16/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                             (ΑΔΑ:6ΡΦΥΟΚ3Ξ-Α4Ω)           

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 05/07-7-2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Αριθμός Απόφασης 16/2021

Περίληψη: «Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07 Ιουλίου  του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την  αριθμ. πρωτ:71/02-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8  δηλαδή:

 

                                            ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική                              Τσαμαντά Ελένη
 4. Μπόκιας Βασίλειος        Αθανασούλη Ελένη
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική 5. Πάτσιου Ιωάννα                                                                                                   6.  Ζάρκος Ευάγγελος                                        6. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

 

 

 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4807/2021(ΦΕΚ 96τ.Α΄/11-06-2021) «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» που αφορά Παρατάσεις μισθώσεων  δημοτικών ακινήτων και κυλικείων-Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 4795/2021.
 • Την αριθμ. πρωτ: 265/09-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΛΣΗΟΚ3Ξ-ΛΕ5)σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Το αριθ. πρωτ: Φ.44.1/67/28-6-2021 έγγραφο του  Διευθυντή του  4ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου που αφορά τη γνωστοποίηση της λήξης σύμβασης του κυλικείου  του  4ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Την αριθμ. πρωτ: 6454/25-6-2021 Υπεύθυνη Δήλωση της κ. Τσάρα Ευγενίας για αίτημα παράτασης (2) δύο ετών της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του  4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου .

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  εκτεθέντα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την παράταση δύο (2) ετών  της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4807/2021(ΦΕΚ 96τ.Α΄/11-06-2021) «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» που αφορά Παρατάσεις μισθώσεων  δημοτικών ακινήτων και κυλικείων-Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του Ν. 4795/2021.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα 16/2021 αριθμό και υπογράφεται.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπόκιας Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Δομετίου Βασίλειος
 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος
 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  08-7-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email