16/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  6  /  13 – 4 – 2020   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   16  / 2020

 

ΘΕΜΑ: 2Ο   «Έγκριση αρχικού  αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την  παροχή υπηρεσιών σε λογιστή για την

οικονομική διαχείριση  και παροχή λογιστικών  και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα όπου παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, (Ζάρκος Δημήτριος), έλαβε  χώρα  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  η 6ην  τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την υπ’ αριθ.  71/9-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ζάρκου Δημητρίου, που επιδόθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/18 άρθρο 74  παρ. 1 σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά ηλεκτρονικά, μαζί με όλες τις εισηγήσεις το έντυπο ψηφοφορίας και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων  την 13ην Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10: 00 π. μ. και ώρα λήξεως 11:00 π. μ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010),  την από  11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID -19 και  της ανάγκης περιορισμού της  διάδοσης του» ΦΕΚ 55 Τεύχος Α΄/11-03-2020 και την υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), της υπ’ αριθ.  18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και  της αριθ.  Εγκύκλιο   40  αριθ. Πρωτ. 2093/31-3-2020 του ΥΠΕΣ αφού σε σύνολο -9- μελών συμμετείχαν -5 – μέλη  δηλαδή.

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δημήτριος        Ζάρκος                        ( Πρόεδρος)             1.- Αικατερίνη       Λούτα                  Μέλος

2.- Βασιλική          Μπουζιάνη-Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος)          2.- Νικόλαος        Παπαβασιλείου    Μέλος

3.- Δήμητρα         Βυτινιώτη                       Μέλος                     3.- Παναγιώτα      Πανάγου              Μέλος

4.- Βασίλειος        Νανόπουλος                     «                          4.- Εκπρόσωπος της μαθητικής  Κοινότητας του 1ου

5.- Αριστείδης      Βαφειαδάκης                     «                               ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

ΘΕΜΑ    2ον 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το 2ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση αρχικού  αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την  παροχή υπηρεσιών σε λογιστή για την οικονομική διαχείριση  και παροχή λογιστικών  και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων» εξέθεσε ότι:

 

Στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε  η συγχώνευση  των σχολικών επιτροπών  της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν  δύο (2) ενιαία  νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σικυωνίων

 

Επίσης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων απαρτίζεται από επτά (7) Σχολεία (Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας)  και  λόγω του αυξημένου όγκου εργασίας (Α. Π. Δ, τιμολόγια, βιβλίο εσόδων – εξόδων ,απολογισμός σχολικών συμβουλίων- καθαρίστριες-φορολογικές δηλώσεις- κ.λ.π.) χρειάζεται άτομο με ειδικευμένες γνώσεις για την  οικονομική διαχείριση και τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου.

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στερούμενη  Οικονομικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να αναθέσει την εργασία  σε  λογιστή (Λογιστικό γραφείο) την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, ώστε να λειτουργήσει  το Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς προβλήματα.

 

 

 

 

Ακολούθως ο πρόεδρος μετά την τοποθέτηση των μελών της Σχολικής Επιτροπής, μέσω τηλεφώνου και  με κατ’ ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Η Σχολική Επιτροπή μετά τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς συνεδρίαση που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, αφού  είδε τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται  παραπάνω καθώς και το αρχικό αίτημα  με  αριθ. 48/13-03-2020  και   τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Α.-  Εγκρίνει  το αρχικό αίτημα  για την απ’  ευθείας ανάθεση   εργασίας  παροχής υπηρεσιών, σε Λογιστή  από

01- 01-2020  έως  31-12-2020 με  αριθμό  πρωτοκόλλου   48/13-03-2020 και  μητρώο δημοσίων συμβάσεων

20REQ006549038  2020-04-09.

 

 

Β.- Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης δύο  χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ (2.728,00)  ευρώ,  για την πληρωμή

     της  εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την οικονομική διαχείριση  και παροχή λογιστικών  και

φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων).

 

Γ.- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, για την διαδικασία της ανάθεσης υπηρεσίας, αφού

εφαρμόσει την διαδικασία  του Ν. 4412/2016 με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και  την υπογραφή

της σύμβασης με τον  Λογιστή  που θα  προκύψει.

 

     Δ. –Η πληρωμή του θα γίνεται απευθείας από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο με την

εξόφληση κάθε φορά απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον λογιστή.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    16  / 2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

 

 

Ζάρκος    Δημήτριος

 

 

Ακριβές  Αντίγραφο

Κιάτο  13-04-2020

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ   ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email