16/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                 ΑΔΑ:6Ε4ΨΟΚ3Ξ-ΧΤΩ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                       

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 4/19-4-2022 μεικτής (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 16/2022

Θέμα: «Περί αποδοχής  πίστωσης ποσού  16.015,00€  προερχόμενη από το Δήμο  Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19 Απριλίου  2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε  σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 77/15-4-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76). Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  14 μελών, βρέθηκαν παρόντα  10 μέλη δηλαδή:

 

                             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                      ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                              Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος                   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική                                    Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.  Ιωάννης Σωτηρόπουλος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Περί αποδοχής  πίστωσης ποσού  16.015,00€  προερχόμενη από το Δήμο  Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022» έθεσε υπόψη των μελών την  αριθμ.51/2022(ΑΔΑ:ΨΟΡΧΩ1Θ-ΛΚΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων που αφορά  την  συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

 

 

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  εκτεθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Αποδέχεται το ποσό των 015,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022, (κατά προτεραιότητα για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου  Σικυωνίων).
 2. 2.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο, όπως εισπράξει από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό των 015,00€.

 

Η παρούσα  απόφαση 16/2022 και υπογράφεται ως  ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-4-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

                                   

Print Friendly, PDF & Email