός) κύκλος εργασιών ποσού 138.480€ ενώ το ορθό είναι 778,53€ όπως αυτό είχε δηλωθεί στο ΕΕΕΣ,
 • εκ παραδρομής έχει εγγραφεί στο ΕΕΕΣ μέσος ετήσιος (γενικός) κύκλος εργασιών ποσού 2.409.811,86€, ενώ το ορθό είναι 2.285,56€ σύμφωνα και με τους ισολογισμούς έτους 2022 που κατατέθηκαν εκ νέου.

Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα ανωτέρω πληρούνται οι προδιαγραφές που τέθηκαν με το άρθρο 2.2.5 της αριθ. 20283/16-12-2022 διακήρυξης και συγκεκριμένα:

 • περί μέσου ετήσιου (γενικού) κύκλου εργασιών (παρ. 2.2.5.1), καθώς είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης με ΦΠΑ και
 • περί μέσου ετήσιου (ειδικού) κύκλου εργασιών (παρ. 2.2.5.2), καθώς είναι μεγαλύτερος από την εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης με ΦΠΑ.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκληρώνει τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και κρίνει πως:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» με το ΕΕΕΣ, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατά τον ανωτέρω διαγωνισμό, πέραν των σημείων που διευκρινίστηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι αληθή,
 • αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 του ίδιου Νόμου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 της αριθ. 20283/16-12-2022 διακήρυξης και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της «Προμήθειας ενός καινούριου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.» (1η Ομάδα της αριθ. 17/2022 μελέτης), στην εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής στην Θέση “Συντριβάνι”, Τ.Κ. 19300, με Α.Φ.Μ. 093697300, ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, τηλ: 2105575536 φαξ: 2105579157, email: info@toumbas.com.gr, έναντι ποσού 120.890,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 149.903,60€ με Φ.Π.Α. 24%.

 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την με Αριθμό – Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 321057 προσφορά της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 17/17-10-2022 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου και της αριθ. 20283/16-12-2022 διακήρυξης.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1/ Τσιοκάρας Ιωάννης

 

2/ Πέππα Κωνσταντίνα

 

3/ Στούκας Νικόλαος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως ισχύει σήμερα,
 • Την αριθ. 50300/28.07.2022 (ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) απόφαση ΥΠΕΣ που επιχορηγήθηκε ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 120.000,00€ (ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» καθώς και την αριθ. 64403/05.10.2022 (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) (όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 68484/16.10.2020 ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ), απόφασης ΥΠΕΣ.
 • την αριθ. 292/2022 (ΨΘ9ΗΩ1Θ-Δ37) απόφαση ΟΕ «αποδοχή και εγγραφή στο π/υ τρέχοντος έτους»
 • την αριθ. 169/2022 (61ΣΡΩ1Θ-Ι5Η) απόφαση ΔΣ «έγκριση της ως άνω απόφασης ΟΕ»
 • την αριθ. 151541/29.09.2022 (6ΨΔ2ΟΡ1Φ-21Η) απόφαση ελέγχου νομιμότητας του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης.
 • τον ΚΑ 02.62.7131.004 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», ποσού 520,00€ προερχόμενη από το πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
 • την αριθ. 17/2022 μελέτη του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για την «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π. και συνοδευτικού εξοπλισμού (2 λεπίδες αποχιονισμού και 1 αλατοδιανομέας για εκσκαφείς και ημιφορτηγά τύπου PICKUP)» (CPV: 34144512-0, 43313000-0, 34144420-8) συνολικού π/υ 185.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),
 • την αριθ. 483/19019/29-11-2022 ΑΑΥ (Ψ08ΦΩ1Θ-ΚΨΥ) – (22REQ011691060),
 • την αριθ. 174593/12.12.2022 (ΨΥΦ9ΟΡ1Φ-0ΝΙ) εγκριτική απόφαση του Τμ. Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης της Οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης για την προμήθεια του οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο.
 • Την 437/2022 (ΨΡΙ3Ω1Θ-Γ0Α) απόφαση ΟΕ ,
 • Την αριθμ. πρωτ. 20283/16-12-2022 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011835987 2022-12-16.
 • Την αριθμ. πρωτ. 20285/16-12-2022 Προκήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011835335 2022-12-16.
 • Την αριθ. 20364/19-12-2022 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω2Α0Ω1Θ-Ο3Π) και σε 3 τοπικές εφημερίδες.
 • Την μοναδική κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», η οποία κατατέθηκε στις 16-01-2023 σε ηλεκτρονική μορφή με Αριθμό – Α/Α Συστήματος: 321057 και προσκομίστηκε εμπρόθεσμα ο με αρ. πρωτ. 796/18-01-2023σχετικός φάκελος, σφραγισμένος με τα έντυπα δικαιολογητικά και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη,
 • Τα 1ο/18-1-2023 , 2ο/20-1-2023 και 3ο/23-11-2023 πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • Tην 8/2023 (6Μ4ΛΩ1Θ-2Θ3) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν τα ως άνω πρακτικά και κηρύχτηκε ως προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας, η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» έναντι του ποσού των 149.903,60€ με ΦΠΑ 24%,
 • Το 4ο/8-2-2023 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εγκρίνει το 4ο/8.2.2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.»                               (1ης Ομάδας της αριθ. 17/2022 μελέτης) (CPV: 34144512-0) προϋπολογισμού 120.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 150.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της ως άνω προμήθειας στην  εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής στην Θέση “Συντριβάνι”, Τ.Κ. 19300, με Α.Φ.Μ. 093697300, ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, τηλ: 2105575536 φαξ: 2105579157, e-mail: info@toumbas.com.gr, έναντι ποσού 120.890,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 149.903,60€ με Φ.Π.Α. 24%.

Γ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρα 360 έως 372 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22.02.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email